آمار کل " واردات از" کشور "هند" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1386 هند 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذكوردرجاي ديگر 18,644 1,798,946,109 Rls. 192,878 $
202 1386 هند 30031010 داروهاي متشكل ازمحصولات مختلط داراي پني سيلين يامشتقات انهاداراي توليد داخلي مشابه 24 1,794,160,896 Rls. 192,383 $
203 1386 هند 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 2,440 1,791,885,920 Rls. 192,953 $
204 1386 هند 29335930 پودر ميكرونايزتري متوپريم 10,000 1,788,762,750 Rls. 193,254 $
205 1386 هند 84014000 اجزاء وقطعات رآكتورهاي هسته ا ي 26,950 1,783,427,020 Rls. 192,470 $
206 1386 هند 84751000 ماشين هابرا ي سوا ركردن لامپ, لوله،والو ياحباب توليد نور اذرخشي الكتريكي ياالكترونيكي ، در غلاف شيشه ا ي. 11,012 1,782,311,148 Rls. 191,112 $
207 1386 هند 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذكوردرجاي ديگر;به ا شكال ا بتدا ئي 99,000 1,760,847,415 Rls. 189,849 $
208 1386 هند 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 9,450 1,758,672,344 Rls. 190,248 $
209 1386 هند 29337900 لاكتام ها(باستثناي تعرفه هاي شماره 29337100و29337200) 5,500 1,747,699,220 Rls. 188,372 $
210 1386 هند 70111090 سايرغلافهاي شيشه ا ي (حباب ولوله )باز وا جزا ي شيشه ا ي آنهابرا ي روشنايي برق غيرمذكور 161,620 1,737,216,951 Rls. 186,853 $
211 1386 هند 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذكور درجاي ديگر 16,361 1,713,856,074 Rls. 183,696 $
212 1386 هند 72029940 فروسيليكومنيزيم 99,341 1,713,064,651 Rls. 185,265 $
213 1386 هند 32041310 گرا نول رنگي (مستربچ) قليايي 20,150 1,711,898,371 Rls. 184,472 $
214 1386 هند 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 128,003 1,699,620,925 Rls. 183,433 $
215 1386 هند 38081022 مالاتيون (سم رقيق نشده ) 62,500 1,686,237,370 Rls. 181,644 $
216 1386 هند 85352190 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا ربرا ي ولتاژكمترا ز5/72كيلوولت بجزسكسيونرودژنكتور 27,625 1,685,420,563 Rls. 182,292 $
217 1386 هند 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 306,990 1,679,448,866 Rls. 180,121 $
218 1386 هند 38083010 علف كش ها كند كننده هايابازدارنده هاي جوانه زدن وتنظيم كننده رشد نباتات بصورت (محصول اماده ) 19,540 1,666,401,422 Rls. 180,288 $
219 1386 هند 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 30,000 1,652,694,480 Rls. 177,380 $
220 1386 هند 38210000 محيطهاي كشت آماده برا ي تكثير موجودا ت زنده ذره بيني 13,414 1,650,432,636 Rls. 177,191 $
221 1386 هند 84219100 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي گريزا زمركز,همچنين خشك كن هاي گريزا زمركز 25,089 1,645,660,411 Rls. 176,891 $
222 1386 هند 70052190 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده كه خميرا ن كلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر 276,350 1,642,679,656 Rls. 177,619 $
223 1386 هند 84212990 سايرماشين آلات ودستگاههابراي مايعات بجزموا ردمذكور 15,122 1,640,644,997 Rls. 176,832 $
224 1386 هند 55069000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, كه درجاي ديگرگفته نشده, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 23,650 1,637,038,907 Rls. 176,398 $
225 1386 هند 32151900 مركب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 57,295 1,636,229,912 Rls. 175,635 $
226 1386 هند 59113100 پارچه هاي نسجي ونمدهابرا ي ماشين هاي كاغذسازي, بوزن هرمترمربع كمترا ز650گرم. 995 1,619,937,194 Rls. 174,135 $
227 1386 هند 39011069 كامپاند پلي ا تيلن ويژه روكش سيم وكابل با چگالي كمترا ز 94%بجز نوع پودري 78,000 1,614,473,535 Rls. 173,485 $
228 1386 هند 34021110 سديم لوريل سولفات 89,600 1,608,158,640 Rls. 173,139 $
