آمار کل " واردات از" کشور "تايلند" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1387 تايلند 87089110 رادياتورها برا ي سوا ري ، سوا ري كار،وا نت و ترا كتور كشاورزي 16,698 421,162,239 Rls. 45,314 $
102 1387 تايلند 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبكاري شده )غيرمذكوردرجاي ديگر 3,649 419,737,582 Rls. 42,937 $
103 1387 تايلند 28352400 فسفات هاي پتاسيم 15,000 418,332,829 Rls. 42,230 $
104 1387 تايلند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 16,000 415,858,003 Rls. 44,841 $
105 1387 تايلند 48025600 كاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا كثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 56,170 411,951,077 Rls. 41,925 $
106 1387 تايلند 34060000 ا نوا ع شمع و ا شياء همانند 21,294 407,833,138 Rls. 42,161 $
107 1387 تايلند 85114010 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي سوا ري ، سوا ري كار و وا نت 5,214 405,685,745 Rls. 42,611 $
108 1387 تايلند 46029000 مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيكه مستقيمابشكل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي).. 15,190 405,355,882 Rls. 41,885 $
109 1387 تايلند 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 45,362 405,043,083 Rls. 43,136 $
110 1387 تايلند 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 27,614 403,506,002 Rls. 40,965 $
111 1387 تايلند 73181900 سايرا شياءحديده شده, كه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 41,000 402,858,404 Rls. 40,014 $
112 1387 تايلند 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري كارو وا نت 5,971 389,380,000 Rls. 39,209 $
113 1387 تايلند 70023200 لوله ا زشيشه ها,كه ضريب ا نبساط خطي صفر تا300درجه آنهابرابر يا كمترا ز 000005/0 برحسب كلوين باشد , كارنشده. 41,998 386,365,904 Rls. 41,964 $
114 1387 تايلند 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذكور درجاي ديگر 190 381,563,489 Rls. 40,754 $
115 1387 تايلند 48103200 كاغذكرا فت, سفيدشده, كه بابيش ا ز95%ا لياف ا زا لياف چوب ,هرمترمربع حدا قل 150گرم باشد 18,666 377,791,459 Rls. 41,248 $
116 1387 تايلند 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 1,870 377,760,916 Rls. 38,896 $
117 1387 تايلند 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترك بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 15,857 374,501,041 Rls. 38,873 $
118 1387 تايلند 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 13,588 373,530,324 Rls. 38,869 $
119 1387 تايلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 9,774 360,062,286 Rls. 38,680 $
120 1387 تايلند 94035000 مبلهاي چوبي ا زا نواعي كه درا تاق خوا ب موردا ستفاده قرا ر ميگيرند 16,764 354,369,720 Rls. 35,018 $
121 1387 تايلند 33059000 فرآورده ها برا ي پاكيزگي و آرا يش مو كه در جاي ديگري مذكور نباشد 23,452 351,270,146 Rls. 37,841 $
122 1387 تايلند 85252010 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده ا ز نوع PDH باظرفيت بالاتر ا ز 34مگابايت درثانيه 25 348,830,286 Rls. 37,061 $
123 1387 تايلند 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاكيزگي كه درجاي ديگر مذكور نيست , ا ز موا د پلاستيكي 19,294 347,101,410 Rls. 36,075 $
124 1387 تايلند 44140000 قاب چوبي برا ي تابلو,عكس آينه و ا شياء همانند 21,503 338,784,189 Rls. 35,471 $
125 1387 تايلند 40161090 سايرا شياا زكائوچوي ا سفنجي ولكانيزه سفت نشده بجزقطعات ولوا زم مصرف دربخش بهداشت 9,011 338,304,956 Rls. 36,062 $
126 1387 تايلند 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشكي غيرمذكور 966 337,831,651 Rls. 35,342 $
127 1387 تايلند 69091900 ا شياء سراميكي برا ي مصرف آزمايشگاهي(باستثناءچيني) دا راي سختي كمترا ز9.Mohs 5,391 337,207,092 Rls. 36,977 $
