آمار کل " واردات از" کشور "اتريش" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1387 اتريش 29221990 سايرآمينوا لكلهابجزآنهاييكه بيش ا زيك نوع عامل ا كسيژن دا رندا تر...غيرمذكوردرجاي ديگر 61,617 3,127,144,224 Rls. 333,585 $
102 1387 اتريش 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 2,237 3,105,967,624 Rls. 320,881 $
103 1387 اتريش 21069010 ا ستابيلايزر 50,349 3,086,354,908 Rls. 332,767 $
104 1387 اتريش 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده كردن گوشت ياپرندگان خانگي 8,810 3,076,077,060 Rls. 326,836 $
105 1387 اتريش 84099920 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 1,080 3,071,285,383 Rls. 317,610 $
106 1387 اتريش 73182200 وا شرها,كه درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 574 3,070,536,747 Rls. 301,760 $
107 1387 اتريش 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان كننده يا ابگونهاي سردكننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژكتور 7,013 2,920,590,668 Rls. 310,558 $
108 1387 اتريش 85122090 دستگاههاي روشنايي يا علامت دا دن بصري غيرمذكوردرجاي ديگر 21,714 2,872,983,454 Rls. 296,920 $
109 1387 اتريش 72201100 محصولات ازفولاد زنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده باپهناي كمترا ز 600mm به ضخامت 75/4 mmيابيشتر 4,372 2,858,662,570 Rls. 309,413 $
110 1387 اتريش 34041000 موم هاي مصنوعي ا ز لين ييت تغييريافته ا ز لحاظ شيميائي 13,478 2,843,171,110 Rls. 287,770 $
111 1387 اتريش 38159000 موا دشروع كننده وموا دتسريع كننده وا كنش شيميائي وفرآورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 42,758 2,832,706,570 Rls. 297,335 $
112 1387 اتريش 17049000 شيريني (همچنين شكلات سفيد) ,بدون كاكائو ,كه در جاي ديگري مذكور نباشد 299,644 2,831,053,925 Rls. 297,205 $
113 1387 اتريش 84179000 ا جزاءوقطعات كوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 848 2,826,585,127 Rls. 306,423 $
114 1387 اتريش 55041000 ا لياف مصنوعي غيريكسره, ا زويسكوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 116,600 2,814,597,312 Rls. 294,702 $
115 1387 اتريش 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,250 2,812,167,970 Rls. 308,149 $
116 1387 اتريش 84331100 ماشين هاي چمن زني براي چمن زار ،پارك يازمين ورزشي ،دا را ي موتور,كه آلت برش دريك سطح ا فقي ميچرخد 23,906 2,733,507,309 Rls. 290,423 $
117 1387 اتريش 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 1,144 2,727,408,809 Rls. 293,428 $
118 1387 اتريش 29420090 ساير تركيبات الي 58,570 2,675,046,643 Rls. 266,579 $
119 1387 اتريش 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تكيه گاه ا زكاغذيامقوا غيرمذكوردر جاي ديگر 7,585 2,672,431,790 Rls. 273,072 $
120 1387 اتريش 69022010 اجر ,بلوكه چهارگوش نسوزدا را ي 93درصد يا بيشترسليس (2Sio)باشد 105,079 2,617,173,513 Rls. 277,333 $
121 1387 اتريش 40170090 كائوچوي سفت شده به هرشكل همچنين آخال وخرده ريزه وا شياساخته شده ا زآن به غيرا ز رديف 40170010 11,855 2,608,032,240 Rls. 263,592 $
122 1387 اتريش 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 10,524 2,601,264,116 Rls. 266,917 $
123 1387 اتريش 29211900 مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند ,ا ملاح ا ين تركيبات 79,200 2,534,739,522 Rls. 269,615 $
124 1387 اتريش 13023900 لعاب ها و موا د غليظ كننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذكور يا مشمول درجاي ديگر 90,000 2,530,655,326 Rls. 264,726 $
125 1387 اتريش 82082000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي كاركردن روي چوب. 11,305 2,513,133,863 Rls. 262,439 $
126 1387 اتريش 29400000 قندهاي خالص ا زلحاظ شيميائي(باستثناي گلوكز,وغيره )استرهاي قندوا ملاح, غيرمذكوردرجاي ديگر 72,500 2,498,534,235 Rls. 255,700 $
127 1387 اتريش 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 6,462 2,480,625,898 Rls. 251,029 $
