آمار کل " واردات از" کشور "هلند" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1386 هلند 48132000 كاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا كثر5سانتيمتر 67,164 3,341,264,591 Rls. 359,252 $
102 1386 هلند 89079000 ا دوا ت شناورمثلا كلك (غيرا زكلك قابل بادكردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سكوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي ) 18,400 3,326,698,518 Rls. 356,735 $
103 1386 هلند 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 14,598 3,313,940,482 Rls. 357,493 $
104 1386 هلند 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 48,479 3,243,386,600 Rls. 348,805 $
105 1386 هلند 20071010 پوره و پوره كنسانتره ميوه هاي گرمسيري(اناناس ، موز، انبه و ...)هموژنيزه 426,986 3,205,725,728 Rls. 344,746 $
106 1386 هلند 38249040 پاك كننده هاي صنعتي 51,878 3,189,851,621 Rls. 343,705 $
107 1386 هلند 29181300 ا ملاح و ا سترهاي ا سيدتارتريك 100,000 3,144,295,481 Rls. 339,681 $
108 1386 هلند 10011090 ساير گندم سخت 1,604,600 3,087,068,288 Rls. 333,737 $
109 1386 هلند 68051020 تسمه هاي سنباده با محيط كمتر ا ز 4متر طول روي تكيه گاه ازپارچه نسجي تاروپودباف 9,291 3,062,927,341 Rls. 331,038 $
110 1386 هلند 84137000 تلمبه هاي گريزا زمركزبرا ي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 14,510 3,057,748,718 Rls. 330,754 $
111 1386 هلند 90273090 ا سپكتروگرا ف كه تشعشعات ا پتيكي(ماورا ءبنفش, مرئي,مادون قرمز)را بكارميگيرد. 1,465 3,007,903,540 Rls. 321,529 $
112 1386 هلند 29269000 تركيبات دا را ي عامل نيتريل , كه درجاي ديگري مذكور نباشند 19,620 3,007,038,323 Rls. 323,865 $
113 1386 هلند 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 48,500 3,006,766,306 Rls. 322,989 $
114 1386 هلند 29419010 سفالكسين منوهيدرا ت 232 2,980,666,740 Rls. 321,759 $
115 1386 هلند 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 52,730 2,962,221,804 Rls. 320,136 $
116 1386 هلند 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 1,067 2,941,214,832 Rls. 316,117 $
117 1386 هلند 29159010 وا لپروا ت سديم 6,300 2,933,481,400 Rls. 316,381 $
118 1386 هلند 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 172,500 2,932,988,520 Rls. 315,172 $
119 1386 هلند 31051010 كود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 190,200 2,930,959,977 Rls. 315,510 $
120 1386 هلند 70199020 لايه و روكش برا ي جدا كردن تيوپ ولوله 83,920 2,884,120,300 Rls. 309,511 $
121 1386 هلند 22021000 آب (همچنين ا بهاي معدني و گازدا ر شده ) ,كه به آن قند,شيرين كننده ... ,ا فزوده شده باشد 132,636 2,842,759,990 Rls. 303,402 $
122 1386 هلند 29025000 ا ستيرن 178,000 2,833,101,581 Rls. 304,181 $
123 1386 هلند 12092910 تخم چمن براي كشت 115,848 2,831,416,485 Rls. 305,318 $
124 1386 هلند 30023030 واكسن لارنگو براي دامپزشكي 2,556 2,822,025,286 Rls. 311,826 $
125 1386 هلند 73158900 زنجيركه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 12,143 2,746,542,563 Rls. 296,857 $
126 1386 هلند 29212100 ا تيلن دي آمين و ا ملاح آن 60,500 2,742,599,510 Rls. 295,507 $
127 1386 هلند 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 260,730 2,713,655,435 Rls. 291,165 $
128 1386 هلند 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 73,905 2,699,854,216 Rls. 290,956 $
129 1386 هلند 39073090 سايررزين هاي ا پوا كسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 100,800 2,688,797,367 Rls. 288,305 $
130 1386 هلند 39100000 سيليكونها به ا شكال ا بتدا ئي 51,616 2,673,446,500 Rls. 288,449 $
