آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد کيش" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1385 منطقه آزاد کيش 34012090 ساير صابونهابه ا شكال ديگرغيرمذكور 3 6,815,045 Rls. 739 $
202 1385 منطقه آزاد کيش 85109000 ا جزا ء و قطعات ريش ترا ش وماشين موزني توا م شده با موتور برقي 1,100 6,780,891 Rls. 741 $
203 1385 منطقه آزاد کيش 42033000 كمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 700 6,469,663 Rls. 702 $
204 1385 منطقه آزاد کيش 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زكائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيكي. 141,112 6,445,646 Rls. 702 $
205 1385 منطقه آزاد کيش 39211900 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك, باريكه هاي ا سفنجي ا زسايرموا دپلاستيكي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 80 5,289,980 Rls. 574 $
206 1385 منطقه آزاد کيش 42021200 رختدا ن, چمدا ن, كيف (برزك, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيك يانسجي 377 5,064,733 Rls. 551 $
207 1385 منطقه آزاد کيش 87089949 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 136 4,963,238 Rls. 540 $
208 1385 منطقه آزاد کيش 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 1,452 4,878,581 Rls. 532 $
209 1385 منطقه آزاد کيش 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 171 4,780,455 Rls. 521 $
210 1385 منطقه آزاد کيش 42023900 ا شياءا زنوعي كه معمولادرجيب ياكيف دستي حمل ميشود,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 140 4,767,946 Rls. 520 $
211 1385 منطقه آزاد کيش 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستكش )به غيرا ز مصارف پزشكي 1,050 4,724,417 Rls. 512 $
212 1385 منطقه آزاد کيش 96031000 جاروب وبروس, متشكل ا زشاخه هاي نازك يا از ساير مواد نباتي به هم بسته, بايابدون دسته. 170 4,617,171 Rls. 500 $
213 1385 منطقه آزاد کيش 96083910 انواع قلمها باجوهر مايع (روا ن نويس نوك غلتكي pen point roller) 80 4,513,499 Rls. 492 $
214 1385 منطقه آزاد کيش 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 10 4,443,927 Rls. 482 $
215 1385 منطقه آزاد کيش 96086000 مغزي قلم خودكارنوك ساچمه ا ي, ومخزن جوهر. 289 4,409,760 Rls. 480 $
216 1385 منطقه آزاد کيش 33062000 نخ برا ي تميزكردن بين دندا نها(نخ دندا ن ),بصورت بسته هاي خرده فروشي فردي 44 4,394,701 Rls. 480 $
217 1385 منطقه آزاد کيش 62160000 دستكش, دستكش يك ا نگشتي ونيم دستكش. 20 4,298,644 Rls. 466 $
218 1385 منطقه آزاد کيش 85119000 ا جزا ء و قطعات ا دوا ت برقي برا ي روشن كردن يا برا ه ا ندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 80 4,227,970 Rls. 460 $
219 1385 منطقه آزاد کيش 27101910 روغن موتور 40 4,197,042 Rls. 455 $
220 1385 منطقه آزاد کيش 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 217 4,099,596 Rls. 445 $
221 1385 منطقه آزاد کيش 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 217 3,897,630 Rls. 424 $
222 1385 منطقه آزاد کيش 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 940 3,835,947 Rls. 416 $
223 1385 منطقه آزاد کيش 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزكارا زفلزمعمولي. 1,323 3,804,985 Rls. 416 $
224 1385 منطقه آزاد کيش 42023200 ا شياءا ز نوع قابل حمل درجيب ياكيف دستي,ا زورقهاي موا د پلاستيكي ياا زموا دنسجي 389 3,307,420 Rls. 360 $
225 1385 منطقه آزاد کيش 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي ومانع لغزندگي )ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 785 3,305,582 Rls. 360 $
226 1385 منطقه آزاد کيش 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 238 3,255,952 Rls. 355 $
227 1385 منطقه آزاد کيش 82055100 ا بزا رهاي دستي براي مصارف خانه دا ري. 224 2,978,586 Rls. 324 $
228 1385 منطقه آزاد کيش 40151910 دستكش خانگي 80 2,701,536 Rls. 293 $
229 1385 منطقه آزاد کيش 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 18 2,665,480 Rls. 290 $
230 1385 منطقه آزاد کيش 94035000 مبلهاي چوبي ا زا نواعي كه درا تاق خوا ب موردا ستفاده قرا ر ميگيرند 534 2,537,517 Rls. 275 $
