آمار کل " واردات از" کشور "سوئيس" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [6] [5]   [3] [2] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 1386 سوئيس 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 176 400,760,912 Rls. 43,091 $
302 1386 سوئيس 84222000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزكردن ياخشك كردن بطري ياسايرظروف 1,550 399,732,004 Rls. 43,016 $
303 1386 سوئيس 84099920 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 170 397,293,396 Rls. 42,932 $
304 1386 سوئيس 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 144 395,687,859 Rls. 42,672 $
305 1386 سوئيس 84163000 سوخت رسانهاي مكانيكي وشبكه هاي مكانيكي آنها,تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستروهمانند 125 394,875,605 Rls. 42,291 $
306 1386 سوئيس 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 129 391,137,785 Rls. 42,126 $
307 1386 سوئيس 85243100 ديسك برا ي سيستم هاي قرا ئت ليزري براي پديده پخش غيرا ز صدا يا تصوير 100 390,839,520 Rls. 41,913 $
308 1386 سوئيس 90313000 پروژكتورهاي پروفيل 112 382,678,477 Rls. 41,157 $
309 1386 سوئيس 90308300 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل همرا ه بايك آلت ضبط كننده. 75 378,875,975 Rls. 40,849 $
310 1386 سوئيس 34021320 نونيل فنل ا توكسيله 15,200 377,380,625 Rls. 40,701 $
311 1386 سوئيس 28351090 سايرفسفينات هاوفسفيت ها بجزفسفيت سرب 21,840 372,869,645 Rls. 40,128 $
312 1386 سوئيس 82119300 كارد(غيرا زكاردهاي دا را ي تيغه ثابت ). 1,587 372,820,765 Rls. 40,247 $
313 1386 سوئيس 84641000 ماشين هاي ا ره كردن برا ي كاركردن روي سنگ, سرا ميك, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 185 370,489,496 Rls. 39,804 $
314 1386 سوئيس 69091100 ا شياءسرا ميكي برا ي مصرف آزمايشگاهي از چيني. 11,043 368,904,149 Rls. 39,625 $
315 1386 سوئيس 90251920 دماسنج هاي ترموكوپل دا ر 149 365,963,026 Rls. 39,259 $
316 1386 سوئيس 38237090 ا لكل هاي چرب صنعتي بجزا توكسيله آن 4,800 365,800,000 Rls. 39,257 $
317 1386 سوئيس 76071920 ورق ونوار نازك آلومينيومي به ضخامت از 9 ميكرون لغايت 12 ميكرون، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر 3,500 364,803,511 Rls. 39,095 $
318 1386 سوئيس 28369900 ساير كربنات ها,پرا كسو كربنات ها 12,000 364,723,650 Rls. 39,108 $
319 1386 سوئيس 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي كلروروينيل 3,493 361,811,167 Rls. 38,466 $
320 1386 سوئيس 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازكردن, تاكردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 947 359,815,050 Rls. 38,648 $
321 1386 سوئيس 32071090 سايرپيگمانها.كدركننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانندغيرمذكور 519 359,793,652 Rls. 38,805 $
322 1386 سوئيس 84715020 دستگاه كامل كامپيوترserverشامل كليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوكارت شبكه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 315 358,198,401 Rls. 38,535 $
323 1386 سوئيس 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 398 354,227,980 Rls. 38,324 $
324 1386 سوئيس 38112900 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي موا دي غيرا زروغن هاي نفتي 21,030 352,119,451 Rls. 38,043 $
325 1386 سوئيس 38099100 موا د تكميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع كننده درعمل رنگرزي در نساجي غيرازموادنشاسته اي 10,000 349,000,538 Rls. 37,662 $
326 1386 سوئيس 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييرياقته غيرمذكور درجاي ديگر 3,577 348,402,285 Rls. 37,586 $
327 1386 سوئيس 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند 701 338,621,253 Rls. 36,544 $
328 1386 سوئيس 79031000 گردروي. 3,000 335,250,000 Rls. 36,267 $
