آمار کل " واردات از" کشور "هند" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1386 هند 85051900 آهن رباهاي دا ئم واشيائي كه به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (غيراز نوع فلز) 169,746 5,588,504,133 Rls. 603,510 $
102 1386 هند 29034200 دي كلرودي فلوئورمتان 122,328 5,444,701,963 Rls. 585,985 $
103 1386 هند 29239000 ا ملاح و هيدروكسيدهاي آمونيوم چهارتايي 22,320 5,369,763,926 Rls. 577,262 $
104 1386 هند 39069099 سايرپليمرهاي ا كريليك به ا شكال ا بتدا يي غيرمذكور 100,067 5,340,347,943 Rls. 577,166 $
105 1386 هند 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 19,633 5,332,999,135 Rls. 573,470 $
106 1386 هند 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 49,863 5,208,670,276 Rls. 563,763 $
107 1386 هند 29049000 ساير مشتقات سولفونه ,نيتره يا نيتروزه هيدروكربورها حتي هالوژنه كه درجاي ديگري مذكور نباشند 160,000 5,208,260,664 Rls. 561,809 $
108 1386 هند 29332990 سايرتركيبات هتروسيليك كه ساختاردا را ي يك حلقه ايميدا زول مترا كم نشده باشدغيرمذكور 30,860 5,161,898,629 Rls. 557,094 $
109 1386 هند 32062090 پيگمانها و فرآورده ها بر ا ساس تركيبات كروم بجز گرا نول هاي رنگي (مستربچ ) 154,345 5,160,696,666 Rls. 557,106 $
110 1386 هند 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي ديگر 842,510 5,132,863,774 Rls. 552,433 $
111 1386 هند 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي كورتي كوستروئيد غيرمذكوردر جاي ديگر 11,362 5,127,448,581 Rls. 550,453 $
112 1386 هند 37019920 زينك ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 96,567 5,088,748,070 Rls. 547,559 $
113 1386 هند 84829100 گلوله ( ساچمه )سوزن و غلتك ،مربوط به بلبرينگ يارولبيرينگ 126,259 5,072,149,786 Rls. 546,898 $
114 1386 هند 87089490 غربالك فرمان ولوله وجعبه فرمان ،بجزبراي سواري , سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 84,598 5,052,950,289 Rls. 545,140 $
115 1386 هند 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 10,218 5,034,528,251 Rls. 541,096 $
116 1386 هند 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 342,600 4,977,285,739 Rls. 533,771 $
117 1386 هند 04051020 كره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 175,000 4,975,130,505 Rls. 534,768 $
118 1386 هند 32042000 محصولات آلي سنتتيك مورد ا ستفاده به عنوا ن عوا مل درخشان كننده فلورسنت 110,890 4,955,330,506 Rls. 534,132 $
119 1386 هند 98870366 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سوا ري كار،با ساخت دا خل 61% وبيشتر بجز لاستيك 110,592 4,901,225,063 Rls. 528,189 $
120 1386 هند 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا كتور،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 126,682 4,892,728,115 Rls. 526,495 $
121 1386 هند 70101090 سايرآمپولها ا ز شيشه 69,660 4,855,936,239 Rls. 514,891 $
122 1386 هند 29072200 هيدروكينون و ا ملاح آن 32,000 4,802,449,010 Rls. 518,054 $
123 1386 هند 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 9,350 4,748,127,608 Rls. 510,865 $
124 1386 هند 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تكميل كردن كاغذيامقوا 76,441 4,737,916,787 Rls. 513,031 $
125 1386 هند 29333999 سايرتركيبات هتروسيكليك دا ري يك حلقه پيريدين مترا كم نشده غيرمذكور 555 4,724,049,395 Rls. 508,954 $
126 1386 هند 85401100 لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون باا شعه كاتدي, رنگي (هم چنين مونيتور ويديوئي) 305,915 4,705,738,569 Rls. 505,487 $
127 1386 هند 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 200,260 4,693,024,843 Rls. 506,997 $
128 1386 هند 25233000 سيمان آلومينو 632,000 4,690,356,667 Rls. 506,170 $