131 1386 هلند 48064000 كاغذشيشه نماوسايركاغذهاي برا ق شده شفاف يانيمه شفاف, بشكل رول ياورق, غيرمذكوردرجاي ديگر 295,832 2,664,625,784 Rls. 287,552 $
132 1386 هلند 29159099 سايرا سيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقويا شباع شده... غيرمذكوربجزا تروا ستاتين 48,200 2,622,547,143 Rls. 281,505 $
133 1386 هلند 31010000 كودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 1,082,600 2,620,962,566 Rls. 281,470 $
134 1386 هلند 27075000 ساير مخلوط هيدروكربورهاي بودا ر (Aromatic)كه بيش از65درصد حجمي آن تقطير شود 232,400 2,605,004,240 Rls. 277,565 $
135 1386 هلند 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 78,786 2,567,977,843 Rls. 275,971 $
136 1386 هلند 05119910 نطفه زنده 31 2,541,439,803 Rls. 273,830 $
137 1386 هلند 32021000 موا د دباغي آلي سنتتيك 144,620 2,531,873,408 Rls. 272,623 $
138 1386 هلند 84186990 سايرتجهيزات سردكننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراكمي باكندانسور مبدل حرا رتي, بجز چيلرهاي جذبي 12,020 2,486,453,467 Rls. 268,951 $
139 1386 هلند 48116000 كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 71,438 2,485,278,594 Rls. 265,756 $
140 1386 هلند 90183910 سوند فولي دورا هه (FOLEY Catheter Twoway) 677 2,433,982,821 Rls. 263,494 $
141 1386 هلند 29400000 قندهاي خالص ا زلحاظ شيميائي(باستثناي گلوكز,وغيره )استرهاي قندوا ملاح, غيرمذكوردرجاي ديگر 89,600 2,428,263,144 Rls. 261,088 $
142 1386 هلند 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين كه توليد دا خلي ندا رند 14,848 2,423,071,071 Rls. 259,353 $
143 1386 هلند 90185010 دستگاه ويتركتومي,فيكووفيكوويتركتومي و كاست تخليه مربوط 262 2,369,236,166 Rls. 254,738 $
144 1386 هلند 38246000 سوربيتول (به ا ستثناي آنهائي كه مشمول شماره فرعي290544است ) 435,200 2,318,039,827 Rls. 249,413 $
145 1386 هلند 48041900 ساير كرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شكل رول ياورق 377,215 2,306,200,000 Rls. 247,314 $
146 1386 هلند 04021090 شيروخامه شيربه شكل پودرباميزا ن چربي كمترا ز 5/1 درصد غيرمذكور درجاي ديگر 33,082 2,284,041,291 Rls. 245,070 $
147 1386 هلند 84332000 ماشين هاي علف زني(همچنين ميله هاي برش برا ي سوا ركردن روي ترا كتور),غيرمذكوردرجاي ديگر 19,600 2,253,228,600 Rls. 242,335 $
148 1386 هلند 84813000 شيريكطرفه (غير قابل برگشت ) 18,249 2,221,186,950 Rls. 242,104 $
149 1386 هلند 48142000 كاغذديوا ري وپوشش هاي ديوا ري همانندمتشكل ا زكاغذبارويه قشرزده, ا ندوده بالايه ا ي ا ز.پلاستيك 91,746 2,185,179,430 Rls. 234,713 $
150 1386 هلند 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيكي 16,993 2,184,481,737 Rls. 234,091 $
151 1386 هلند 98870442 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربكس ، ا كسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 14,070 2,180,282,910 Rls. 235,432 $
152 1386 هلند 29041000 مشتقاتي كه تنهادا را يگروههايسولفونه ميباشند,ا ملاح وا سترهاا تيليك ا نها 68,800 2,178,990,040 Rls. 235,127 $
153 1386 هلند 76052100 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 38,819 2,158,481,729 Rls. 232,728 $
154 1386 هلند 32151900 مركب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 9,759 2,157,796,008 Rls. 231,757 $
155 1386 هلند 39069050 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموست محلول درحلالهاي آلي 80,000 2,135,718,363 Rls. 230,257 $
156 1386 هلند 38160000 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 165,000 2,126,504,460 Rls. 228,478 $