329 1386 سوئيس 91012900 ساعت مچي غيربرقي بدون كوك خودكار(باقاب ا زفلزا ت گرا نبهاياا زفلزات معمولي باروكش ياپوشش فلز گرانبها ) 1,127 332,865,264 Rls. 35,817 $
330 1386 سوئيس 38012000 گرا فيت كولوئيدا ل يا نيمه كولوئيدا ل 11,000 332,551,897 Rls. 35,906 $
331 1386 سوئيس 29339930 كاپتوپريل 500 328,239,603 Rls. 35,371 $
332 1386 سوئيس 91070000 كليد قطع ووصل ساعتي داراي انواع محرك ساعت يا داراي موتورسنكرون. 333 328,095,759 Rls. 35,454 $
333 1386 سوئيس 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيك 1,536 324,380,000 Rls. 35,417 $
334 1386 سوئيس 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 830 324,308,908 Rls. 34,734 $
335 1386 سوئيس 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 49 322,765,732 Rls. 34,890 $
336 1386 سوئيس 85209010 دستگاه ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي3 PM وغيره 90 319,821,250 Rls. 34,434 $
337 1386 سوئيس 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذكور درجاي ديگر 158 319,814,490 Rls. 34,374 $
338 1386 سوئيس 96086000 مغزي قلم خودكارنوك ساچمه ا ي, ومخزن جوهر. 2,452 318,429,972 Rls. 34,423 $
339 1386 سوئيس 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشكال ا بتدا يي غيرمذكور درجاي ديگر 17,440 313,522,282 Rls. 33,916 $
340 1386 سوئيس 90259000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج, غلظت سنج وآلات شناورمشابه ،فشارسنج هوا،رطوبت سنج وپسيكرومتر 412 313,476,940 Rls. 33,889 $
341 1386 سوئيس 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 565 312,625,230 Rls. 33,589 $
342 1386 سوئيس 85354090 برق گير ,محدودكننده ولتاژ ,مسدودكننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 2,614 311,644,689 Rls. 33,536 $
343 1386 سوئيس 90159000 اجزا ء وقطعات ومتفرعات آلات نقشه بردا ري, مساحي,ترا زگيري, فتوگرا متري, هوا شناسي وغيره مشمول رديف 9015 144 310,811,223 Rls. 33,333 $
344 1386 سوئيس 85352110 سكسيونر براي ولتاژ كمتر از 5/72 كيلووات وبيشتر از 1000ولت 178 310,329,112 Rls. 33,229 $
345 1386 سوئيس 40069090 سايرا شكال (مثلاميله يا تركه و000)وا شياغيرمذكورا زكائوچوي ولكانيزه نشده 32 309,854,396 Rls. 33,257 $
346 1386 سوئيس 34029040 ساير پاك كننده هاي صنعتي 3,027 308,989,474 Rls. 33,094 $
347 1386 سوئيس 90289010 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي كنتور گاز 67 306,909,768 Rls. 32,863 $
348 1386 سوئيس 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 240 306,747,778 Rls. 32,892 $
349 1386 سوئيس 33021010 ا سانس كولا برا ي توليد عصاره نوشابه 2,860 306,708,744 Rls. 32,971 $
350 1386 سوئيس 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,موا درنگي وسايرموا درنگ كننده دربسته هاي خرده فروشي 1,650 305,989,914 Rls. 33,080 $
351 1386 سوئيس 85364910 رله با جريان كمتر ا ز 2آمپر براي ولتاژ 60ولت وبيشتر 68 300,010,319 Rls. 32,392 $
352 1386 سوئيس 84132090 سايرتلمبه هاي دستي بدون وسيله ا ندازه گيري ياقابليت تجهيز با آنها, بجزتلمبه دستي پزشكي 1,001 297,219,385 Rls. 31,892 $
353 1386 سوئيس 90329000 اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9032 1,218 294,367,742 Rls. 32,152 $
354 1386 سوئيس 73069010 لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده ، ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ غير مذكور درجاي ديگر 100 294,137,187 Rls. 31,744 $
355 1386 سوئيس 84836000 كلاچ ووكوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 268 293,923,848 Rls. 31,703 $
356 1386 سوئيس 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياكابل سازي. 2,600 293,157,004 Rls. 31,434 $
357 1386 سوئيس 90184910 دستگاه پليمريزا سيون كامپوزيت دندا ني با توليد نورلايت كيور(Curing Light Unit) 433 292,811,015 Rls. 31,443 $
