آمار کل " واردات از" کشور "اتريش" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1387 اتريش 55049000 ا لياف مصنوعي غيريكسره, (غيرا زريون ويسكوز),حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 18,176 626,583,263 Rls. 67,944 $
202 1387 اتريش 29372100 كورتيزون , هيدروكورتيزون ..., و پردنيزولون (دي هيدروكورتيزون ) 320 623,554,437 Rls. 63,466 $
203 1387 اتريش 85446010 كابل زميني ا عم ا زروغني ياخشك بالاتر ا زيك كيلوولت لغايت 132كيلوولت 4,600 596,205,858 Rls. 66,437 $
204 1387 اتريش 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,375 596,024,852 Rls. 61,735 $
205 1387 اتريش 47041100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسولفيت غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده; سفيدنشده تيره كاج 113,349 590,769,966 Rls. 61,093 $
206 1387 اتريش 84484900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي بافندگي تاروپودباف (looms)يااجزاءوقطعات ماشينهاي كمكي), آنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 2,012 577,686,580 Rls. 59,464 $
207 1387 اتريش 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياكنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 155 569,052,443 Rls. 57,534 $
208 1387 اتريش 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 410 567,517,488 Rls. 59,511 $
209 1387 اتريش 48132000 كاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا كثر5سانتيمتر 10,284 565,091,486 Rls. 58,913 $
210 1387 اتريش 68042300 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زسنگ طبيعي. 2,948 564,859,706 Rls. 60,854 $
211 1387 اتريش 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيك يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذكور 3,400 561,258,687 Rls. 59,804 $
212 1387 اتريش 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذكور درجاي ديگر 1,424 555,427,297 Rls. 59,506 $
213 1387 اتريش 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 1,215 553,156,956 Rls. 56,355 $
214 1387 اتريش 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتك ها) 1,500 550,889,140 Rls. 56,423 $
215 1387 اتريش 95069930 تخته برف سوا ريSNOWBOARD 3,202 550,720,184 Rls. 55,888 $
216 1387 اتريش 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,موا درنگي وسايرموا درنگ كننده دربسته هاي خرده فروشي 4,350 547,817,040 Rls. 57,059 $
217 1387 اتريش 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115100 19,456 546,258,433 Rls. 59,234 $
218 1387 اتريش 85168000 مقاومت هاي گرم كننده ا لكتريكي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 431 542,263,890 Rls. 59,087 $
219 1387 اتريش 84059000 ا جزا ءوقطعات مولدهاي گازهوا ياگازآب وغيره 10,228 538,204,068 Rls. 58,514 $
220 1387 اتريش 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 30,577 535,076,714 Rls. 58,020 $
221 1387 اتريش 29054200 پنتا ا ريتريتول ( پنتاا ريتريت ) 20,000 530,100,000 Rls. 58,730 $
222 1387 اتريش 72269100 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطگرم نوردشده, باپهناي كمترا ز600mm غيرمذكوردرجاي ديگر 2,500 528,342,675 Rls. 56,562 $
223 1387 اتريش 82073000 ا بزا رهابرا ي پرس كردن, منگنه كردن يا پانچ كردن. 150 521,625,578 Rls. 52,225 $
224 1387 اتريش 84182900 يخچال هاي خانگي كه درجاي ديگرمذكورنباشند 9,146 520,600,000 Rls. 56,152 $
225 1387 اتريش 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 166 518,928,882 Rls. 52,736 $
226 1387 اتريش 31010000 كودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 125,000 518,395,001 Rls. 52,763 $
227 1387 اتريش 39140000 مبادله كننده هاي يون برا ساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 3901لغايت 3913به ا شكال ا بتدا يي 4,600 518,078,330 Rls. 55,864 $