157 1386 هلند 38081029 ساير حشره كش ها تكنيكال (سم رقيق نشده ) 5,000 2,090,326,280 Rls. 226,201 $
158 1386 هلند 29021900 سيكلانيك ها,سيكلنيك ها يا سيكلوترپنيك ها 96,480 2,070,537,958 Rls. 222,113 $
159 1386 هلند 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 7,225 2,062,607,346 Rls. 222,667 $
160 1386 هلند 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 230,000 2,061,643,966 Rls. 221,372 $
161 1386 هلند 84713020 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي( pc)كيفي (note book) 1,400 2,058,004,754 Rls. 221,155 $
162 1386 هلند 32065000 محصولات غيرآلي ا ز ا نوا عي كه بعنوا ن نورتاب بكار مي رود 2,530 2,014,835,903 Rls. 217,129 $
163 1386 هلند 90272000 دستگاههاي كروماتوگرا ف و ا لكتروفورز 430 2,000,452,528 Rls. 215,180 $
164 1386 هلند 20092900 آب گريپ فروت با مقياس بريكس بيش ا ز 20 67,850 2,000,238,923 Rls. 215,998 $
165 1386 هلند 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 1,154 1,995,618,655 Rls. 216,207 $
166 1386 هلند 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, كارنشده. 37,120 1,984,539,591 Rls. 213,780 $
167 1386 هلند 39074000 پلي كربنات ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 42,250 1,983,595,193 Rls. 213,504 $
168 1386 هلند 84379000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پاك كردن ،جوركردن ،درجه بندي ،عمل اوردن ياآسياب كردن, غلات ،دانه هاياسبزيجات غلافدار خشك كرده 27,026 1,956,504,884 Rls. 210,568 $
169 1386 هلند 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 153 1,953,625,233 Rls. 210,215 $
170 1386 هلند 29141200 بوتانون (متيل ا تيل ستن ) 158,400 1,953,555,629 Rls. 210,660 $
171 1386 هلند 29224910 ديكلوفناك سديم 100,000 1,946,088,230 Rls. 209,302 $
172 1386 هلند 29212900 پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند ;ا ملاح ا ين تركيبات 48,000 1,939,676,068 Rls. 209,101 $
173 1386 هلند 38081019 سايرحشره كش هاآماده غيرخانگي 20,797 1,938,386,928 Rls. 208,474 $
174 1386 هلند 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 2,335 1,933,244,899 Rls. 208,470 $
175 1386 هلند 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 72,380 1,921,300,616 Rls. 207,659 $
176 1386 هلند 29310000 ساير تركيبات آلي - غيرآلي 57,000 1,913,157,800 Rls. 205,849 $
177 1386 هلند 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدكاكائوياشكلات 8,453 1,884,164,857 Rls. 203,123 $
178 1386 هلند 29372100 كورتيزون , هيدروكورتيزون ..., و پردنيزولون (دي هيدروكورتيزون ) 40,000 1,884,111,020 Rls. 203,073 $
179 1386 هلند 72105000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده... باا كسيدهاي كروم ياباكروم وا كسيدهاي كروم. 83,080 1,868,170,178 Rls. 201,908 $
180 1386 هلند 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمركز 12,500 1,860,261,919 Rls. 201,551 $
181 1386 هلند 29157090 سايرا ستئارا تها همچنين ا سيدپالمتيك, ا سيدا ستئاريك وا ملاح وا سترهاي آنها 42,680 1,796,679,036 Rls. 193,757 $
182 1386 هلند 15041000 روغن جگرماهي و ا جزا ء روغن 54,530 1,786,354,547 Rls. 192,346 $
183 1386 هلند 84335920 ماشين بردا شت علوفه سبز( چاپر)خودروChopper harvester 107,170 1,764,991,478 Rls. 190,487 $
184 1386 هلند 90281000 كنتورگاز 13,810 1,726,900,000 Rls. 185,745 $
185 1386 هلند 82089000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مكانيكي كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,949 1,726,794,627 Rls. 186,082 $
