آمار کل " واردات از" کشور "فرانسه" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1387 فرانسه 48103200 كاغذكرا فت, سفيدشده, كه بابيش ا ز95%ا لياف ا زا لياف چوب ,هرمترمربع حدا قل 150گرم باشد 248,386 2,706,243,048 Rls. 273,884 $
202 1387 فرانسه 72299010 مفتول ا زفولادفنري كرم سيليكون 112,000 2,701,484,016 Rls. 292,812 $
203 1387 فرانسه 87082100 كمربندا يمني وسايل نقليه موتوري مشمول شماره هاي 8701 لغايت 8705 11,334 2,658,690,030 Rls. 269,770 $
204 1387 فرانسه 84842090 سايركاسه نمدهاي مكانيكي ،غيرمذكوردرجاي ديگر 526 2,655,826,396 Rls. 270,392 $
205 1387 فرانسه 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 6,669 2,653,321,909 Rls. 291,266 $
206 1387 فرانسه 29034900 سايرمشتقات هالوژنه هيدروكربورهاي غيرحلقوي حاوي دوهالوژن ياچند هالوژن مختلف غيرمذكوردرجاي ديگر 49,380 2,648,001,757 Rls. 271,155 $
207 1387 فرانسه 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 64,224 2,638,977,868 Rls. 266,779 $
208 1387 فرانسه 85044060 ا نوا ع S.P.U 32,283 2,613,069,513 Rls. 279,723 $
209 1387 فرانسه 85443010 مجموعه هاي سيم برا ي شمع هاي جرقه زن 20,030 2,610,849,386 Rls. 277,154 $
210 1387 فرانسه 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذكور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذكوردرجاي ديگر 4,890 2,601,720,677 Rls. 258,759 $
211 1387 فرانسه 29094300 ا ترهاي مو نو بوتيليك ا تيلن گليكول يادي ا تيلن گليكول 121,200 2,595,543,573 Rls. 273,207 $
212 1387 فرانسه 38200000 فرآورده هاي ضديخ ومايعات آماده شده برا ي ذوب يخ 43,890 2,578,897,635 Rls. 262,450 $
213 1387 فرانسه 17029000 عسل مصنوعي ,كارا مل و ساير قندها (همچنين ,قند معكوس invert ),غيرمذكوردر جاي ديگر 188,000 2,569,759,444 Rls. 271,465 $
214 1387 فرانسه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 144,000 2,540,711,423 Rls. 283,119 $
215 1387 فرانسه 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيكي براي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند. 1,308 2,540,696,657 Rls. 272,792 $
216 1387 فرانسه 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذكور درجاي ديگر 418 2,525,112,143 Rls. 270,898 $
217 1387 فرانسه 34053000 جلاها ,و فرآورده هاي مشابه برا ي بدنه وسايل نقليه (باستثناي واكس هابرا ي فلزا ت ) 40,162 2,518,531,688 Rls. 276,048 $
218 1387 فرانسه 85366910 كانكتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 6,677 2,508,467,601 Rls. 265,968 $
219 1387 فرانسه 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 18,606 2,501,144,150 Rls. 262,434 $
220 1387 فرانسه 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 827 2,499,556,507 Rls. 261,266 $
221 1387 فرانسه 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 88,801 2,487,800,223 Rls. 258,147 $
222 1387 فرانسه 33052000 فرآورده ها برا ي فرزدن دا ئمي و بازكردن فرمو 81,085 2,456,962,059 Rls. 246,947 $
223 1387 فرانسه 84713090 ماشين خودكاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه كليدومونتيورغيرمذكوردرجاي ديگر 230 2,448,627,858 Rls. 260,018 $
224 1387 فرانسه 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا كمي-احتراقي به قدرت از75 تا 375KVA غيرمذكور درجاي ديگر 41,550 2,438,961,132 Rls. 269,371 $
225 1387 فرانسه 31052000 كودهاي معدني يا شيميائي دا را ي سه عنصر حاصلخيز كننده ا زت , فسفر و پتاسيم NPK 96,600 2,433,868,936 Rls. 252,214 $
226 1387 فرانسه 39089090 ساير رزين هاي پلي آميد به ا شكال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 36,400 2,430,326,847 Rls. 251,242 $
227 1387 فرانسه 85045090 ساير ا لقا كننده هاغيرمذكوردرجاي ديگر 4,609 2,385,598,629 Rls. 258,310 $
228 1387 فرانسه 30043290 دا روهاي حاوي هورمونهاي كورتي كوستروئيدي كه توليد دا خلي ندا رند 646 2,376,178,063 Rls. 233,960 $