358 1386 سوئيس 90173000 ميكرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 173 292,552,471 Rls. 31,594 $
359 1386 سوئيس 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشكسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاك درون ا ستخوا ني 110 292,435,983 Rls. 31,477 $
360 1386 سوئيس 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لكترونيكي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت كمترا ز150وات 38 290,559,021 Rls. 30,999 $
361 1386 سوئيس 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيكي 15,172 290,367,398 Rls. 31,300 $
362 1386 سوئيس 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر,برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 1,809 287,982,606 Rls. 31,251 $
363 1386 سوئيس 84659100 ماشين هاي ا ره كردن برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, وغيره 1,949 287,349,511 Rls. 30,839 $
364 1386 سوئيس 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) كه درجاي ديگر مذكورنباشد 200 283,491,062 Rls. 30,489 $
365 1386 سوئيس 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 17,632 280,614,757 Rls. 30,313 $
366 1386 سوئيس 28365000 كربنات كلسيم 80,000 280,542,800 Rls. 30,046 $
367 1386 سوئيس 90184920 دستگاه برقي جرم گيري دندا ن (اولترا سونيك وپيزو الكتريك ) 80 279,647,375 Rls. 29,950 $
368 1386 سوئيس 84672990 سايرا بزار براي كاركردن دردست باموتورا لكتريكي غير ازموتورا ويزبراي دندا نپزشكي 890 279,569,608 Rls. 30,153 $
369 1386 سوئيس 84135020 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع ديافرا گمي 300 277,204,346 Rls. 29,632 $
370 1386 سوئيس 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذكوردرجاي ديگر;به ا شكال ا بتدا ئي 1,290 277,151,296 Rls. 30,091 $
371 1386 سوئيس 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 38,591 274,080,967 Rls. 29,627 $
372 1386 سوئيس 73072300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشكاري لب به لب از فولاد زنگ نزن. 952 273,679,920 Rls. 29,498 $
373 1386 سوئيس 85249900 حاملين ضبط شده برا ي پخش صوت يا تصوير 3 273,240,282 Rls. 29,438 $
374 1386 سوئيس 90189020 دستگاه تورنيكت جهت ا نسدا د عروق (TOURNIQUTE) 109 273,098,232 Rls. 29,284 $
375 1386 سوئيس 33069000 ساير فرآورده برا ي بهدا شت دهان يادندا ن غير مذكور درجاي ديگربه صورت بسته هاي خرده فروشي 7,848 270,989,994 Rls. 29,113 $
376 1386 سوئيس 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان كننده يا ابگونهاي سردكننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژكتور 174 269,885,890 Rls. 29,057 $
377 1386 سوئيس 84179000 ا جزاءوقطعات كوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 40 268,180,438 Rls. 28,989 $
378 1386 سوئيس 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 86 266,857,402 Rls. 28,615 $
379 1386 سوئيس 29190000 ا سترهاي فسفريك, واملاح آنها (بانضمام لاكتوفسفات ها) ;مشتقات ... آنها 1,200 265,086,453 Rls. 28,514 $
380 1386 سوئيس 90275000 دستگاههايي كه تشعشعات ا پتيكي را به كارميگيرند(ماورا ءبنفش, مرئي,مادون قرمز)،غيرمذكوردرجاي ديگر 770 264,332,237 Rls. 28,531 $
381 1386 سوئيس 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 346 263,712,925 Rls. 28,458 $
382 1386 سوئيس 84519000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي شماره 8451 507 262,863,012 Rls. 28,254 $
383 1386 سوئيس 38101010 تركيبات برا ي پاك كردن وپردا خت سطح فلزا ت 2,843 261,577,840 Rls. 28,208 $
384 1386 سوئيس 30033990 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نسولين كه حاوي آنتي بيوتيك نبوده وتوليددا خلي ندا رند 473 261,490,349 Rls. 28,257 $
385 1386 سوئيس 34042010 پلي ا تيلن گلايكول 1000 و1500 و 2000 و3000 و 3350 گريد دا رويي 10,000 261,383,700 Rls. 28,142 $
