آمار کل " واردات از" کشور "اتريش" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 اتريش 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 161,290,560 1,150,121,547,222 Rls. 121,671,502 $
2 1387 اتريش 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 162,840,964 1,130,817,380,417 Rls. 119,079,045 $
3 1387 اتريش 10030000 جو 214,000,808 737,827,901,627 Rls. 76,273,548 $
4 1387 اتريش 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 74,792,862 641,356,102,225 Rls. 68,782,615 $
5 1387 اتريش 10011090 ساير گندم سخت 164,173,231 572,376,032,202 Rls. 58,453,781 $
6 1387 اتريش 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 65,540,007 546,971,061,901 Rls. 58,582,016 $
7 1387 اتريش 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 63,000,000 502,091,876,475 Rls. 51,413,058 $
8 1387 اتريش 10051090 دانه ذرت به جز رديف 10051010 120,097,838 352,215,252,101 Rls. 36,508,782 $
9 1387 اتريش 23040000 كنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا 73,940,000 333,861,167,329 Rls. 33,989,474 $
10 1387 اتريش 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 172,867 285,688,527,758 Rls. 29,840,945 $
11 1387 اتريش 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 23,630,023 201,498,856,917 Rls. 22,191,122 $
12 1387 اتريش 48025700 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 19,055,660 188,255,622,124 Rls. 19,763,865 $
13 1387 اتريش 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 19,852,122 186,054,760,768 Rls. 19,333,380 $
14 1387 اتريش 48109900 كاغذومقوا ي, ا ندوده ياكائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 22,002,739 160,465,591,507 Rls. 16,794,566 $
15 1387 اتريش 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 4,173,927 131,469,067,728 Rls. 13,896,034 $
16 1387 اتريش 84171000 كوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب كردن ياتحت حرارت قراردادن كلوخه هاي معدني ياسولفورهاي طبيعي آهن ومس يافلزا ت ،غيربرقي 481,125 130,631,642,022 Rls. 13,973,226 $
17 1387 اتريش 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره كاج 15,092,040 125,912,878,683 Rls. 13,423,065 $
18 1387 اتريش 48109200 ساير كاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 17,884,201 125,619,241,614 Rls. 13,096,052 $
19 1387 اتريش 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 14,890,577 125,135,549,919 Rls. 13,261,734 $
20 1387 اتريش 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه درجاي ديگري گفته نشده باشد 14,417,561 122,364,393,053 Rls. 13,099,424 $
21 1387 اتريش 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 15,120,120 111,110,759,700 Rls. 11,670,347 $
22 1387 اتريش 69021000 آجر,بلوك, جهارگوش نسوز...بابيش ا ز50%منيزيم, كلسيم, كرم باشند 6,784,384 72,723,311,110 Rls. 7,649,281 $
23 1387 اتريش 38160000 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 10,702,460 71,638,673,390 Rls. 7,477,627 $
24 1387 اتريش 85359000 سايردستگاههابرا ي قطع و وصل وتغييروحفاظت مدا رهاي برقي,همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم ،برا ي بيشترا ز V1000, غيرمذكوردرجاي ديگر 267,626 70,916,704,818 Rls. 7,069,258 $
25 1387 اتريش 10059090 ذرت بجزدا نه آن غيرمذكوررديف 10059010 23,709,700 68,389,432,861 Rls. 7,377,501 $
26 1387 اتريش 48010000 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 8,450,710 64,254,923,321 Rls. 6,661,725 $
27 1387 اتريش 48041100 كرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شكل رول ياورق 10,207,476 63,496,974,167 Rls. 6,678,819 $
28 1387 اتريش 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 7,829,600 60,490,740,945 Rls. 6,418,504 $
29 1387 اتريش 48041900 ساير كرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شكل رول ياورق 8,052,989 57,702,992,023 Rls. 6,251,409 $
30 1387 اتريش 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 10,017,890 57,361,852,983 Rls. 5,836,361 $