229 1387 فرانسه 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذكور 5,138 2,371,171,177 Rls. 250,282 $
230 1387 فرانسه 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا كتيف غيريونيك حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 43,675 2,370,877,274 Rls. 257,065 $
231 1387 فرانسه 84671900 ا بزا رپنوماتيك (غيرا زنوع دوا ر),برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 6,108 2,355,662,202 Rls. 245,082 $
232 1387 فرانسه 84138120 تملبه هاي تزريقي 4,555 2,355,323,971 Rls. 235,497 $
233 1387 فرانسه 34039900 ساير فرآورده هاي روا ن كننده فاقدروغنهاي نفتي يامعدني , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 64,013 2,353,960,924 Rls. 249,067 $
234 1387 فرانسه 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 4,839 2,275,240,602 Rls. 240,612 $
235 1387 فرانسه 29393000 كافئين و ا ملاح آن 35,648 2,272,764,000 Rls. 233,442 $
236 1387 فرانسه 85271900 گيرنده هاي پخش را ديوئي كه بدون منبع انرژي خارجي كارمي كند غيرمذكور درجاي ديگر 10,540 2,269,449,238 Rls. 244,791 $
237 1387 فرانسه 34031910 روا ن كننده سيليكوني داراي كمتراز70درصد موادنفتي 52,703 2,259,397,972 Rls. 238,957 $
238 1387 فرانسه 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 27 2,254,616,471 Rls. 227,294 $
239 1387 فرانسه 48063000 كاغذ رسامي(كالك ),به شكل رول يا ورق 61,582 2,249,828,282 Rls. 240,479 $
240 1387 فرانسه 85129010 تيغه كامل برف پاك كن 35,561 2,243,208,708 Rls. 241,018 $
241 1387 فرانسه 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 791,000 2,242,206,347 Rls. 244,542 $
242 1387 فرانسه 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي كوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 4,644 2,237,146,583 Rls. 237,986 $
243 1387 فرانسه 85041090 سايرمتعادل كننده هاي جريان برا ي لامپ ولوله تخليه بجزا لقايي وا لكترونيكي 2,894 2,224,849,993 Rls. 235,603 $
244 1387 فرانسه 73072900 لوازم وا تصالات لوله كشي از فولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 10,802 2,207,230,133 Rls. 239,493 $
245 1387 فرانسه 85447090 سايركابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 18,302 2,202,449,481 Rls. 225,434 $
246 1387 فرانسه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 292,671 2,198,937,989 Rls. 233,442 $
247 1387 فرانسه 85163200 دستگاههاي ا لكتروترميك آرا يش مو (غيرا زموخشك كن ) 49,909 2,178,160,562 Rls. 228,871 $
248 1387 فرانسه 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي. 1,746 2,178,058,963 Rls. 221,574 $
249 1387 فرانسه 84269900 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل غيرازرديف 84269100 4,350 2,177,754,734 Rls. 231,259 $
250 1387 فرانسه 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0ميليمترآبكاري شده... باقلع 241,765 2,175,735,980 Rls. 236,544 $
251 1387 فرانسه 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 4,209 2,153,144,193 Rls. 226,964 $
252 1387 فرانسه 87089311 كلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 7,134 2,113,569,341 Rls. 228,572 $
253 1387 فرانسه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 42,652 2,052,749,424 Rls. 216,427 $
254 1387 فرانسه 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيكي 169,515 2,010,384,584 Rls. 209,108 $
255 1387 فرانسه 28181000 كوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص شده ياغير مشخص 180,300 2,005,235,919 Rls. 201,510 $
256 1387 فرانسه 72291010 مفتول ا زفولادهاي تندبر قطركمترا ز12ميليمتر 78,400 2,004,604,929 Rls. 222,092 $
257 1387 فرانسه 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 34,606 2,003,535,277 Rls. 217,904 $
258 1387 فرانسه 31051010 كود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 100,350 1,997,000,001 Rls. 206,451 $
259 1387 فرانسه 83016000 ا جزا ءوقطعات قفل آويزوقفل مغزي وكلوني ا زفلزا ت معمولي. 127,769 1,987,167,348 Rls. 209,049 $