129 1386 هند 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 13,238 4,659,506,828 Rls. 503,868 $
130 1386 هند 29339100 آلپرا زولام (inn) كامازپام (inn) كلرديازپوكسيد(inn) و ...ا ملاح ا ين محصولات 49,465 4,546,417,011 Rls. 490,539 $
131 1386 هند 39031920 پلي استيرن مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 361,000 4,521,449,970 Rls. 485,541 $
132 1386 هند 29341000 تركيبات دا را ي ساختاريك حلقه تيازول مترا كم نشده (Unfused) 11,400 4,478,413,289 Rls. 482,420 $
133 1386 هند 28183090 ساير هيدروا كسيد آلومينيوم ها بجز ژل و پودرهيدروكسيدآلومينيوم گريد دا رويي 1,260,400 4,428,212,692 Rls. 476,354 $
134 1386 هند 96020010 كپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين 22,932 4,382,572,025 Rls. 472,089 $
135 1386 هند 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 48,728 4,360,959,504 Rls. 468,719 $
136 1386 هند 29379000 سايرهورمونها وپروستا گلاندينها ترومبوگسانها ..غيرمذكور درجاي ديگر 632 4,331,913,996 Rls. 468,357 $
137 1386 هند 85119000 ا جزا ء و قطعات ا دوا ت برقي برا ي روشن كردن يا برا ه ا ندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 124,867 4,238,957,504 Rls. 456,308 $
138 1386 هند 29211900 مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند ,ا ملاح ا ين تركيبات 214,050 4,212,375,671 Rls. 451,072 $
139 1386 هند 29329990 سايرتركيبات هتروسيكليك غيرمذكور كه فقط دا را ي هتروا تم ا كسيژن هستند 685 4,208,896,328 Rls. 452,051 $
140 1386 هند 29415010 ا ريترومايسين ا تيل سوكسينات 2,000 4,185,778,500 Rls. 449,022 $
141 1386 هند 29391990 ساير آلكالوئيدهاي ترياك ومشتقات وا ملاح ا ين محصولا ت غيرمذكور درجاي ديگر 93 4,183,747,958 Rls. 447,393 $
142 1386 هند 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبكاري شده )غيرمذكوردرجاي ديگر 47,202 4,165,957,391 Rls. 448,965 $
143 1386 هند 38112900 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي موا دي غيرا زروغن هاي نفتي 194,220 4,156,706,187 Rls. 446,718 $
144 1386 هند 85321000 خازن هاي ثابت برا ي مدا رهاي 50يا60هرتزباظرفيت تحمل قدرت واكنشي كه كمتراز 5/0كيلوولت آمپررا كتيونباشد (خازنهاي قدرت ) 28,730 4,147,530,727 Rls. 446,195 $
145 1386 هند 32041390 سايرموا درنگي قليايي وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبجزمستربچ ورنگهاي نساجي كاتيونيك 46,850 4,120,258,780 Rls. 452,830 $
146 1386 هند 79031000 گردروي. 92,000 4,068,532,434 Rls. 438,617 $
147 1386 هند 68129000 مخلوطهاي براساس پنبه نسوز ياكربنات منيزيم واشياء ساخته شده ازانهاكه در جاي ديگرگفته نشده ا ست 406,149 3,979,642,752 Rls. 428,272 $
148 1386 هند 29270000 تركيبات دي آزوئيك ياا زوكسيك 220,000 3,961,997,215 Rls. 426,135 $
149 1386 هند 20098010 آب ميوه تغليظ شده (كنسانتره, موز,ا نبه, گودا, پشن فروت و ليچن ) 260,440 3,950,771,391 Rls. 423,588 $
150 1386 هند 54034100 نخ ا زريون ويسكوزچندلاياكابله, آماده نشده برا ي خرده فروشي. 108,603 3,866,723,204 Rls. 416,320 $
151 1386 هند 29182900 ا سيدهاي كربوكسيليك باعامل فنلي,بدون عامل ا كسيژن دا ر...غيرمذكوردرجاي ديگر 6,750 3,845,726,450 Rls. 413,821 $
152 1386 هند 29231000 كولين و ا ملاح آن 3,496 3,826,804,116 Rls. 407,632 $
153 1386 هند 69060000 لوله , ناودا ن وا تصالات لوله كشي ا زسرا ميك 72,771 3,823,858,761 Rls. 411,345 $
154 1386 هند 84143010 كمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا كثريك ا سب بخار(75/0كيلووات) 123,833 3,781,393,170 Rls. 405,816 $
155 1386 هند 07019000 ساير سيب زمينيها ,تازه يا سردكرده 1,537,000 3,752,734,560 Rls. 405,710 $
156 1386 هند 29072900 ساير پلي فنل ها ,وفنل الكها كه درجاي ديگري مذكور نباشد 41,300 3,739,226,335 Rls. 401,594 $
157 1386 هند 11052000 برگه, گرا نول وبهم فشرده بصورت حبه سيب زميني 382,225 3,733,966,032 Rls. 401,951 $