128 1387 تايلند 84715020 دستگاه كامل كامپيوترserverشامل كليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوكارت شبكه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 900 335,550,934 Rls. 36,398 $
129 1387 تايلند 29161400 ا سترهاي ا سيد متاكريليك 14,400 325,985,950 Rls. 32,825 $
130 1387 تايلند 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 2,477 325,632,976 Rls. 35,434 $
131 1387 تايلند 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 22,028 325,297,270 Rls. 33,850 $
132 1387 تايلند 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 8,166 324,777,304 Rls. 32,654 $
133 1387 تايلند 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 430 322,145,354 Rls. 35,023 $
134 1387 تايلند 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 12,595 320,454,780 Rls. 32,944 $
135 1387 تايلند 64059000 ساير كفش ها كه درجاي ديگرگفته نشده 3,633 318,798,227 Rls. 33,190 $
136 1387 تايلند 90015010 عدسي عينك تك كانون ا زسايرموا د 915 313,575,408 Rls. 32,317 $
137 1387 تايلند 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءكننده هاومبدلهاي ا ستاتيك برقي 4,970 300,223,278 Rls. 31,047 $
138 1387 تايلند 85447090 سايركابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 1,354 291,089,237 Rls. 31,372 $
139 1387 تايلند 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذكوردرجاي ديگر 4,500 286,837,589 Rls. 30,707 $
140 1387 تايلند 90151000 مسافت ياب ها 94 285,735,468 Rls. 31,008 $
141 1387 تايلند 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذكور درجاي ديگر 430 285,647,563 Rls. 30,644 $
142 1387 تايلند 68119000 ا شياءا زسيمان- پنبه نسوز,ا زسيمان- ا لياف سلولز,غيره كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 61,286 281,571,150 Rls. 30,725 $
143 1387 تايلند 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, كه درجاي ديگرذكرنشده. 10,550 274,212,662 Rls. 28,003 $
144 1387 تايلند 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 854 272,428,874 Rls. 28,522 $
145 1387 تايلند 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 7,400 268,620,847 Rls. 29,435 $
146 1387 تايلند 39181000 پوشش كف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي كلروروينيل به شكل رول يا به شكل چهارگوش 83,390 267,655,232 Rls. 29,087 $
147 1387 تايلند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 8,189 265,845,432 Rls. 28,286 $
148 1387 تايلند 06039000 گل وغنچه گل بريده شده, خشك كرده, رنگ كرده, رنگ زدا ئي شده ياآماده شده به نحو ديگر 5,887 265,577,210 Rls. 27,916 $
149 1387 تايلند 94055090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي غيربرقي بغيرا ز فانوس بادي وچرا غهاي توري 5,080 265,396,247 Rls. 27,747 $
150 1387 تايلند 20071010 پوره و پوره كنسانتره ميوه هاي گرمسيري(اناناس ، موز، انبه و ...)هموژنيزه 20,002 264,956,884 Rls. 28,900 $
151 1387 تايلند 39189000 پوشش كف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر,بشكل رول يا چهارگوش 37,065 262,944,880 Rls. 27,187 $
152 1387 تايلند 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر(tuner video)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 522 261,143,642 Rls. 27,524 $
153 1387 تايلند 84146000 كلاهكهايي كه بزرگترين ضلع افقي آنهاحدا كثر120سانتيمترباشد 810 253,656,282 Rls. 27,351 $
154 1387 تايلند 20094990 آب آناناس بامقياس بريكس بيش ا ز20 بغيرا زكنستانتره آن 35,900 252,857,112 Rls. 27,608 $
155 1387 تايلند 40114000 تايربادي نو ا زكائوچو برا ي موتورسيكلت 19,213 248,831,700 Rls. 25,535 $
156 1387 تايلند 90289040 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي كنتور برق ا ز نوع ا لكترونيكي 176 248,634,972 Rls. 26,814 $