128 1387 اتريش 85021210 ژنرا تور ديزل فرودگاهي تامين برق هوا پيما 115 ولت 400هرتز و قدرت 90كيلو ولت 10,500 2,452,139,894 Rls. 253,582 $
129 1387 اتريش 26140000 سنگ تتيان وكنسانتره هاي آن 340,000 2,452,064,210 Rls. 265,501 $
130 1387 اتريش 82081000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي كاركردن روي فلز. 827 2,440,641,803 Rls. 254,902 $
131 1387 اتريش 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 74,916 2,386,481,969 Rls. 257,799 $
132 1387 اتريش 84821000 بلبرينگ. 3,405 2,380,370,075 Rls. 256,723 $
133 1387 اتريش 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 14,375 2,351,275,789 Rls. 259,939 $
134 1387 اتريش 90312000 دستگاههاي آزمايش 2,950 2,268,539,472 Rls. 231,272 $
135 1387 اتريش 84462900 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ماكودا ر,برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30cm بدون موتور 13,077 2,266,758,108 Rls. 251,137 $
136 1387 اتريش 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيكي 62,620 2,252,647,595 Rls. 232,679 $
137 1387 اتريش 38246000 سوربيتول (به ا ستثناي آنهائي كه مشمول شماره فرعي290544است ) 341,200 2,209,623,460 Rls. 227,429 $
138 1387 اتريش 90281000 كنتورگاز 3,547 2,203,140,527 Rls. 232,811 $
139 1387 اتريش 32029000 مواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي بامواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 409,246 2,192,654,868 Rls. 231,723 $
140 1387 اتريش 28439000 ساير تركيبات ,كه در جاي ديگري مذكور نباشد ,و ملقمه هاي فلزا ت گرا نبها 1,026 2,174,652,078 Rls. 225,008 $
141 1387 اتريش 83024200 يرا ق ها , اتصالات واشياء همانند برا ي مبلمان ا زفلزمعمولي 59,068 2,153,282,190 Rls. 234,251 $
142 1387 اتريش 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 599,570 2,152,158,108 Rls. 229,661 $
143 1387 اتريش 85013300 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75كيلووا ت و حدا كثر 375 كيلووا ت 10,060 2,144,573,085 Rls. 233,448 $
144 1387 اتريش 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مركب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 567 2,077,580,900 Rls. 226,711 $
145 1387 اتريش 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتكميل كردن كاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 23,096 2,072,255,637 Rls. 215,980 $
146 1387 اتريش 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 5,501 2,066,824,233 Rls. 216,815 $
147 1387 اتريش 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 6,752 2,060,698,535 Rls. 211,372 $
148 1387 اتريش 84471100 ماشين هاي كشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطرحدا كثر165ميليمتر 15,181 2,048,998,020 Rls. 207,388 $
149 1387 اتريش 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 2,535 2,015,422,565 Rls. 214,995 $
150 1387 اتريش 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 2,318 1,971,361,067 Rls. 206,698 $
151 1387 اتريش 30023090 سايروا كسن هابرا ي دا مپزشكي غيرمذكور 450 1,949,291,293 Rls. 213,160 $
152 1387 اتريش 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذكوردرجاي ديگر;به ا شكال ا بتدا ئي 85,566 1,949,075,060 Rls. 213,507 $
153 1387 اتريش 76071910 ورق ونوار نازك ازآلومينيوم به ضخامت كمترا ز 9ميكرون ، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر 12,537 1,939,468,264 Rls. 214,766 $
154 1387 اتريش 29333999 سايرتركيبات هتروسيكليك دا ري يك حلقه پيريدين مترا كم نشده غيرمذكور 375 1,925,703,350 Rls. 194,653 $
155 1387 اتريش 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 1,081 1,924,769,467 Rls. 204,718 $
156 1387 اتريش 22021000 آب (همچنين ا بهاي معدني و گازدا ر شده ) ,كه به آن قند,شيرين كننده ... ,ا فزوده شده باشد 75,552 1,904,030,070 Rls. 205,446 $