228 1387 اتريش 84123100 موتورهاوماشين هاي محرك پنوماتيك, باحركت خطي(سيلندرها) 331 518,008,212 Rls. 53,955 $
229 1387 اتريش 71051000 گردوپودرا زا لماس. 80 517,548,498 Rls. 52,151 $
230 1387 اتريش 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 55,812 517,407,676 Rls. 53,960 $
231 1387 اتريش 72269900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادهاي ممزوج باپهناي كمترا ز600,mmكه درجاي ديگرذكرنشده. 11,864 517,084,122 Rls. 51,508 $
232 1387 اتريش 38029090 موا د معدني طبيعي ا كتيف شده زغال وفرآورده هاي حيوا ني به غيرا ز خاك رنگبر 40,995 514,824,803 Rls. 54,322 $
233 1387 اتريش 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 24,750 511,000,000 Rls. 53,457 $
234 1387 اتريش 90118000 ميكروسكوپهاي مركب ا پتيكي ,غيرمذكور درجاي ديگر 1,570 509,136,398 Rls. 52,414 $
235 1387 اتريش 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 13,983 504,539,017 Rls. 52,796 $
236 1387 اتريش 44013000 خاك ا ره , آخال چوب حتي بهم فشرده 20,000 504,338,920 Rls. 54,665 $
237 1387 اتريش 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر 23,379 502,570,403 Rls. 52,895 $
238 1387 اتريش 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 23,475 502,335,369 Rls. 53,569 $
239 1387 اتريش 29096090 سايرپرا كسيدهاي ا لكل ها,ا ترهاوستن هاومشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه غيرمذكور 8,640 497,276,115 Rls. 52,740 $
240 1387 اتريش 90160010 ترا زو با حساسيت 5سانتي گرم وياكمتر با يابدون وزنه 187 496,888,281 Rls. 50,574 $
241 1387 اتريش 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذكوردرجاي ديگر. 9 496,202,390 Rls. 52,073 $
242 1387 اتريش 85447090 سايركابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 2,853 491,902,383 Rls. 53,244 $
243 1387 اتريش 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 1,908 487,639,999 Rls. 54,412 $
244 1387 اتريش 90091200 دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك, كه به طريقه نسخه بردا ري ازتصويراصلي بايك وا سطه روي كپي(فرآيندغيرمستقيم ) كارمي كند . 805 483,153,246 Rls. 52,420 $
245 1387 اتريش 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقوا غيرمذكوردرجاي ديگر 200 480,123,753 Rls. 53,502 $
246 1387 اتريش 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 7,537 479,861,142 Rls. 50,551 $
247 1387 اتريش 76071120 ورق ونوار نازك از آلومينيوم به ضخامت ا ز9 ميكرون لغايت 12ميكرون، بدون تكيه گاه صرفا نورد شده 6,343 479,564,910 Rls. 53,108 $
248 1387 اتريش 39219020 ورق HPL (lamimated pressure high) با ضخامت بيشترا ز2/1ميكرون وكمترا ز2مليمتر0 و 24,999 479,156,757 Rls. 51,739 $
249 1387 اتريش 48103200 كاغذكرا فت, سفيدشده, كه بابيش ا ز95%ا لياف ا زا لياف چوب ,هرمترمربع حدا قل 150گرم باشد 49,480 478,301,261 Rls. 51,205 $
250 1387 اتريش 39069099 سايرپليمرهاي ا كريليك به ا شكال ا بتدا يي غيرمذكور 10,300 463,887,519 Rls. 49,222 $
251 1387 اتريش 95061200 لوا زم بستن ا سكي(بندا سكي)روي برف 2,997 463,586,071 Rls. 47,625 $
252 1387 اتريش 32062090 پيگمانها و فرآورده ها بر ا ساس تركيبات كروم بجز گرا نول هاي رنگي (مستربچ ) 7,800 457,100,000 Rls. 46,863 $
253 1387 اتريش 84733030 بردكامل مونتاژشده جهت وا حدهاي ورودي وخروجي را يانه (صفحه نمايش, كيبورد,چاپگروموشوا ره ) 118 454,729,904 Rls. 45,875 $
254 1387 اتريش 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 1,060 453,330,176 Rls. 45,294 $
255 1387 اتريش 84591000 ماشين ا بزارهاي داراي سرسره اي براي كار روي فلزات 9,500 453,000,000 Rls. 49,638 $
256 1387 اتريش 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 41,030 451,936,000 Rls. 50,054 $