260 1387 فرانسه 47042100 خميرچوب شيميائي آماده شدهباسولفيت, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده, سفيدشده تيره كاج 289,365 1,966,414,535 Rls. 203,340 $
261 1387 فرانسه 13022000 موا د پكتيني ,پكتينات ها و پكتات ها 17,200 1,965,877,551 Rls. 203,895 $
262 1387 فرانسه 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 825 1,952,426,000 Rls. 205,876 $
263 1387 فرانسه 39041090 سايرپلي كلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 55,250 1,949,425,908 Rls. 213,139 $
264 1387 فرانسه 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 342 1,948,130,296 Rls. 203,709 $
265 1387 فرانسه 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقوا غيرمذكوردرجاي ديگر 4,100 1,928,923,910 Rls. 210,489 $
266 1387 فرانسه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 18,114 1,927,854,047 Rls. 202,366 $
267 1387 فرانسه 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذكور درجاي ديگر 34,001 1,925,132,540 Rls. 205,493 $
268 1387 فرانسه 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيكي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذكوردرجاي ديگر 1,886 1,913,470,455 Rls. 195,286 $
269 1387 فرانسه 39219090 سايرصفحه ها ورق ها ورقهاي نازك ونوا رغيرا زموا دپلاستيكي ا سفنجي غيرمذكور 14,666 1,900,019,787 Rls. 189,795 $
270 1387 فرانسه 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 4,060 1,897,989,655 Rls. 207,114 $
271 1387 فرانسه 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 963 1,897,657,948 Rls. 200,246 $
272 1387 فرانسه 29172000 ا سيدهاي پلي كربوكسيليك سيكلانيك, سيكلوترپنيك, ا نيدريدها,هالوژنورهاومشتقات ا نها 149,950 1,888,217,900 Rls. 196,373 $
273 1387 فرانسه 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 3,339 1,882,551,266 Rls. 190,381 $
274 1387 فرانسه 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الكتريك مايع به قدرت بيشترا ز 10000 كيلوولت امپر 468 1,873,160,599 Rls. 192,476 $
275 1387 فرانسه 90273020 ا سپكترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 300 1,872,120,197 Rls. 207,345 $
276 1387 فرانسه 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته...., باپلي وينيل كلرا يد(C.V.P). 28,592 1,865,561,402 Rls. 204,010 $
277 1387 فرانسه 34029070 ساير موا دتعاون نساجي 112,000 1,862,194,629 Rls. 199,416 $
278 1387 فرانسه 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن كه درجاي ديگر مذكور نباشد ,به ا شكال ا بتدا ئي 77,500 1,853,044,451 Rls. 186,351 $
279 1387 فرانسه 85334090 سايرمقاومتهاي متغيرورئوستات هاوپتانسيومترهابجزموا ردمذكور 3,000 1,848,843,462 Rls. 187,845 $
280 1387 فرانسه 23012000 آرد,زبره و حبه , ا ز ماهي و غيره نامناسب برا ي خورا ك ا نسان 276,480 1,828,588,502 Rls. 191,640 $
281 1387 فرانسه 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 187,472 1,797,830,458 Rls. 186,683 $
282 1387 فرانسه 69022020 آجر-بلوكه -چهارگوش نسوز سراميكي كه به لحاظ وزني داراي بيش از50 درصد الومين و10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا باشد غيرمذكور درجاي ديگر 17,048 1,795,915,803 Rls. 190,753 $
283 1387 فرانسه 84335920 ماشين بردا شت علوفه سبز( چاپر)خودروChopper harvester 23,340 1,780,938,857 Rls. 186,321 $
284 1387 فرانسه 90183110 سرنگ يك سي سي برا ي ا نسولين 1,200 1,774,151,557 Rls. 179,334 $
285 1387 فرانسه 90321000 ترموستات 8,602 1,765,257,977 Rls. 189,239 $
286 1387 فرانسه 87089210 انباره هاي اگزوز ولوله هاي اگزوز ،برا ي سوا ري ،سوا ري كار،وا نت و ترا كتور كشاورزي 3,081 1,758,051,027 Rls. 176,465 $
287 1387 فرانسه 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه كودكان, كه برا ي خرده فروشيبسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 26,040 1,735,000,001 Rls. 186,528 $