157 1387 تايلند 70199091 لوله ( غلاف ) عايق ا لكتريكي وحرا رتي ازالياف شيشه اي 889 248,492,832 Rls. 25,963 $
158 1387 تايلند 39264000 مجسمه هاي كوچك و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيكي 11,004 247,714,213 Rls. 25,012 $
159 1387 تايلند 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذكوردرجاي ديگر 4,260 247,694,144 Rls. 26,603 $
160 1387 تايلند 94011000 نشيمنهاا زا نواعي كه براي وسايط نقليه هوائي مورد استفاده قرار ميگيرند 2,023 244,559,916 Rls. 24,723 $
161 1387 تايلند 40093100 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 14,000 243,752,770 Rls. 24,990 $
162 1387 تايلند 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 3,517 239,155,905 Rls. 24,648 $
163 1387 تايلند 40132000 لاستيك توئي ا زكائوچو ا زا نوا عي كه برا ي دوچرخه بكار ميرود 19,390 235,729,595 Rls. 25,950 $
164 1387 تايلند 87089921 ا جزا وقطعات محورهاي محرك ، برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت وترا كتور كشاورزي 12,693 234,978,536 Rls. 23,752 $
165 1387 تايلند 06021000 قلمه هاي ريشه نكرده و پيوندها 7,872 222,854,291 Rls. 22,300 $
166 1387 تايلند 85181000 ميكروفون و پايه آن 1,109 211,976,168 Rls. 22,867 $
167 1387 تايلند 42021900 رختدا ن, چمدا ن, كيف برك, كيف ا سناد,كيف مدرسه كه درجاي ديگر مذكور نباشند 3,786 211,869,212 Rls. 21,556 $
168 1387 تايلند 83014000 قفل مغزي وكلوني از فلزمعمولي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 5,636 209,330,242 Rls. 21,259 $
169 1387 تايلند 55101100 نخ يك لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريكسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 8,467 206,900,001 Rls. 21,617 $
170 1387 تايلند 40119390 سايرلاستيك رويي غيرمذكور براي وسايل نقليه ساختماني دا را ي طوقه باقطرحدا كثر61بدون توليد داخل 16,000 205,388,432 Rls. 20,786 $
171 1387 تايلند 90089000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات پروژكتورتصويرثابت, دستگاه بزرگ وكوچك كردن عكس. 225 203,028,800 Rls. 21,892 $
172 1387 تايلند 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي كه برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذكور 10,000 202,348,650 Rls. 21,630 $
173 1387 تايلند 18040000 كره , چربي و روغن كاكائو 10,000 201,253,656 Rls. 20,077 $
174 1387 تايلند 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 1,760 201,124,839 Rls. 21,699 $
175 1387 تايلند 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 1,525 200,305,482 Rls. 20,130 $
176 1387 تايلند 84803000 مدل هاي قالب. 1,600 198,300,000 Rls. 20,069 $
177 1387 تايلند 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 3,888 197,113,904 Rls. 20,827 $
178 1387 تايلند 90031990 دوره و قاب برا ي عينك ،براي محافظ چشم وهمانند،ا ز موا د غير پلاستيكي بغير از انواع نيم ساخته(BLANK ) 800 195,693,226 Rls. 19,711 $
179 1387 تايلند 85322590 سايرخازنهاثابت بادي ا لكتريك ا زكاغذ ياا زموا د پلاستيكي بجزخازنSMD 1,804 194,314,766 Rls. 19,756 $
180 1387 تايلند 34039900 ساير فرآورده هاي روا ن كننده فاقدروغنهاي نفتي يامعدني , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 5,040 193,074,110 Rls. 18,972 $
181 1387 تايلند 40169100 كف پوش و پادري ا زكائوچوي ولكانيزه , غيرا سفنجي 17,828 192,863,994 Rls. 20,077 $
182 1387 تايلند 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 420 188,600,000 Rls. 18,883 $
183 1387 تايلند 44089000 سايرورقهاي روكش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, كه ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 23,669 188,311,975 Rls. 19,659 $
184 1387 تايلند 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 592 188,046,917 Rls. 20,410 $
