آمار کل " واردات از" کشور "اسپانيا" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1386 اسپانيا 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 119,730 3,360,392,192 Rls. 363,168 $
102 1386 اسپانيا 32049000 محصولات آلي سنتتيك كه به عنوا ن نورتاب مصرف ميشود 32,370 3,360,284,059 Rls. 360,898 $
103 1386 اسپانيا 20057000 زيتون , محفوظ شده به جز در سركه يا درجوهر سركه , يخ نزده 372,982 3,256,711,051 Rls. 350,676 $
104 1386 اسپانيا 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 20,025 3,213,241,672 Rls. 345,927 $
105 1386 اسپانيا 28365000 كربنات كلسيم 252,850 3,157,398,644 Rls. 341,483 $
106 1386 اسپانيا 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 127,702 3,150,140,571 Rls. 338,361 $
107 1386 اسپانيا 25081000 بنتونيت 200,000 3,124,300,000 Rls. 335,518 $
108 1386 اسپانيا 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 88,340 3,108,456,479 Rls. 334,496 $
109 1386 اسپانيا 69089020 كاشي يا سرا ميك باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(كاشي كف ) ورني يالعاب زده 915,665 3,088,214,856 Rls. 332,758 $
110 1386 اسپانيا 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 244 3,052,967,176 Rls. 327,647 $
111 1386 اسپانيا 29391190 ساير تغليظ شده هاي كاه كوكنار(خشخاش )... واملاح آنهاغيرمذكور در جاي ديگر 1,115 3,052,534,220 Rls. 330,218 $
112 1386 اسپانيا 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 204,326 3,051,265,914 Rls. 330,081 $
113 1386 اسپانيا 31051010 كود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 240,633 3,041,252,157 Rls. 328,263 $
114 1386 اسپانيا 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 108,560 3,039,495,537 Rls. 327,458 $
115 1386 اسپانيا 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط كردن, ورزدا دن, خردكردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 6,002 3,031,261,139 Rls. 326,801 $
116 1386 اسپانيا 69032020 ا شياء سرا ميكي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 72,459 3,003,834,939 Rls. 323,137 $
117 1386 اسپانيا 72192300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده,بصورت غير طومار باپهناي 600mmmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4 mm. 95,588 2,964,229,877 Rls. 317,403 $
118 1386 اسپانيا 31039000 ساير كودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , كه در جاي ديگري مذكور نباشد 41,268 2,963,644,826 Rls. 319,961 $
119 1386 اسپانيا 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 93,329 2,902,781,430 Rls. 312,322 $
120 1386 اسپانيا 79011290 روي غير ممزوج باخلوص كمتر از90/99 درصد به صورت كارنشده 100,273 2,813,910,273 Rls. 302,246 $
121 1386 اسپانيا 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless)برا ي آسانسورشامل ا لكتروموتور،پولي ،ترمزوسيستم محركه بامغناطيس دا ئم باموتوربرقي 19,790 2,806,585,901 Rls. 301,895 $
122 1386 اسپانيا 68080000 لوحه, صفحه چهارگوش وبلوك ا لياف نباتي ياا ز سايرا خال چوب فشرده شده با سيمان وغيره 263,144 2,796,199,877 Rls. 302,546 $
123 1386 اسپانيا 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 21,970 2,795,623,152 Rls. 299,884 $
124 1386 اسپانيا 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازك وباريكه ها ا زسايرموا دپلاستيكي غيرا سفنجي غيرمذكوردرجاي ديگ 33,359 2,788,693,609 Rls. 301,905 $
125 1386 اسپانيا 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 4,524 2,777,287,763 Rls. 297,456 $
126 1386 اسپانيا 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 20,540 2,754,082,382 Rls. 295,312 $
127 1386 اسپانيا 44103200 ساير تخته هاا زچوب كه سطح آن پوشانده شده با كاغذ آغشته به ملامين 276,210 2,742,365,404 Rls. 293,992 $
128 1386 اسپانيا 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وكابل 11,712 2,738,189,642 Rls. 294,704 $