288 1387 فرانسه 73182400 خاروميخ ا شپيل حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 9,107 1,715,899,757 Rls. 180,246 $
289 1387 فرانسه 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 78 1,704,778,874 Rls. 187,778 $
290 1387 فرانسه 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شكال ا بتدا ئي 40,687 1,694,638,766 Rls. 177,885 $
291 1387 فرانسه 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 196,000 1,691,253,950 Rls. 168,720 $
292 1387 فرانسه 85164000 ا توي برقي 11,077 1,689,135,939 Rls. 173,927 $
293 1387 فرانسه 83012000 قفل مغزي وكلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 22,420 1,681,193,824 Rls. 180,614 $
294 1387 فرانسه 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذكور درجاي ديگر 2,612 1,670,538,746 Rls. 173,815 $
295 1387 فرانسه 98870313 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري, باساخت دا خل 15%ا لي16 %بجز لاستيك 10,492 1,665,725,114 Rls. 180,846 $
296 1387 فرانسه 73159000 ا جزا ءوقطعات زنجير,كه درجاي ديگرگفته نشده ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 9,160 1,662,396,776 Rls. 179,835 $
297 1387 فرانسه 39169000 تك رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيك,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 63,521 1,657,137,952 Rls. 173,342 $
298 1387 فرانسه 29054420 پودرسوربيتول 123,000 1,641,925,732 Rls. 173,354 $
299 1387 فرانسه 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي كورتي كوستروئيد غيرمذكوردر جاي ديگر 8 1,628,055,210 Rls. 176,598 $
300 1387 فرانسه 48064000 كاغذشيشه نماوسايركاغذهاي برا ق شده شفاف يانيمه شفاف, بشكل رول ياورق, غيرمذكوردرجاي ديگر 40,890 1,627,460,000 Rls. 177,690 $
301 1387 فرانسه 84132090 سايرتلمبه هاي دستي بدون وسيله ا ندازه گيري ياقابليت تجهيز با آنها, بجزتلمبه دستي پزشكي 1,935 1,626,573,929 Rls. 167,053 $
302 1387 فرانسه 40021900 ساير بوتادين كربوكسيله, كه درجاي ديگرمذكورنباشد بجز لاتكس 68,639 1,620,581,381 Rls. 159,572 $
303 1387 فرانسه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 28,574 1,611,832,252 Rls. 161,429 $
304 1387 فرانسه 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذكوردرجاي ديگر 684 1,607,345,406 Rls. 162,628 $
305 1387 فرانسه 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 1,419 1,602,241,921 Rls. 171,358 $
306 1387 فرانسه 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 77,230 1,600,050,599 Rls. 162,991 $
307 1387 فرانسه 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشكل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 6,512 1,598,633,228 Rls. 164,917 $
308 1387 فرانسه 94011000 نشيمنهاا زا نواعي كه براي وسايط نقليه هوائي مورد استفاده قرار ميگيرند 1,070 1,596,224,486 Rls. 162,996 $
309 1387 فرانسه 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا كمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا كثر 75KVA 25,094 1,579,857,368 Rls. 165,429 $
310 1387 فرانسه 29362600 ويتامين 12B و مشتقات آن , مخلوط نشده 13 1,578,455,890 Rls. 173,047 $
311 1387 فرانسه 40139010 تيوپ برا ي هوا پيما 500 1,558,381,226 Rls. 168,674 $
312 1387 فرانسه 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزكلكتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 5,645 1,548,431,117 Rls. 158,125 $
313 1387 فرانسه 90289010 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي كنتور گاز 1,762 1,543,678,724 Rls. 156,557 $
314 1387 فرانسه 34029040 ساير پاك كننده هاي صنعتي 32,860 1,535,642,115 Rls. 163,097 $
315 1387 فرانسه 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 2,075 1,532,816,876 Rls. 162,744 $
316 1387 فرانسه 48062000 كاغذ غيرقابل نفوذ درمقابل چربي به شكل رول يا ورق 95,103 1,531,654,479 Rls. 168,765 $
