آمار کل " واردات از" کشور "هند" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1385 هند 39031920 پلي استيرن مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 410,000 4,202,142,900 Rls. 459,803 $
102 1385 هند 29034200 دي كلرودي فلوئورمتان 125,432 4,188,826,374 Rls. 456,216 $
103 1385 هند 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعي كه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 158,904 4,154,661,003 Rls. 452,898 $
104 1385 هند 28046100 سيليسيم حاوي 99/99 درصد وزني يا بيشتر سيليسيم 2,563,500 4,134,805,478 Rls. 448,494 $
105 1385 هند 76072010 فويل لامينه چند لايه به صورت رول جهت وا حدهاي توليد كننده ظروف لوله اي (تيوب) ، روي تكيه گاه 113,359 4,066,328,245 Rls. 443,233 $
106 1385 هند 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 187,025 4,020,314,539 Rls. 436,192 $
107 1385 هند 72221100 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده باسطح مقطع دا يره. 125,221 3,981,392,538 Rls. 432,661 $
108 1385 هند 73061090 لوله براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا غير مذكور درجاي ديگر 274,803 3,944,100,000 Rls. 427,869 $
109 1385 هند 40027000 كائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 176,290 3,899,254,019 Rls. 424,242 $
110 1385 هند 28020000 گل گوگرد, خالص (تصعيد شده )وگوگردمرسوب (پرسيپ تيد) گوگردكلوئيدا ل 252,000 3,884,296,448 Rls. 423,025 $
111 1385 هند 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك, همچنين تنظيم كننده ها 122,431 3,862,906,246 Rls. 420,587 $
112 1385 هند 84133010 پمپ ا نژكتور 5,609 3,838,792,673 Rls. 416,552 $
113 1385 هند 12073000 تخم كرچك 550,696 3,811,109,335 Rls. 412,743 $
114 1385 هند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 94,363 3,771,225,036 Rls. 409,458 $
115 1385 هند 84553000 غلتك هاي ماشين هاي نورد 66,800 3,745,304,609 Rls. 406,511 $
116 1385 هند 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 4,083 3,705,338,037 Rls. 402,246 $
117 1385 هند 72112990 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر وبيشتر 330,675 3,701,606,518 Rls. 403,187 $
118 1385 هند 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي. 42,046 3,701,477,836 Rls. 402,858 $
119 1385 هند 90304000 دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ،طراحي شده براي ا رتباطات ا زرا ه دورمثلاهيپومتر,كردومتر,ديستورسيومتر,پسوفومتر 340 3,695,420,928 Rls. 403,583 $
120 1385 هند 52052200 نخ ا زپنبه يك لا,شانه زده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز14وحدا كثر43درسيستم متريك 144,696 3,683,976,643 Rls. 400,056 $
121 1385 هند 48109200 ساير كاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 738,664 3,679,922,321 Rls. 398,351 $
122 1385 هند 73069010 لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده ، ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ غير مذكور درجاي ديگر 153,200 3,647,612,664 Rls. 396,353 $
123 1385 هند 03034200 تن زردبال , يخ زده ( tunas yellowfin) 342,125 3,620,710,000 Rls. 393,529 $
124 1385 هند 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزكانكتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 3,254 3,564,632,847 Rls. 386,916 $
125 1385 هند 27132000 قيرنفت 160,890 3,553,208,082 Rls. 388,541 $
126 1385 هند 30039010 ساير داروها ي غيرمذكور غيرازخرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 3,676 3,504,846,514 Rls. 380,855 $
127 1385 هند 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 57 3,494,697,323 Rls. 379,842 $
128 1385 هند 29332990 سايرتركيبات هتروسيليك كه ساختاردا را ي يك حلقه ايميدا زول مترا كم نشده باشدغيرمذكور 20,000 3,485,357,385 Rls. 379,656 $
129 1385 هند 25291000 فلدسپات 3,283,740 3,444,794,461 Rls. 374,369 $