129 1386 اسپانيا 84212990 سايرماشين آلات ودستگاههابراي مايعات بجزموا ردمذكور 3,805 2,731,697,561 Rls. 294,337 $
130 1386 اسپانيا 21011100 عصاره ها ,ا سانس ها و تغليظ شده هاي قهوه 24,750 2,702,557,999 Rls. 290,924 $
131 1386 اسپانيا 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 38,920 2,700,964,442 Rls. 290,979 $
132 1386 اسپانيا 84379000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پاك كردن ،جوركردن ،درجه بندي ،عمل اوردن ياآسياب كردن, غلات ،دانه هاياسبزيجات غلافدار خشك كرده 94,550 2,693,123,966 Rls. 292,424 $
133 1386 اسپانيا 84295929 بيلهاي مكانيكي مستعمل باقدرت بيش ا ز155اسب بخار ،باسال ساخت بيش ا ز5سال, فاقدقابليت چرخش 360درجه 15,545 2,650,384,180 Rls. 285,848 $
134 1386 اسپانيا 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 15,626 2,610,560,965 Rls. 281,562 $
135 1386 اسپانيا 29419020 دا روي دا مي ا نروفلوكساسين 35,340 2,607,881,307 Rls. 279,583 $
136 1386 اسپانيا 90321000 ترموستات 6,872 2,582,275,186 Rls. 277,818 $
137 1386 اسپانيا 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شكال ا بتدا يي غيرمذكوردر جاي ديگر 150,700 2,565,787,387 Rls. 276,280 $
138 1386 اسپانيا 40093200 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده فقط باموا دنسجي بالوا زم وملحقات 11,370 2,545,065,815 Rls. 275,023 $
139 1386 اسپانيا 29309000 ساير تركيبات آلي گوگرددا ر ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 71 2,533,172,255 Rls. 272,610 $
140 1386 اسپانيا 40092100 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 67,489 2,519,685,451 Rls. 271,289 $
141 1386 اسپانيا 84192090 ساير ا سترليزه كننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذكوردرجاي ديگر 3,603 2,506,047,667 Rls. 269,155 $
142 1386 اسپانيا 39204330 ورقABS/ PVC ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 42,802 2,440,274,500 Rls. 262,537 $
143 1386 اسپانيا 40021900 ساير بوتادين كربوكسيله, كه درجاي ديگرمذكورنباشد بجز لاتكس 104,745 2,435,140,324 Rls. 261,946 $
144 1386 اسپانيا 29053200 پروپيلن گليكول (پروپان 1,2-دي ئول ) 145,800 2,427,324,718 Rls. 260,156 $
145 1386 اسپانيا 73044100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولادزنگ نزن باسطح مقطع , مدور سرد كشيده شده ياسردنوردشده 57,239 2,414,472,336 Rls. 260,826 $
146 1386 اسپانيا 29321900 تركيبات دا را ي ساختاريك حلقه مترا كم نشده (Unfused) فورا ن, كه درجاي ديگري مذكورنباشند 8,680 2,408,756,843 Rls. 260,441 $
147 1386 اسپانيا 38237090 ا لكل هاي چرب صنعتي بجزا توكسيله آن 64,540 2,387,591,451 Rls. 257,621 $
148 1386 اسپانيا 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچييابازكردن موا دنسجي 6,580 2,350,711,079 Rls. 252,296 $
149 1386 اسپانيا 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 83,096 2,329,068,616 Rls. 249,739 $
150 1386 اسپانيا 38210000 محيطهاي كشت آماده برا ي تكثير موجودا ت زنده ذره بيني 12,867 2,316,682,526 Rls. 249,376 $
151 1386 اسپانيا 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 102,881 2,314,902,593 Rls. 249,825 $
152 1386 اسپانيا 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتكميل كردن كاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 10,793 2,297,400,070 Rls. 248,131 $
153 1386 اسپانيا 29375000 پروستاگلاندينها ترومبوگسانهاو لوكوترينها مشتقات و مشابهاي ساختاري آنها 5 2,281,661,761 Rls. 246,336 $
154 1386 اسپانيا 84490000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتكميل كردن نمديانبافته ها به صورت توپ باشكل معين 2,802 2,280,282,650 Rls. 242,971 $
155 1386 اسپانيا 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) كه درجاي ديگر مذكورنباشد 28,155 2,264,519,043 Rls. 243,026 $
156 1386 اسپانيا 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,تركيبات درزگيري وغيره 93,476 2,244,602,783 Rls. 242,031 $