229 1386 هند 53071000 نخ ا زكنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يك لا. 144,511 1,600,735,604 Rls. 172,336 $
230 1386 هند 83091000 طشتك ا زفلزمعمولي. 75,874 1,598,770,970 Rls. 172,022 $
231 1386 هند 48114100 كاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 93,420 1,580,933,796 Rls. 169,948 $
232 1386 هند 28112200 دي ا كسيد سيليسيم 146,972 1,576,366,845 Rls. 170,004 $
233 1386 هند 29332910 ا مپرا زول 8,550 1,574,433,480 Rls. 168,558 $
234 1386 هند 38021000 ذغال هاي ا كتيف شده 32,920 1,569,918,672 Rls. 169,163 $
235 1386 هند 40131000 لاستيك تويي ا زكائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبيل سوا ري (ا زجمله ا ستيشن وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبيل هاي باري 184,801 1,561,744,179 Rls. 168,332 $
236 1386 هند 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 6,116 1,556,154,101 Rls. 167,024 $
237 1386 هند 70023900 لوله ا زشيشه, كارنشده, كه درجاي ديگرذكرنشده باشد. 122,460 1,554,447,200 Rls. 166,863 $
238 1386 هند 29333920 لوزا رتان پتاسيم 980 1,549,927,945 Rls. 166,943 $
239 1386 هند 12119090 سايرنباتات وا جزا ي آنهاا زنوع موردا ستفاده درعطرسازي ودا روسازيتازه ياخشك كرده غيرمذكور 197,194 1,542,754,499 Rls. 166,132 $
240 1386 هند 38099100 موا د تكميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع كننده درعمل رنگرزي در نساجي غيرازموادنشاسته اي 79,810 1,541,432,490 Rls. 166,154 $
241 1386 هند 98870360 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سوا ري كار،با ساخت دا خل 49% ا لي 50% بجز لاستيك 34,560 1,538,811,427 Rls. 165,038 $
242 1386 هند 38247900 مخلوطهاي دا را ي مشتقات پري هالوژنه هيدروكربن هاي آسيكليك دا را ي 2يابيشترهالوژن هاي مختل 65,284 1,506,084,197 Rls. 162,316 $
243 1386 هند 69032010 ا شياء سرا ميكي نسوزدا را ي كمترا ز45%وزني آلومين(Al2O3) باشد 94,930 1,501,233,756 Rls. 163,190 $
244 1386 هند 29269000 تركيبات دا را ي عامل نيتريل , كه درجاي ديگري مذكور نباشند 8,199 1,490,288,884 Rls. 160,484 $
245 1386 هند 27131200 كك نفت تكليس شده 400,000 1,489,051,440 Rls. 160,687 $
246 1386 هند 13023100 آگار آگار 59,000 1,487,478,703 Rls. 160,286 $
247 1386 هند 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيكي براي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند. 3,444 1,484,685,427 Rls. 160,572 $
248 1386 هند 29331900 تركيبات دا را ي ساختاريك حلقه پيرا زول مترا كم نشده, غيرمذكوردرجاي ديگر 8,700 1,480,614,858 Rls. 158,627 $
249 1386 هند 84211900 ماشينهاي گريزا زمركز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 8,602 1,462,725,436 Rls. 157,123 $
250 1386 هند 39111000 رزين هاي نفت, رزين هاي كومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شكال ا وليه غيرمذكوردرجاي ديگر 64,000 1,455,219,724 Rls. 156,889 $
251 1386 هند 59112000 پارچه برا ي ا لك, حتي دوخته ومهيا. 1,155 1,455,010,827 Rls. 157,309 $
252 1386 هند 29332100 هيدا نتوئين و مشتقات آن 11,000 1,451,921,186 Rls. 156,389 $
253 1386 هند 40169100 كف پوش و پادري ا زكائوچوي ولكانيزه , غيرا سفنجي 173,416 1,446,525,325 Rls. 155,418 $
254 1386 هند 35069100 چسباننده ها برا ساس كائوچو يا پليمرهاي مشمول شماره 3901لغايت 3913 6,272 1,443,175,031 Rls. 154,949 $
255 1386 هند 34039900 ساير فرآورده هاي روا ن كننده فاقدروغنهاي نفتي يامعدني , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 54,420 1,437,821,287 Rls. 155,281 $
256 1386 هند 84303900 ماشين آلات كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل (غيرخودرو) 20,000 1,432,513,281 Rls. 153,604 $
257 1386 هند 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذكور در جاي ديگر 3,538 1,432,433,484 Rls. 153,744 $