257 1387 اتريش 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذكوردرجاي ديگر 45 449,521,345 Rls. 46,328 $
258 1387 اتريش 82024000 تيفه ا ره زنجيري. 1,330 448,164,580 Rls. 46,014 $
259 1387 اتريش 90215000 دستگاههاي محرك ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 140 448,071,210 Rls. 48,242 $
260 1387 اتريش 29337100 هگزا ن لاكتام (ا پسيلون - كاپرولاكتام ) 10,000 444,193,893 Rls. 47,897 $
261 1387 اتريش 85340000 مدا رهاي چاپي 81 441,334,025 Rls. 46,717 $
262 1387 اتريش 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 90 438,037,982 Rls. 43,725 $
263 1387 اتريش 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند 675 437,213,665 Rls. 48,423 $
264 1387 اتريش 82072090 سايرحديده ها برا ي كشيدن ياا كسترودكردن فلزا ت بجزحديده كشش مفتول به صورت خام 910 436,853,298 Rls. 44,143 $
265 1387 اتريش 38099300 موا دتكميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع كننده درعمل رنگرزي ا ز نوع مورد مصرف در چرم سازي غيرازموادنشاسته اي 46,288 436,282,985 Rls. 45,630 $
266 1387 اتريش 64021210 كفش برا ي ا سكي روي برف و كفش برا ي تخته برف سوا ريsnowbord بارويه كائوچو ياپلاستيك 2,952 435,562,415 Rls. 43,572 $
267 1387 اتريش 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تكيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غيرمذكوردرجاي ديگر 1,878 433,674,133 Rls. 46,144 $
268 1387 اتريش 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذكور 347 432,361,449 Rls. 46,660 $
269 1387 اتريش 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا كتيف غيريونيك حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 400 430,080,820 Rls. 43,060 $
270 1387 اتريش 85362010 كليدهاي ا توماتيك قطع مدار 2,459 427,348,671 Rls. 46,659 $
271 1387 اتريش 87032500 وسائل نقليه با موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 3000 سانتي متر مكعب وبيشتر 1,680 426,128,735 Rls. 43,130 $
272 1387 اتريش 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 778 422,848,197 Rls. 44,472 $
273 1387 اتريش 73158200 زنجيرباحلقه هاي جوش دا ده شده (باستثناءزنجيرباحلقه هاي دا را ي تكيه گاه ) ازچدن ،آهن يافولاد 16,386 422,449,238 Rls. 42,550 $
274 1387 اتريش 49070030 ا سكناس را يج ونو 1,096 420,179,187 Rls. 45,936 $
275 1387 اتريش 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 1,725 416,928,404 Rls. 42,863 $
276 1387 اتريش 84563000 ماشين هاي ابزار كه با فرآيندهاي تخليه الكتريكي عمل ميكنند 4,400 416,917,215 Rls. 45,243 $
277 1387 اتريش 39013000 كوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شكال ا بتدا ئي 10,575 414,649,764 Rls. 42,511 $
278 1387 اتريش 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيك غيرمذكوردرجاي ديگر 464 413,964,313 Rls. 43,452 $
279 1387 اتريش 85469010 مقره هاي عايق برق ازپلاستيك 258 413,884,125 Rls. 44,895 $
280 1387 اتريش 82023100 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگردبر)دا را ي قسمت عامل ا زفولاد. 3,213 410,607,094 Rls. 42,771 $
281 1387 اتريش 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تك سلولي ,مرده 15,000 407,135,787 Rls. 44,129 $
282 1387 اتريش 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي 1,933 407,041,237 Rls. 42,206 $
283 1387 اتريش 85362030 كليدهاي حفاظت جان قطع مدار 1,263 406,847,546 Rls. 44,012 $
284 1387 اتريش 85041090 سايرمتعادل كننده هاي جريان برا ي لامپ ولوله تخليه بجزا لقايي وا لكترونيكي 3,968 400,035,611 Rls. 40,297 $
285 1387 اتريش 33051000 شامپوها 17,468 397,897,432 Rls. 44,083 $
286 1387 اتريش 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده كردن ياكشت وزرع زمين, غيرمذكوردرجاي ديگر;غلتك برا ي چمن يازمين ورزش 5,363 396,906,674 Rls. 40,521 $