157 1386 اسپانيا 84509010 ديگ ومنبع مخصوص ماشين هاي لباسشوئي اتوماتيك 16,250 2,221,571,779 Rls. 238,213 $
158 1386 اسپانيا 72191300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4 mm. 39,701 2,201,754,205 Rls. 236,189 $
159 1386 اسپانيا 76072090 سايرورق هاونوا رهاي نازك ازآلومينيوم روي تكيه گاه, بجزرديف 76072010 20,899 2,190,787,200 Rls. 236,361 $
160 1386 اسپانيا 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند 23,730 2,188,642,526 Rls. 236,758 $
161 1386 اسپانيا 84137000 تلمبه هاي گريزا زمركزبرا ي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 11,095 2,187,014,091 Rls. 234,372 $
162 1386 اسپانيا 48025700 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 121,275 2,185,909,260 Rls. 236,442 $
163 1386 اسپانيا 29231000 كولين و ا ملاح آن 196,725 2,166,179,614 Rls. 234,009 $
164 1386 اسپانيا 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليكي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني كمترروغنهاي نفتي 45,147 2,158,748,586 Rls. 233,226 $
165 1386 اسپانيا 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 96,171 2,157,119,896 Rls. 231,029 $
166 1386 اسپانيا 31022900 ا ملاح مضاعف و مخلوطهاي سولفات آمونيوم و نيترا ت آمونيوم 60,925 2,148,636,907 Rls. 230,197 $
167 1386 اسپانيا 84313190 سايرقطعات مربوطبه ا سانسور,بالاكشنده محفظه دا رياپلكان متحرك غيرمذكور 48,433 2,147,780,621 Rls. 230,536 $
168 1386 اسپانيا 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 40,151 2,110,752,014 Rls. 227,060 $
169 1386 اسپانيا 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 100,281 2,100,395,669 Rls. 223,803 $
170 1386 اسپانيا 40082190 صفحه ورق ونوا ر ا زكائوچوي غيرا سفنجي بجزپوشش برا ي كف 84,320 2,074,601,252 Rls. 223,327 $
171 1386 اسپانيا 28332790 ساير سولفاتهاي باريم بجز گريد دا رويي 277,300 2,072,096,936 Rls. 222,006 $
172 1386 اسپانيا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 87,415 2,067,555,308 Rls. 222,534 $
173 1386 اسپانيا 48101900 سايركاغذومقوا ي ا ندوده باكائولن يابا..غيرمذكوربدون ياباحدا كثر10%وزن كل ا لياف 249,084 2,046,029,982 Rls. 223,390 $
174 1386 اسپانيا 84807900 قالب براي كائوچو يا مواد پلاستيكي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 7,498 1,999,077,138 Rls. 214,641 $
175 1386 اسپانيا 29032900 مشتقات كلره ا شباع نشده هيدروكربورهاي غيرحلقوي, كه درجاي ديگري مذكور نباشند 43,520 1,989,862,551 Rls. 215,027 $
176 1386 اسپانيا 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي كورتي كوستروئيد غيرمذكوردر جاي ديگر 62 1,976,609,095 Rls. 213,651 $
177 1386 اسپانيا 32041790 سايررنگ كننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زمستربچ وخميرپيگمنت چاپ پارچه 45,134 1,971,860,113 Rls. 212,531 $
178 1386 اسپانيا 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 21,102 1,957,061,460 Rls. 210,230 $
179 1386 اسپانيا 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 180,000 1,954,808,634 Rls. 210,325 $
180 1386 اسپانيا 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكار هيدروليكي يا پنوماتيكي 7,137 1,949,651,000 Rls. 210,260 $
181 1386 اسپانيا 38123060 پايدا ركننده هابرپايه سيليكون 30,955 1,946,447,497 Rls. 209,787 $
182 1386 اسپانيا 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقوا غيرمذكوردرجاي ديگر 7,365 1,935,793,857 Rls. 213,183 $
183 1386 اسپانيا 32064100 لا چورد و فرآورده هاي آن 38,225 1,934,366,252 Rls. 208,652 $
184 1386 اسپانيا 40029900 سايرمحصولات كائوچوي سنتتيك وشبه كائوچو كه درجاي ديگرمذكورنباشد(غيرا زشيره يا لاتكس ) 172,400 1,916,438,596 Rls. 206,937 $
185 1386 اسپانيا 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 13,000 1,912,614,037 Rls. 203,795 $