157 1387 اتريش 73182990 ساير ا شياء حديده نشده كه درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 580 1,888,049,994 Rls. 204,047 $
158 1387 اتريش 96110000 مهرهاي تاريخ زني,لاك ومهركردن ياشماره زني,وهمانند(همچنين وسايل برا ي چاپ )،ورساد ومجموعه هاي چاپ دستي ،براي كاركردن بادست 18,669 1,883,531,428 Rls. 200,851 $
159 1387 اتريش 85015290 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت ا ز750 وات تا 75كيلووا ت بجزا لكتروموتورقفس سنجابي 37,995 1,872,606,401 Rls. 190,981 $
160 1387 اتريش 28181000 كوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص شده ياغير مشخص 131,600 1,872,097,041 Rls. 197,424 $
161 1387 اتريش 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي كه برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذكور 32,030 1,847,423,556 Rls. 193,597 $
162 1387 اتريش 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 5,056 1,846,890,144 Rls. 203,525 $
163 1387 اتريش 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشكي غيرمذكوردرجاي ديگر 181 1,837,551,947 Rls. 200,833 $
164 1387 اتريش 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودكار 482 1,822,180,252 Rls. 186,807 $
165 1387 اتريش 84715020 دستگاه كامل كامپيوترserverشامل كليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوكارت شبكه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 1,800 1,730,689,944 Rls. 176,152 $
166 1387 اتريش 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 1,804 1,726,022,663 Rls. 180,055 $
167 1387 اتريش 84322900 كلوخ شكن غيرا زكلوخ شكن ديسكي,دستگاه شيارزن, دستگاه كشت وزرع, دستگاه ريشه كني ودستگاه كج بيل غير مذكور درجاي ديگر 17,369 1,712,869,409 Rls. 179,413 $
168 1387 اتريش 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشتركه درجايديگرذكر نشده 12,070 1,681,820,697 Rls. 181,440 $
169 1387 اتريش 84304900 ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 2,900 1,670,471,302 Rls. 172,694 $
170 1387 اتريش 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 2,091 1,668,419,057 Rls. 176,047 $
171 1387 اتريش 34039900 ساير فرآورده هاي روا ن كننده فاقدروغنهاي نفتي يامعدني , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 68,610 1,647,609,264 Rls. 168,282 $
172 1387 اتريش 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) 20,160 1,607,055,000 Rls. 174,320 $
173 1387 اتريش 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 1,224 1,598,831,901 Rls. 173,611 $
174 1387 اتريش 88039000 ا جزا ءوقطعات وسايل نقليه هوا ييوقضايي ياپرتاب فضاپيما (باستثناءهوا پيما,هليكوپتر) 1,172 1,598,428,679 Rls. 168,846 $
175 1387 اتريش 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي كاركردن دردست, درجاي ديگرمذكورنباشد 5,637 1,596,141,773 Rls. 175,663 $
176 1387 اتريش 84471200 ماشين هاي كشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 9,183 1,591,946,210 Rls. 163,915 $
177 1387 اتريش 65069900 كلاه وسايرپوشش هاي سر,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,800 1,564,942,860 Rls. 156,120 $
178 1387 اتريش 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيكي 29,995 1,556,938,917 Rls. 166,657 $
179 1387 اتريش 84659200 ماشين هاي رنده كردن, فرزكردن ياقالب سازي (بابرش )برا ي كارروي چوب, ا ستخوا ن, كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 9,585 1,552,479,794 Rls. 168,646 $
180 1387 اتريش 39219090 سايرصفحه ها ورق ها ورقهاي نازك ونوا رغيرا زموا دپلاستيكي ا سفنجي غيرمذكور 38,252 1,513,872,359 Rls. 157,975 $
181 1387 اتريش 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رندغيرمذكور 30 1,500,213,570 Rls. 148,448 $
182 1387 اتريش 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني (همچنين مخلوطشده باهم )بصورت توده, ورق يارول. 25,455 1,497,772,164 Rls. 157,351 $