158 1386 هند 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 341,260 3,701,446,934 Rls. 397,881 $
159 1386 هند 84807900 قالب براي كائوچو يا مواد پلاستيكي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 56,033 3,654,047,727 Rls. 394,501 $
160 1386 هند 38029010 خاك رنگبر 836,000 3,640,817,570 Rls. 392,100 $
161 1386 هند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 19,024 3,626,313,692 Rls. 390,039 $
162 1386 هند 38123010 آنتي ا كسيدا نها 135,200 3,602,921,474 Rls. 386,696 $
163 1386 هند 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروكش, آبكاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 413,842 3,583,578,352 Rls. 388,788 $
164 1386 هند 30043290 دا روهاي حاوي هورمونهاي كورتي كوستروئيدي كه توليد دا خلي ندا رند 529 3,573,640,370 Rls. 390,178 $
165 1386 هند 38249030 موا دآبكاري 190,135 3,563,514,962 Rls. 382,938 $
166 1386 هند 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 41,154 3,554,620,115 Rls. 381,442 $
167 1386 هند 55041000 ا لياف مصنوعي غيريكسره, ا زويسكوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 180,444 3,532,290,029 Rls. 382,163 $
168 1386 هند 29189010 ناپروكسين 9,950 3,498,555,660 Rls. 376,003 $
169 1386 هند 55063000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زآكريليك يامدآكريليك, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 150,931 3,490,667,771 Rls. 375,087 $
170 1386 هند 85252030 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده تلفن همرا ه به ا ستثاي (1+1+1)BTS 370 3,481,085,808 Rls. 373,347 $
171 1386 هند 39039000 پليمرهاي ا ستيرن كه درجاي ديگر گفته نشده, به ا شكال ا بتدا ئي 215,050 3,470,409,671 Rls. 374,633 $
172 1386 هند 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباكنترل شماره اي 39,615 3,470,135,379 Rls. 374,356 $
173 1386 هند 87084090 جعبه دنده بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ،سوا ري كار، وا نت وترا كتوركشاورزي 12,422 3,468,434,501 Rls. 374,667 $
174 1386 هند 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا كمترا ز 2درصد وزني كربن ساير ا بعاد 288,000 3,465,749,903 Rls. 371,622 $
175 1386 هند 51072000 نخ ا ز پشم شانه زده , آماده نشده برا ي خرده فروشي , دا را ي كمتر ا ز 85 درصد پشم. 86,587 3,441,194,569 Rls. 370,836 $
176 1386 هند 84411000 ماشينهاي برش 8,040 3,431,524,040 Rls. 370,034 $
177 1386 هند 90292022 پانل نشانگر دا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور وغيره برا ي سوا ري ، سوا ري كار و وا نت 12,540 3,408,156,877 Rls. 367,103 $
178 1386 هند 76061200 صفحه مربع يامستطيل ,ا زآلياژآلومينيوم, به ضخامت بيش ا ز 2/0 mm 54,399 3,407,728,346 Rls. 367,133 $
179 1386 هند 48101300 كاغذومقوا ي ا ندوده باكائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا كثر10%وزن كل ا لياف 95,311 3,395,289,689 Rls. 365,366 $
180 1386 هند 29339991 لوزارتان پتاسيم 2,320 3,374,042,477 Rls. 365,044 $
181 1386 هند 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 91,493 3,359,512,774 Rls. 360,418 $
182 1386 هند 29336920 لاموتريژين 1,625 3,337,924,540 Rls. 360,468 $
183 1386 هند 39123900 ساير ا ترهاي سلولز كه در جاي ديگر گفته نشده به ا شكال ا بتدا ئي 84,550 3,295,228,299 Rls. 354,577 $
184 1386 هند 29372300 ا وستروژنها و پروژسترون ها 469 3,221,215,838 Rls. 348,121 $
185 1386 هند 48043190 ساير كاغذهاومقوا هايكرا فت سفيد نشده به وزن مساوي ياكمترا ز 150 گرم برمترمربع 430,212 3,201,755,522 Rls. 343,944 $
186 1386 هند 48064000 كاغذشيشه نماوسايركاغذهاي برا ق شده شفاف يانيمه شفاف, بشكل رول ياورق, غيرمذكوردرجاي ديگر 367,108 3,200,134,214 Rls. 343,145 $