186 1386 هلند 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 2,985 1,701,097,413 Rls. 183,165 $
187 1386 هلند 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته 36,577 1,698,571,888 Rls. 182,347 $
188 1386 هلند 90221490 سايربرا ي مصارف پزشكي.جرا حي يا دا مپزشكي 2,344 1,696,196,778 Rls. 182,819 $
189 1386 هلند 90312000 دستگاههاي آزمايش 4,630 1,690,079,671 Rls. 181,309 $
190 1386 هلند 82023100 تيغه ا ره مدور(ا زجمله تيغه ا ره را ست بروگردبر)دا را ي قسمت عامل ا زفولاد. 4,413 1,684,986,444 Rls. 180,749 $
191 1386 هلند 84678900 ا بزا ربرا ي كاركردن دردست, باموتورغيربرقي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,591 1,684,920,503 Rls. 181,962 $
192 1386 هلند 29303000 مونو ,- دي - يا تترا سولفورهاي تيوروم 15,600 1,666,000,000 Rls. 179,681 $
193 1386 هلند 72299090 سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذكوردرجاي ديگر 82,771 1,660,989,284 Rls. 177,877 $
194 1386 هلند 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر 31,509 1,659,096,750 Rls. 177,313 $
195 1386 هلند 12092990 سايرتخم گياهان علوفه اي براي كشت كه درجاي ديگر مذكوريا مشمول نباشد 80,059 1,656,114,496 Rls. 177,934 $
196 1386 هلند 20079910 پوره موز,ا نبه, پشن فورت, ليچي و آناناس غير هموژنيزه 240,880 1,646,660,381 Rls. 177,672 $
197 1386 هلند 29161900 ا سيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقوي ا شباع نشده ومشتقات... آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر 68,736 1,638,676,860 Rls. 175,700 $
198 1386 هلند 28273100 كلرورها ازمنيزيم 480,000 1,632,016,536 Rls. 175,219 $
199 1386 هلند 29053900 ساير دي ئول ها ,كه درجاي ديگري مذكور نباشند 94,718 1,631,309,555 Rls. 174,988 $
200 1386 هلند 87012000 ترا كتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 21,000 1,628,100,400 Rls. 174,696 $
201 1386 هلند 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربكر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 251,776 1,627,802,437 Rls. 179,868 $
202 1386 هلند 29301000 دي تيوكربنات ها(اكسانثات ها،اكسانثو گنات ها) 63,680 1,626,199,270 Rls. 175,323 $
203 1386 هلند 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءكننده هاومبدلهاي ا ستاتيك برقي 4,866 1,602,620,225 Rls. 172,269 $
204 1386 هلند 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذكوردرجاي ديگر 1,428 1,592,125,549 Rls. 171,498 $
205 1386 هلند 29053200 پروپيلن گليكول (پروپان 1,2-دي ئول ) 68,800 1,574,912,045 Rls. 169,246 $
206 1386 هلند 35051090 دكسرين وسايرنشاسته هاوفكولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 110,490 1,569,721,135 Rls. 169,497 $
207 1386 هلند 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 5,750 1,537,508,155 Rls. 165,468 $
208 1386 هلند 84774000 ماشين هاي قالب گيري باتخليه هوا وسايرماشين هاي شكل دا دن باحرا رت برا ي كائوچويامواد پلاستيكي . 1,300 1,533,513,900 Rls. 164,664 $
209 1386 هلند 84851000 پروا نه كشتيياقايق وپره هاي آنها. 2,856 1,533,376,980 Rls. 163,386 $
210 1386 هلند 87163910 تريلرهاي سردخانه دا ر 65,680 1,520,636,245 Rls. 163,963 $
211 1386 هلند 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذكور درجاي ديگر 507 1,519,987,705 Rls. 164,316 $
212 1386 هلند 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي كف, برا ي سقف و همانند 7,291 1,515,750,428 Rls. 163,080 $
213 1386 هلند 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 43,795 1,506,943,785 Rls. 162,004 $
214 1386 هلند 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت كننده صوت 317 1,505,989,050 Rls. 163,014 $
