آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد کيش" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 منطقه آزاد کيش 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 86,080 48,194,009,646 Rls. 5,247,606 $
2 1385 منطقه آزاد کيش 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 1,673,639 31,169,362,937 Rls. 3,389,040 $
3 1385 منطقه آزاد کيش 90058090 سايردوربين هاي يك چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 840 20,986,552,945 Rls. 2,274,597 $
4 1385 منطقه آزاد کيش 85252020 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده SDH درحد1 STM به ظرفيت 155مگابايت برثانيه وبالاتر 213 17,581,416,915 Rls. 1,913,735 $
5 1385 منطقه آزاد کيش 84521000 چرخ دوزندگي از نوع خانگي 2,105,040 16,242,735,499 Rls. 1,764,921 $
6 1385 منطقه آزاد کيش 85094000 آسياب ومخلوطكن هاي الكترونيكي خانگي مواد خوراكي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 887,121 14,850,627,240 Rls. 1,614,167 $
7 1385 منطقه آزاد کيش 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,832,333 14,438,294,311 Rls. 1,573,700 $
8 1385 منطقه آزاد کيش 33049900 فرآورده هابرا ي زيبائي وآرا يش, مرا قبت پوست وضدآفتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر 1,893,637 14,346,857,921 Rls. 1,559,512 $
9 1385 منطقه آزاد کيش 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيك, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتكستوره 380,621 13,101,870,069 Rls. 1,426,776 $
10 1385 منطقه آزاد کيش 70133900 ا شياءشيشه ا ي سرميز/آشپزخانه (غيرا زليوا ن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,503,402 11,394,474,078 Rls. 1,242,687 $
11 1385 منطقه آزاد کيش 84182900 يخچال هاي خانگي كه درجاي ديگرمذكورنباشند 261,880 10,953,713,399 Rls. 1,188,241 $
12 1385 منطقه آزاد کيش 85103000 دستگاههاي موزدايي توا م شده با موتور برقي,(غيرا ز ريش ترا ش و ماشين هاي موزني ) 132,500 10,339,416,332 Rls. 1,125,385 $
13 1385 منطقه آزاد کيش 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 1,203,653 9,679,318,086 Rls. 1,051,234 $
14 1385 منطقه آزاد کيش 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا كمي(Compression) 348,044 8,857,849,073 Rls. 959,946 $
15 1385 منطقه آزاد کيش 85091000 جاروهاي برقي خانگي ,با موتور برقي ،همچينين جاروهاي برقي براي كشش مواد خشك وتر 311,046 8,607,523,780 Rls. 936,328 $
16 1385 منطقه آزاد کيش 33030000 عطريات وا دو توا لت ها(waters toilet) 74,924 8,298,546,348 Rls. 900,426 $
17 1385 منطقه آزاد کيش 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده ها 434,427 7,359,926,904 Rls. 801,031 $
18 1385 منطقه آزاد کيش 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 434,497 6,987,819,784 Rls. 760,148 $
19 1385 منطقه آزاد کيش 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكار هيدروليكي يا پنوماتيكي 11,800 5,620,005,697 Rls. 609,275 $
20 1385 منطقه آزاد کيش 84729090 ساير ماشينها و دستگاههاي دفتري غيرمذكوردرجاي ديگر 23,749 5,269,090,752 Rls. 574,458 $
21 1385 منطقه آزاد کيش 90261010 فلومتر 27,170 5,159,399,520 Rls. 564,424 $
22 1385 منطقه آزاد کيش 85421000 كارتهاي توا م بايك مدا ر مجتمع ا لكترونيكي (كارتهاي هوشمندsmart cards ) 20,628 4,580,493,497 Rls. 495,827 $
23 1385 منطقه آزاد کيش 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 74,120 4,565,271,440 Rls. 497,378 $
24 1385 منطقه آزاد کيش 33051000 شامپوها 81,013 4,078,767,340 Rls. 443,116 $
25 1385 منطقه آزاد کيش 64021990 ساير كفشهاي ورزشي غيرمذكوركه تخت بيروني ورويه انها ازكائوچوياپلاستيك باشد 57,596 3,858,213,140 Rls. 418,574 $
26 1385 منطقه آزاد کيش 40131000 لاستيك تويي ا زكائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبيل سوا ري (ا زجمله ا ستيشن وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبيل هاي باري 454,135 3,775,224,339 Rls. 410,132 $