187 1386 هند 68127000 ا لياف فشرده پنبه نسوزبرا ي درزگيري بصورت ورق ورول 219,761 3,178,466,636 Rls. 342,200 $
188 1386 هند 38082021 قارچ كشهاي تكنيكال ( سم رقيق نشده ) كوپرا كسي كلرا يد 66,000 3,103,864,156 Rls. 333,774 $
189 1386 هند 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 412,766 3,102,885,003 Rls. 332,713 $
190 1386 هند 29232010 لستين ها 286,100 3,054,499,496 Rls. 328,257 $
191 1386 هند 38082024 مانكوزب (سم رقيق نشده ) 170,000 3,043,101,636 Rls. 326,555 $
192 1386 هند 29420010 سيتالوپرام 1,092 3,014,567,841 Rls. 323,978 $
193 1386 هند 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 81,220 3,002,194,242 Rls. 323,451 $
194 1386 هند 29034900 سايرمشتقات هالوژنه هيدروكربورهاي غيرحلقوي حاوي دوهالوژن ياچند هالوژن مختلف غيرمذكوردرجاي ديگر 186,986 2,937,843,429 Rls. 316,317 $
195 1386 هند 87089919 ا جزا وقطعات جعبه دنده بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 82,189 2,937,186,330 Rls. 318,012 $
196 1386 هند 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 27,200 2,925,053,807 Rls. 315,127 $
197 1386 هند 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 59,466 2,886,281,302 Rls. 312,125 $
198 1386 هند 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقوا غيرمذكوردرجاي ديگر 7,664 2,871,205,449 Rls. 308,153 $
199 1386 هند 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقوا غيرمذكوردرجاي ديگر 39,794 2,844,056,497 Rls. 305,929 $
200 1386 هند 84138200 بالابرهاي آبگونها 119,807 2,767,475,588 Rls. 297,686 $
201 1386 هند 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري كارووا نت 17,310 2,755,752,611 Rls. 296,428 $
202 1386 هند 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري, كشش پذيري ياسايرخوا ص مكانيكي موادغير فلزي 2,884 2,744,829,508 Rls. 295,957 $
203 1386 هند 84391000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 30,757 2,711,726,660 Rls. 291,645 $
204 1386 هند 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها كه درجاي ديگرمذكورنباشد 30,718 2,692,201,339 Rls. 289,676 $
205 1386 هند 72112990 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر وبيشتر 186,661 2,684,052,805 Rls. 289,134 $
206 1386 هند 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 27,267 2,678,060,027 Rls. 287,165 $
207 1386 هند 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 34,623 2,664,131,000 Rls. 286,642 $
208 1386 هند 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذكور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذكوردرجاي ديگر 107,041 2,659,158,340 Rls. 286,359 $
209 1386 هند 28273900 سايركلرورهاغيرا زموا ردمشمول شماره هاي 282710لغايت 282736 1,600 2,647,510,266 Rls. 285,254 $
210 1386 هند 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 6,375 2,637,958,858 Rls. 284,771 $
211 1386 هند 29339950 كلومي پرا مين 594 2,635,194,790 Rls. 283,645 $
212 1386 هند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, كه درجاي ديگر مذكور نباشد 123,000 2,615,095,635 Rls. 280,988 $
213 1386 هند 39161000 تك رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيك,mm ميله, قلم و,...حتي كارشده درسطح ، ا ز پلي مرهاي ا تيلن 81,535 2,608,351,451 Rls. 280,386 $
214 1386 هند 69039030 موا د يكه عناصرمنيزيم كلسيم كروم بيش از50%وزن آنهاراتشكيل مي دهد كه درجاي ديگرگفته نشده 60,847 2,606,581,761 Rls. 280,820 $
215 1386 هند 85252010 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده ا ز نوع PDH باظرفيت بالاتر ا ز 34مگابايت درثانيه 96 2,597,051,970 Rls. 280,732 $
216 1386 هند 54022000 نخ بسيارمقاوم ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 205,071 2,582,666,748 Rls. 278,278 $