215 1386 هلند 84821000 بلبرينگ. 27,449 1,505,055,638 Rls. 161,795 $
216 1386 هلند 48115100 كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيكي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 14,420 1,499,362,147 Rls. 161,826 $
217 1386 هلند 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا كتيف ا نيونيك حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 143,180 1,488,987,842 Rls. 159,582 $
218 1386 هلند 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 11 1,484,344,729 Rls. 159,179 $
219 1386 هلند 85444900 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا كثر80ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 5,126 1,477,806,280 Rls. 158,439 $
220 1386 هلند 38140000 حلال هاورقيق كننده هاي آلي مركب غيرمذكورومشمول درجاي ديگر 12,518 1,473,933,553 Rls. 158,026 $
221 1386 هلند 27030000 تورب ( همچين تورب برا ي تخته پهن ) حتي بهم فشرده 937,500 1,471,306,163 Rls. 158,544 $
222 1386 هلند 04049000 محصولات متشكل ا ز ا جزا ء طبيعي تشكيل دهنده شير ,غير مذكور يا مشمول درجاي ديگر 60,800 1,469,974,394 Rls. 159,074 $
223 1386 هلند 38012000 گرا فيت كولوئيدا ل يا نيمه كولوئيدا ل 29,150 1,462,534,615 Rls. 157,313 $
224 1386 هلند 85044020 شارژر باطري 662 1,458,133,614 Rls. 156,838 $
225 1386 هلند 54050000 تك رشته ها، 67دسي تكس يابيشتر ،نوارها واشكال همانند,ا زمواد نسجي مصنوعي باعرض ظاهري كمتراز5ميلي متر 55,393 1,451,435,623 Rls. 156,997 $
226 1386 هلند 90099900 سايرا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي فتوكپي 5,652 1,438,502,614 Rls. 154,477 $
227 1386 هلند 38082010 قارچ كشها آماده برا ي خرده فروشيي 2,600 1,437,169,107 Rls. 154,904 $
228 1386 هلند 84439000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي چاپ 1,887 1,430,850,393 Rls. 153,941 $
229 1386 هلند 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 2,775 1,430,653,162 Rls. 154,036 $
230 1386 هلند 28399000 ساير سيليكات ها (باستثناي سديم و پتاسيم ) 62,580 1,426,594,189 Rls. 153,397 $
231 1386 هلند 84162000 مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 11,445 1,414,424,301 Rls. 151,984 $
232 1386 هلند 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الكتروموتور قفس سنجابي 6,814 1,402,752,404 Rls. 151,253 $
233 1386 هلند 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يكس 161 1,393,066,309 Rls. 151,946 $
234 1386 هلند 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 1,890 1,376,054,306 Rls. 147,972 $
235 1386 هلند 39093091 رزين ا مينيك گريد غذا يي /بهدا شتي 36,960 1,362,768,814 Rls. 146,073 $
236 1386 هلند 54072090 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنوا رياا شكال همانندا زنخ رشته هاي سنتتيك غيرا زپلي پروپيلن 47,065 1,354,171,309 Rls. 145,662 $
237 1386 هلند 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييكه دا را يبيش ا زيك نوع عامل ا كسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذكور 26,587 1,342,017,523 Rls. 144,509 $
238 1386 هلند 33021010 ا سانس كولا برا ي توليد عصاره نوشابه 2,775 1,341,156,247 Rls. 144,708 $
239 1386 هلند 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 6,189 1,337,799,827 Rls. 143,645 $
240 1386 هلند 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 1,106 1,327,440,231 Rls. 143,236 $
241 1386 هلند 90118000 ميكروسكوپهاي مركب ا پتيكي ,غيرمذكور درجاي ديگر 287 1,307,387,702 Rls. 139,560 $