185 1387 تايلند 84159010 ا جزا وقطعات تعرفه 841510 17,047 186,386,539 Rls. 19,011 $
186 1387 تايلند 95066210 توپ فوتبال , بسكتبال , وا ليبال, هندبال 5,498 185,699,104 Rls. 18,858 $
187 1387 تايلند 28470000 پرا كسيد هيدروژن (آب ا كسيژنه ) 38,400 185,069,765 Rls. 19,544 $
188 1387 تايلند 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاكريلات متيل, مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 12,665 184,830,000 Rls. 19,336 $
189 1387 تايلند 85269100 دستگاههاي كمك ناوبري را ديوئي 130 183,958,693 Rls. 18,099 $
190 1387 تايلند 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايك دستگاه مولد سرما 1,120 181,218,460 Rls. 19,540 $
191 1387 تايلند 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 15,410 179,216,041 Rls. 18,124 $
192 1387 تايلند 83100000 تابلوهاي را هنما,تابلوهاي اماكن, تابلوهاي نام ونشاني وتابلوهاي همانند ،ارقام ،حروف وعلائم ديگر ، ا زفلزمعمولي. 601 176,019,598 Rls. 18,024 $
193 1387 تايلند 29054900 ساير پلي ا لكل ها,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 20,000 174,603,199 Rls. 19,221 $
194 1387 تايلند 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي كه درجاي ديگرمذكور نيست 38,452 174,440,760 Rls. 19,046 $
195 1387 تايلند 95059000 ا شياءبرا ي جشن, كارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن كريسمس ). 11,769 173,641,607 Rls. 17,693 $
196 1387 تايلند 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيك (Scanners ) تشخيص امراض 180 170,694,225 Rls. 16,954 $
197 1387 تايلند 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات كنتورهاي مشمول رديف 9029 4,633 169,435,086 Rls. 18,339 $
198 1387 تايلند 87141930 كمك فنر براي موتورسيكلتها 10,032 166,793,492 Rls. 17,699 $
199 1387 تايلند 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياكربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 1,665 166,609,727 Rls. 17,499 $
200 1387 تايلند 39241010 ظروف ملامين 9,724 165,984,944 Rls. 18,012 $
201 1387 تايلند 74199900 مصنوعات ا زمس, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 2,831 165,880,338 Rls. 16,891 $
202 1387 تايلند 85091000 جاروهاي برقي خانگي ,با موتور برقي ،همچينين جاروهاي برقي براي كشش مواد خشك وتر 4,009 165,407,952 Rls. 17,307 $
203 1387 تايلند 58041000 تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص 5,497 162,542,425 Rls. 17,882 $
204 1387 تايلند 84553000 غلتك هاي ماشين هاي نورد 435 160,012,788 Rls. 17,855 $
205 1387 تايلند 96159000 سنجاق زلف, سنجاق فردهنده, گيره فردهنده, فرزن مووهمانند,غيرا زكالاي مشمول شماره 8516 5,276 158,370,131 Rls. 16,401 $
206 1387 تايلند 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزكردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 395 157,300,000 Rls. 17,070 $
207 1387 تايلند 85438990 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 516 155,968,192 Rls. 16,832 $
208 1387 تايلند 84733010 جعبه كامپيوتر(case)باويا بدون منبع تغذيه 5,794 148,597,934 Rls. 15,544 $
209 1387 تايلند 94052000 چرا غ كنارتختخوا ب, چرا غ روميزي وچرا غهاي پايه دا ردا خل ساختمان, برقي 6,020 143,320,981 Rls. 14,595 $
210 1387 تايلند 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 1,500 143,252,322 Rls. 15,970 $
211 1387 تايلند 73089090 ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 9,350 142,254,470 Rls. 15,431 $
212 1387 تايلند 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذكور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذكوردرجاي ديگر 594 141,096,528 Rls. 14,761 $
213 1387 تايلند 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 10,204 138,122,770 Rls. 15,205 $