130 1385 هند 30033990 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نسولين كه حاوي آنتي بيوتيك نبوده وتوليددا خلي ندا رند 52,551 3,411,588,983 Rls. 371,334 $
131 1385 هند 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 9,731 3,405,023,405 Rls. 369,789 $
132 1385 هند 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، كاميون ،كاميونت ،ماشين آلات راهسازي وكشاورزي 125,216 3,399,054,732 Rls. 369,229 $
133 1385 هند 87089911 اجزاء وقطعات جعبه دنده ،برا ي سوا ري ,سوا ري كار ,وا نت وترا كتوركشاورزي 128,137 3,352,104,745 Rls. 364,022 $
134 1385 هند 30044090 دا روهاي حاوي آلكالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاكه توليد دا خلي ندا رند 4,200 3,322,932,617 Rls. 359,586 $
135 1385 هند 32041990 سايرموا درنگ كننده آلي سنتيك ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ كننده غيرمذكور 31,775 3,298,770,591 Rls. 359,865 $
136 1385 هند 34021120 سديم لوريل ا تر سولفات 291,270 3,270,878,333 Rls. 356,519 $
137 1385 هند 53072000 نخ ا زكنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياكابله. 295,965 3,268,156,450 Rls. 355,495 $
138 1385 هند 72269200 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطسردنوردشده, باپهناي كمترا ز600mm غيرمذكودرجاي ديگر 225,393 3,267,534,751 Rls. 355,101 $
139 1385 هند 29420010 سيتالوپرام 1,100 3,252,630,114 Rls. 352,727 $
140 1385 هند 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر3 ا ينچ يابيشتر 116,742 3,239,015,753 Rls. 353,286 $
141 1385 هند 72171090 سايرمفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبكاري نشده ياا ندودنشده حتي صيقل شده غير مذكور درجاي ديگر 502,754 3,225,447,896 Rls. 349,403 $
142 1385 هند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, كه درجاي ديگر مذكور نباشد 207,625 3,170,424,321 Rls. 344,838 $
143 1385 هند 29034100 تري كلرو فلوئور و متان 105,280 3,148,429,353 Rls. 342,231 $
144 1385 هند 72126000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي كمترا ز600,mmروكش شده. 90,216 3,098,106,238 Rls. 337,473 $
145 1385 هند 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا كتيف غيرمذكور در جاي ديگر 207,080 3,069,652,974 Rls. 334,881 $
146 1385 هند 29379000 سايرهورمونها وپروستا گلاندينها ترومبوگسانها ..غيرمذكور درجاي ديگر 678 2,999,097,751 Rls. 325,912 $
147 1385 هند 39023090 سايركوپليمرهاي پروپيلن به ا شكال ا بتدا يي به غير ا ز گريدلوله وفيلم 198,000 2,987,364,213 Rls. 323,413 $
148 1385 هند 54033200 نخ يك لاا زريون ويسكوز,باتاب بيش ا ز120دوردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 120,160 2,982,696,429 Rls. 324,003 $
149 1385 هند 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييكه دا را يبيش ا زيك نوع عامل ا كسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذكور 13,125 2,955,052,914 Rls. 320,768 $
150 1385 هند 72112390 سايرمحصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط سرد نورد شده دا را ي كمترا ز 25%درصدوزني كربن باضخامت بيش ا ز5/0ميليمتر وبيشتر وپهناي كمتراز600ميلي متر 312,075 2,953,279,174 Rls. 320,769 $
151 1385 هند 12099100 تخم سبزيجات برا ي كشت 104,141 2,935,318,438 Rls. 319,626 $
152 1385 هند 20098010 آب ميوه تغليظ شده (كنسانتره, موز,ا نبه, گودا, پشن فروت و ليچن ) 275,200 2,926,037,597 Rls. 318,663 $
153 1385 هند 29143100 فنيل ا ستن (فنيل پروپان -2 -ا ون ) 33,000 2,875,809,333 Rls. 311,616 $
154 1385 هند 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 7,343 2,871,443,407 Rls. 312,834 $
155 1385 هند 28429000 ساير ا ملاح ا سيدها يا پرا كسوا سيدهاي غيرآلي (باستثناي آزوتورها)غير مذكور درجاي ديگر 1,800 2,837,464,783 Rls. 309,159 $
156 1385 هند 29181900 ا سيدهاي كربوكسيليك باعامل ا لكلي,بدون عامل ا كسيژن دا ر...غيرمذكوردرجاي ديگر 2,000 2,795,737,135 Rls. 305,228 $