186 1386 اسپانيا 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 236,000 1,892,616,954 Rls. 203,136 $
187 1386 اسپانيا 48239000 كاغذومقوا, بريده شده باندا زه معين وا شياءا زكاغذومقوا, ا وا ت سلولزياا لياف سلولزي, غيرمذكوردرجاي ديگر 44,340 1,886,756,181 Rls. 202,016 $
188 1386 اسپانيا 76071990 صفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, به ضخامت بيش ا ز12 ميكرون وحداكثر 20/ميلي متر ، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر 19,668 1,875,499,988 Rls. 201,973 $
189 1386 اسپانيا 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63كيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 40,588 1,875,000,665 Rls. 199,305 $
190 1386 اسپانيا 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, كارنشده. 42,860 1,868,885,790 Rls. 202,876 $
191 1386 اسپانيا 90312000 دستگاههاي آزمايش 15,800 1,854,274,805 Rls. 198,906 $
192 1386 اسپانيا 29124100 وا نيلين (آلدئيد متيل پروتوكاتشيك" ) 14,050 1,850,398,109 Rls. 199,648 $
193 1386 اسپانيا 29151200 ا ملاح ا سيدفرميك 360,000 1,843,101,232 Rls. 199,181 $
194 1386 اسپانيا 25239090 سيمانهاي هيدروليك بجزسيمان كوره بلند وسيمان پوزولاني 574,040 1,838,379,305 Rls. 197,137 $
195 1386 اسپانيا 29053900 ساير دي ئول ها ,كه درجاي ديگري مذكور نباشند 164,205 1,821,857,875 Rls. 195,621 $
196 1386 اسپانيا 84281020 آسانسور باسيستم محركه بدون گيربكس (less gear ) وهيدروليكي 26,700 1,786,546,600 Rls. 192,359 $
197 1386 اسپانيا 29372220 بتامتازون دي سديم فسفات 115 1,776,500,142 Rls. 192,033 $
198 1386 اسپانيا 38099100 موا د تكميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع كننده درعمل رنگرزي در نساجي غيرازموادنشاسته اي 104,823 1,772,084,591 Rls. 190,061 $
199 1386 اسپانيا 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 37,000 1,711,970,000 Rls. 183,648 $
200 1386 اسپانيا 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 8,405 1,710,375,357 Rls. 183,949 $
201 1386 اسپانيا 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 101,510 1,700,971,857 Rls. 183,448 $
202 1386 اسپانيا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 53,994 1,679,375,804 Rls. 180,542 $
203 1386 اسپانيا 34031990 سايرفرآورده هاي روا ن كننده با كمتر ا ز 70درصد وزني روغن نفتي يامعدني غيرمذكور 24,050 1,666,731,766 Rls. 179,417 $
204 1386 اسپانيا 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان ،مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 1,891 1,663,080,661 Rls. 178,834 $
205 1386 اسپانيا 32110000 سيكاتيف هاي (خشك كننده هاي ) آماده 16,000 1,656,097,640 Rls. 177,655 $
206 1386 اسپانيا 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعي كه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 46,396 1,649,960,082 Rls. 178,756 $
207 1386 اسپانيا 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,كه درجاي ديگرذكرنشده. 61,917 1,646,121,991 Rls. 177,901 $
208 1386 اسپانيا 32064990 سايرموا درنگ كننده غيرمذكورغيرآلي 31,050 1,644,922,805 Rls. 179,496 $
209 1386 اسپانيا 28182000 ا كسيدآلومينيم, غيرا زكوروندوم مصنوعي 189,200 1,642,383,558 Rls. 175,907 $
210 1386 اسپانيا 29372300 ا وستروژنها و پروژسترون ها 140 1,623,797,152 Rls. 175,243 $
211 1386 اسپانيا 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياكربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 22,923 1,621,014,574 Rls. 174,784 $
212 1386 اسپانيا 69032010 ا شياء سرا ميكي نسوزدا را ي كمترا ز45%وزني آلومين(Al2O3) باشد 40,790 1,610,399,824 Rls. 172,524 $
213 1386 اسپانيا 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 14,400 1,609,949,120 Rls. 172,994 $
214 1386 اسپانيا 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز5/0 mm. 61,840 1,588,573,522 Rls. 170,101 $