287 1387 اتريش 70195200 پارچه هاي تاروپود باف ا زا لياف شيشه بعرض بيشترا ز30,cmساده باف, بوزن كمترا ز250گرم درمترمربع,بااندازه نخ يك لاي كمتراز136تكس 939 386,263,165 Rls. 41,928 $
288 1387 اتريش 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 101 385,822,787 Rls. 41,607 $
289 1387 اتريش 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذكور 4,301 384,892,706 Rls. 38,841 $
290 1387 اتريش 35061000 محصولات كه مصرف چسب هاياچسباننده ها را دا شته آماده خرده فروشي دربسته هاي كمترازيك كيلوگرم 1,092 380,165,734 Rls. 40,864 $
291 1387 اتريش 32089010 سايرلاكها و ورني ها ولعاب دا خل قوطي مواد غذايي براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغيريافته 4,000 378,326,640 Rls. 38,991 $
292 1387 اتريش 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست كنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 100,000 377,372,669 Rls. 41,202 $
293 1387 اتريش 90278010 دستگاه PH متر 198 376,170,706 Rls. 38,519 $
294 1387 اتريش 48042900 كاغذكرا فت برا ي كيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شكل رول ياورق 49,396 376,000,000 Rls. 41,030 $
295 1387 اتريش 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 10,436 374,687,826 Rls. 40,170 $
296 1387 اتريش 34021900 موا دآلي تانسيوا كتيف (غيرا زصابون )كه در جاي ديگر مذكور نباشد 86,120 371,120,811 Rls. 40,360 $
297 1387 اتريش 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تكيه گاه ا زسايرموا دغيرمذكوردرجاي ديگر 1,380 369,934,782 Rls. 40,509 $
298 1387 اتريش 85462012 مقره عايق برق ازسراميك ،توخالي بدون قطعات فلزي ،مخصوص ترا نسهاي فشارقوي ا ز 63كيلوولت به بالا 4,964 366,136,080 Rls. 38,636 $
299 1387 اتريش 54076100 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيك, باحدا قل 85%رشته هاي پلي ا سترغير تكستوره . 12,740 365,712,134 Rls. 37,447 $
300 1387 اتريش 29081000 مشتقات فقط هالوژنه ازفنل ها وفنل -الكهاواملاح آنها 10,000 364,671,483 Rls. 40,691 $
301 1387 اتريش 48116000 كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 65,213 362,475,639 Rls. 37,753 $
302 1387 اتريش 40093100 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 18,192 356,448,332 Rls. 37,091 $
303 1387 اتريش 96083100 قلم رسامي بامركب هندي . 5,600 354,366,792 Rls. 36,994 $
304 1387 اتريش 28183090 ساير هيدروا كسيد آلومينيوم ها بجز ژل و پودرهيدروكسيدآلومينيوم گريد دا رويي 22,000 351,420,164 Rls. 36,568 $
305 1387 اتريش 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم كردن غذا 2,590 349,555,080 Rls. 36,564 $
306 1387 اتريش 40027000 كائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 549 348,113,550 Rls. 34,576 $
307 1387 اتريش 88040000 چترنجات (همچنين چترنجات قابل هدا يت وپارا گلايدرها)وروتوشوتها;قطعات ومتفرعات آنها 260 346,185,384 Rls. 35,285 $
308 1387 اتريش 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 774 344,818,199 Rls. 36,612 $
309 1387 اتريش 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 1,219 339,925,455 Rls. 34,269 $
310 1387 اتريش 09012110 قهوه بودا ده كافئين نگرفته دربسته بنديهاي آماده برا ي خرده فروشي 8,800 336,625,710 Rls. 33,896 $
311 1387 اتريش 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشدهprolylene poly oriented Bi 6,609 333,946,908 Rls. 35,344 $
312 1387 اتريش 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 251 333,145,534 Rls. 32,735 $
313 1387 اتريش 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي تا 8 اينچ . 6,450 332,793,099 Rls. 36,466 $
314 1387 اتريش 69060000 لوله , ناودا ن وا تصالات لوله كشي ا زسرا ميك 262 329,753,884 Rls. 32,443 $
315 1387 اتريش 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 15,968 329,445,939 Rls. 35,175 $