217 1386 هند 81110000 منگنزومصنوعات ا زمنگنز(هم چنين قرا ضه وضايعات ). 76,757 2,567,312,812 Rls. 275,081 $
218 1386 هند 84209900 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن, به جز غلتك 58,098 2,546,368,044 Rls. 273,123 $
219 1386 هند 72112390 سايرمحصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط سرد نورد شده دا را ي كمترا ز 25%درصدوزني كربن باضخامت بيش ا ز5/0ميليمتر وبيشتر وپهناي كمتراز600ميلي متر 206,513 2,544,266,205 Rls. 272,859 $
220 1386 هند 76129090 چليك ،بشكه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا كثر 300ليتر 44,953 2,539,102,170 Rls. 272,818 $
221 1386 هند 69031000 ا شياءسرا ميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده, بابيش ا ز50%گرا فيت ياديگركربن ها. 71,798 2,537,375,634 Rls. 273,097 $
222 1386 هند 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيكلت (ا زجمله موتورسيكلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 156,005 2,528,373,520 Rls. 272,603 $
223 1386 هند 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه. 835,430 2,507,944,179 Rls. 269,972 $
224 1386 هند 69032030 گلوله سرا ميكي داراي بيش از50%وزني الومين يامخلوط ياتركيبي ازالومين وسيليس 7,782 2,506,724,348 Rls. 268,789 $
225 1386 هند 84772000 ا كسترود رها براي كاركردن روي كائوچو يا مواد پلاستيكي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 24,275 2,504,677,866 Rls. 269,205 $
226 1386 هند 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بينيبه استثناي مخمرها,غيرمذكوردر جاي ديگر 3,100 2,488,096,209 Rls. 268,172 $
227 1386 هند 87019090 ترا كتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر 78,468 2,471,888,117 Rls. 265,413 $
228 1386 هند 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، كاميون وكاميونت ،ماشين آلات را هسازي وكشاورزي 31,818 2,457,400,632 Rls. 265,884 $
229 1386 هند 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط كردن, ورزدا دن, خردكردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 28,381 2,441,269,634 Rls. 264,161 $
230 1386 هند 39206910 فيلم متالايز ازپلي استرهاي اشباع شده 155,760 2,438,922,371 Rls. 263,063 $
231 1386 هند 40093100 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 175,928 2,438,816,825 Rls. 261,798 $
232 1386 هند 54031000 نخ بسيارمقاوم ا زريون ويسكوز,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 75,938 2,428,868,404 Rls. 261,118 $
233 1386 هند 54025200 نخ يك لا ازپلي استرها,بابيش ا ز50دوردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 186,874 2,424,847,451 Rls. 259,925 $
234 1386 هند 72024120 فروكروم منگنز دا را ي بيشتر ا ز 6 درصد وزني كربن 375,000 2,417,026,652 Rls. 260,635 $
235 1386 هند 84551010 ماشينهاي نورد برا ي ساخت لوله به قطرتاسه (3) ا ينچ 43,370 2,354,844,357 Rls. 254,138 $
236 1386 هند 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 44,878 2,354,798,364 Rls. 254,686 $
237 1386 هند 21069050 آنتي ا كسيدا ن 24,500 2,351,313,305 Rls. 252,944 $
238 1386 هند 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 1,187 2,351,114,695 Rls. 252,226 $
239 1386 هند 38231100 ا سيدهاي ا ستاريك 173,000 2,346,467,357 Rls. 253,133 $
240 1386 هند 84484200 شانه ماشين تاروپودباف, ميلميلك وچارچوب ميلميلك 21,418 2,342,800,252 Rls. 252,388 $
241 1386 هند 29310000 ساير تركيبات آلي - غيرآلي 900 2,341,841,470 Rls. 251,786 $
242 1386 هند 57050000 سايرفرشهاوكف پوشهاي نسجي حتي ا ماده مصرف غيرمذكوردرجاي ديگر 326,928 2,332,669,379 Rls. 251,289 $
243 1386 هند 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 299,403 2,328,732,621 Rls. 250,544 $