157 1385 هند 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115100 154,239 2,785,706,255 Rls. 302,692 $
158 1385 هند 29182900 ا سيدهاي كربوكسيليك باعامل فنلي,بدون عامل ا كسيژن دا ر...غيرمذكوردرجاي ديگر 4,950 2,775,336,800 Rls. 301,663 $
159 1385 هند 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكانيزا سيون 95,000 2,766,178,684 Rls. 300,777 $
160 1385 هند 29172000 ا سيدهاي پلي كربوكسيليك سيكلانيك, سيكلوترپنيك, ا نيدريدها,هالوژنورهاومشتقات ا نها 40,000 2,760,166,500 Rls. 300,008 $
161 1385 هند 52052300 نخ ا زپنبه يك لا,شانه زده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز43وحدا كثر52درسيستم متريك 116,167 2,749,722,586 Rls. 299,980 $
162 1385 هند 29335910 سيپروفلوكساسين هيدروكلرا يد 10,500 2,739,084,000 Rls. 297,295 $
163 1385 هند 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 40,722 2,728,758,570 Rls. 297,153 $
164 1385 هند 32062090 پيگمانها و فرآورده ها بر ا ساس تركيبات كروم بجز گرا نول هاي رنگي (مستربچ ) 102,410 2,719,862,832 Rls. 295,353 $
165 1385 هند 48023000 كاغذپايه برا ي كاربن بشكل رول يا ورق 338,198 2,718,593,871 Rls. 295,511 $
166 1385 هند 84484200 شانه ماشين تاروپودباف, ميلميلك وچارچوب ميلميلك 23,456 2,687,651,422 Rls. 291,812 $
167 1385 هند 85051900 آهن رباهاي دا ئم واشيائي كه به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (غيراز نوع فلز) 10,830 2,686,511,501 Rls. 293,877 $
168 1385 هند 85119000 ا جزا ء و قطعات ا دوا ت برقي برا ي روشن كردن يا برا ه ا ندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 98,502 2,685,850,412 Rls. 291,343 $
169 1385 هند 29146900 كينون ها (باستثناي آنترا كينون ) 20,000 2,576,022,225 Rls. 280,216 $
170 1385 هند 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 4,300 2,562,348,191 Rls. 277,724 $
171 1385 هند 81029600 مفتول ا ز موليبدن 1,402 2,559,828,172 Rls. 278,031 $
172 1385 هند 29173500 ا نيدريد فتاليك 210,000 2,526,060,000 Rls. 273,472 $
173 1385 هند 55062000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زپلي استر,حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 39,061 2,519,163,670 Rls. 273,711 $
174 1385 هند 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 26,500 2,499,230,181 Rls. 272,056 $
175 1385 هند 55103000 ساير نخها, دا را ي كمترا ز85%ا لياف غيريكسره مصنوعي,مخلوطباپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي. 87,464 2,488,344,603 Rls. 270,041 $
176 1385 هند 29420020 سيمراستاتين 507 2,482,310,615 Rls. 269,692 $
177 1385 هند 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 34,285 2,458,662,798 Rls. 267,423 $
178 1385 هند 29239000 ا ملاح و هيدروكسيدهاي آمونيوم چهارتايي 2,000 2,454,876,484 Rls. 266,452 $
179 1385 هند 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 20,940 2,448,127,783 Rls. 266,719 $
180 1385 هند 29337900 لاكتام ها(باستثناي تعرفه هاي شماره 29337100و29337200) 667 2,444,682,113 Rls. 265,207 $
181 1385 هند 72119000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي كمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 495,845 2,444,280,068 Rls. 266,992 $
182 1385 هند 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 68,171 2,398,584,713 Rls. 260,478 $
183 1385 هند 48239000 كاغذومقوا, بريده شده باندا زه معين وا شياءا زكاغذومقوا, ا وا ت سلولزياا لياف سلولزي, غيرمذكوردرجاي ديگر 122,555 2,363,918,528 Rls. 256,232 $
184 1385 هند 85433000 ماشين هاودستگاههابرا ي آبكاري ا لكتريكي,ا لكتروليزياا لكتروفورز 29,454 2,361,960,963 Rls. 255,927 $
185 1385 هند 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 191,858 2,356,777,634 Rls. 257,027 $