316 1387 اتريش 44083900 ورق هاي روكش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا,بضخامت حدا كثرmm6ا زچوبهاي گرمسيري مذكوردرياد 17,121 325,517,806 Rls. 32,907 $
317 1387 اتريش 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زكليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيك يك طرفه 1,430 324,010,107 Rls. 34,555 $
318 1387 اتريش 32061990 پيگمان ها وفرآورده ها كمترا ز 80درصدا كسيد تيتانيوم به غير ا ز مستربچ 6,900 323,830,773 Rls. 35,878 $
319 1387 اتريش 32081040 لاك عايق ا لكترونيكي براساس پلي استرها 1,835 322,343,306 Rls. 32,353 $
320 1387 اتريش 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 245 314,000,000 Rls. 34,283 $
321 1387 اتريش 09011210 قهوه بوندا ده كافئين گرفته دربسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 7,056 308,811,816 Rls. 33,299 $
322 1387 اتريش 29331900 تركيبات دا را ي ساختاريك حلقه پيرا زول مترا كم نشده, غيرمذكوردرجاي ديگر 100 308,734,950 Rls. 30,911 $
323 1387 اتريش 85013190 سايرالكتروموتورهاوژنرا تورهاي جريان مستقيم به قدرت حداكثر 750 وات بجزرديف 85013110 25,949 295,698,229 Rls. 30,584 $
324 1387 اتريش 84122900 موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك (غيرا زحركت خطي) 6,723 289,963,684 Rls. 29,656 $
325 1387 اتريش 32041110 گرا نول هاي رنگي (مستربچ )masterbach وديسپرسه 5,500 288,349,684 Rls. 31,936 $
326 1387 اتريش 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 1,535 287,414,942 Rls. 29,714 $
327 1387 اتريش 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, كاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 5,003 286,333,587 Rls. 30,073 $
328 1387 اتريش 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 201 281,814,592 Rls. 28,758 $
329 1387 اتريش 48024000 كاغذپايه برا ي تهيه كاغذديوا ري به شكل رول ياورق 44,057 280,417,353 Rls. 31,054 $
330 1387 اتريش 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 81,870 277,396,832 Rls. 29,683 $
331 1387 اتريش 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيكي 2,410 267,306,233 Rls. 27,992 $
332 1387 اتريش 40169990 سايرا شياا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذكور درجاي ديگر 169 266,270,007 Rls. 27,639 $
333 1387 اتريش 72286000 ميله هاا زفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده. 4,452 266,053,252 Rls. 26,774 $
334 1387 اتريش 70191100 رشته هاي بريده شده (CHOPPED STRANDS)كه درا زا ي ا ن ا ز 50 ميليمتربيشترنباشد ازالياف شيشه اي 3,265 260,411,099 Rls. 26,930 $
335 1387 اتريش 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 433 260,356,737 Rls. 28,501 $
336 1387 اتريش 81052000 مات كبالت وسايرمحصولات وا سطه ا ي حاصل ا ز متالورژي كبالت، كبالت بصورت كارنشده، پودر 400 259,670,229 Rls. 26,430 $
337 1387 اتريش 82029900 تيغه ا ره, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 4,559 257,235,781 Rls. 27,145 $
338 1387 اتريش 34031910 روا ن كننده سيليكوني داراي كمتراز70درصد موادنفتي 900 252,000,902 Rls. 25,030 $
339 1387 اتريش 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي كمتر ا ز 20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 11,168 250,708,545 Rls. 25,245 $
340 1387 اتريش 84483100 نوا رخاردا رماشين كاردينگ 1,350 250,217,110 Rls. 26,843 $
341 1387 اتريش 29159099 سايرا سيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقويا شباع شده... غيرمذكوربجزا تروا ستاتين 3,000 249,421,745 Rls. 26,906 $
342 1387 اتريش 48026900 سايركاغذومقوا هابابيش ا ز10%ا لياف مكانيكي يا شيميايي - مكانيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 9,480 248,145,454 Rls. 27,483 $
343 1387 اتريش 76161000 ميخ, ميخ سرپهن, ميخ دوپا,پيچ, پيچ مهره خور,مهره... ا زآلومينيوم. 3,813 243,270,243 Rls. 26,168 $