258 1386 هند 29161900 ا سيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقوي ا شباع نشده ومشتقات... آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر 31,565 1,431,433,931 Rls. 153,898 $
259 1386 هند 83024100 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند برا ي ساختمان ا زفلزمعمولي 126,016 1,430,292,901 Rls. 153,702 $
260 1386 هند 48116000 كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 70,797 1,416,697,230 Rls. 153,265 $
261 1386 هند 39169000 تك رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيك,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 104,717 1,409,228,763 Rls. 151,794 $
262 1386 هند 38063000 صمغ هاي ا ستر 200,000 1,396,400,000 Rls. 150,280 $
263 1386 هند 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدهابرا ي ماشين هاي كاغذسازي بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 1,222 1,391,823,878 Rls. 150,149 $
264 1386 هند 29173500 ا نيدريد فتاليك 126,000 1,385,088,962 Rls. 149,748 $
265 1386 هند 68126000 كاغذ ,مقوا ,نمدا ز پنبه نسوزيامخلوطهاي پنبه نسوز 136,631 1,378,656,079 Rls. 148,655 $
266 1386 هند 82055900 ا بزا رهاي دستي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 67,268 1,373,800,573 Rls. 147,969 $
267 1386 هند 29339993 لورا تادين 700 1,371,239,020 Rls. 148,730 $
268 1386 هند 29225010 فلوكستين هيدروكلرا يد 2,550 1,367,385,649 Rls. 147,505 $
269 1386 هند 29214500 الفا-نفتيل آمين -بتا-نفتيل آمين ومشتقات آنها واملاح اين محصولات 20,180 1,367,277,562 Rls. 146,711 $
270 1386 هند 76032000 پودرباساختارلايه ا ي با فلس آلومينيوم. 30,000 1,358,926,684 Rls. 145,475 $
271 1386 هند 81029600 مفتول ا ز موليبدن 945 1,356,123,463 Rls. 145,568 $
272 1386 هند 54077200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, باحدا قل 85% وزني رشته هاي سنتتيك, غيرمذكوردرجاي ديگر 911 1,347,506,993 Rls. 145,157 $
273 1386 هند 29333991 ا ملوديپين 1,035 1,345,478,866 Rls. 145,822 $
274 1386 هند 32030000 رنگ كننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 10,400 1,341,375,869 Rls. 144,823 $
275 1386 هند 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, كاشكول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذكوردرجاي ديگر 16,708 1,335,744,381 Rls. 143,949 $
276 1386 هند 90014090 ساير عدسي هاي عينك ا ز شيشه بغيرا ز نوع تك كانون 3,281 1,329,099,578 Rls. 143,489 $
277 1386 هند 30041090 سايردا روهاي حاوي پني سيلين يا مشتقات آنها باساختاراسيدپني سيلانيك يااستريتوماسين ها توليد دا خلي ندا رند به صورت خرده فروشي 1,244 1,328,364,200 Rls. 143,174 $
278 1386 هند 84414000 ماشين هابرا ي قالب ريزي ا شياءا زخميركاغذ,كاغذيامقوا 23,713 1,324,573,830 Rls. 140,822 $
279 1386 هند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 55,805 1,321,296,676 Rls. 142,040 $
280 1386 هند 29190000 ا سترهاي فسفريك, واملاح آنها (بانضمام لاكتوفسفات ها) ;مشتقات ... آنها 7,500 1,319,197,385 Rls. 142,709 $
281 1386 هند 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 10,935 1,318,992,222 Rls. 141,910 $
282 1386 هند 68101930 ساير اشياء ساخته شده از بتون 56,032 1,312,533,896 Rls. 140,936 $
283 1386 هند 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شكل دا دن باحرا رت برا ي كائوچويامواد پلاستيكي . 35,023 1,302,078,184 Rls. 140,047 $
284 1386 هند 48025700 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 123,835 1,301,040,978 Rls. 139,639 $
285 1386 هند 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مركب برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 150,000 1,290,274,087 Rls. 138,931 $