31 1387 اتريش 87053000 وسايط نقليه آتش نشاني 131,112 52,621,429,115 Rls. 5,485,689 $
32 1387 اتريش 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 6,973,042 44,868,080,427 Rls. 4,842,158 $
33 1387 اتريش 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 3,693,852 42,185,934,436 Rls. 4,382,189 $
34 1387 اتريش 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 416,302 40,588,747,989 Rls. 4,255,491 $
35 1387 اتريش 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 3,107,210 40,297,811,071 Rls. 4,215,693 $
36 1387 اتريش 72131010 ميلگردكلاف باقطركمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 5,863,575 38,649,502,222 Rls. 4,200,648 $
37 1387 اتريش 84633000 ماشين هاي كاركردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 110,723 33,981,806,309 Rls. 3,497,544 $
38 1387 اتريش 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي كرپ شده... سايركاغذهاي بهدا شتي غيرمذكوربصورت رول ياورق 2,298,925 32,182,641,178 Rls. 3,470,793 $
39 1387 اتريش 84462100 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ا زنوع ماكودار برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm داراي موتور 204,284 32,062,693,178 Rls. 3,466,640 $
40 1387 اتريش 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لكلي ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 1,655,456 31,580,022,876 Rls. 3,298,652 $
41 1387 اتريش 85153190 سايرماشينهاودستگاههاي جوشكاري فلزا ت باقوس ا لكتريكي تمام ياقسمتي خودكارغيرمذكوردرجاي ديگر 123,350 30,500,000,002 Rls. 3,143,358 $
42 1387 اتريش 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 124,901 29,863,062,735 Rls. 3,188,279 $
43 1387 اتريش 84269100 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل ,طراحي شده براي نصب كردن روي وسايط نقليه جاده اي 163,966 27,880,094,717 Rls. 2,907,193 $
44 1387 اتريش 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 398,815 27,660,053,500 Rls. 2,880,968 $
45 1387 اتريش 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 131,825 27,400,395,655 Rls. 2,800,086 $
46 1387 اتريش 84772000 ا كسترود رها براي كاركردن روي كائوچو يا مواد پلاستيكي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 67,035 26,565,889,662 Rls. 2,851,450 $
47 1387 اتريش 48102200 كاغذ سبك ا ندود شده بابيش از10%وزن كل ازالياف 2,403,200 26,309,931,399 Rls. 2,763,669 $
48 1387 اتريش 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك, همچنين تنظيم كننده ها 75,381 25,151,750,920 Rls. 2,635,596 $
49 1387 اتريش 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 205,603 25,063,321,766 Rls. 2,568,135 $
50 1387 اتريش 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيك غيرمذكوردرجاي ديگر 78,967 24,972,582,513 Rls. 2,596,824 $
51 1387 اتريش 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربكر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 4,757,106 24,822,785,002 Rls. 2,505,233 $
52 1387 اتريش 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 7,912 22,968,190,160 Rls. 2,513,691 $
53 1387 اتريش 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 19,730 22,344,333,015 Rls. 2,402,260 $
54 1387 اتريش 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره. 27,386 21,913,654,407 Rls. 2,162,442 $
55 1387 اتريش 72045000 شمش هاي حاصل ا زذوب مجددضايعات. 1,810,320 21,707,292,731 Rls. 2,185,811 $
56 1387 اتريش 48025600 كاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا كثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 2,113,258 21,458,342,466 Rls. 2,185,831 $
57 1387 اتريش 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 1,011,379 21,141,003,395 Rls. 2,291,484 $
58 1387 اتريش 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان ،مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 4,962 20,975,334,000 Rls. 2,169,125 $