244 1386 هند 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 126,894 2,328,418,617 Rls. 249,899 $
245 1386 هند 53072000 نخ ا زكنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياكابله. 180,370 2,305,762,370 Rls. 248,448 $
246 1386 هند 90211010 پيچ وميله وپلاك درون ا ستخوا ني 1,440 2,305,586,877 Rls. 248,002 $
247 1386 هند 48115100 كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيكي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 204,398 2,277,578,860 Rls. 244,988 $
248 1386 هند 70191990 الياف شيشه ،به صورت الياف staple 64,918 2,270,428,965 Rls. 243,285 $
249 1386 هند 30043190 داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 1,439 2,199,508,778 Rls. 235,214 $
250 1386 هند 29242950 متوكاربامول 18,000 2,187,444,445 Rls. 235,853 $
251 1386 هند 85362020 كليدهاي مينياتوري قطع مدار 38,352 2,187,433,509 Rls. 235,369 $
252 1386 هند 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 137,090 2,168,222,900 Rls. 233,835 $
253 1386 هند 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا كتيف غيريونيك حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 98,340 2,148,825,216 Rls. 230,917 $
254 1386 هند 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري كار و وا نت و ترا كتور كشاورزي 14,423 2,131,141,943 Rls. 229,846 $
255 1386 هند 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي كه در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بكارميروند 307,240 2,117,012,959 Rls. 227,370 $
256 1386 هند 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،كاميون ،كاميونت ،ماشين آلات را هسازي و كشاورزي 78,141 2,113,329,188 Rls. 227,650 $
257 1386 هند 85011020 ا لكتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 5/37وات 32,300 2,109,864,095 Rls. 228,041 $
258 1386 هند 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذكور درجاي ديگر 63,678 2,096,895,036 Rls. 225,911 $
259 1386 هند 28046100 سيليسيم حاوي 99/99 درصد وزني يا بيشتر سيليسيم 1,269,000 2,096,150,479 Rls. 225,990 $
260 1386 هند 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني كربن 118,000 2,093,853,555 Rls. 226,356 $
261 1386 هند 29034100 تري كلرو فلوئور و متان 63,840 2,087,721,796 Rls. 225,100 $
262 1386 هند 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 15,600 2,074,370,448 Rls. 224,426 $
263 1386 هند 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شكل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 105,600 2,066,030,395 Rls. 222,128 $
264 1386 هند 28012000 يد 8,050 2,063,786,999 Rls. 221,274 $
265 1386 هند 48101400 كاغذمقوا ا ندوده باكائولن يا..بصورت ورق بحالت تانشده يك ضلع ا ز435mmوضلع ديگرا ز297mmبيشترنباشد 222,823 2,060,160,485 Rls. 221,691 $
266 1386 هند 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءكننده هاومبدلهاي ا ستاتيك برقي 83,993 2,059,462,354 Rls. 222,250 $
267 1386 هند 73065010 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي تا 8 اينچ 143,181 2,055,386,667 Rls. 221,756 $
268 1386 هند 48045100 سايركاغذهاي كرا فت سفيدنشده ومقوا ي كرا فت سفيدنشده به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم 92,060 2,055,358,794 Rls. 220,965 $
269 1386 هند 76071190 سايرصفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, صرفانوردشده به ضخامت بيش ا ز12ميكرون وحداكثر 2/0ميلي متر 45,072 2,055,239,513 Rls. 221,151 $
270 1386 هند 29309000 ساير تركيبات آلي گوگرددا ر ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 14,700 2,032,214,110 Rls. 218,315 $
271 1386 هند 28191000 تري ا كسيدكروم 82,000 2,032,158,642 Rls. 218,645 $
272 1386 هند 29322900 لاكتون ها ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 1,000 2,019,074,670 Rls. 217,690 $