317 1387 فرانسه 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, كه درجاي ديگر مذكور نباشد 20,649 1,520,706,068 Rls. 161,722 $
318 1387 فرانسه 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زكليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيك يك طرفه 4,237 1,518,822,084 Rls. 162,248 $
319 1387 فرانسه 48119000 ساير كاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشكل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذكوردرجاي ديگر 63,532 1,515,430,653 Rls. 159,589 $
320 1387 فرانسه 38021000 ذغال هاي ا كتيف شده 57,367 1,514,069,514 Rls. 151,065 $
321 1387 فرانسه 83091000 طشتك ا زفلزمعمولي. 91,645 1,508,914,388 Rls. 161,295 $
322 1387 فرانسه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 78,489 1,488,584,010 Rls. 160,581 $
323 1387 فرانسه 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذكور 192 1,485,755,735 Rls. 151,243 $
324 1387 فرانسه 29322900 لاكتون ها ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 250 1,483,811,593 Rls. 154,403 $
325 1387 فرانسه 32049000 محصولات آلي سنتتيك كه به عنوا ن نورتاب مصرف ميشود 12,324 1,478,824,493 Rls. 149,114 $
326 1387 فرانسه 40161090 سايرا شياا زكائوچوي ا سفنجي ولكانيزه سفت نشده بجزقطعات ولوا زم مصرف دربخش بهداشت 24,124 1,477,535,749 Rls. 153,837 $
327 1387 فرانسه 35040000 پپتون هاوسايرمواد پروتيني ومشتقات آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر;پودرپوست حتي عمل آمده باكروم 21,000 1,470,372,750 Rls. 152,008 $
328 1387 فرانسه 25120000 خاك سيليسي سنگوا ره (كيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاك هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 106,490 1,469,625,120 Rls. 155,332 $
329 1387 فرانسه 45049000 ا شياءا زچوب پنبه فشرده كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 3,924 1,466,002,896 Rls. 159,904 $
330 1387 فرانسه 84322900 كلوخ شكن غيرا زكلوخ شكن ديسكي,دستگاه شيارزن, دستگاه كشت وزرع, دستگاه ريشه كني ودستگاه كج بيل غير مذكور درجاي ديگر 16,001 1,464,841,677 Rls. 148,979 $
331 1387 فرانسه 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذكورومشمول درجاي ديگربه ا شكال ا بتدا ئي 6,190 1,452,582,625 Rls. 153,965 $
332 1387 فرانسه 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 16,600 1,443,876,802 Rls. 147,710 $
333 1387 فرانسه 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياكربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 1,142 1,438,962,323 Rls. 149,648 $
334 1387 فرانسه 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتك ها) 2,340 1,436,340,875 Rls. 146,051 $
335 1387 فرانسه 83111000 ا لكترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشكاري باقوس ا لكتريكي ازفلزات معمولي 39,689 1,430,322,847 Rls. 152,208 $
336 1387 فرانسه 39173900 سايرلوله هاوشيلنگ ها ا زموا دپلاستيكي غيرمذكورومشمول درجاي ديگر 6,285 1,429,819,909 Rls. 146,639 $
337 1387 فرانسه 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان كه درجاي ديگرمذكور نباشد ,ا ز موا د پلاستيكي 55,852 1,413,504,069 Rls. 145,801 $
338 1387 فرانسه 70109090 سايرقرا به بطري فلاسك ظرف دهان گشادكوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذكوردرجاي ديگر 9,000 1,406,378,865 Rls. 156,717 $
339 1387 فرانسه 73062010 لوله برا ي جدا ره سازي ولوله گذا ري برا ي حفاري نفت وگازا زآهن ياا زفولاد با قطر خارجي تا 8 اينچ 18,338 1,405,564,175 Rls. 139,082 $
340 1387 فرانسه 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين كه توليد دا خلي ندا رند 875 1,404,313,384 Rls. 143,848 $
341 1387 فرانسه 39092090 سايررزينهاي ملامينيك بغيرا ز پودرقالب گيري 36,000 1,396,818,593 Rls. 141,693 $
342 1387 فرانسه 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذكور درجاي ديگر 1,929 1,389,974,466 Rls. 146,146 $