286 1386 هند 76069210 سيل ويال پني سيلين وفرآورده هاي تزريقي وا رد شده توسط وا حدهاي توليد كننده دا رو(ازآلياژهاي آلومينيوم ) 36,185 1,290,197,178 Rls. 140,519 $
287 1386 هند 35029000 آلبومين (غيرا زآلبومين تخم پرندگان وآلبومين شير) ,آلبومينات ها ومشتقات آنها 50,000 1,277,064,886 Rls. 137,644 $
288 1386 هند 90183935 ميكروست (infusion set with buret) 24,206 1,269,666,518 Rls. 136,652 $
289 1386 هند 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 16,905 1,268,866,042 Rls. 136,962 $
290 1386 هند 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيكي چاپ شده 11,675 1,265,588,125 Rls. 136,183 $
291 1386 هند 29335920 پودر ساده پري متو پريم 6,750 1,259,153,290 Rls. 135,823 $
292 1386 هند 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 75,363 1,259,063,339 Rls. 135,359 $
293 1386 هند 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 45 1,255,856,582 Rls. 135,788 $
294 1386 هند 29034500 سايرمشتقات پرهالوژنه فقط بافلوئوروكلر,كه درجاي ديگري مذكورنباشند 88,400 1,254,690,478 Rls. 135,620 $
295 1386 هند 54033900 نخ يك لاي مصنوعي,كه درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي. 50,000 1,254,491,490 Rls. 135,066 $
296 1386 هند 29062900 ا لكل هاي بودا ر(Aromatic) ومشتقات هالوژنه وسولفورنه ونيره يانيتروزه آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند 50,844 1,248,872,095 Rls. 134,075 $
297 1386 هند 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسكوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 1,716 1,239,524,149 Rls. 132,848 $
298 1386 هند 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 4,158 1,221,723,105 Rls. 131,307 $
299 1386 هند 90183110 سرنگ يك سي سي برا ي ا نسولين 14,368 1,215,067,785 Rls. 131,625 $
300 1386 هند 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 13,757 1,203,154,994 Rls. 129,116 $
301 1386 هند 84232000 باسكول برا ي توزين ا ستمرا ري كالاروي نقاله 13,688 1,202,344,985 Rls. 129,983 $
302 1386 هند 68022100 سنگ مرمر,سنگ ترا ورتن, رخام,فقط بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه. 504,425 1,193,702,975 Rls. 128,220 $
303 1386 هند 29222100 ا سيدهاي آمينو نفتل سولفونيك و ا ملاح آنها 16,881 1,193,053,601 Rls. 130,028 $
304 1386 هند 71179000 زيورآلات بدلي(غيرا زفلزا ت معمولي). 15,365 1,192,136,644 Rls. 128,337 $
305 1386 هند 29031900 مشتقات كلره ا شباع شده هيدروكربورهاي غيرحلقوي, كه درجاي ديگري مذكورنباشند 45,440 1,189,679,280 Rls. 128,271 $
306 1386 هند 29036900 مشتقات هالوژنه هيدروكربورهاي بودا ر(Aromatic) ,كه درجاي ديگري مذكور نباشند 83,030 1,185,394,527 Rls. 128,234 $
307 1386 هند 48023000 كاغذپايه برا ي كاربن بشكل رول يا ورق 131,582 1,185,044,220 Rls. 127,634 $
308 1386 هند 40151100 دستكش جرا حي ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده 32,619 1,181,106,085 Rls. 126,775 $
309 1386 هند 51062000 نخ ا ز پشم حلاجي شده , آماده نشده برا ي خرده فروشي دا را ي كمترا ز 85 درصد پشم. 15,104 1,171,425,504 Rls. 127,232 $
310 1386 هند 55062000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زپلي استر,حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 15,250 1,162,699,410 Rls. 124,673 $
311 1386 هند 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 63,964 1,161,607,693 Rls. 125,110 $
312 1386 هند 75051200 ميله, پروفيل, ا زآلياژهاي نيكل. 3,000 1,142,322,740 Rls. 122,344 $
313 1386 هند 68022900 سنگ يادبودياسنگ ساختماني,غيرمذكوردرجاي ديگر,بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه 413,500 1,139,511,073 Rls. 122,782 $