186 1385 هند 84571000 دستگاه متمركزماشين كاري برا ي كاركردن روي فلزا ت 34,273 2,332,714,554 Rls. 253,314 $
187 1385 هند 48025700 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 298,020 2,318,072,225 Rls. 252,352 $
188 1385 هند 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها كه درجاي ديگرمذكورنباشد 19,608 2,288,988,129 Rls. 249,129 $
189 1385 هند 38249030 موا دآبكاري 146,244 2,286,728,566 Rls. 248,769 $
190 1385 هند 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 32,687 2,273,100,000 Rls. 247,457 $
191 1385 هند 85011010 ا لكتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 5/37وات 35,262 2,270,945,198 Rls. 248,068 $
192 1385 هند 52053400 نخ ا زپنبه چندلاباحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره هرنخ يك لاي آن بيش ا ز52وحدا كثر80 درسيستم متريك 75,061 2,264,780,872 Rls. 246,014 $
193 1385 هند 39140000 مبادله كننده هاي يون برا ساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 3901لغايت 3913به ا شكال ا بتدا يي 208,991 2,259,401,297 Rls. 245,773 $
194 1385 هند 29096090 سايرپرا كسيدهاي ا لكل ها,ا ترهاوستن هاومشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه غيرمذكور 40,200 2,255,712,493 Rls. 244,458 $
195 1385 هند 39235000 سربطري ,سرپوش ,كلاهك و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيكي 100,599 2,241,310,214 Rls. 244,965 $
196 1385 هند 29031900 مشتقات كلره ا شباع شده هيدروكربورهاي غيرحلقوي, كه درجاي ديگري مذكورنباشند 78,560 2,239,121,896 Rls. 243,549 $
197 1385 هند 29336920 لاموتريژين 1,150 2,227,214,588 Rls. 242,422 $
198 1385 هند 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 8,003 2,210,872,236 Rls. 240,036 $
199 1385 هند 48043190 ساير كاغذهاومقوا هايكرا فت سفيد نشده به وزن مساوي ياكمترا ز 150 گرم برمترمربع 330,080 2,197,314,299 Rls. 238,314 $
200 1385 هند 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري, كشش پذيري ياسايرخوا ص مكانيكي موادغير فلزي 2,797 2,188,876,860 Rls. 238,371 $
201 1385 هند 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 47,573 2,183,109,577 Rls. 237,011 $
202 1385 هند 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 367,920 2,175,198,851 Rls. 237,623 $
203 1385 هند 68129000 مخلوطهاي براساس پنبه نسوز ياكربنات منيزيم واشياء ساخته شده ازانهاكه در جاي ديگرگفته نشده ا ست 199,045 2,166,097,733 Rls. 235,388 $
204 1385 هند 29072900 ساير پلي فنل ها ,وفنل الكها كه درجاي ديگري مذكور نباشد 26,000 2,159,765,321 Rls. 234,721 $
205 1385 هند 29072200 هيدروكينون و ا ملاح آن 22,000 2,154,757,980 Rls. 234,534 $
206 1385 هند 29034900 سايرمشتقات هالوژنه هيدروكربورهاي غيرحلقوي حاوي دوهالوژن ياچند هالوژن مختلف غيرمذكوردرجاي ديگر 128,520 2,154,421,637 Rls. 234,497 $
207 1385 هند 29270000 تركيبات دي آزوئيك ياا زوكسيك 120,000 2,151,406,431 Rls. 234,290 $
208 1385 هند 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 31,250 2,141,282,773 Rls. 233,213 $
209 1385 هند 15050010 لانولين موردمصرف درصنعت صابون سازي 53,500 2,127,770,472 Rls. 231,856 $
210 1385 هند 52062300 نخ يك لاا زپنبه, شانه زده باكمترا ز85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز43وحدا كثر52درسيستم متريك 94,496 2,123,347,388 Rls. 232,073 $
211 1385 هند 68127000 ا لياف فشرده پنبه نسوزبرا ي درزگيري بصورت ورق ورول 181,550 2,103,083,693 Rls. 228,501 $
212 1385 هند 29153100 ا ستات ا تيل 290,000 2,098,013,558 Rls. 227,694 $
213 1385 هند 69032020 ا شياء سرا ميكي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 77,898 2,097,553,289 Rls. 228,204 $
214 1385 هند 29333999 سايرتركيبات هتروسيكليك دا ري يك حلقه پيريدين مترا كم نشده غيرمذكور 5,795 2,089,828,265 Rls. 226,965 $
215 1385 هند 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباكنترل شماره اي 22,380 2,086,926,698 Rls. 226,446 $