214 1387 تايلند 54041090 تك رشته هاا زسايرموا دنسجي سينتتيك 67دسي تكس يابيشتر 5,852 137,378,756 Rls. 13,838 $
215 1387 تايلند 23099010 فرآورده هاي غذائي برا ي ميگو 1,458 135,851,691 Rls. 14,896 $
216 1387 تايلند 84439000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي چاپ 400 135,064,901 Rls. 13,523 $
217 1387 تايلند 33041000 فرآورده ها برا ي آرا يش لب 1,544 131,749,337 Rls. 14,126 $
218 1387 تايلند 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, كرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 12,717 131,368,127 Rls. 14,038 $
219 1387 تايلند 85362090 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا رغير مذكور درجاي ديگر 92 130,824,792 Rls. 14,370 $
220 1387 تايلند 39261000 لوا زم برا ي دفتركار و مدا رس ا ز موا د پلاستيكي 5,030 130,800,000 Rls. 13,666 $
221 1387 تايلند 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذكوريادرجاي ديگر 7,068 127,157,924 Rls. 13,404 $
222 1387 تايلند 40141000 كاپوت (محافظ) براي بهداشت ياداروخانه ازكائوچوي ولكانيزه غيرازكائوچوي سخت 2,374 127,156,600 Rls. 12,804 $
223 1387 تايلند 54041010 تك رشته هاي سينتتيك 67دسي تكس يا بيشترا ز پلي ا ورتان 998 126,801,175 Rls. 13,704 $
224 1387 تايلند 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آكريليك, مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا 12,745 125,653,985 Rls. 12,657 $
225 1387 تايلند 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاكيزگي از سرا ميك غيرا زچيني غيرمذكوردرجاي ديگر 10,135 123,856,083 Rls. 12,900 $
226 1387 تايلند 40169990 سايرا شياا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذكور درجاي ديگر 9,194 122,737,803 Rls. 12,782 $
227 1387 تايلند 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 949 122,210,128 Rls. 12,686 $
228 1387 تايلند 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 135 121,804,457 Rls. 12,313 $
229 1387 تايلند 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 675 120,360,251 Rls. 12,167 $
230 1387 تايلند 71179000 زيورآلات بدلي(غيرا زفلزا ت معمولي). 774 116,908,742 Rls. 12,311 $
231 1387 تايلند 03037500 ا ره ماهي و ساير كوسه ماهيها(sharks and dogfish) ,يخ زده 24,500 111,579,925 Rls. 11,131 $
232 1387 تايلند 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 1,007 111,373,843 Rls. 11,639 $
233 1387 تايلند 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 2,903 109,710,821 Rls. 11,089 $
234 1387 تايلند 87089941 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري ، برا ي سوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 9,337 107,787,450 Rls. 10,762 $
235 1387 تايلند 85011010 ا لكتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 5/37وات 760 107,738,682 Rls. 10,701 $
236 1387 تايلند 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيكي بجزظروف ملامين 4,860 107,649,881 Rls. 11,857 $
237 1387 تايلند 90111000 ميكروسكوپ ا سترئوسكوپي 24 106,930,096 Rls. 11,172 $
238 1387 تايلند 85178090 سايردستگاههاي برقي برا ي تلفن ياتلگرا ف باسيم ، غيرمذكوردرجاي ديگر 54 104,775,362 Rls. 10,699 $
239 1387 تايلند 60039000 پارچه هاي كشباف يا قلاب باف به پهناي حدا كثر30cmا زساير ا لياف غيرمذكوردر جاي ديگر 3,228 104,667,905 Rls. 11,574 $
240 1387 تايلند 58081000 قيطان باف ها,بصورت توپ. 5,164 100,435,078 Rls. 10,139 $
241 1387 تايلند 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده باضخامتهاي بيشتر ا ز 5/4ميليمتر 20,783 99,622,062 Rls. 10,171 $
242 1387 تايلند 85331010 مقاومتهاي ا لكتريكي پايه دار كربن فيلم درا ندا زه هاي 5/0 , 25/0، 17/0 ،125/0 وات ا زظرفيت 5/0 الي 2 مگا اهم 1,758 98,196,863 Rls. 9,985 $