59 1387 اتريش 38083029 سايرعلف كش كند كننده ها يابازدا رنده هاي جوا نه زدن تكنيكال غيرمذكور 566,200 20,537,544,930 Rls. 2,274,620 $
60 1387 اتريش 30021000 ا نتي سرمهاي و سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش 923 20,416,546,576 Rls. 2,069,957 $
61 1387 اتريش 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف كاذب خودروبدون لايه فلزي 364,842 19,906,256,538 Rls. 2,149,691 $
62 1387 اتريش 52029900 آخال پنبه كه درجاي ديگرگفته نشده. 999,915 19,793,115,492 Rls. 2,059,637 $
63 1387 اتريش 86080000 ملحقات ومهاركننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مكانيكي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 622,650 19,679,259,687 Rls. 2,156,395 $
64 1387 اتريش 84596900 ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 106,449 18,527,251,350 Rls. 2,063,963 $
65 1387 اتريش 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 11,304 18,414,420,995 Rls. 1,880,969 $
66 1387 اتريش 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 22,394 17,586,539,734 Rls. 1,892,804 $
67 1387 اتريش 84440000 ماشين هاي ا كسترودينگ كشش،تكسچرينگ يابرش موا د نسجي سنتتيك يامصنوعي 80,838 17,535,164,261 Rls. 1,836,164 $
68 1387 اتريش 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 1,151,000 17,329,171,760 Rls. 1,922,451 $
69 1387 اتريش 30043990 سايردا روهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيك غيرمذكور 39,523 17,274,024,448 Rls. 1,764,720 $
70 1387 اتريش 86079100 ا جزا ءوقطعات لكوموتيوهايالكوترا كتورهاكه درجاي ديگري مذكورنباشند. 9,700 16,916,142,019 Rls. 1,707,546 $
71 1387 اتريش 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 43,034 15,896,754,498 Rls. 1,693,049 $
72 1387 اتريش 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 1,697,400 15,825,625,251 Rls. 1,646,962 $
73 1387 اتريش 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 195,146 15,584,032,837 Rls. 1,681,780 $
74 1387 اتريش 44112900 تخته فيبرباجرم مخصوص ببين ا ز5/0تا 8/0گرم درسانتيمتر مكعب كارشده 2,439,805 15,278,602,904 Rls. 1,586,301 $
75 1387 اتريش 85444900 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا كثر80ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 214,782 15,051,692,565 Rls. 1,537,616 $
76 1387 اتريش 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطركمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذكوردرجاي ديگر 1,900,800 14,306,720,787 Rls. 1,594,241 $
77 1387 اتريش 48026200 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودشده بصورت ورق بحالت تانشده يك ضلع ا ز435وضلع ديگرا ز297mmبيشترنباشد 1,277,775 14,177,855,300 Rls. 1,452,550 $
78 1387 اتريش 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي. 8,125 13,661,288,747 Rls. 1,389,844 $
79 1387 اتريش 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 841,500 13,165,858,106 Rls. 1,411,848 $
80 1387 اتريش 90011090 سايرا لياف ا پتيكي,دسته وكابل ا لياف ا پتيكي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 25,402 13,096,649,593 Rls. 1,397,451 $
81 1387 اتريش 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 99,839 13,052,279,540 Rls. 1,301,295 $
82 1387 اتريش 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط كردن, ورزدا دن, خردكردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 72,055 12,948,974,380 Rls. 1,416,621 $
83 1387 اتريش 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 3,882 12,027,437,585 Rls. 1,252,008 $
84 1387 اتريش 48064000 كاغذشيشه نماوسايركاغذهاي برا ق شده شفاف يانيمه شفاف, بشكل رول ياورق, غيرمذكوردرجاي ديگر 1,272,737 11,764,817,834 Rls. 1,231,426 $
85 1387 اتريش 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها 17,568 11,680,995,188 Rls. 1,180,733 $
86 1387 اتريش 28049000 سلينيوم 19,800 11,238,744,473 Rls. 1,169,177 $
87 1387 اتريش 52010090 سايرپنبه حلاجي نشده ياشانه نزده بجزپنبه باطول تاربلند 586,371 11,095,300,000 Rls. 1,221,411 $