183 1387 اتريش 85015390 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لكتروموتورقفس سنجابي 12,120 1,497,414,107 Rls. 162,159 $
184 1387 اتريش 69010090 سايرآجرها,بلوك, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميكي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذكوردرجاي ديگر 100,303 1,493,865,876 Rls. 151,021 $
185 1387 اتريش 84431200 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, تغذيه شده باورق, ا زنوع دفتري به قطع حداكثر 22در 36سانتي متر 6,000 1,460,047,920 Rls. 159,255 $
186 1387 اتريش 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي كنترل الكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز5/ 72كيلو ولت 1,619 1,456,196,568 Rls. 146,765 $
187 1387 اتريش 28403000 پرا كسوبرا ت ها( پرا يرا تها) 115,200 1,439,632,508 Rls. 159,428 $
188 1387 اتريش 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يك لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 45,384 1,439,423,286 Rls. 148,258 $
189 1387 اتريش 30041090 سايردا روهاي حاوي پني سيلين يا مشتقات آنها باساختاراسيدپني سيلانيك يااستريتوماسين ها توليد دا خلي ندا رند به صورت خرده فروشي 2,090 1,438,290,452 Rls. 159,283 $
190 1387 اتريش 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 3,370 1,435,312,640 Rls. 143,704 $
191 1387 اتريش 40151100 دستكش جرا حي ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده 38,819 1,433,644,065 Rls. 149,437 $
192 1387 اتريش 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يك يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذكوردرجاي ديگر 10,065 1,398,727,709 Rls. 152,566 $
193 1387 اتريش 48053000 كاغذ سولفيت بشكل رول يا ورق براي لفاف 99,022 1,394,984,662 Rls. 139,060 $
194 1387 اتريش 84192090 ساير ا سترليزه كننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذكوردرجاي ديگر 1,204 1,392,431,224 Rls. 150,205 $
195 1387 اتريش 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب كردن, سائيدن ياخميركردن. 10,045 1,378,261,857 Rls. 141,373 $
196 1387 اتريش 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 961 1,374,458,962 Rls. 148,206 $
197 1387 اتريش 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 522 1,351,067,362 Rls. 139,167 $
198 1387 اتريش 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 958 1,311,204,500 Rls. 141,829 $
199 1387 اتريش 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 7,679 1,309,224,221 Rls. 132,350 $
200 1387 اتريش 39081000 پليا ميد 6-11-12-6/6-9/6-10/6-12/6به اشكال ابتدائي 36,625 1,287,005,087 Rls. 134,100 $
201 1387 اتريش 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دا رياپلكان متحرك ) 14,547 1,271,665,392 Rls. 132,971 $
202 1387 اتريش 39202040 نوا رفومي ويژه صنايع سيم وكابل ازپليمرهاي پروپيلن 32,583 1,271,567,641 Rls. 133,337 $
203 1387 اتريش 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 1,262 1,270,260,503 Rls. 135,836 $
204 1387 اتريش 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 4,029 1,266,664,091 Rls. 135,835 $
205 1387 اتريش 44034900 سايرچوبهاي گرمسيري مذكوردرياددا شت شماره فرعي فصل 44 غيراز440341 خام ياچهارترا ش 228,300 1,262,717,557 Rls. 131,836 $
206 1387 اتريش 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 10,598 1,259,701,736 Rls. 135,206 $
207 1387 اتريش 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 31,000 1,250,457,482 Rls. 138,493 $
208 1387 اتريش 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 359 1,239,288,204 Rls. 134,829 $
209 1387 اتريش 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسكوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 581 1,238,438,346 Rls. 130,274 $
210 1387 اتريش 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لكتريك مايع, قدرت بيشترا ز650 كيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 15,345 1,165,508,322 Rls. 121,479 $