243 1387 تايلند 87088010 كمك فنرها ،برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 6,624 95,340,520 Rls. 9,736 $
244 1387 تايلند 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته...., باپلي ا ورتان. 885 94,974,414 Rls. 9,819 $
245 1387 تايلند 84335990 سايرماشينهابرا ي بردا شت غير مذكور درجاي ديگر 1,778 94,189,086 Rls. 10,435 $
246 1387 تايلند 87071090 بدنه و ا تاق را ننده برا ي وسايط نقليه شماره 8703 بغير ا ز سوا ري و سوا ري كار 5,996 94,095,106 Rls. 10,121 $
247 1387 تايلند 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 354 93,855,000 Rls. 10,099 $
248 1387 تايلند 95039000 سايربازيچه ها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد . 4,032 91,381,577 Rls. 9,581 $
249 1387 تايلند 38101090 خميروپودرهاي لحيم كاري وجوشكاري مركب ا ز فلز وسايرموا د 4,621 91,267,008 Rls. 9,794 $
250 1387 تايلند 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروكش, آبكاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 21,500 89,882,878 Rls. 9,723 $
251 1387 تايلند 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 410 89,377,035 Rls. 9,211 $
252 1387 تايلند 95021000 عروسكهائيكه منحصراٌ به شكل ا نسان هستند,حتي ملبس 1,640 88,473,931 Rls. 8,909 $
253 1387 تايلند 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 900 84,069,761 Rls. 8,784 $
254 1387 تايلند 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا كثر125وا ت 1,830 83,612,395 Rls. 8,994 $
255 1387 تايلند 85312000 تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باكريستال مايع (LCD)ياباديودهاي ساطع نور(LED) 740 81,691,175 Rls. 8,528 $
256 1387 تايلند 38012000 گرا فيت كولوئيدا ل يا نيمه كولوئيدا ل 200 81,003,835 Rls. 8,763 $
257 1387 تايلند 85319000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 160 80,748,749 Rls. 8,707 $
258 1387 تايلند 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس ا ستنلس ا ستيل،حديدشده ،ازچد ن ،آهن يافولاد 417 78,831,938 Rls. 8,273 $
259 1387 تايلند 69119000 ا شياءخانه وپاكيزگي,غيرمذكوردرجاي ديگرا زچيني 5,290 78,802,485 Rls. 7,935 $
260 1387 تايلند 87084090 جعبه دنده بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ،سوا ري كار، وا نت وترا كتوركشاورزي 500 78,215,200 Rls. 7,876 $
261 1387 تايلند 84501910 ماشين لباسشويي نيمه ا توماتيك دوقلو فاقد ا لمنت جهت خشك كردن 7,489 77,336,820 Rls. 8,327 $
262 1387 تايلند 85189010 انواع محفظه براي بلند گو 4,980 77,323,230 Rls. 7,651 $
263 1387 تايلند 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 1,570 76,373,137 Rls. 7,710 $
264 1387 تايلند 96139000 ا جزا ءوقطعات فندك 450 76,352,840 Rls. 7,584 $
265 1387 تايلند 38099200 موا دتكميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع كننده درعمل رنگرزي ا زنوع موردمصرف درصنعت كاغذ سازي غيرازموادنشاسته اي 3,060 76,047,312 Rls. 7,751 $
266 1387 تايلند 84193900 ساير خشك كننده هاي غيرخانگي,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 3,120 75,332,790 Rls. 7,839 $
267 1387 تايلند 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري كه كمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذكور 805 74,628,711 Rls. 7,691 $
268 1387 تايلند 40169500 ا شياء قابل بادكردن , ا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 7,352 74,255,136 Rls. 8,058 $
269 1387 تايلند 70133900 ا شياءشيشه ا ي سرميز/آشپزخانه (غيرا زليوا ن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 10,503 73,869,667 Rls. 7,923 $
270 1387 تايلند 84485900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8447ماشينهاي كمكي آنهاكه درجاي ديگرمذكورنباشد 215 73,638,915 Rls. 8,159 $