216 1385 هند 84099920 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 29,549 2,072,596,324 Rls. 224,395 $
217 1385 هند 48115100 كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيكي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 218,741 2,069,516,263 Rls. 224,939 $
218 1385 هند 28112200 دي ا كسيد سيليسيم 223,350 2,066,904,006 Rls. 225,507 $
219 1385 هند 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 20,442 2,045,859,583 Rls. 222,717 $
220 1385 هند 90200000 سايروسايل تنفسي وماسكهاي گاز,بجزماسك استحفاظي فاقد قطعات مكانيكي وفيلترهاي قابل تعويض. 71,021 2,042,967,396 Rls. 223,175 $
221 1385 هند 29361000 پروويتامين ها ,مخلوط نشده 200 2,021,594,800 Rls. 219,357 $
222 1385 هند 76129090 چليك ،بشكه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا كثر 300ليتر 40,592 2,002,710,665 Rls. 217,762 $
223 1385 هند 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 4,272 1,976,583,656 Rls. 215,709 $
224 1385 هند 34021110 سديم لوريل سولفات 129,120 1,935,480,881 Rls. 210,770 $
225 1385 هند 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 395,972 1,927,486,821 Rls. 210,631 $
226 1385 هند 72024120 فروكروم منگنز دا را ي بيشتر ا ز 6 درصد وزني كربن 343,000 1,895,579,825 Rls. 206,313 $
227 1385 هند 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 3,000 1,886,327,304 Rls. 205,393 $
228 1385 هند 04051020 كره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 102,500 1,882,400,075 Rls. 205,828 $
229 1385 هند 29333991 ا ملوديپين 1,000 1,876,382,112 Rls. 204,443 $
230 1385 هند 72286000 ميله هاا زفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده. 115,674 1,870,889,464 Rls. 203,005 $
231 1385 هند 54031000 نخ بسيارمقاوم ا زريون ويسكوز,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 72,320 1,853,428,415 Rls. 201,073 $
232 1385 هند 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 212,905 1,837,243,225 Rls. 199,742 $
233 1385 هند 41044900 چرم و پوست دياغي شده بصورت خشك (crust)ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موكنده... 41,757 1,816,876,553 Rls. 197,525 $
234 1385 هند 73182200 وا شرها,كه درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 18,249 1,803,797,899 Rls. 196,621 $
235 1385 هند 84221900 ماشين هاي ظرفشوئي غيراز نوع خانگي 5,380 1,796,747,190 Rls. 194,916 $
236 1385 هند 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 20,420 1,788,270,705 Rls. 194,089 $
237 1385 هند 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 11,411 1,772,833,913 Rls. 192,937 $
238 1385 هند 85362090 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا رغير مذكور درجاي ديگر 20,119 1,759,559,524 Rls. 190,928 $
239 1385 هند 28170019 ا كسيد روي بجز گريد دا رويي 100,000 1,741,390,000 Rls. 190,420 $
240 1385 هند 29335990 ساير تركيبات هتروسيليك غير مذكوريك حلقه پريميدين ياپيپرا زين 150 1,741,052,868 Rls. 188,814 $
241 1385 هند 54032000 نخ تكستوره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 68,832 1,737,253,120 Rls. 188,579 $
242 1385 هند 38123010 آنتي ا كسيدا نها 75,410 1,736,424,475 Rls. 188,762 $
243 1385 هند 87089410 غربالك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري كار ,وا نت وترا كتوركشاورزي 38,421 1,732,501,771 Rls. 188,665 $
244 1385 هند 40091100 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحكم نشده ياجورنشده باساير 76,331 1,727,194,483 Rls. 187,737 $
245 1385 هند 30031010 داروهاي متشكل ازمحصولات مختلط داراي پني سيلين يامشتقات انهاداراي توليد داخلي مشابه 5,491 1,721,516,670 Rls. 186,565 $
246 1385 هند 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتك مخروطي. 19,350 1,697,432,468 Rls. 183,764 $