386 1386 سوئيس 85364110 رله باجريان كمترا ز 2آمپر براي ولتاژ حداكثر 60ولت 135 261,356,632 Rls. 28,130 $
387 1386 سوئيس 29029000 ساير هيدروكربورهاي حلقوي, كه درجاي ديگري مذكور نباشند 16,000 260,482,143 Rls. 28,197 $
388 1386 سوئيس 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 10,345 259,024,926 Rls. 28,024 $
389 1386 سوئيس 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 5,013 253,173,160 Rls. 27,498 $
390 1386 سوئيس 90304000 دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ،طراحي شده براي ا رتباطات ا زرا ه دورمثلاهيپومتر,كردومتر,ديستورسيومتر,پسوفومتر 897 253,131,510 Rls. 27,383 $
391 1386 سوئيس 75061000 صفحه, ورق, نوا روورقه هاي نازك ا زنيكل, غيرممزوج. 240 252,836,469 Rls. 27,114 $
392 1386 سوئيس 94054010 چرا غ سياليتيك برا ي عمل جرا حي 345 252,445,553 Rls. 27,253 $
393 1386 سوئيس 48070000 كاغذومقوا ي مركب ا ندودنشده ياآغشته نشده درسطح حتي از داخل مستحكم شده بصورت رول يا ورق 1,634 249,468,108 Rls. 26,932 $
394 1386 سوئيس 29163110 بنزوا ت سديم 33,000 249,382,700 Rls. 26,995 $
395 1386 سوئيس 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 66 249,227,484 Rls. 26,814 $
396 1386 سوئيس 84122100 موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك باحركت خطي(سيلندرها) 1,526 248,672,305 Rls. 26,733 $
397 1386 سوئيس 39131000 اسيدالژينيك واملاح واسترها آن ،به اشكال ابتدائي 4,000 248,171,588 Rls. 26,668 $
398 1386 سوئيس 90303100 مولتي متر 367 246,794,674 Rls. 26,613 $
399 1386 سوئيس 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 183 245,317,601 Rls. 27,107 $
400 1386 سوئيس 54049000 نوا ر Stripوا شكال همانند , ا ز موا د نسجي سنتتيك كه عرض ظاهري انها از5ميلي متربيشتر نباشد 12,398 243,154,342 Rls. 26,868 $
401 1386 سوئيس 84134000 تلمبه هاي بتون 8,668 241,834,396 Rls. 26,037 $
402 1386 سوئيس 35051090 دكسرين وسايرنشاسته هاوفكولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 5,100 241,279,175 Rls. 26,022 $
403 1386 سوئيس 84233000 باسكول توزين ثابت وترازوها وباسكول كيسه گيري ياكيله گيري ،همچينين ترازوهاي قيفي شكل 545 239,737,282 Rls. 25,751 $
404 1386 سوئيس 90258010 رطوبت سنج ديجيتالي 70 239,119,003 Rls. 25,695 $
405 1386 سوئيس 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تكميل كردن كاغذيامقوا 540 238,941,090 Rls. 25,676 $
406 1386 سوئيس 84603990 سايرماشينهاي تيزكردن فلز ، فاقد كنترل شماره اي بجز ماشين سنگ سنباده 241 238,015,788 Rls. 25,662 $
407 1386 سوئيس 76052900 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي7ميليمترياكمتر. 6,270 238,000,027 Rls. 25,635 $
408 1386 سوئيس 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييكه دا را يبيش ا زيك نوع عامل ا كسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذكور 100 236,822,299 Rls. 25,315 $
409 1386 سوئيس 85462023 ساير مقره هاي عايق برق ا ز سرا ميك با قطعات فلزي غير مذكور درجاي ديگر 586 236,541,621 Rls. 25,369 $
410 1386 سوئيس 29242990 ساير آميدهاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غيرمذكور 60 235,825,840 Rls. 25,290 $
411 1386 سوئيس 39012091 پلي ا تيلن باوزن مخصوص چگالي94%يابيشتر بصورت پودرغيرمذكور 1,880 235,658,983 Rls. 25,400 $
412 1386 سوئيس 84522100 چرخهاي دوزندگي اتوماتيك غير خانگي 1,037 234,335,984 Rls. 25,192 $
413 1386 سوئيس 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيكي 280 233,698,778 Rls. 25,295 $
414 1386 سوئيس 84425090 سايرحروف چاپ , كليشه, لوحه وساير ادوات چاپ ، غيرمذكور درجاي ديگر 400 230,668,770 Rls. 24,758 $
415 1386 سوئيس 68052010 تسمه هاي سنباده بي ا نتها endlessجهت وا حدهاي نئوپان روي تكيه گاه ازكاغذ يامقوا 1,193 229,416,836 Rls. 24,603 $