27 1385 منطقه آزاد کيش 40112000 تايربادي نوا زكائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 556,714 3,741,239,444 Rls. 405,569 $
28 1385 منطقه آزاد کيش 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتكه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 106,167 3,577,807,230 Rls. 389,696 $
29 1385 منطقه آزاد کيش 85098000 دستگاههاي ا لكترونيكي خانگي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد,توا م شده با موتور برقي 126,132 3,562,575,865 Rls. 387,184 $
30 1385 منطقه آزاد کيش 82152000 مجموعه ا زقاشق, چنگال, غيره جورشده... (غيرا زرديف 82151000). 225,858 3,329,163,045 Rls. 362,770 $
31 1385 منطقه آزاد کيش 85167100 دستگاه هاي ا لكتروترميك درست كردن قهوه يا چاي 165,364 3,268,771,786 Rls. 355,472 $
32 1385 منطقه آزاد کيش 82122000 تيغه هاي خودترا ش ا يمني(ا زجمله تيغه هاي تكميل نشده بشكل نوا ر). 163,306 3,138,975,682 Rls. 340,785 $
33 1385 منطقه آزاد کيش 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 2,625 3,097,401,299 Rls. 335,346 $
34 1385 منطقه آزاد کيش 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 156,142 2,788,577,423 Rls. 303,207 $
35 1385 منطقه آزاد کيش 85102090 ساير ماشينهاي موزني بجزماشين موزني حيوا ن 64,641 2,677,748,842 Rls. 290,427 $
36 1385 منطقه آزاد کيش 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيك باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم 218,944 2,586,878,807 Rls. 280,809 $
37 1385 منطقه آزاد کيش 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 64,240 2,539,669,995 Rls. 276,458 $
38 1385 منطقه آزاد کيش 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 40,420 2,440,837,021 Rls. 265,641 $
39 1385 منطقه آزاد کيش 48109200 ساير كاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 525,201 2,435,051,071 Rls. 264,163 $
40 1385 منطقه آزاد کيش 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 891,530 2,423,311,038 Rls. 263,801 $
41 1385 منطقه آزاد کيش 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 280 2,413,246,700 Rls. 261,712 $
42 1385 منطقه آزاد کيش 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها كه مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 571,943 2,242,599,736 Rls. 242,835 $
43 1385 منطقه آزاد کيش 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط كردن, ورزدا دن, خردكردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 105,550 2,196,308,438 Rls. 237,979 $
44 1385 منطقه آزاد کيش 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 6,435 2,105,759,726 Rls. 229,604 $
45 1385 منطقه آزاد کيش 85163100 موخشك كن هاي ا لكتروترميك 77,359 2,079,782,231 Rls. 226,096 $
46 1385 منطقه آزاد کيش 84159010 ا جزا وقطعات تعرفه 841510 82,377 2,061,419,617 Rls. 223,854 $
47 1385 منطقه آزاد کيش 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM) 8,861 2,030,575,092 Rls. 220,434 $
48 1385 منطقه آزاد کيش 84705000 ماشين هاي صندوق ثبات 8,052 1,966,255,625 Rls. 212,904 $
49 1385 منطقه آزاد کيش 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 4,335 1,901,090,000 Rls. 207,008 $
50 1385 منطقه آزاد کيش 39162090 تك رشته هاييكه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيكmm بيشترباشدميله... ا زپليمرهاي كلروروينيل 108,207 1,880,256,267 Rls. 204,936 $
51 1385 منطقه آزاد کيش 85392220 لامپ حبابي رشته ا ي 25ا لي 200وا ت ،براي ولتاژ بيشتر از100ولت 188,521 1,815,390,422 Rls. 197,198 $
52 1385 منطقه آزاد کيش 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 107,631 1,739,960,316 Rls. 189,299 $
53 1385 منطقه آزاد کيش 08011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشك كرده 404,750 1,729,483,670 Rls. 187,698 $
54 1385 منطقه آزاد کيش 82159900 قاشق, چنگال, ملاقه, كفگير...ياا شياءسرميزهمانند,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 104,738 1,676,915,704 Rls. 182,448 $