88 1387 اتريش 84143010 كمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا كثريك ا سب بخار(75/0كيلووات) 273,134 10,964,465,054 Rls. 1,119,353 $
89 1387 اتريش 84412000 ماشين هابرا ي ساختن كيسه ياپاكتهاي كاغذي يامقوا ئي 47,670 10,698,228,000 Rls. 1,101,547 $
90 1387 اتريش 85364990 سايررله هابرا ي ولتاژبيش ا ز60 ولت، با جريان مساوي يا بيش ا ز 2ا مپر 5,065 10,604,197,703 Rls. 1,094,522 $
91 1387 اتريش 84705000 ماشين هاي صندوق ثبات 3,700 10,337,493,600 Rls. 1,120,960 $
92 1387 اتريش 72269200 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطسردنوردشده, باپهناي كمترا ز600mm غيرمذكودرجاي ديگر 464,182 10,139,135,456 Rls. 1,059,398 $
93 1387 اتريش 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي كارروي سنگ, سرا ميك, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 16,878 10,136,320,578 Rls. 1,123,014 $
94 1387 اتريش 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 61,122 10,080,050,719 Rls. 1,104,835 $
95 1387 اتريش 47042100 خميرچوب شيميائي آماده شدهباسولفيت, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده, سفيدشده تيره كاج 1,231,670 10,061,735,260 Rls. 1,062,072 $
96 1387 اتريش 84284000 پلكان هاي متحرك ورا هروهاي متحرك 136,014 10,025,993,613 Rls. 1,030,366 $
97 1387 اتريش 56039400 پارچه هاي نبافته, غيرا زرشته هاي سنتتيك يامصنوعي به وزن مترمربع بيش ا ز150گرم 161,822 9,948,446,540 Rls. 1,075,807 $
98 1387 اتريش 85044050 كنترل دور موتورInverter 10,219 9,864,033,775 Rls. 995,922 $
99 1387 اتريش 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) وبه قدرت بيش ا ز1500KVA 22,540 9,828,936,158 Rls. 1,012,979 $
100 1387 اتريش 69039090 سايرا شياسرا ميكي نسوز غيرمذكور در جاي ديگر 160,480 9,590,390,386 Rls. 1,013,938 $
101 1387 اتريش 84213920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 120,635 9,446,819,244 Rls. 964,453 $
102 1387 اتريش 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن كه درجاي ديگرمذكورنباشند. 4,706 9,417,287,410 Rls. 979,947 $
103 1387 اتريش 85421000 كارتهاي توا م بايك مدا ر مجتمع ا لكترونيكي (كارتهاي هوشمندsmart cards ) 1,904 9,276,363,940 Rls. 1,012,261 $
104 1387 اتريش 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 1,304,660 9,020,536,275 Rls. 942,486 $
105 1387 اتريش 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 276,308 8,830,956,339 Rls. 944,923 $
106 1387 اتريش 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعي كه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 326,834 8,489,411,687 Rls. 882,631 $
107 1387 اتريش 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 256,701 8,475,616,970 Rls. 891,457 $
108 1387 اتريش 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 238,888 8,292,577,573 Rls. 897,562 $
109 1387 اتريش 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 45,040 8,233,355,150 Rls. 824,325 $
110 1387 اتريش 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 9,876 8,123,301,222 Rls. 870,720 $
111 1387 اتريش 90183960 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينرووا كوتينر)ا زجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدا نعقادخون 78,926 7,788,249,016 Rls. 815,655 $
112 1387 اتريش 44111900 تخته فيبري ا زچوب ياسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش ا ز8/0 سانتيمتر مكعب كارشده 549,671 7,715,240,835 Rls. 817,077 $
113 1387 اتريش 29181400 ا سيدسيتريك 722,825 7,516,145,995 Rls. 768,284 $
114 1387 اتريش 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لكتريك مايع, قدرت بيشترا ز10000 كيلوولت آمپر 43,575 7,460,790,874 Rls. 761,849 $
115 1387 اتريش 48102900 سايركاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن كل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيك فرآيندمكانيكي 804,915 7,323,972,414 Rls. 746,336 $
116 1387 اتريش 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 12,922 7,021,312,176 Rls. 712,453 $