416 1386 سوئيس 70109090 سايرقرا به بطري فلاسك ظرف دهان گشادكوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذكوردرجاي ديگر 13,233 229,223,640 Rls. 24,626 $
417 1386 سوئيس 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 695 223,593,919 Rls. 24,073 $
418 1386 سوئيس 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذكور 497 223,114,736 Rls. 24,017 $
419 1386 سوئيس 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرمذكور درجاي ديگر 14,659 220,189,899 Rls. 23,717 $
420 1386 سوئيس 82081000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي كاركردن روي فلز. 515 218,132,189 Rls. 23,416 $
421 1386 سوئيس 69031000 ا شياءسرا ميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده, بابيش ا ز50%گرا فيت ياديگركربن ها. 40,000 217,001,600 Rls. 23,268 $
422 1386 سوئيس 25309090 ساير موا د معدني غير مذكور 50,000 212,920,000 Rls. 22,986 $
423 1386 سوئيس 84716030 مانيتور با صفحه تخت و غيرتخت 14لغايت 19 ا ينچ 31 212,307,450 Rls. 22,873 $
424 1386 سوئيس 29400000 قندهاي خالص ا زلحاظ شيميائي(باستثناي گلوكز,وغيره )استرهاي قندوا ملاح, غيرمذكوردرجاي ديگر 1,507 211,461,903 Rls. 22,787 $
425 1386 سوئيس 29095000 ا تر-فنل ها,ا تر-ا لكل- فنل هاومشتقات هالوژنه... سولفونه نيتره يا نيترو انها 350 210,454,540 Rls. 22,769 $
426 1386 سوئيس 85115000 ژنرا تورها ,كه درجاي ديگر مذكورنباشد ,برا ي موتورهاي درونسوز ا حترا قي 535 209,614,541 Rls. 22,583 $
427 1386 سوئيس 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 80 209,498,096 Rls. 22,580 $
428 1386 سوئيس 61151100 جورا ب شلوا ري, كشباف, ا زا لياف سنتتيك, كه ا ندا زه هرنخ يك لاي آن كمترا ز67دسي تكس باشد. 3,025 205,568,592 Rls. 22,065 $
429 1386 سوئيس 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 47 205,506,408 Rls. 22,091 $
430 1386 سوئيس 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 294 205,010,916 Rls. 21,971 $
431 1386 سوئيس 72112910 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نورد شده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت كمترا ز 5/0ميليمتر فقط سرد نورد شده 5,173 204,753,416 Rls. 22,073 $
432 1386 سوئيس 42010000 ا شياءزين وبرگ سازي برا ي هرنوع حيوا ن (ا زجمله مالبند,قلاده, زا نوبندوهمانند)ا زهرماده 1,810 204,614,320 Rls. 22,024 $
433 1386 سوئيس 39119090 سايررزينهاي پلي سولفورهاوپلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذكوردرجاي ديگر 650 204,609,725 Rls. 21,898 $
434 1386 سوئيس 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي كه برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذكور 285 202,906,595 Rls. 21,950 $
435 1386 سوئيس 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 3,105 201,690,467 Rls. 21,570 $
436 1386 سوئيس 28274900 ا كسي كلرورهاوهيدروكسي كلرورهاغيرا زمس 5,040 200,395,435 Rls. 21,566 $
437 1386 سوئيس 90142000 آلات ودستگاههاي ناوبري هوا ئي يا فضائي (غيرا زقطب نماها) 41 199,747,462 Rls. 21,421 $
438 1386 سوئيس 84713020 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي( pc)كيفي (note book) 259 197,247,237 Rls. 21,143 $
439 1386 سوئيس 90292090 سرعت سنج وتاكومتر وا ستروبوسكوپ ،كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 18 197,213,653 Rls. 21,160 $
440 1386 سوئيس 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمكعب 1,576 196,454,688 Rls. 21,238 $
441 1386 سوئيس 85141010 كوره دندا نسازي 200 196,029,752 Rls. 21,151 $
442 1386 سوئيس 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 5,552 195,832,294 Rls. 21,068 $
443 1386 سوئيس 85043290 ساير ترا نسفورماتورهايبرقيبه قدرت بين 1تا16KVAبجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ 11 194,066,006 Rls. 20,973 $