344 1387 اتريش 70199090 ساير الياف شيشه اي غير مذكور درجاي ديگر 905 242,936,183 Rls. 24,323 $
345 1387 اتريش 82084000 كارد و تيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي كشاورزي, باغباني وگلكاري. 2,885 242,713,226 Rls. 26,049 $
346 1387 اتريش 84709000 ماشين هاي نقش تمبر,ماشين هاي صدوربليط,وساير ماشينهاي همانند كه داراي وسايل محاسب باشند 437,816 242,606,715 Rls. 26,376 $
347 1387 اتريش 82077000 ا بزا رهابرا ي فرزكردن. 51 241,233,757 Rls. 26,001 $
348 1387 اتريش 90149000 ا جزا ء وقطعات ومتفرعات قطب نماهاو دستگاههاي ناوبري 388 239,962,666 Rls. 26,515 $
349 1387 اتريش 68129000 مخلوطهاي براساس پنبه نسوز ياكربنات منيزيم واشياء ساخته شده ازانهاكه در جاي ديگرگفته نشده ا ست 576 238,039,249 Rls. 25,715 $
350 1387 اتريش 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 11,200 237,849,344 Rls. 24,074 $
351 1387 اتريش 09104090 آويشن, برگ غاربجز رديف هاي 09104010 و 09104020 4,804 237,593,274 Rls. 23,985 $
352 1387 اتريش 95065990 ساير را كتهابجزرا كت تنيس و بدمينتون 252 235,889,543 Rls. 26,134 $
353 1387 اتريش 48026100 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي كل ا لياف ا زيك فرآيندمكانيكي 25,689 235,621,998 Rls. 24,127 $
354 1387 اتريش 76032000 پودرباساختارلايه ا ي با فلس آلومينيوم. 2,950 234,100,321 Rls. 24,926 $
355 1387 اتريش 84279000 ارابه هاي كارگاهي ،غير خودرو ،مجهزبه وسايل بلندكردن يا جابجا كردن , كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 20,242 231,493,581 Rls. 25,286 $
356 1387 اتريش 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذكوردرجاي ديگر 10,300 231,172,475 Rls. 23,508 $
357 1387 اتريش 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده كردن ياكشت وزرع زمين... 2,075 230,381,631 Rls. 25,192 $
358 1387 اتريش 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده فقط گرم نوردشده, گرم كشيده شده ياگرم ا كسترودشده. 1,556 229,610,327 Rls. 24,839 $
359 1387 اتريش 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 18,000 229,227,488 Rls. 23,930 $
360 1387 اتريش 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 12,002 228,380,286 Rls. 25,060 $
361 1387 اتريش 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزكارا زفلزمعمولي. 9,890 228,232,158 Rls. 23,602 $
362 1387 اتريش 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 6,550 226,770,533 Rls. 23,302 $
363 1387 اتريش 85233000 كارت توا م شده با يك باريكه مغناطيسي 10 221,498,786 Rls. 24,037 $
364 1387 اتريش 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تك فازبجزا لكتروموتورقفس سنجابي 1,070 221,332,276 Rls. 24,330 $
365 1387 اتريش 28211000 ا كسيدهاوهيدروا كسيدهاي آهن 28,000 220,073,894 Rls. 23,740 $
366 1387 اتريش 84669200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8465 235 218,221,519 Rls. 23,620 $
367 1387 اتريش 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرك باچرخهاي لاستيك داروجرثقيل هاي جابجاكننده باشاسي خورجيني 500 217,954,345 Rls. 22,256 $
368 1387 اتريش 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 950 217,689,581 Rls. 22,229 $
369 1387 اتريش 96089900 قلم دوپليكاتور,قلم گير,مدا دگيروا شياءهمانند,اجزاء وقطعات قلم هاغيرمذكوردرجاي ديگر 143 217,351,427 Rls. 21,997 $
370 1387 اتريش 76072090 سايرورق هاونوا رهاي نازك ازآلومينيوم روي تكيه گاه, بجزرديف 76072010 881 214,229,086 Rls. 22,079 $
371 1387 اتريش 84138200 بالابرهاي آبگونها 4,141 212,211,611 Rls. 22,181 $
372 1387 اتريش 39169000 تك رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيك,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 2,155 208,660,118 Rls. 20,698 $