117 1387 اتريش 48025800 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10%ا زا لياف مكانيكي 702,539 7,011,998,571 Rls. 744,346 $
118 1387 اتريش 38081019 سايرحشره كش هاآماده غيرخانگي 7,344 6,959,309,695 Rls. 775,843 $
119 1387 اتريش 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذكور در جاي ديگر 3,026 6,869,809,552 Rls. 703,002 $
120 1387 اتريش 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63كيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 102,683 6,852,930,734 Rls. 759,243 $
121 1387 اتريش 59090000 لوله برا ي تلمبه ولوله هاي همانندا زموا دنسجي,بايابدون پوشش دا خلي,حتي مسلح يادا را ي ملحقات ا زمواد ديگر 74,994 6,783,085,808 Rls. 701,697 $
122 1387 اتريش 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدهابرا ي ماشين هاي كاغذسازي بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 9,533 6,594,704,577 Rls. 687,395 $
123 1387 اتريش 69022020 آجر-بلوكه -چهارگوش نسوز سراميكي كه به لحاظ وزني داراي بيش از50 درصد الومين و10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا باشد غيرمذكور درجاي ديگر 598,228 6,574,538,845 Rls. 684,247 $
124 1387 اتريش 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 3,038 6,523,142,688 Rls. 690,548 $
125 1387 اتريش 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشكي 49,215 6,463,684,367 Rls. 684,571 $
126 1387 اتريش 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر,برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 24,145 6,319,308,960 Rls. 643,294 $
127 1387 اتريش 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميكي همانند نسوزكه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذكوردرجاي ديگر 106,804 6,019,439,046 Rls. 650,292 $
128 1387 اتريش 48101900 سايركاغذومقوا ي ا ندوده باكائولن يابا..غيرمذكوربدون ياباحدا كثر10%وزن كل ا لياف 541,285 5,866,731,299 Rls. 639,567 $
129 1387 اتريش 29212900 پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند ;ا ملاح ا ين تركيبات 171,600 5,743,413,606 Rls. 616,066 $
130 1387 اتريش 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 14,100 5,736,268,006 Rls. 567,610 $
131 1387 اتريش 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 3,252 5,677,907,060 Rls. 598,088 $
132 1387 اتريش 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 17,201 5,603,982,319 Rls. 579,199 $
133 1387 اتريش 84743900 سايرماشين هاي مخلوط كردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 411,235 5,594,848,619 Rls. 579,798 $
134 1387 اتريش 68151090 ا شياء ساخته شده ا زگرافيت ياا زكربن هاي ديگر برا ي مصارف غيربرقي 8,276 5,389,930,287 Rls. 565,634 $
135 1387 اتريش 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي ديگر 61,151 5,315,956,648 Rls. 565,030 $
136 1387 اتريش 82019000 دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شكني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي كشاورزي ياجنگلدا ري. 17,066 5,164,704,630 Rls. 548,761 $
137 1387 اتريش 70189020 اشياءكوچك شيشه اي كار شده جهت ايمني جاده ها غير مذكور درجاي ديگر 5,583 5,131,343,558 Rls. 521,557 $
138 1387 اتريش 85352120 دژنكتور براي ولتاژ كمتر از 5/72 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 16,453 5,119,823,463 Rls. 517,863 $
139 1387 اتريش 69029090 ساير آجر بلوك چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميكي همانند نسوز غيرمذكور درجاي ديگر 428,305 5,077,714,635 Rls. 514,589 $
140 1387 اتريش 87059090 ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 25,000 4,970,000,000 Rls. 554,564 $
141 1387 اتريش 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 4,447 4,938,859,397 Rls. 509,272 $
142 1387 اتريش 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 222,750 4,927,449,896 Rls. 518,742 $
143 1387 اتريش 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 694,750 4,803,563,714 Rls. 501,887 $