444 1386 سوئيس 29094200 ا ترهاي مو نو متيليك ا تيلن گليكول يادي ا تيلن گليكول 2,680 193,409,000 Rls. 20,768 $
445 1386 سوئيس 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقوا غيرمذكوردرجاي ديگر 60 192,214,412 Rls. 20,800 $
446 1386 سوئيس 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذكوردرجاي ديگر 119 191,394,751 Rls. 20,555 $
447 1386 سوئيس 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي تا 8 اينچ . 10,025 190,625,714 Rls. 20,449 $
448 1386 سوئيس 84716060 چاپگر سوزني و چاپگر بانكي 66 190,446,653 Rls. 20,632 $
449 1386 سوئيس 38063000 صمغ هاي ا ستر 5,250 190,222,092 Rls. 20,516 $
450 1386 سوئيس 94032000 مبلهاي فلزي ،غيرمذكور درجاي ديگر 13,285 187,703,622 Rls. 20,239 $
451 1386 سوئيس 39033000 كوپليمرهاي ا كريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شكال ا بتدا ئي 5,000 187,005,800 Rls. 20,195 $
452 1386 سوئيس 85102010 ماشين موزني حيوا ن پشم چيني ،توام شده باموتوربرقي 290 184,500,269 Rls. 19,881 $
453 1386 سوئيس 85044050 كنترل دور موتورInverter 189 184,096,253 Rls. 19,905 $
454 1386 سوئيس 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 80 182,979,154 Rls. 19,794 $
455 1386 سوئيس 88040000 چترنجات (همچنين چترنجات قابل هدا يت وپارا گلايدرها)وروتوشوتها;قطعات ومتفرعات آنها 300 179,404,886 Rls. 19,267 $
456 1386 سوئيس 84253900 چرخهاي كشنده, چرخهاي طناب, بدون موتوربرقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,082 179,149,651 Rls. 19,210 $
457 1386 سوئيس 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي كوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 1,307 178,291,068 Rls. 19,202 $
458 1386 سوئيس 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيكي 24 176,787,887 Rls. 18,956 $
459 1386 سوئيس 84671900 ا بزا رپنوماتيك (غيرا زنوع دوا ر),برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 266 174,550,148 Rls. 18,627 $
460 1386 سوئيس 57050000 سايرفرشهاوكف پوشهاي نسجي حتي ا ماده مصرف غيرمذكوردرجاي ديگر 165 174,151,852 Rls. 18,750 $
461 1386 سوئيس 68042210 سنگ اسياب ،سنباده ياچرخ تراش ازساير ساينده هاي فشرده مسلح (تقويت )نشده 18,851 173,842,757 Rls. 18,641 $
462 1386 سوئيس 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياكنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 481 172,805,049 Rls. 18,690 $
463 1386 سوئيس 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 12,300 171,662,736 Rls. 18,508 $
464 1386 سوئيس 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 144 171,264,812 Rls. 18,527 $
465 1386 سوئيس 39169000 تك رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضي بيش ا زيك,mm ميله, قلم وپروفيله, ازساير موادپلاستيكي 186 170,700,338 Rls. 18,404 $
466 1386 سوئيس 73072900 لوازم وا تصالات لوله كشي از فولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 270 169,959,368 Rls. 18,282 $
467 1386 سوئيس 85233000 كارت توا م شده با يك باريكه مغناطيسي 2,200 168,924,794 Rls. 18,113 $
468 1386 سوئيس 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) غيرديجيتالي 468 167,339,550 Rls. 17,965 $
469 1386 سوئيس 85408900 سايرلامپ ها و لوله ها و وا لوها,كه در جاي ديگر مذكور نباشد 16 166,604,241 Rls. 18,003 $
470 1386 سوئيس 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 900 163,961,518 Rls. 17,735 $
471 1386 سوئيس 56090000 ا شياءا زنخ, نوا ر,يااشكال همانند , ريسمان, طناب ياكابل, كه درجاي ديگرگفته نشده. 1,858 162,214,715 Rls. 17,493 $
472 1386 سوئيس 84662000 قطعه كارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 49 161,195,766 Rls. 17,365 $
473 1386 سوئيس 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذكورومشمول درجاي ديگربه ا شكال ا بتدا ئي 226 160,713,928 Rls. 17,322 $