231 1385 منطقه آزاد کيش 48182000 دستمال كاغذي ; دستمال پاك كردن آرا يش و دست پاك كن ا ز كاغذ 199 2,359,608 Rls. 258 $
232 1385 منطقه آزاد کيش 95065910 را كت بدمينتونBADMINTON 400 2,298,296 Rls. 250 $
233 1385 منطقه آزاد کيش 84254900 ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند 15 2,297,931 Rls. 249 $
234 1385 منطقه آزاد کيش 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 86 2,119,809 Rls. 230 $
235 1385 منطقه آزاد کيش 48219000 ا نوا ع برچسب ا ز كاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده 36 2,057,094 Rls. 224 $
236 1385 منطقه آزاد کيش 90099100 تغذيه كننده هاي خودكار ا سناد دستگاههاي فتوكپي 145 1,843,441 Rls. 200 $
237 1385 منطقه آزاد کيش 94015000 نشيمنهاا زخيزرا ن, ا وزيه, بامبوياساير موا د مشابه 70 1,549,932 Rls. 168 $
238 1385 منطقه آزاد کيش 83059000 ا شياءدفتركارا زقبيل گيره نامه, گوشه گيرنامه كاغذ گير ولوازم همانند ،همچينين ا جزا ء وقطعات آنهاا زفلزمعمولي. 100 1,545,550 Rls. 168 $
239 1385 منطقه آزاد کيش 87149400 ترمزها;همچنين توپي ترمزپدا ل معكوس وترمزتوپي واجزاء وقطعات آنها , برا ي چرخهاي پائي 1,979 1,526,811 Rls. 166 $
240 1385 منطقه آزاد کيش 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 5 1,471,813 Rls. 160 $
241 1385 منطقه آزاد کيش 94013000 نشيمنهاي گردا ن دا را ي وسيله تنظيم ا رتفاع 187 1,382,700 Rls. 150 $
242 1385 منطقه آزاد کيش 91059900 ساعتهاي روميزي وهمانند(غيربرقي)غير مذكوردرجاي ديگر 63 1,356,831 Rls. 147 $
243 1385 منطقه آزاد کيش 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي كابل ا زچوب 79 1,102,942 Rls. 120 $
244 1385 منطقه آزاد کيش 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم كاري كه در جاي ديگرمذكور نباشد 12 1,102,879 Rls. 120 $
245 1385 منطقه آزاد کيش 39252000 درب و پنجره و چارچوب آنها و آستانه در ا ز موا د پلاستيكي 49 896,602 Rls. 98 $
246 1385 منطقه آزاد کيش 34039900 ساير فرآورده هاي روا ن كننده فاقدروغنهاي نفتي يامعدني , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 10 852,340 Rls. 92 $
247 1385 منطقه آزاد کيش 87149620 قامه chain wheel and crank برا ي دوچرخه 910 688,293 Rls. 75 $
248 1385 منطقه آزاد کيش 85183000 هدفون وگوشي ( Earphone-headphone ) حتي توام شده بايك ميكروفون 14 664,648 Rls. 72 $
249 1385 منطقه آزاد کيش 92029000 آلات موسيقي يا زهي(غيرا زآنهائيكه باآرشه نوا خته ميشوند) 75 460,400 Rls. 50 $
250 1385 منطقه آزاد کيش 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سكلت فلزي ،رويه نشده 29 414,810 Rls. 45 $
251 1385 منطقه آزاد کيش 39239000 ا شياء برا ي بسته بندي كالا ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد ,ا زموا د پلاستيكي 150 376,350 Rls. 41 $
252 1385 منطقه آزاد کيش 85229000 قطعات ومتفرعات برا ي بكارگيري دردستگاههاي مشمول 8519لغايت 8521,غيرا زكارتريجهاي پيك آپ 41 373,823 Rls. 41 $
253 1385 منطقه آزاد کيش 85044020 شارژر باطري 2 322,919 Rls. 35 $
254 1385 منطقه آزاد کيش 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لكترونيك مشمول رديف 8516 60 312,787 Rls. 34 $
255 1385 منطقه آزاد کيش 85163300 دستگاههاي ا لكتروترميك خشك كردن دست 24 295,271 Rls. 32 $
256 1385 منطقه آزاد کيش 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلكتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذكور 3 257,972 Rls. 28 $
257 1385 منطقه آزاد کيش 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, كاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 50 247,161 Rls. 27 $
258 1385 منطقه آزاد کيش 39232190 سايركيسه 0كيسه كوچك ا زپليا تيلن بجزكيسه خون, كيسه ا سپتيك 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا كسيژن 36 36,144 Rls. 4 $
259 1385 منطقه آزاد کيش 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي كمتر ا ز 20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 6 28,819 Rls. 3 $
مجموع کل
162,717,516 ريال
مجموع کل
17,695 دلار