215 1386 اسپانيا 76051900 مفتول ا زآلومييوم, غيرممزوج بابزرگترين سطح مقطع عرضي7ميليمترياكمتر. 62,944 1,583,285,633 Rls. 170,440 $
216 1386 اسپانيا 94017100 نشيمنهاي دا را ي ا سكلت فلزي ،رويه شده 38,540 1,579,874,930 Rls. 169,624 $
217 1386 اسپانيا 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي كنترل الكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز5/ 72كيلو ولت 2,216 1,528,758,854 Rls. 162,555 $
218 1386 اسپانيا 30061090 سايرنخ هاي جرا حي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموا دا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غيرمذكور 301 1,527,359,396 Rls. 164,835 $
219 1386 اسپانيا 28429000 ساير ا ملاح ا سيدها يا پرا كسوا سيدهاي غيرآلي (باستثناي آزوتورها)غير مذكور درجاي ديگر 127,200 1,519,488,734 Rls. 162,650 $
220 1386 اسپانيا 28403000 پرا كسوبرا ت ها( پرا يرا تها) 198,000 1,512,585,992 Rls. 163,647 $
221 1386 اسپانيا 85178010 مودم بي سيم 4,867 1,512,291,581 Rls. 162,065 $
222 1386 اسپانيا 83022000 غلتك وچرخ ا زفلزمعمولي. 33,774 1,507,678,815 Rls. 160,304 $
223 1386 اسپانيا 82072090 سايرحديده ها برا ي كشيدن ياا كسترودكردن فلزا ت بجزحديده كشش مفتول به صورت خام 488 1,503,169,523 Rls. 162,234 $
224 1386 اسپانيا 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيك ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 7,788 1,501,391,753 Rls. 162,525 $
225 1386 اسپانيا 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 1,496 1,489,416,823 Rls. 160,412 $
226 1386 اسپانيا 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 37,882 1,481,942,313 Rls. 160,112 $
227 1386 اسپانيا 32071010 پيگمانهاي آماده محتوي حدا قل 70 درصد فلزطلا يا پلاتينوم يانقره ياپالاديوم 40,000 1,479,849,050 Rls. 159,417 $
228 1386 اسپانيا 85051900 آهن رباهاي دا ئم واشيائي كه به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (غيراز نوع فلز) 2,187 1,426,577,684 Rls. 153,381 $
229 1386 اسپانيا 29072200 هيدروكينون و ا ملاح آن 91,459 1,412,568,684 Rls. 152,236 $
230 1386 اسپانيا 84451300 ماشين هاي كشش يافتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 25,000 1,411,641,410 Rls. 150,550 $
231 1386 اسپانيا 32062090 پيگمانها و فرآورده ها بر ا ساس تركيبات كروم بجز گرا نول هاي رنگي (مستربچ ) 21,010 1,408,165,811 Rls. 151,217 $
232 1386 اسپانيا 73083000 در,پنجره- چارچوپ وآستانه درا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 26,500 1,406,734,745 Rls. 151,763 $
233 1386 اسپانيا 84254200 جكها وچرخهاي بالاكشنده ،هيدروليكي 16,305 1,359,339,634 Rls. 145,999 $
234 1386 اسپانيا 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 85,000 1,342,224,710 Rls. 144,508 $
235 1386 اسپانيا 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده كردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 3,925 1,327,206,352 Rls. 142,435 $
236 1386 اسپانيا 29221990 سايرآمينوا لكلهابجزآنهاييكه بيش ا زيك نوع عامل ا كسيژن دا رندا تر...غيرمذكوردرجاي ديگر 2,600 1,322,157,941 Rls. 141,706 $
237 1386 اسپانيا 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 323,286 1,318,155,698 Rls. 141,403 $
238 1386 اسپانيا 40027000 كائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 60,000 1,309,519,458 Rls. 140,204 $
239 1386 اسپانيا 28332931 سولفات آهن اب داروخشك دا را ي گريد دا رويي 5,000 1,294,957,225 Rls. 139,950 $
240 1386 اسپانيا 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 117 1,292,147,832 Rls. 138,821 $
241 1386 اسپانيا 84629100 پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 52,218 1,289,621,705 Rls. 137,867 $
242 1386 اسپانيا 70072120 شيشه ا يمني چندلايه درا ندا زه وشكل مناسب برا ي نصب دروسايل نقليه موتوري به جزهواپيما 38,724 1,282,808,011 Rls. 138,682 $
243 1386 اسپانيا 96138000 انواع فندكها به جز رديفهاي 96131000و96132000 1,827 1,260,598,198 Rls. 135,754 $