271 1387 تايلند 95049090 ا شيابرا ي سرگرمي در هوا ي آزا د(funfair) بازيهاي روميزي ياساكني ،غيرمذكوردرجاي ديگر 1,776 73,119,825 Rls. 7,529 $
272 1387 تايلند 25010090 ساير نمكهاوكلرورسديم خالص غيرمذكورباآب دريا 14,518 72,512,404 Rls. 7,913 $
273 1387 تايلند 55164100 پارچه هاي تاروپودباف, سفيدشده يانشده, باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره مصنوعي,مخلوطباپنبه. 1,163 72,280,885 Rls. 7,552 $
274 1387 تايلند 06031090 ساير گلهاي تازه بجزگل ا ركيده, ا نتوريوم, لاكي بامبووبرگهاي زينتي 2,560 71,372,512 Rls. 7,547 $
275 1387 تايلند 33074900 فرآورده ها براي خوشبوكردن و بوزدا يي ا ماكن كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,188 70,465,138 Rls. 7,609 $
276 1387 تايلند 82083000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي وسائل آشپزخانه يابراي ماشين هاي صنايع غذايي 200 69,214,674 Rls. 7,584 $
277 1387 تايلند 64029900 كفش, كه درجاي ديگرگفته نشده, قوزك پارا نميپوشاند,ا زكائوچوياپلاستيك. 955 68,805,603 Rls. 7,048 $
278 1387 تايلند 90015090 ساير عدسي هاي عينك غيرشيشه ا ي وا زنوع چند كانون 503 68,659,716 Rls. 7,115 $
279 1387 تايلند 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 2,111 67,975,178 Rls. 6,850 $
280 1387 تايلند 84182900 يخچال هاي خانگي كه درجاي ديگرمذكورنباشند 3,648 67,640,760 Rls. 6,828 $
281 1387 تايلند 72189900 محصولات نيمه تمام ا زفولادزنگ نزن, غير ازرديف 72189100 80 67,210,464 Rls. 6,613 $
282 1387 تايلند 69139000 مجسمه وسايرا شياءتزئيني(باستثناءچيني)ا زسرا ميك. 3,019 66,936,123 Rls. 7,094 $
283 1387 تايلند 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيك غيرمذكوردرجاي ديگر 1,278 66,881,923 Rls. 6,916 $
284 1387 تايلند 84435100 ماشين هاي چاپ بطريق پرتاب جوهر(ink-jet) 457 66,566,560 Rls. 7,339 $
285 1387 تايلند 87089329 اجزاوقطعات كلاچ ،بجزلنت كلاچ وبجزرديف شماره 87089321 2,266 66,448,866 Rls. 7,168 $
286 1387 تايلند 96033090 قلم موهاوبروسهابرا ي هنرمندا ن, نوشتن و كاربرد آرايشي ساخته نشده از موي خوك وگرا ز 2,000 65,729,830 Rls. 6,619 $
287 1387 تايلند 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذكور درجاي ديگر 760 64,431,183 Rls. 6,518 $
288 1387 تايلند 85131000 چراغ برقي قابل حمل كه بامنبع نيروي همراه خود كار ميكند 2,015 63,904,621 Rls. 6,631 $
289 1387 تايلند 33051000 شامپوها 3,330 63,444,209 Rls. 6,378 $
290 1387 تايلند 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيكي 2,609 63,253,804 Rls. 6,333 $
291 1387 تايلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي كشت 59 62,650,892 Rls. 6,296 $
292 1387 تايلند 40094100 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده باسايرموا دبدون لوا زم وملحقات 1,096 61,004,083 Rls. 6,287 $
293 1387 تايلند 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره. 100 60,364,213 Rls. 6,551 $
294 1387 تايلند 84212990 سايرماشين آلات ودستگاههابراي مايعات بجزموا ردمذكور 126 60,302,889 Rls. 6,681 $
295 1387 تايلند 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذكوردرجاي ديگر 3,250 60,103,070 Rls. 6,505 $
296 1387 تايلند 74181900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آن, ا زمس. 2,217 60,051,879 Rls. 6,651 $
297 1387 تايلند 70181090 اشياء،كوچك شيشه اي براي تزئين غيرمذكوردرجاي ديگر 1,042 58,851,598 Rls. 6,102 $
298 1387 تايلند 94037000 مبلها زموا د پلاستيكي 1,594 58,604,727 Rls. 5,974 $
299 1387 تايلند 95033000 مجموعه هاي ساختمان وبازيچه ساختماني ،غيرمذكور درجاي ديگر 1,174 58,177,294 Rls. 5,873 $
300 1387 تايلند 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي كه درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 3,165 57,998,906 Rls. 5,972 $
مجموع کل
37,087,655,165 ريال
مجموع کل
3,884,126 دلار