314 1386 هند 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 24,362 1,136,441,701 Rls. 122,501 $
315 1386 هند 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 52,000 1,136,147,451 Rls. 122,020 $
316 1386 هند 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند 3,250 1,127,458,023 Rls. 119,915 $
317 1386 هند 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 8,336 1,127,077,380 Rls. 121,399 $
318 1386 هند 55092100 نخ يك لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريكسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 100,000 1,118,422,980 Rls. 120,131 $
319 1386 هند 29154010 مونوكلروا ستيك ا سيد 106,000 1,117,553,319 Rls. 120,176 $
320 1386 هند 13023900 لعاب ها و موا د غليظ كننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذكور يا مشمول درجاي ديگر 80,300 1,115,041,504 Rls. 120,111 $
321 1386 هند 76072090 سايرورق هاونوا رهاي نازك ازآلومينيوم روي تكيه گاه, بجزرديف 76072010 19,761 1,113,309,461 Rls. 119,648 $
322 1386 هند 87141930 كمك فنر براي موتورسيكلتها 58,228 1,109,785,636 Rls. 119,978 $
323 1386 هند 28272000 كلروركلسيم 506,000 1,099,501,942 Rls. 118,981 $
324 1386 هند 72286000 ميله هاا زفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده. 67,446 1,098,107,484 Rls. 118,328 $
325 1386 هند 73182200 وا شرها,كه درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 23,902 1,081,527,701 Rls. 116,489 $
326 1386 هند 40029100 لاتكس كائوچوي سنتتيك وشبه كائوچو كه درجاي ديگر مذكور نباشد 70,400 1,077,340,330 Rls. 116,118 $
327 1386 هند 29242910 آتنونول 6,000 1,073,423,594 Rls. 115,240 $
328 1386 هند 54033200 نخ يك لاا زريون ويسكوز,باتاب بيش ا ز120دوردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 69,640 1,064,444,957 Rls. 115,098 $
329 1386 هند 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتكه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 39,700 1,060,540,030 Rls. 114,455 $
330 1386 هند 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي كمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذكور در جاي ديگر 60,000 1,057,826,246 Rls. 114,081 $
331 1386 هند 29212900 پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند ;ا ملاح ا ين تركيبات 23,500 1,055,973,704 Rls. 113,966 $
332 1386 هند 25030090 ساير گوگردهاا ز هرنوع تصفيه شده 66,000 1,052,018,940 Rls. 113,821 $
333 1386 هند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس كولا 7,000 1,045,245,319 Rls. 112,709 $
334 1386 هند 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيك. 58,672 1,044,856,787 Rls. 111,940 $
335 1386 هند 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترك بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 87,882 1,042,028,245 Rls. 112,649 $
336 1386 هند 84594000 ساير ماشين هاي صيقل كردن جدار داخلي براي فلزا ت، كه در جاي ديگرمذكورنباشد 7,447 1,038,803,481 Rls. 111,422 $
337 1386 هند 12021000 بادا م زميني (آرا شيد) ,با پوست ,تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده 245,884 1,035,694,117 Rls. 111,747 $
338 1386 هند 39181000 پوشش كف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي كلروروينيل به شكل رول يا به شكل چهارگوش 131,737 1,013,197,070 Rls. 109,253 $
339 1386 هند 39232110 كيسه خون ا ز پليمرهاي ا تيلن 6,262 1,012,000,000 Rls. 109,075 $
340 1386 هند 44201000 مجسمه هاي كوچك و سايرا شياء ,تزئيني ا ز چوب 62,837 1,002,478,845 Rls. 107,788 $
341 1386 هند 40103910 ا پرون ريسندگي به ضخامت 1ا لي5/3ميليمتروبه عرض 22ا لي 200ميليمتربه صورت حلقوي ياباز 5,076 998,112,986 Rls. 107,211 $
342 1386 هند 54021090 ساير نخهاي بسيار مقاوم ا ز نايلون ياسايرپلي ا ميدهاغيرمذكوردرجاي ديگر, غير خرده فروشي 11,500 995,591,720 Rls. 107,191 $