244 1386 اسپانيا 76052100 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 27,625 1,252,481,727 Rls. 135,259 $
245 1386 اسپانيا 32071020 رنگ هاي سرا ميكي جهت گل ا را يي بادماي پخت رولعابي ودا خل لعابي جهت چاپ ظروف چيني 38,000 1,250,323,922 Rls. 134,139 $
246 1386 اسپانيا 29051700 دودكان 1-ئول (ا لكل لوريك )هگزا دكان 1-ئول (ا لكل ستيليك )وا كتادكان 1-ئول (الكل ا ستئاريك ) 60,000 1,242,784,633 Rls. 134,019 $
247 1386 اسپانيا 84304900 ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 9,580 1,235,987,547 Rls. 133,057 $
248 1386 اسپانيا 87060020 شاسي موتور دا ر برا ي ا توبوس 6,767 1,229,737,600 Rls. 131,875 $
249 1386 اسپانيا 31059010 سايركودهاي (ميكرو) معدني غيرمذكور 26,901 1,211,429,084 Rls. 130,004 $
250 1386 اسپانيا 72191400 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز3.mm 43,740 1,211,389,722 Rls. 130,939 $
251 1386 اسپانيا 25120000 خاك سيليسي سنگوا ره (كيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاك هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 356,853 1,209,553,313 Rls. 130,044 $
252 1386 اسپانيا 69089090 ساير كاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروكش كردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميك غير مذكور در جاي ديگر 398,341 1,196,205,711 Rls. 129,014 $
253 1386 اسپانيا 84186110 دستگاههاي سردكننده مخصوص نصب روي كانتينرهاي سردخانه دا ر وا تاق هاي يخچالي روي خودرو 6,420 1,186,390,040 Rls. 128,120 $
254 1386 اسپانيا 33072000 بوزدا هاي بدن و ضد ترشح عرق 43,068 1,186,109,024 Rls. 128,889 $
255 1386 اسپانيا 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 860 1,178,572,463 Rls. 126,942 $
256 1386 اسپانيا 85446010 كابل زميني ا عم ا زروغني ياخشك بالاتر ا زيك كيلوولت لغايت 132كيلوولت 30,211 1,176,172,390 Rls. 126,715 $
257 1386 اسپانيا 30022000 وا كسن ها برا ي پزشكي ا نساني 587 1,171,454,930 Rls. 125,816 $
258 1386 اسپانيا 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذكور 56,906 1,166,280,551 Rls. 125,652 $
259 1386 اسپانيا 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 5,385 1,166,272,089 Rls. 125,568 $
260 1386 اسپانيا 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيك فشرده شده. 1,937 1,157,452,577 Rls. 123,991 $
261 1386 اسپانيا 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, كه درجاي ديگرذكرنشده. 64,539 1,155,104,059 Rls. 123,686 $
262 1386 اسپانيا 33012900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي سفت وروغن هاي ا سانسي مطلق )غيرمذكوردرجاي ديگر 19,650 1,152,422,070 Rls. 124,624 $
263 1386 اسپانيا 73045190 سايرلوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زفولادممزوج سردكشيده ياسردنورشده باسطح مقطع مدور 50,114 1,149,950,765 Rls. 124,368 $
264 1386 اسپانيا 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 27,649 1,147,460,093 Rls. 123,756 $
265 1386 اسپانيا 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا كمي-احتراقي به قدرت از75 تا 375KVA غيرمذكور درجاي ديگر 21,850 1,137,997,144 Rls. 122,252 $
266 1386 اسپانيا 39091010 پودرقالبگيري ا ز رزينهاي ا وره ئيك 80,000 1,128,901,763 Rls. 122,053 $
267 1386 اسپانيا 32081090 سايرلاكهاوورني هاولعابهاي غيرمذكور برپايه پلي ا ستر 19,400 1,126,153,548 Rls. 121,825 $
268 1386 اسپانيا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 7,991 1,118,305,711 Rls. 119,848 $
269 1386 اسپانيا 40169990 سايرا شياا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذكور درجاي ديگر 6,727 1,118,141,649 Rls. 120,423 $
270 1386 اسپانيا 39069099 سايرپليمرهاي ا كريليك به ا شكال ا بتدا يي غيرمذكور 35,400 1,115,579,064 Rls. 120,434 $
271 1386 اسپانيا 29335970 ا سيكلووير 1,680 1,109,938,576 Rls. 119,528 $