211 1387 اتريش 84549000 ا جزا ءوقطعات كنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 494 1,164,556,305 Rls. 121,574 $
212 1387 اتريش 27101920 روغن صنعتي 10,400 1,152,443,149 Rls. 114,466 $
213 1387 اتريش 33030000 عطريات وا دو توا لت ها(waters toilet) 14,811 1,139,474,396 Rls. 117,257 $
214 1387 اتريش 28334000 پرا كسوسولفات ها (پرسولفات ها) 17,250 1,130,395,725 Rls. 121,992 $
215 1387 اتريش 68043000 سنگ برا ي تيزكردن ياصيقلي كردن بادست. 10,384 1,128,175,098 Rls. 114,496 $
216 1387 اتريش 82075090 ا بزارها براي سوراخ كردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 5/1 mm 9,894 1,126,816,922 Rls. 117,709 $
217 1387 اتريش 44103100 ساير تخته هاي ا ز چوب كارنشده يا فقط سمباده خورده 338,400 1,115,740,283 Rls. 116,575 $
218 1387 اتريش 39011069 كامپاند پلي ا تيلن ويژه روكش سيم وكابل با چگالي كمترا ز 94%بجز نوع پودري 50,000 1,109,872,224 Rls. 114,384 $
219 1387 اتريش 82055900 ا بزا رهاي دستي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 1,500 1,105,933,610 Rls. 118,396 $
220 1387 اتريش 85043110 ترا نسفورماتورجريان به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر 1,055 1,086,539,883 Rls. 109,306 $
221 1387 اتريش 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيكي 10,786 1,085,383,136 Rls. 115,895 $
222 1387 اتريش 72112990 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر وبيشتر 25,404 1,073,310,760 Rls. 110,866 $
223 1387 اتريش 29054410 سوربيتول محلول درآب (D-گلوسيتول) 154,000 1,071,611,674 Rls. 108,331 $
224 1387 اتريش 85043120 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر 3,686 1,053,747,895 Rls. 109,334 $
225 1387 اتريش 68051010 تسمه هاي سنباده بي ا نتها (endless)جهت وا حدهاي نئوپان روي تكيه گاه ازپارچه نسجي تاروپودباف 4,468 1,031,046,953 Rls. 107,259 $
226 1387 اتريش 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميكاي فشرده يادوباره ساخته شده. 4,772 1,030,308,050 Rls. 105,088 $
227 1387 اتريش 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 492 1,010,030,969 Rls. 110,217 $
228 1387 اتريش 72288000 ميله هاي توخالي براي حفاري, ا زفولادممزوج يا از فولاد غير ممزوج. 67,850 1,009,387,620 Rls. 104,161 $
229 1387 اتريش 85362020 كليدهاي مينياتوري قطع مدار 3,528 1,006,256,474 Rls. 99,570 $
230 1387 اتريش 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 550 1,001,229,995 Rls. 104,523 $
231 1387 اتريش 25309090 ساير موا د معدني غير مذكور 105,000 990,032,933 Rls. 102,384 $
232 1387 اتريش 85362090 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا رغير مذكور درجاي ديگر 2,097 985,398,600 Rls. 106,855 $
233 1387 اتريش 90283029 ساير كنتورهاي برق چند فازبجز نوع ا لكترومكانيكي 203 985,390,700 Rls. 100,622 $
234 1387 اتريش 48043190 ساير كاغذهاومقوا هايكرا فت سفيد نشده به وزن مساوي ياكمترا ز 150 گرم برمترمربع 98,589 972,634,248 Rls. 100,241 $
235 1387 اتريش 74062000 پودرمس باساختارلايه ا ي, فلس. 1,900 962,010,261 Rls. 104,460 $
236 1387 اتريش 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 210 961,082,479 Rls. 104,178 $
237 1387 اتريش 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 144 957,706,199 Rls. 96,887 $
238 1387 اتريش 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي كوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 45 951,300,000 Rls. 103,234 $
239 1387 اتريش 85142000 كوره هاي ا لقائي يا دي ا لكتريك صنعتي يا آزمايشگاهي 5,400 943,950,547 Rls. 101,282 $
240 1387 اتريش 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 44,100 928,678,046 Rls. 93,513 $
241 1387 اتريش 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيكي 30,427 925,153,510 Rls. 100,135 $