144 1387 اتريش 90181100 دستگاههاي ا لكتروكارديوگرا ف 19,551 4,761,355,659 Rls. 494,364 $
145 1387 اتريش 29372300 ا وستروژنها و پروژسترون ها 26 4,704,293,975 Rls. 476,275 $
146 1387 اتريش 76071110 ورق ونوارنازك از آلومينيوم به ضخامت كمترا ز 9 ميكرون، بدون تكيه گاه صرفا نورد شده 37,980 4,687,598,734 Rls. 486,193 $
147 1387 اتريش 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 32,023 4,580,635,476 Rls. 490,060 $
148 1387 اتريش 85261000 دستگاههاي را دا ر 9,950 4,570,348,078 Rls. 491,487 $
149 1387 اتريش 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي. 10,499 4,468,698,695 Rls. 481,867 $
150 1387 اتريش 84286000 نقاله هوا ئي,صندليهاي بالارو,سيم بالاكشنده اسكي بازان ومكانيسم هاي كشيدن برا ي نقاله هاي ريلي 185,000 4,391,515,773 Rls. 483,434 $
151 1387 اتريش 29391190 ساير تغليظ شده هاي كاه كوكنار(خشخاش )... واملاح آنهاغيرمذكور در جاي ديگر 50 4,285,366,744 Rls. 432,412 $
152 1387 اتريش 85371090 ساير تابلو، پانل، كنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذكور 16,851 4,282,722,556 Rls. 444,482 $
153 1387 اتريش 68149090 ميكاي كارشده و ا شيا ساخته شده ا ز ميكا بغيرا ز ورق غيرمذكوردرجاي ديگر 11,353 4,280,377,658 Rls. 442,436 $
154 1387 اتريش 84425090 سايرحروف چاپ , كليشه, لوحه وساير ادوات چاپ ، غيرمذكور درجاي ديگر 6,180 4,279,609,735 Rls. 421,056 $
155 1387 اتريش 76071990 صفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, به ضخامت بيش ا ز12 ميكرون وحداكثر 20/ميلي متر ، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر 29,540 4,272,379,784 Rls. 435,410 $
156 1387 اتريش 75051100 ميله وپروفيل, ا زنيكل غيرممزوج. 20,000 4,270,633,064 Rls. 442,817 $
157 1387 اتريش 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، كاميون ، كاميونت ،ماشين آلات راهسازي وكشاورزي 19,163 4,261,810,483 Rls. 451,995 $
158 1387 اتريش 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 60,000 4,188,349,622 Rls. 434,137 $
159 1387 اتريش 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا كسيدا ن وپايدا ركننده هاي مركب برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي غيرمذكور 92,600 4,142,921,731 Rls. 447,843 $
160 1387 اتريش 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 671 4,119,311,363 Rls. 436,309 $
161 1387 اتريش 85178010 مودم بي سيم 2,250 4,090,898,104 Rls. 417,091 $
162 1387 اتريش 44111100 تخته فيبري ا زچوب ياا زسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش از 8/0 گرم درسانتيمتر مكعب كارنشده 570,248 4,087,585,827 Rls. 427,511 $
163 1387 اتريش 84264900 جرثقيل ها , جرثقيل هاي دريك, جرثقيل هاي كابلي كه درجاي ديگري مذكورنباشد ,خودرو،غيرا زآنهائيكه چرخهاي لاستيكي دا رند 10,642 4,087,553,503 Rls. 444,396 $
164 1387 اتريش 72285000 ميله هاا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده فقط سردشكل دا ده شده ياسردتمام شده. 78,347 4,060,159,235 Rls. 429,283 $
165 1387 اتريش 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي كمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 65,938 4,047,985,202 Rls. 448,897 $
166 1387 اتريش 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شكل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني كاربرد دارد به غير از ژل الكترود پزشكي 2,766 4,021,006,899 Rls. 419,104 $
167 1387 اتريش 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد,كه درجاي ديگرگفته نشده 42,000 4,005,740,812 Rls. 440,967 $
168 1387 اتريش 68042220 سنگ اسياب ،سنباده ياچرخ تراش ازساير ساينده هاي فشرده مسلح (تقويت )شده 35,960 3,969,715,582 Rls. 404,418 $
169 1387 اتريش 44122900 تخته چندلا,بضخامت بيش ا زmm6بايك ياچندلاا زچوب غيركاج غير مذكور درجاي ديگر 275,000 3,950,674,450 Rls. 423,030 $
170 1387 اتريش 75052200 مفتول ا زآلياژهاي نيكل. 10,000 3,908,027,250 Rls. 413,752 $
171 1387 اتريش 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 4,640 3,901,790,028 Rls. 432,140 $