343 1386 هند 32041190 سايرموا درنگي ديسپرسه وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زمستربچ 14,239 990,329,249 Rls. 107,133 $
344 1386 هند 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودكار 5,542 989,759,290 Rls. 107,167 $
345 1386 هند 88040000 چترنجات (همچنين چترنجات قابل هدا يت وپارا گلايدرها)وروتوشوتها;قطعات ومتفرعات آنها 3,112 989,041,420 Rls. 106,643 $
346 1386 هند 55091100 نخ يك لا,باحدا قل 85%ا لياف غيريكسره ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 45,984 987,742,508 Rls. 106,864 $
347 1386 هند 51051000 پشم حلاجي شده. 14,871 981,305,603 Rls. 105,744 $
348 1386 هند 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وكابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 133,389 977,424,481 Rls. 105,622 $
349 1386 هند 17021900 لاكتوز و شربت لاكتوز دا را ي كمتر ا ز 99% وزني لاكتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشك 29,000 977,109,904 Rls. 105,472 $
350 1386 هند 84073190 سايرموتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر حداكثر50 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،بجز دو زمانه 22,750 975,913,060 Rls. 104,810 $
351 1386 هند 73209000 فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 1,795 972,615,478 Rls. 104,947 $
352 1386 هند 29339920 كاربامازپين 3,000 965,641,100 Rls. 103,687 $
353 1386 هند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 4,810 962,222,293 Rls. 103,357 $
354 1386 هند 84671100 ا بزا رپنوماتيك, نوع دوا ر,برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 5,293 961,627,037 Rls. 103,301 $
355 1386 هند 29339994 سيكلوكسيب 2,129 952,668,692 Rls. 102,254 $
356 1386 هند 82121010 تيغ سلماني وخودتراش ، دولبه بدون دسته (double edge) 25,578 950,804,914 Rls. 102,355 $
357 1386 هند 29147000 مشتقات هالوژنه ... يا نيتروزه ستن ها و كينون ها 16,000 950,803,720 Rls. 102,479 $
358 1386 هند 29089000 سايرمشتقات هالوژنه... يانيتروزه فنل ها,وفنل -الكها, كه درجاي ديگر مذكور نباشند 22,200 945,101,871 Rls. 101,506 $
359 1386 هند 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 30,506 941,657,084 Rls. 101,115 $
360 1386 هند 29221110 منوا تانول آمين 40,825 935,539,331 Rls. 100,496 $
361 1386 هند 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليك )برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 11,000 927,383,000 Rls. 100,247 $
362 1386 هند 82089000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مكانيكي كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,333 924,490,324 Rls. 99,668 $
363 1386 هند 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 32,115 919,775,379 Rls. 99,041 $
364 1386 هند 85359000 سايردستگاههابرا ي قطع و وصل وتغييروحفاظت مدا رهاي برقي,همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم ،برا ي بيشترا ز V1000, غيرمذكوردرجاي ديگر 13,200 916,900,000 Rls. 99,178 $
365 1386 هند 55034000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 40,000 916,368,280 Rls. 98,144 $
366 1386 هند 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 10,080 916,334,045 Rls. 98,704 $
367 1386 هند 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 13,290 914,489,385 Rls. 98,528 $
368 1386 هند 40169990 سايرا شياا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذكور درجاي ديگر 21,872 908,718,258 Rls. 97,720 $
369 1386 هند 84213920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 1,469 908,189,560 Rls. 98,068 $
370 1386 هند 84099110 كيت كامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 13,324 905,477,308 Rls. 97,131 $