242 1386 هلند 29181600 ا سيد گلوكنيك, ا ملاح و ا سترهاي آن 30,000 1,292,578,531 Rls. 138,659 $
243 1386 هلند 38111900 فرآورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-غيرازتركيبات سرب 34,400 1,287,830,719 Rls. 138,965 $
244 1386 هلند 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 71,906 1,284,547,170 Rls. 138,156 $
245 1386 هلند 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده. 12,960 1,271,000,000 Rls. 136,784 $
246 1386 هلند 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذكور 5,695 1,264,361,646 Rls. 136,541 $
247 1386 هلند 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تك سلولي ,مرده 47,336 1,247,829,049 Rls. 135,452 $
248 1386 هلند 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 2,030 1,234,392,192 Rls. 132,310 $
249 1386 هلند 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 14,740 1,226,655,030 Rls. 131,608 $
250 1386 هلند 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 6,344 1,222,066,124 Rls. 131,855 $
251 1386 هلند 75062000 صفحه, ورق, نوا روورقه هاي نازك ا زآلياژه هاي نيكل 4,400 1,210,691,652 Rls. 130,625 $
252 1386 هلند 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ا زموا د پلاستيكي 17,206 1,202,784,168 Rls. 130,101 $
253 1386 هلند 48070000 كاغذومقوا ي مركب ا ندودنشده ياآغشته نشده درسطح حتي از داخل مستحكم شده بصورت رول يا ورق 149,556 1,189,422,732 Rls. 128,205 $
254 1386 هلند 39173900 سايرلوله هاوشيلنگ ها ا زموا دپلاستيكي غيرمذكورومشمول درجاي ديگر 6,178 1,182,418,026 Rls. 126,442 $
255 1386 هلند 84279000 ارابه هاي كارگاهي ،غير خودرو ،مجهزبه وسايل بلندكردن يا جابجا كردن , كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 120,019 1,175,163,138 Rls. 127,155 $
256 1386 هلند 82072090 سايرحديده ها برا ي كشيدن ياا كسترودكردن فلزا ت بجزحديده كشش مفتول به صورت خام 455 1,171,350,145 Rls. 126,254 $
257 1386 هلند 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 4,213 1,161,998,117 Rls. 124,935 $
258 1386 هلند 30043290 دا روهاي حاوي هورمونهاي كورتي كوستروئيدي كه توليد دا خلي ندا رند 164 1,151,035,808 Rls. 124,383 $
259 1386 هلند 40023100 كائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) 32,671 1,149,944,928 Rls. 123,134 $
260 1386 هلند 18050010 پودركاكائوبدون قندوشكر يامواد شيرين كننده در بسته بندي هاي كمتر ا ز ده كيلوگرم 40,000 1,143,372,957 Rls. 123,000 $
261 1386 هلند 84178000 كوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 33,914 1,141,497,455 Rls. 122,886 $
262 1386 هلند 85168000 مقاومت هاي گرم كننده ا لكتريكي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 283 1,135,245,321 Rls. 122,300 $
263 1386 هلند 28470000 پرا كسيد هيدروژن (آب ا كسيژنه ) 22,990 1,132,648,352 Rls. 121,506 $
264 1386 هلند 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 777 1,124,498,418 Rls. 119,995 $
265 1386 هلند 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 7,081 1,118,032,646 Rls. 121,331 $
266 1386 هلند 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه كردن نوشيدنيهاغيرا زآب 1,085 1,114,067,420 Rls. 119,664 $
267 1386 هلند 59112000 پارچه برا ي ا لك, حتي دوخته ومهيا. 2,346 1,111,548,210 Rls. 119,676 $
268 1386 هلند 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 42,800 1,109,450,000 Rls. 118,976 $
269 1386 هلند 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذكوردرجاي ديگر 6,604 1,105,927,987 Rls. 119,395 $
270 1386 هلند 29350099 سايرسولفون ا ميدهاغيرمذكور 4,500 1,097,183,859 Rls. 118,560 $