172 1387 اتريش 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين كه توليد دا خلي ندا رند 1,519 3,890,457,463 Rls. 404,648 $
173 1387 اتريش 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 59,333 3,883,895,003 Rls. 390,768 $
174 1387 اتريش 56039300 پارچه هاي نبافته, غيرا زرشته هاي سنتتيك يا مصنوعي بوزن مترمربع بيش ا ز70گرم وحدا كثر150گرم 97,276 3,858,355,466 Rls. 403,858 $
175 1387 اتريش 69032010 ا شياء سرا ميكي نسوزدا را ي كمترا ز45%وزني آلومين(Al2O3) باشد 36,274 3,802,837,360 Rls. 409,874 $
176 1387 اتريش 85013400 الكتروموتورها و ژنرا تورها باجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 كيلووا ت 8,450 3,786,608,191 Rls. 411,677 $
177 1387 اتريش 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 8,321 3,779,292,606 Rls. 400,984 $
178 1387 اتريش 82089000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مكانيكي كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 58,738 3,751,220,796 Rls. 385,510 $
179 1387 اتريش 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, كه درجاي ديگرذكرنشده. 9,535 3,716,640,741 Rls. 402,277 $
180 1387 اتريش 84659100 ماشين هاي ا ره كردن برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, وغيره 38,010 3,683,211,592 Rls. 377,331 $
181 1387 اتريش 84137000 تلمبه هاي گريزا زمركزبرا ي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 7,722 3,657,783,896 Rls. 393,349 $
182 1387 اتريش 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري, كشش پذيري ياسايرخوا ص مكانيكي موادغير فلزي 8,305 3,645,931,094 Rls. 388,534 $
183 1387 اتريش 28092020 ا سيد فسفريك خورا كي بادرجه خلوص 55درصد 378,000 3,595,995,036 Rls. 362,874 $
184 1387 اتريش 40081190 صفحه ورق ونوا ر ا زكائوچوي ا سفنجي بجزپوشش برا ي كف 28,876 3,590,646,150 Rls. 362,948 $
185 1387 اتريش 01051290 بوقلمون بوزن 185گرم و كمتر به غيرا زمولد نژا د 13,571 3,547,324,032 Rls. 382,540 $
186 1387 اتريش 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, كه درجاي ديگر مذكور نباشد 44,398 3,530,769,190 Rls. 374,077 $
187 1387 اتريش 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي كوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, سابورت 297,402 3,510,705,025 Rls. 362,933 $
188 1387 اتريش 38123050 پايدا ركننده ها برپايه فسفيت سرب 81,000 3,500,820,763 Rls. 369,534 $
189 1387 اتريش 73029000 لوا زم را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد, كه درجاي ديگرذكرنشده. 312,800 3,447,617,336 Rls. 348,914 $
190 1387 اتريش 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 54,242 3,443,704,443 Rls. 356,483 $
191 1387 اتريش 95061100 ا سكي روي برف 12,796 3,424,988,582 Rls. 345,504 $
192 1387 اتريش 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي كه در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بكارميروند 5,416 3,397,565,000 Rls. 351,351 $
193 1387 اتريش 11081210 نشاسته ذرت گريد دارويي 346,500 3,296,411,174 Rls. 346,134 $
194 1387 اتريش 84836000 كلاچ ووكوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 3,935 3,267,748,625 Rls. 358,865 $
195 1387 اتريش 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375كيلووا ت آمپر لغايت 1500كيلوولت آمپر 26,520 3,251,868,863 Rls. 332,164 $
196 1387 اتريش 84162000 مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 6,074 3,241,186,791 Rls. 325,215 $
197 1387 اتريش 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن كننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 816 3,177,366,741 Rls. 332,614 $
198 1387 اتريش 74031900 مس تصفيه شده, كه درجاي ديگرگفته نشده, بصورت كارنشده. 32,264 3,175,760,494 Rls. 351,846 $
199 1387 اتريش 29339100 آلپرا زولام (inn) كامازپام (inn) كلرديازپوكسيد(inn) و ...ا ملاح ا ين محصولات 1,660 3,166,381,130 Rls. 329,294 $
200 1387 اتريش 39011011 پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 120,000 3,143,372,677 Rls. 326,205 $
مجموع کل
10,383,897,919,358 ريال
مجموع کل
1,089,879,536 دلار