247 1385 هند 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذكور درجاي ديگر 28,540 1,672,744,016 Rls. 181,402 $
248 1385 هند 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 10,121 1,626,900,773 Rls. 176,205 $
249 1385 هند 55092200 نخ چندلاياكابله, دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريكسره, پلي استر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 56,806 1,623,258,357 Rls. 176,331 $
250 1385 هند 90292022 پانل نشانگر دا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور وغيره برا ي سوا ري ، سوا ري كار و وا نت 7,370 1,618,644,307 Rls. 176,147 $
251 1385 هند 87086029 ا جزا وقطعات بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري كار،وا نت و ترا كتور 83,826 1,610,550,245 Rls. 175,262 $
252 1385 هند 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 29,405 1,606,778,523 Rls. 175,144 $
253 1385 هند 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 57,344 1,599,333,174 Rls. 174,406 $
254 1385 هند 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 2,987 1,592,664,128 Rls. 173,665 $
255 1385 هند 55063000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زآكريليك يامدآكريليك, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 79,780 1,592,120,949 Rls. 173,471 $
256 1385 هند 55011000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيك, ا زنايلون يااز ساير پلي آميدها. 65,648 1,591,465,287 Rls. 172,455 $
257 1385 هند 69031000 ا شياءسرا ميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده, بابيش ا ز50%گرا فيت ياديگركربن ها. 64,997 1,576,211,029 Rls. 171,238 $
258 1385 هند 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شكل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 81,460 1,563,939,852 Rls. 169,959 $
259 1385 هند 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 13,222 1,553,746,511 Rls. 169,605 $
260 1385 هند 29341000 تركيبات دا را ي ساختاريك حلقه تيازول مترا كم نشده (Unfused) 4,000 1,549,595,160 Rls. 168,410 $
261 1385 هند 69091900 ا شياء سراميكي برا ي مصرف آزمايشگاهي(باستثناءچيني) دا راي سختي كمترا ز9.Mohs 5,762 1,545,468,605 Rls. 168,825 $
262 1385 هند 40030000 كائوچوي دوباره ا حياءشده به ا شكال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 165,000 1,537,881,074 Rls. 167,274 $
263 1385 هند 98870361 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سوا ري كار،با ساخت دا خل 51% ا لي 52% بجز لاستيك 34,560 1,513,535,645 Rls. 165,136 $
264 1385 هند 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، كاميون وكاميونت ،ماشين آلات را هسازي وكشاورزي 35,100 1,510,773,865 Rls. 164,072 $
265 1385 هند 28332920 سولفات كبالت. تيتانيوم 20,000 1,497,024,123 Rls. 162,121 $
266 1385 هند 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 11,000 1,493,056,052 Rls. 163,265 $
267 1385 هند 15042000 چربي ,روغن ماهي و ا جزا ء آن ها بغيرا ز روغن جگر 13,411 1,490,144,271 Rls. 162,290 $
268 1385 هند 29332100 هيدا نتوئين و مشتقات آن 14,000 1,481,766,779 Rls. 160,778 $
269 1385 هند 84193900 ساير خشك كننده هاي غيرخانگي,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 22,215 1,472,528,235 Rls. 159,896 $
270 1385 هند 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 11,180 1,466,702,117 Rls. 159,062 $
271 1385 هند 55069000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, كه درجاي ديگرگفته نشده, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 23,350 1,464,847,723 Rls. 159,313 $
272 1385 هند 72101100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmيابيشتر روكش, آبكاري يااندود شده باقلع 259,495 1,458,196,307 Rls. 159,592 $
273 1385 هند 29212900 پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند ;ا ملاح ا ين تركيبات 42,320 1,439,614,843 Rls. 156,467 $