343 1387 فرانسه 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده ها 16,840 1,387,596,394 Rls. 142,874 $
344 1387 فرانسه 29034100 تري كلرو فلوئور و متان 40,800 1,379,007,190 Rls. 148,696 $
345 1387 فرانسه 87131010 ويلچر،فاقدهرگونه ا مكانات ويژه ا زقبيل برا نكاردي ،دا را ي جك ،تك محوري (طرا حي شده برا ي كاربايك دست ) 7,200 1,370,885,740 Rls. 146,791 $
346 1387 فرانسه 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 18,120 1,367,854,473 Rls. 140,247 $
347 1387 فرانسه 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون 1,785 1,367,737,422 Rls. 148,248 $
348 1387 فرانسه 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 8,315 1,366,517,048 Rls. 147,823 $
349 1387 فرانسه 96138000 انواع فندكها به جز رديفهاي 96131000و96132000 3,511 1,353,440,243 Rls. 135,169 $
350 1387 فرانسه 83023000 يرا ق ها , اتصالات واشياء همانند ، برا ي وسائط نقليه موتوري, ا زفلزمعمولي 18,516 1,347,115,488 Rls. 145,501 $
351 1387 فرانسه 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرديف 32131000 11,904 1,334,754,434 Rls. 135,914 $
352 1387 فرانسه 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 16,739 1,328,445,570 Rls. 139,358 $
353 1387 فرانسه 70023100 لوله ا زكوا رتزذوب شده ياا زسايرسيليس هاي ذوب شده كارنشده. 13,128 1,324,279,417 Rls. 135,227 $
354 1387 فرانسه 69022010 اجر ,بلوكه چهارگوش نسوزدا را ي 93درصد يا بيشترسليس (2Sio)باشد 2,752 1,307,519,328 Rls. 132,479 $
355 1387 فرانسه 85421000 كارتهاي توا م بايك مدا ر مجتمع ا لكترونيكي (كارتهاي هوشمندsmart cards ) 78 1,299,626,828 Rls. 142,353 $
356 1387 فرانسه 29215100 ا ورتو,-متا,-پارا- فنيلن دي آمين ,دي آمينوتولوئن ها ,ومشتقات , ا ملاح ا ين محصولات 5,100 1,288,174,874 Rls. 134,591 $
357 1387 فرانسه 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذكور درجاي ديگر 2,567 1,272,727,097 Rls. 136,097 $
358 1387 فرانسه 84282000 بالابرهاونقاله هاي پنوماتيك. 3,486 1,269,921,919 Rls. 132,851 $
359 1387 فرانسه 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,739 1,263,910,789 Rls. 136,415 $
360 1387 فرانسه 75052200 مفتول ا زآلياژهاي نيكل. 5,582 1,258,700,172 Rls. 137,423 $
361 1387 فرانسه 84178000 كوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 193,504 1,254,352,181 Rls. 131,942 $
362 1387 فرانسه 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم كردن غذا 21,500 1,253,897,291 Rls. 126,913 $
363 1387 فرانسه 32064910 سايرگرا نول هاي رنگي مستربچ غيرآلي 18,150 1,251,915,592 Rls. 130,614 $
364 1387 فرانسه 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايك دستگاه مولد سرما 7,471 1,249,566,038 Rls. 127,212 $
365 1387 فرانسه 38109090 ساير موادمخصوص تسهيل لحيم كاري وجوش كاري وساير تركيبات كمكي براي لحيم كاري ياجوش دادن سطح فلزات 47,597 1,245,422,511 Rls. 127,175 $
366 1387 فرانسه 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 36,418 1,242,645,232 Rls. 134,427 $
367 1387 فرانسه 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 13,217 1,242,273,446 Rls. 131,154 $
368 1387 فرانسه 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يك لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 19,872 1,236,998,921 Rls. 131,486 $
369 1387 فرانسه 90278020 دستگاه سل كانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 455 1,233,348,964 Rls. 131,531 $
370 1387 فرانسه 32041920 مخلوط برپايه موا درنگي ديسپرسه 2,080 1,233,080,252 Rls. 124,793 $
371 1387 فرانسه 84462900 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ماكودا ر,برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30cm بدون موتور 3,082 1,230,684,550 Rls. 133,133 $
372 1387 فرانسه 15050090 چربي پشم وموا دچرب مشتق ا زآنهاغير ا ز لانولين 20,054 1,225,825,529 Rls. 121,956 $
373 1387 فرانسه 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 2,400 1,213,941,787 Rls. 128,996 $