373 1387 اتريش 28391100 متاسيليكات هاي سديم 20,000 208,520,549 Rls. 21,814 $
374 1387 اتريش 69029020 آجر -بلوكه -چهارگوش نسوز سراميكي كه به لحاظ وزني داراي 45 درصد لغايت 50 % الومين و10% وزني يا بيشتر زيركونيا باشد 17,800 207,100,000 Rls. 20,630 $
375 1387 اتريش 82076000 ا بزارهاي براي صيقلي كردن جدار داخلي يا بر قو زدن. 61 204,879,963 Rls. 21,326 $
376 1387 اتريش 84212990 سايرماشين آلات ودستگاههابراي مايعات بجزموا ردمذكور 1,732 202,936,904 Rls. 20,331 $
377 1387 اتريش 84435900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ, كه درجاي ديكرمذكورنباشد 1 201,537,290 Rls. 22,321 $
378 1387 اتريش 85322400 خازنهاي ثابت برقي دي ا لكتريك سرا ميكي ,چند لايه 64 201,317,883 Rls. 20,272 $
379 1387 اتريش 90308300 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل همرا ه بايك آلت ضبط كننده. 19 200,712,122 Rls. 20,288 $
380 1387 اتريش 73065010 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي تا 8 اينچ 146 200,349,325 Rls. 20,515 $
381 1387 اتريش 39073090 سايررزين هاي ا پوا كسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 1,320 198,330,834 Rls. 20,021 $
382 1387 اتريش 90099900 سايرا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي فتوكپي 240 197,632,295 Rls. 21,435 $
383 1387 اتريش 09021000 چاي سبزتخميرنشده حتي خوشبوشده در بسته هايي كه ا ز 3كيلوگرم بيشترنباشد 2,970 197,528,416 Rls. 21,095 $
384 1387 اتريش 85462022 مقره توخالي با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص ترانسهاي فشارقوي 63 كيلوولت به بالا 882 194,624,947 Rls. 19,258 $
385 1387 اتريش 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن كاغذيامقوا 117 193,502,759 Rls. 20,004 $
386 1387 اتريش 90275000 دستگاههايي كه تشعشعات ا پتيكي را به كارميگيرند(ماورا ءبنفش, مرئي,مادون قرمز)،غيرمذكوردرجاي ديگر 15 193,134,987 Rls. 21,075 $
387 1387 اتريش 73072900 لوازم وا تصالات لوله كشي از فولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 8,715 187,171,629 Rls. 19,948 $
388 1387 اتريش 88022000 هوا پيماوسايروسايل نقليه هوا ئي,بدون باربه وزن حدا كثرkgr2000 390 184,037,890 Rls. 18,950 $
389 1387 اتريش 90101090 دستگاهها ظاهركردن ياچاپ فيلم ياكاغذ عكاسي به صورت خودكاربجزدستگاههاي ظهور فيلم را ديولوژي پزشكي 500 183,842,841 Rls. 18,608 $
390 1387 اتريش 84641000 ماشين هاي ا ره كردن برا ي كاركردن روي سنگ, سرا ميك, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 720 181,291,489 Rls. 19,674 $
391 1387 اتريش 70193990 نطع ماتريس تخته ومحصولات نبافته همانند به غيرا ز پشم شيشه 1,036 178,988,416 Rls. 17,588 $
392 1387 اتريش 68042230 سنگ اسياب ،سنباده ياچرخ تراش ا ز سرا ميك يا سيليكاتها 1,236 178,534,402 Rls. 19,272 $
393 1387 اتريش 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذكور درجاي ديگر 34 177,424,652 Rls. 19,657 $
394 1387 اتريش 68125000 لباس , متفرعات , لباس , كفش وكلاه ا ز پنبه نسوز يامخلوط هاي پنبه نسوز 640 175,727,701 Rls. 18,046 $
395 1387 اتريش 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 82 173,569,834 Rls. 18,318 $
396 1387 اتريش 84271022 ا را به هاي خودرو،مستعمل ، باموتوربرقي وظرفيت كمترا ز5تن 9,500 172,879,095 Rls. 17,990 $
397 1387 اتريش 04069000 سايرپنير هاكه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 10,812 172,700,000 Rls. 17,390 $
398 1387 اتريش 87088010 كمك فنرها ،برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 100 171,835,930 Rls. 18,639 $
399 1387 اتريش 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 150 169,219,947 Rls. 18,350 $
400 1387 اتريش 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا ركاست ويدئو 155 168,637,451 Rls. 17,685 $
مجموع کل
72,077,052,446 ريال
مجموع کل
7,581,900 دلار