آمار کل " واردات از" کشور "صربستان ومونته نگرو" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 صربستان ومونته نگرو 86069900 وا گنهاي باري سبك وسنگين را ه آهن ياترا موا, غيرخودرو,كه درجاي ديگري مذكورنباشد. 710,891 42,716,168,794 Rls. 4,604,618 $
2 1386 صربستان ومونته نگرو 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115100 589,504 31,563,556,223 Rls. 3,395,555 $
3 1386 صربستان ومونته نگرو 86050000 وا گن مسافري ياترامواي غير خودرو ،واگن توشه, پست وسايروا گنهارا ه آهن ياترا موا(به ا ستثناي 8604). 511,300 7,940,020,329 Rls. 855,046 $
4 1386 صربستان ومونته نگرو 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا كتور،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 28,412 3,177,161,845 Rls. 347,261 $
5 1386 صربستان ومونته نگرو 48192010 پاكت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 39,417 2,357,167,568 Rls. 252,752 $
6 1386 صربستان ومونته نگرو 84821000 بلبرينگ. 45,146 1,763,612,775 Rls. 189,765 $
7 1386 صربستان ومونته نگرو 39202050 نوا ردرزبندي پاكت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 12,914 1,294,938,136 Rls. 139,356 $
8 1386 صربستان ومونته نگرو 48116000 كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 20,795 1,158,861,691 Rls. 126,527 $
9 1386 صربستان ومونته نگرو 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي ومانع لغزندگي )ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 11,939 155,659,947 Rls. 16,806 $
10 1386 صربستان ومونته نگرو 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 5,553 78,887,508 Rls. 8,521 $
11 1386 صربستان ومونته نگرو 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزكردن ياحديده كردن. 786 60,103,219 Rls. 6,477 $
12 1386 صربستان ومونته نگرو 84082020 موتورهاي پيستوني درون سوز تراكمي -احتراقي كه برا ي ترا كتورهاي رديف 8701 به كارمي روند 300 43,750,083 Rls. 4,708 $
13 1386 صربستان ومونته نگرو 73159000 ا جزا ءوقطعات زنجير,كه درجاي ديگرگفته نشده ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 342 4,371,555 Rls. 469 $
مجموع کل
92,314,259,673 ريال
مجموع کل
9,947,861 دلار