374 1387 فرانسه 85445900 هادي هاي برق, برا ي ولتاژ80ا لي1000ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 4,264 1,210,485,189 Rls. 130,538 $
375 1387 فرانسه 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي تا 8 اينچ . 22,483 1,202,985,677 Rls. 129,182 $
376 1387 فرانسه 40091200 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم نشده ياجونشده باسايرمواد بالوازم و ملحقات 4,137 1,193,568,180 Rls. 124,494 $
377 1387 فرانسه 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذكور درجاي ديگر 603 1,185,577,115 Rls. 125,221 $
378 1387 فرانسه 48041100 كرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شكل رول ياورق 199,770 1,184,411,669 Rls. 126,441 $
379 1387 فرانسه 87086021 ا جزا وقطعات برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 3,080 1,182,485,067 Rls. 123,293 $
380 1387 فرانسه 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 28,000 1,181,619,650 Rls. 126,605 $
381 1387 فرانسه 29161100 ا سيدهاي ا كريليك و ا ملاح آن 68,800 1,178,925,788 Rls. 121,967 $
382 1387 فرانسه 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا كتيف كاتيونيك حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 98,408 1,175,441,919 Rls. 120,982 $
383 1387 فرانسه 49029010 كاتالوگ هاي تجاري وهمانند كه كمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 5,038 1,175,302,410 Rls. 115,486 $
384 1387 فرانسه 85352120 دژنكتور براي ولتاژ كمتر از 5/72 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 3,718 1,157,624,415 Rls. 117,795 $
385 1387 فرانسه 90191090 سايردستگاههاي مكانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشك موا ج ودستگاه هيدروترا پي 930 1,152,440,224 Rls. 120,096 $
386 1387 فرانسه 85462023 ساير مقره هاي عايق برق ا ز سرا ميك با قطعات فلزي غير مذكور درجاي ديگر 6,180 1,151,838,395 Rls. 128,525 $
387 1387 فرانسه 39045000 پليمرهاي كلرور وينيليدن , به ا شكال ا بتدا ئي - 34,150 1,146,401,279 Rls. 121,444 $
388 1387 فرانسه 85422100 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) ديجيتال 112 1,143,884,778 Rls. 124,742 $
389 1387 فرانسه 85163100 موخشك كن هاي ا لكتروترميك 25,651 1,138,940,183 Rls. 119,488 $
390 1387 فرانسه 94060010 گلخانه باتجهيزا ت كامل 32,428 1,128,447,910 Rls. 118,051 $
391 1387 فرانسه 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 6,998 1,124,448,180 Rls. 118,955 $
392 1387 فرانسه 85168000 مقاومت هاي گرم كننده ا لكتريكي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 1,703 1,121,706,849 Rls. 121,672 $
393 1387 فرانسه 29051900 ساير مونو ا لكل هاي ا شباع شده , كه درجاي ديگري مذكور نباشند 14,535 1,121,278,363 Rls. 116,887 $
394 1387 فرانسه 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان ،مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 1,041 1,119,248,765 Rls. 117,461 $
395 1387 فرانسه 39033000 كوپليمرهاي ا كريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شكال ا بتدا ئي 27,725 1,111,243,710 Rls. 115,544 $
396 1387 فرانسه 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده كردن ياكشت وزرع زمين... 10,908 1,109,950,013 Rls. 112,275 $
397 1387 فرانسه 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن كننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 440 1,108,442,192 Rls. 110,088 $
398 1387 فرانسه 39199050 رولPVC چسب خورده باچسب پايه حلالي الي مخصوص لنت الي برق (log roll of adhesive coated) 16,026 1,101,012,999 Rls. 116,905 $
399 1387 فرانسه 29161300 ا سيد متاكريليك و ا ملاح آن 44,800 1,099,211,998 Rls. 113,637 $
400 1387 فرانسه 82075090 ا بزارها براي سوراخ كردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 5/1 mm 2,052 1,090,188,899 Rls. 113,459 $
مجموع کل
347,574,678,325 ريال
مجموع کل
36,485,357 دلار