474 1386 سوئيس 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لكتريكي غيرالكترونيكي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، كيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 504 160,442,861 Rls. 17,288 $
475 1386 سوئيس 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 6,460 159,909,646 Rls. 17,247 $
476 1386 سوئيس 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لكترونيك مشمول رديف 8516 38 157,764,092 Rls. 16,917 $
477 1386 سوئيس 85167900 دستگاه هاي ا لكتروترميك برا ي مصارف خانگي ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,672 155,523,590 Rls. 16,625 $
478 1386 سوئيس 96081020 قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روا ن نويس ) 10 154,862,209 Rls. 16,688 $
479 1386 سوئيس 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255ميلي مترباشد 1,795 153,851,860 Rls. 16,625 $
480 1386 سوئيس 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 579 152,694,835 Rls. 16,402 $
481 1386 سوئيس 48025400 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن كمتراز 40gدرهرمترمربع بدون ياباحدا كثر10%وزن كل ا لياف 23,775 152,600,000 Rls. 16,510 $
482 1386 سوئيس 76090000 لوا زم وا تصالات لوله كشي از آلومينيوم. 18 150,839,540 Rls. 15,994 $
483 1386 سوئيس 13023900 لعاب ها و موا د غليظ كننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذكور يا مشمول درجاي ديگر 110 149,690,688 Rls. 16,195 $
484 1386 سوئيس 82015000 قيچي باغباني وهمانند(از جمله قيچي برا ي بريدن گوشت پرندگان) كه بايكدست كارميكند. 864 148,748,731 Rls. 15,960 $
485 1386 سوئيس 96032100 مسوا ك دندا ن همچينين مسواك دندان عاريه 1,700 147,178,815 Rls. 15,647 $
486 1386 سوئيس 28459000 سايرا يزوتوپ هاوتركيبات غيرا لي وآلي آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر 77 146,967,451 Rls. 16,048 $
487 1386 سوئيس 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 177 146,802,942 Rls. 15,761 $
488 1386 سوئيس 63071000 كف شوروقابدستمال, قابشور,گردگير,سايرپارچه هاي همانندبرا ي تميزكردن. 83 144,758,495 Rls. 15,578 $
489 1386 سوئيس 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل كردن, برا ي كارروي سنگ, سرا ميك ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 51 144,513,080 Rls. 15,546 $
490 1386 سوئيس 91021100 ساعت مچي,برقي حتي توا م بايك زمان شمارفقط بانمايشگر مكانيكي غيرا زرديف 91011100 88 143,699,858 Rls. 15,519 $
491 1386 سوئيس 85369020 باسدا كت 6,103 142,230,188 Rls. 15,376 $
492 1386 سوئيس 07129000 ساير سبزيجات خشك كرده كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 240 140,469,587 Rls. 15,140 $
493 1386 سوئيس 90212100 دندا نهاي مصنوعي 45 139,208,170 Rls. 15,051 $
494 1386 سوئيس 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي ديگر 1,327 139,082,511 Rls. 14,945 $
495 1386 سوئيس 84623900 ماشين هاي قيچي كردن (ا زجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 40 138,967,021 Rls. 15,022 $
496 1386 سوئيس 33011300 روغن هاي ا سانسي از ليموترش (ا زجمله روغن هاي ا سانسي سفت و روغن هاي ا سانسي مطلق ) 600 136,408,154 Rls. 14,610 $
497 1386 سوئيس 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, كه درجاي ديگرذكرنشده. 3,301 136,024,519 Rls. 14,586 $
498 1386 سوئيس 73182100 وا شرفنري وسايروا شرهاي خاردا رفنري حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 5 135,722,276 Rls. 14,533 $
499 1386 سوئيس 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 3,507 135,531,221 Rls. 14,484 $
500 1386 سوئيس 76061200 صفحه مربع يامستطيل ,ا زآلياژآلومينيوم, به ضخامت بيش ا ز 2/0 mm 1,296 135,304,717 Rls. 14,425 $
مجموع کل
49,516,927,363 ريال
مجموع کل
5,332,097 دلار