242 1387 اتريش 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماكو 12,000 916,311,000 Rls. 95,350 $
243 1387 اتريش 38099200 موا دتكميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع كننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت كاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي 20,400 906,120,000 Rls. 93,730 $
244 1387 اتريش 32081060 ورني ويژه مركب چاپ فلكسوبراساس پلي استرها 39,940 906,038,249 Rls. 89,028 $
245 1387 اتريش 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 13,200 901,247,871 Rls. 90,765 $
246 1387 اتريش 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,765 899,896,800 Rls. 95,203 $
247 1387 اتريش 44119900 تخته فيبرباجرم مخصوص كمتراز35/0 گرم درسانتيمترمكعب كارشده 35,264 898,625,515 Rls. 88,920 $
248 1387 اتريش 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري كار ، وا نت و ترا كتور كشاورزي 137,284 888,328,073 Rls. 92,737 $
249 1387 اتريش 21069020 ا مولسيفاير 20,000 878,862,042 Rls. 92,510 $
250 1387 اتريش 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 5,163 872,102,488 Rls. 88,416 $
251 1387 اتريش 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوحتي برا ي موتورهاي درون سوز 1,578 870,166,181 Rls. 90,438 $
252 1387 اتريش 39012011 پلي اتيلن گريدلوله به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 24,750 865,154,201 Rls. 95,819 $
253 1387 اتريش 90289010 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي كنتور گاز 632 861,592,914 Rls. 89,146 $
254 1387 اتريش 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 3,510 860,235,245 Rls. 91,320 $
255 1387 اتريش 38123030 پايدا ركننده هايUV 19,000 858,094,380 Rls. 86,746 $
256 1387 اتريش 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 1,254 841,624,187 Rls. 85,924 $
257 1387 اتريش 58109200 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 1,095 803,533,485 Rls. 83,955 $
258 1387 اتريش 30033190 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نتي بيوتيك داراي ا نسولين كه توليددا خلي ندا رند 1,408 797,894,022 Rls. 82,642 $
259 1387 اتريش 34029010 ساير پودريا مايع لباسشويي غيرازخرده فروشي 16,000 789,842,263 Rls. 79,079 $
260 1387 اتريش 25199090 ا كسيدهاي منيزيم حتي خالص 149,250 787,877,552 Rls. 83,181 $
261 1387 اتريش 48119000 ساير كاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشكل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذكوردرجاي ديگر 38,478 754,926,883 Rls. 76,077 $
262 1387 اتريش 28332500 سولفات هااز مس 27,000 750,804,000 Rls. 79,928 $
263 1387 اتريش 59112000 پارچه برا ي ا لك, حتي دوخته ومهيا. 1,089 750,057,072 Rls. 78,023 $
264 1387 اتريش 39131000 اسيدالژينيك واملاح واسترها آن ،به اشكال ابتدائي 7,992 750,010,845 Rls. 80,872 $
265 1387 اتريش 84411000 ماشينهاي برش 9,700 748,731,837 Rls. 79,874 $
266 1387 اتريش 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيك فشرده شده. 5,956 746,451,731 Rls. 78,756 $
267 1387 اتريش 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 15,328 740,837,338 Rls. 80,541 $
268 1387 اتريش 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا ركه درجاي ديگرمذكورنباشد. 950 740,324,050 Rls. 77,448 $
269 1387 اتريش 39219010 نوا رلبه وروكش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 56,425 731,338,795 Rls. 76,500 $
270 1387 اتريش 38101010 تركيبات برا ي پاك كردن وپردا خت سطح فلزا ت 8,000 730,900,000 Rls. 73,784 $
271 1387 اتريش 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 1,093 729,834,206 Rls. 78,586 $
272 1387 اتريش 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك, باريكه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 8,878 726,245,538 Rls. 74,848 $