371 1386 هند 85053000 سرهاي ا لكترومغناطيسي دستگاه هاي بلندكردن 21,390 903,862,070 Rls. 97,426 $
372 1386 هند 84099920 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 22,510 902,461,856 Rls. 97,268 $
373 1386 هند 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 10,709 901,283,181 Rls. 96,816 $
374 1386 هند 29054410 سوربيتول محلول درآب (D-گلوسيتول) 180,000 900,291,237 Rls. 97,017 $
375 1386 هند 29241900 سايرآميدهاي غيرحلقوي ومشتفات آنهاا ملاح مربوطه غيرمذكور درجاي ديگر 206 897,735,288 Rls. 96,575 $
376 1386 هند 34021240 كوكوآميد وبتائين 112,800 891,418,370 Rls. 95,646 $
377 1386 هند 28209000 سايرا كسيدهاي منگنز(باستثناي دي ا كسيدمنگنز) 190,000 891,314,119 Rls. 95,915 $
378 1386 هند 29362300 ويتامين 2B و مشتقات آن , مخلوط نشده 285 888,746,506 Rls. 95,071 $
379 1386 هند 84121000 موتورهاي وا كنشي(غيرا زتوربوجت ها) 5,644 881,220,077 Rls. 94,884 $
380 1386 هند 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري ياسايرخوا ص مكانيكي فلزا ت 9,935 881,159,662 Rls. 94,748 $
381 1386 هند 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان كننده يا ابگونهاي سردكننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژكتور 31,617 878,562,378 Rls. 94,659 $
382 1386 هند 28241000 منوا كسيدسرب (مردا رسنگLitharge,Massical ) 25,000 873,550,632 Rls. 93,558 $
383 1386 هند 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 116,072 872,541,641 Rls. 93,560 $
384 1386 هند 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا ركه درجاي ديگرمذكورنباشد. 14,875 868,310,484 Rls. 93,894 $
385 1386 هند 29021100 سيكلو هگزا ن 32,667 862,729,703 Rls. 92,980 $
386 1386 هند 34021900 موا دآلي تانسيوا كتيف (غيرا زصابون )كه در جاي ديگر مذكور نباشد 45,786 862,030,632 Rls. 92,695 $
387 1386 هند 82159900 قاشق, چنگال, ملاقه, كفگير...ياا شياءسرميزهمانند,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 8,485 856,778,839 Rls. 91,974 $
388 1386 هند 39202030 صفحه ،ورق ياتيغه ازپليمرهاي پروپيلن باضخامت 21 ميكرون وكمتر ويژه صنايع خازن سازي 8,582 849,240,826 Rls. 91,560 $
389 1386 هند 76071110 ورق ونوارنازك از آلومينيوم به ضخامت كمترا ز 9 ميكرون، بدون تكيه گاه صرفا نورد شده 30,877 848,778,062 Rls. 91,779 $
390 1386 هند 40029900 سايرمحصولات كائوچوي سنتتيك وشبه كائوچو كه درجاي ديگرمذكورنباشد(غيرا زشيره يا لاتكس ) 10,600 846,673,874 Rls. 91,100 $
391 1386 هند 44209000 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده, جعبه برا ي زيورآلات وكاردوچنگال ا شياء چوبي ، مبلمان كه مشمول تعرفه 94 نمي شود 49,843 843,556,898 Rls. 90,712 $
392 1386 هند 29362920 نيكوتينيك ا سيد (نياسين) 16,150 842,073,732 Rls. 90,359 $
393 1386 هند 39100000 سيليكونها به ا شكال ا بتدا ئي 32,165 841,642,607 Rls. 90,322 $
394 1386 هند 63080000 مجموعه هاا زپارچه هاي تاروپودباف ونخ برا ي تهيه قاليچه ديوا ركوب روميزي ودستمال سفره ياا شيانسجي همانند براي خرده فروشي 15,369 838,709,702 Rls. 90,709 $
395 1386 هند 69021000 آجر,بلوك, جهارگوش نسوز...بابيش ا ز50%منيزيم, كلسيم, كرم باشند 273,912 838,699,702 Rls. 90,249 $
396 1386 هند 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 11,365 830,936,840 Rls. 89,338 $
397 1386 هند 29159010 وا لپروا ت سديم 32,000 820,175,467 Rls. 88,096 $
398 1386 هند 29212100 ا تيلن دي آمين و ا ملاح آن 16,000 818,999,600 Rls. 87,267 $
399 1386 هند 33061000 موا د پاك كننده دندا ن 41,544 815,932,383 Rls. 88,621 $
400 1386 هند 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 210,800 813,599,262 Rls. 87,101 $
مجموع کل
246,964,382,227 ريال
مجموع کل
26,593,501 دلار