272 1386 اسپانيا 39100000 سيليكونها به ا شكال ا بتدا ئي 22,095 1,100,775,951 Rls. 118,725 $
273 1386 اسپانيا 84472000 ماشين هاي كشباف تخت باف, ماشين هاي دوختني-بافتني 22,000 1,099,760,000 Rls. 116,611 $
274 1386 اسپانيا 39073090 سايررزين هاي ا پوا كسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 38,462 1,087,796,395 Rls. 117,265 $
275 1386 اسپانيا 70010090 سايرخرده شيشه وسايرآخال وضايعات شيشه بصورت توده به غيرا زا پتيكي 225,490 1,070,274,841 Rls. 115,326 $
276 1386 اسپانيا 29034900 سايرمشتقات هالوژنه هيدروكربورهاي غيرحلقوي حاوي دوهالوژن ياچند هالوژن مختلف غيرمذكوردرجاي ديگر 21,760 1,064,716,936 Rls. 114,831 $
277 1386 اسپانيا 29415010 ا ريترومايسين ا تيل سوكسينات 1,050 1,055,666,015 Rls. 114,126 $
278 1386 اسپانيا 30034090 سايردا روهاحاوي آلكالوئيديامشتقات آنهاكه توليددا خلي ندارند فاقدهورمون وا نتي بيوتيك ومحصولات2937 30 1,047,638,094 Rls. 113,319 $
279 1386 اسپانيا 59113200 پارچه هاي نسجي ونمدهابرا ي ماشين هاي كاغذسازي بوزن هرمترمربع 650گرم وبيشتر. 1,871 1,046,885,435 Rls. 112,720 $
280 1386 اسپانيا 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن كه درجاي ديگر مذكور نباشد ,به ا شكال ا بتدا ئي 66,000 1,041,097,360 Rls. 111,658 $
281 1386 اسپانيا 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 5,184 1,034,219,968 Rls. 111,523 $
282 1386 اسپانيا 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي كف, برا ي سقف و همانند 70,476 1,031,966,245 Rls. 111,174 $
283 1386 اسپانيا 15099000 روغن زيتون و ا جزا ء آن (باستثناي بكر) 54,875 1,029,943,709 Rls. 110,833 $
284 1386 اسپانيا 90072000 پروژكتورهاي سينماتوگرا في 3,300 1,021,082,520 Rls. 110,030 $
285 1386 اسپانيا 84439000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي چاپ 1,427 1,013,219,479 Rls. 109,034 $
286 1386 اسپانيا 32041290 سايرموا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هاي اين موادبه جزرديفهاي 32041210و32041220 22,700 1,010,232,372 Rls. 108,316 $
287 1386 اسپانيا 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 17,564 993,471,829 Rls. 107,010 $
288 1386 اسپانيا 85022010 مولد گازي توليدهمزمان برق و گرما 10,010 976,613,060 Rls. 104,764 $
289 1386 اسپانيا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسكوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 2,410 974,770,773 Rls. 105,029 $
290 1386 اسپانيا 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذكور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذكوردرجاي ديگر 386 974,566,268 Rls. 104,947 $
291 1386 اسپانيا 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 63,750 969,601,911 Rls. 103,314 $
292 1386 اسپانيا 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشكي غيرمذكوردرجاي ديگر 236 969,526,251 Rls. 104,682 $
293 1386 اسپانيا 38069000 مشتقات كولوفان وا سيدهاي رزيني,ا سانس كولوفان وروغن كولوفان غير مذكوردرجاي ديگر 47,850 962,375,433 Rls. 103,913 $
294 1386 اسپانيا 39043000 كوپليمرهاي ا ستات وينيل - كلرور وينيل , به ا شكال ا بتدا ئي 63,750 956,123,935 Rls. 102,738 $
295 1386 اسپانيا 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 33,411 955,679,003 Rls. 103,564 $
296 1386 اسپانيا 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذكوردرجاي ديگر 3,164 939,093,045 Rls. 101,373 $
297 1386 اسپانيا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذكوردرجاي ديگر 60 938,893,094 Rls. 101,693 $
298 1386 اسپانيا 85068010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شكل درسايزهاي قلمي ,متوسط وبزرگ غير مذكور درجاي ديگر 14,720 934,799,740 Rls. 100,581 $
299 1386 اسپانيا 84241000 دستگاههاي آتش نشان 10,272 934,724,984 Rls. 100,399 $
300 1386 اسپانيا 96131000 فندك جيبي,گازي, غيرقابل پركردن. 85,750 930,861,412 Rls. 100,268 $
مجموع کل
366,562,180,557 ريال
مجموع کل
39,459,430 دلار