273 1386 هند 96086000 مغزي قلم خودكارنوك ساچمه ا ي, ومخزن جوهر. 16,247 2,013,793,667 Rls. 216,398 $
274 1386 هند 29333300 آلفن تالين (inn)آنيل ا ريدين (inn)بزيترا ميد(inn) برومازپام و...ا ملاح ا ين محصولات 320 2,013,093,690 Rls. 218,024 $
275 1386 هند 85329000 ا جزا ء و قطعات خازنهاي برقي شماره 8532 27,270 1,996,081,020 Rls. 214,887 $
276 1386 هند 29224910 ديكلوفناك سديم 18,450 1,984,374,961 Rls. 213,413 $
277 1386 هند 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شكم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...) 228,194 1,962,385,149 Rls. 211,844 $
278 1386 هند 29419020 دا روي دا مي ا نروفلوكساسين 500 1,959,857,176 Rls. 211,192 $
279 1386 هند 85111000 شمع هاي جرقه زن 12,332 1,948,243,461 Rls. 209,489 $
280 1386 هند 28332990 ساير سولفاتهاي غيرمذكور 75,862 1,944,523,890 Rls. 210,707 $
281 1386 هند 87013090 تراكتورهاي چرخ زنجيري،باقدرت 120 قوه ا سب بخار و كمتر 64,510 1,938,668,874 Rls. 205,674 $
282 1386 هند 29342000 تركيبات دا را ي ساختار يك حلقه بنزوتيازول بدون تراكم بعدي 3,000 1,938,364,600 Rls. 207,845 $
283 1386 هند 85354090 برق گير ,محدودكننده ولتاژ ,مسدودكننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 34,359 1,933,246,836 Rls. 211,054 $
284 1386 هند 86073000 قلابهاوسايروسايل كوپلينگ, ضربه گيرهاي لكوموتيوهاي را ه آهن وا جزا ءوقطعات آنها 64,275 1,923,054,000 Rls. 206,204 $
285 1386 هند 29072100 رزورسينول و ا ملاح آن 28,000 1,916,040,000 Rls. 206,056 $
286 1386 هند 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 42,611 1,915,396,138 Rls. 207,202 $
287 1386 هند 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيك. 16,482 1,914,005,668 Rls. 204,970 $
288 1386 هند 38083029 سايرعلف كش كند كننده ها يابازدا رنده هاي جوا نه زدن تكنيكال غيرمذكور 36,000 1,911,810,186 Rls. 208,279 $
289 1386 هند 70109090 سايرقرا به بطري فلاسك ظرف دهان گشادكوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذكوردرجاي ديگر 102,492 1,897,014,463 Rls. 204,518 $
290 1386 هند 55094200 ساير نخ هاي چندلاياكابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريكسره سنتتيك, غيرمذكوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي 58,470 1,890,258,296 Rls. 203,639 $
291 1386 هند 30033990 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نسولين كه حاوي آنتي بيوتيك نبوده وتوليددا خلي ندا رند 1,724 1,873,372,192 Rls. 202,133 $
292 1386 هند 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 15,307 1,868,190,084 Rls. 200,921 $
293 1386 هند 29153100 ا ستات ا تيل 231,200 1,868,044,776 Rls. 201,030 $
294 1386 هند 52052300 نخ ا زپنبه يك لا,شانه زده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز43وحدا كثر52درسيستم متريك 76,205 1,867,465,960 Rls. 201,018 $
295 1386 هند 38160000 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 352,557 1,853,336,285 Rls. 198,989 $
296 1386 هند 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 44,197 1,850,330,122 Rls. 196,215 $
297 1386 هند 40030000 كائوچوي دوباره ا حياءشده به ا شكال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 168,000 1,834,481,885 Rls. 197,294 $
298 1386 هند 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شكال ا بتدا ئي 169,200 1,828,533,899 Rls. 195,344 $
299 1386 هند 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذكور درجاي ديگر 11,621 1,817,688,589 Rls. 195,343 $
300 1386 هند 76072010 فويل لامينه چند لايه به صورت رول جهت وا حدهاي توليد كننده ظروف لوله اي (تيوب) ، روي تكيه گاه 48,044 1,806,803,398 Rls. 193,923 $
مجموع کل
626,446,548,998 ريال
مجموع کل
67,443,396 دلار