274 1385 هند 27011200 زغال سنگ قيري, بهم فشرده نشده 446,250 1,437,482,591 Rls. 157,257 $
275 1385 هند 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه. 491,430 1,434,715,660 Rls. 156,058 $
276 1385 هند 55095900 ساير نخهاي , باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره پلي استرمخلوط باالياف , غير مذكور درجاي ديگر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 52,415 1,429,013,534 Rls. 155,489 $
277 1385 هند 87089329 اجزاوقطعات كلاچ ،بجزلنت كلاچ وبجزرديف شماره 87089321 72,387 1,424,345,496 Rls. 154,980 $
278 1385 هند 90118000 ميكروسكوپهاي مركب ا پتيكي ,غيرمذكور درجاي ديگر 2,185 1,424,018,654 Rls. 154,505 $
279 1385 هند 29171990 سايرا سيد هاي پلي كربوكسيليك غيرحلقوي ا ندريدها...غيرمذكوردرجاي ديگر 7,250 1,408,805,559 Rls. 153,372 $
280 1385 هند 30011000 غدد و ساير ا عضاء به حالت خشك كرده حتي به شكل پودر 2,000 1,401,581,523 Rls. 152,213 $
281 1385 هند 39181000 پوشش كف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي كلروروينيل به شكل رول يا به شكل چهارگوش 162,511 1,401,367,609 Rls. 152,107 $
282 1385 هند 28030000 كربن (دوده كربن و ساير ا شكال كربن كه در جاي ديگري مذكوريامشمول نباشد 54,648 1,392,320,000 Rls. 151,055 $
283 1385 هند 71069100 نقره خام (ا زجمله نقره آبكاري شده باطلاياپلاتين ). 476 1,378,042,889 Rls. 149,256 $
284 1385 هند 82055900 ا بزا رهاي دستي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 59,356 1,372,107,171 Rls. 149,352 $
285 1385 هند 76071190 سايرصفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, صرفانوردشده به ضخامت بيش ا ز12ميكرون وحداكثر 2/0ميلي متر 38,024 1,370,537,951 Rls. 149,220 $
286 1385 هند 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتك ها) 7,055 1,366,263,274 Rls. 147,985 $
287 1385 هند 38082029 سايرقارچ كش هاتكنيكال (سم رقيق نشده ) غيرمذكور 30,434 1,361,744,138 Rls. 147,561 $
288 1385 هند 32159090 مركب تحرير يا رسم ونقاشي وساير مركبهاي تغليظ شده وجامد 37,955 1,355,923,274 Rls. 147,471 $
289 1385 هند 90292090 سرعت سنج وتاكومتر وا ستروبوسكوپ ،كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 4,380 1,348,022,309 Rls. 146,779 $
290 1385 هند 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي كه در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بكارميروند 215,320 1,346,235,965 Rls. 146,195 $
291 1385 هند 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 14,795 1,344,881,826 Rls. 146,688 $
292 1385 هند 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 12,000 1,340,220,420 Rls. 146,488 $
293 1385 هند 90211010 پيچ وميله وپلاك درون ا ستخوا ني 694 1,322,654,319 Rls. 143,707 $
294 1385 هند 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربكس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 63,113 1,311,621,290 Rls. 142,159 $
295 1385 هند 76071910 ورق ونوار نازك ازآلومينيوم به ضخامت كمترا ز 9ميكرون ، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر 32,245 1,308,660,963 Rls. 141,945 $
296 1385 هند 55101200 نخ چندلاياكابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريكسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 57,853 1,307,964,196 Rls. 142,737 $
297 1385 هند 32064990 سايرموا درنگ كننده غيرمذكورغيرآلي 41,000 1,300,036,417 Rls. 140,950 $
298 1385 هند 96020010 كپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين 5,586 1,293,873,370 Rls. 140,580 $
299 1385 هند 39123900 ساير ا ترهاي سلولز كه در جاي ديگر گفته نشده به ا شكال ا بتدا ئي 107,000 1,291,116,587 Rls. 140,448 $
300 1385 هند 29224910 ديكلوفناك سديم 11,450 1,270,464,379 Rls. 137,928 $
مجموع کل
471,254,748,467 ريال
مجموع کل
51,246,825 دلار