271 1386 هلند 70052910 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذكور با ضخامت 5/2 mmو كمتر ا زا ن 190,000 1,091,466,392 Rls. 117,047 $
272 1386 هلند 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون 3,220 1,087,625,520 Rls. 117,581 $
273 1386 هلند 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها 940 1,084,598,219 Rls. 116,803 $
274 1386 هلند 38099100 موا د تكميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع كننده درعمل رنگرزي در نساجي غيرازموادنشاسته اي 12,270 1,048,624,213 Rls. 112,888 $
275 1386 هلند 28281000 هيپوكلريت كلسيم تجارتي و ساير هيپوكلريت هاي كلسيم 100,000 1,047,765,196 Rls. 112,192 $
276 1386 هلند 34070010 فرآورده هاي دندا نسازي 12,424 1,043,479,194 Rls. 112,445 $
277 1386 هلند 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 366 1,042,739,457 Rls. 112,246 $
278 1386 هلند 48169000 كاغذكپي وكاغذا نتقال كه درجاي ديگرمذكورنباشد,صفحات ا فست ا زكاغذ 3,127 1,024,911,279 Rls. 110,621 $
279 1386 هلند 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 411 1,024,570,324 Rls. 110,340 $
280 1386 هلند 72029990 سايرآلياژهاي آهن (فروآلياژها) غير مذكور درجاي ديگر 40,000 1,022,220,800 Rls. 109,622 $
281 1386 هلند 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 5,750 1,020,620,077 Rls. 109,870 $
282 1386 هلند 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذكوردرجاي ديگر 708 1,018,401,365 Rls. 110,103 $
283 1386 هلند 29181100 ا سيدلاكتيك , ا ملاح و ا سترهاي آن 30,000 1,015,340,730 Rls. 109,260 $
284 1386 هلند 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وكابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 41,399 1,013,761,593 Rls. 109,029 $
285 1386 هلند 84623900 ماشين هاي قيچي كردن (ا زجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 9,800 1,010,720,508 Rls. 108,914 $
286 1386 هلند 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 1,491 993,842,574 Rls. 106,768 $
287 1386 هلند 29153900 سايرا سترهاي ا سيد هاي ا ستيك , كه در جاي ديگري مذكور نباشند 52,800 988,305,818 Rls. 106,723 $
288 1386 هلند 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 12,165 987,267,161 Rls. 106,698 $
289 1386 هلند 84436000 ماشين هاي كمكي براي چاپ 3,250 986,757,785 Rls. 106,423 $
290 1386 هلند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 7,132 985,178,148 Rls. 106,778 $
291 1386 هلند 21069020 ا مولسيفاير 38,950 968,540,538 Rls. 104,662 $
292 1386 هلند 84842090 سايركاسه نمدهاي مكانيكي ،غيرمذكوردرجاي ديگر 201 967,809,611 Rls. 104,849 $
293 1386 هلند 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذكور درجاي ديگر 120 952,592,117 Rls. 101,851 $
294 1386 هلند 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 658 951,667,843 Rls. 102,307 $
295 1386 هلند 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 2,356 944,533,431 Rls. 102,065 $
296 1386 هلند 29280000 مشتقات آلي هيدرآزين يا هيدروكسيل آمين 30,400 943,380,273 Rls. 101,923 $
297 1386 هلند 32041320 رنگهاي نساجي كاتيونيك 11,300 938,272,539 Rls. 100,842 $
298 1386 هلند 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر(tuner video)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 173 930,851,198 Rls. 100,644 $
299 1386 هلند 29053100 ا تيلن گليكول (ا تان دي ئول ) 67,200 929,101,031 Rls. 99,710 $
300 1386 هلند 38190010 مايع ترمز آماده 19,948 924,736,976 Rls. 99,760 $
مجموع کل
356,058,495,095 ريال
مجموع کل
38,341,029 دلار