273 1387 اتريش 37024300 فيلم, بصورت رول, سورا خ نشده, باپهنائي بيش ا ز 610ميليمتروطوليكه ا ز200متربيشترنباشد 13,831 722,491,908 Rls. 74,610 $
274 1387 اتريش 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذكور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذكوردرجاي ديگر 7,174 722,205,677 Rls. 74,683 $
275 1387 اتريش 64021220 كفش هاي ا سكي بارويه كائوچو ياپلاستيك 4,918 720,423,227 Rls. 72,701 $
276 1387 اتريش 85365090 سايركليدهاغيرمذكوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 1,244 718,751,039 Rls. 78,215 $
277 1387 اتريش 44109000 تخته ا زخرده چوب و تخته هاي مشابه ا زسايرموا د موا د چوبي جتي بهم فشرده بارزينها ياچسباننده هاي آلي 142,552 715,107,852 Rls. 73,549 $
278 1387 اتريش 39189000 پوشش كف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر,بشكل رول يا چهارگوش 18,000 710,885,764 Rls. 70,918 $
279 1387 اتريش 27101910 روغن موتور 17,338 693,131,986 Rls. 72,064 $
280 1387 اتريش 38082029 سايرقارچ كش هاتكنيكال (سم رقيق نشده ) غيرمذكور 14,580 692,014,305 Rls. 73,602 $
281 1387 اتريش 48115100 كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيكي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 46,000 687,700,000 Rls. 74,539 $
282 1387 اتريش 29163200 پرا كسيد بنزوئيل و كلروبنزوئيل 10,800 683,723,174 Rls. 71,010 $
283 1387 اتريش 84439000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي چاپ 1,718 669,653,145 Rls. 72,540 $
284 1387 اتريش 73090000 مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي 29,142 667,704,267 Rls. 69,404 $
285 1387 اتريش 32151900 مركب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 3,900 667,250,284 Rls. 71,978 $
286 1387 اتريش 70195100 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه به پهناي برا برياكمترا ز30سانتيمتر. 2,595 665,877,292 Rls. 72,021 $
287 1387 اتريش 95061910 چوب دستي ا سكي روي برف 2,452 660,135,064 Rls. 67,088 $
288 1387 اتريش 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدوسايل رابط برقي,فاقد قسمتهاي عايق برقي ،سيم پيچ ،اتصالات ياساير ادوات برقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 761 657,591,793 Rls. 69,064 $
289 1387 اتريش 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 1,939 652,006,225 Rls. 70,877 $
290 1387 اتريش 39162090 تك رشته هاييكه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيكmm بيشترباشدميله... ا زپليمرهاي كلروروينيل 25,277 650,796,729 Rls. 69,298 $
291 1387 اتريش 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 6,300 646,934,900 Rls. 66,514 $
292 1387 اتريش 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 55,557 644,762,259 Rls. 64,226 $
293 1387 اتريش 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 2,205 638,028,238 Rls. 65,293 $
294 1387 اتريش 84289000 ماشين آلات ودستگاههاي بلندكردن, جابجاكردن, باركردن, ياتخليه كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,600 637,659,264 Rls. 66,354 $
295 1387 اتريش 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,كه درجاي ديگر گفته نشده. 374 637,655,013 Rls. 68,654 $
296 1387 اتريش 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 523 637,587,806 Rls. 68,196 $
297 1387 اتريش 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزكانكتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 1,336 634,425,437 Rls. 63,631 $
298 1387 اتريش 39204930 ورق PVC/ABC باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر ( ACRYLE BUTADIN STYREN/PVC 16,478 634,079,095 Rls. 62,305 $
299 1387 اتريش 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساكشن پزشكي 3,639 631,435,760 Rls. 68,534 $
300 1387 اتريش 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذكور درجاي ديگر 1,900 629,104,781 Rls. 68,935 $
مجموع کل
295,631,967,903 ريال
مجموع کل
31,058,947 دلار