55 1385 منطقه آزاد کيش 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر(tuner video)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 39,996 1,566,717,163 Rls. 170,269 $
56 1385 منطقه آزاد کيش 40012100 صفحات دودي ا ز كائوچوي طبيعي 91,530 1,467,504,186 Rls. 160,016 $
57 1385 منطقه آزاد کيش 29190000 ا سترهاي فسفريك, واملاح آنها (بانضمام لاكتوفسفات ها) ;مشتقات ... آنها 64,000 1,433,050,000 Rls. 155,887 $
58 1385 منطقه آزاد کيش 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 176,555 1,361,568,480 Rls. 148,773 $
59 1385 منطقه آزاد کيش 84842090 سايركاسه نمدهاي مكانيكي ،غيرمذكوردرجاي ديگر 19,726 1,340,129,946 Rls. 145,776 $
60 1385 منطقه آزاد کيش 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 42,850 1,314,387,542 Rls. 142,752 $
61 1385 منطقه آزاد کيش 85438990 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 4,526 1,276,652,716 Rls. 138,567 $
62 1385 منطقه آزاد کيش 95010000 بازيچه هاي چرخدا ركه برا ي سوا رشدن كودكان طرا حي شده , سه چرخه وروروئك وساير 123,765 1,249,962,863 Rls. 135,896 $
63 1385 منطقه آزاد کيش 84713090 ماشين خودكاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه كليدومونتيورغيرمذكوردرجاي ديگر 34 1,226,809,134 Rls. 132,930 $
64 1385 منطقه آزاد کيش 85239010 ديسك فشرده ليزري يكبار قابل ضبط CD/R ، DVDR 44,415 1,169,183,227 Rls. 127,602 $
65 1385 منطقه آزاد کيش 85282100 مونيتورهاي ويدئويي رنگي 4,499 1,148,593,542 Rls. 125,037 $
66 1385 منطقه آزاد کيش 91021900 ساعت مچي برقي ،غيرمذكور درجاي ديگر 733 1,143,745,016 Rls. 124,537 $
67 1385 منطقه آزاد کيش 95034900 بازيچه هابه شكل حيوا نات يابه شكل مخلوقات غيرا نسان, غيرا نباشته شده 113,493 1,099,994,839 Rls. 119,626 $
68 1385 منطقه آزاد کيش 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم كاري, زردجوشكاري, جوشكاري وغيره مشمول شماره 8515 50 1,097,949,207 Rls. 119,122 $
69 1385 منطقه آزاد کيش 90148000 آلات و دستگاههاي ناوبري غيرازرديف 90142000و90141000 110 1,094,047,584 Rls. 118,712 $
70 1385 منطقه آزاد کيش 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 29,354 992,924,647 Rls. 107,975 $
71 1385 منطقه آزاد کيش 85167900 دستگاه هاي ا لكتروترميك برا ي مصارف خانگي ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد 39,429 941,651,031 Rls. 102,264 $
72 1385 منطقه آزاد کيش 10064090 خرده برنج وا ردا تي توسط غيردولت 321,320 940,842,159 Rls. 101,944 $
73 1385 منطقه آزاد کيش 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 75,750 939,962,889 Rls. 101,783 $
74 1385 منطقه آزاد کيش 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 8,066 891,800,311 Rls. 96,701 $
75 1385 منطقه آزاد کيش 85167200 دستگاه برشته كردن نان (toaster) 63,953 830,630,751 Rls. 90,292 $
76 1385 منطقه آزاد کيش 85164000 ا توي برقي 57,056 808,758,907 Rls. 87,925 $
77 1385 منطقه آزاد کيش 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكانيزا سيون 41,600 797,957,276 Rls. 86,895 $
78 1385 منطقه آزاد کيش 96170000 فلاسك وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدكي داخلي) 55,703 783,123,179 Rls. 85,211 $
79 1385 منطقه آزاد کيش 64029900 كفش, كه درجاي ديگرگفته نشده, قوزك پارا نميپوشاند,ا زكائوچوياپلاستيك. 13,106 775,271,933 Rls. 84,173 $
80 1385 منطقه آزاد کيش 85131000 چراغ برقي قابل حمل كه بامنبع نيروي همراه خود كار ميكند 53,920 768,138,698 Rls. 83,567 $
81 1385 منطقه آزاد کيش 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 3,727 723,327,430 Rls. 78,593 $
82 1385 منطقه آزاد کيش 34011190 سايرصابونهابرا ي مصارف پاكيزگي به شكل شمش ياميله چونه تكه قالبي وكاغذآغشته شده به موادپاك كننده 12,218 715,695,073 Rls. 77,808 $
83 1385 منطقه آزاد کيش 72179000 مفتول ا زآهن يافولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرگفته نشده. 162,000 711,095,620 Rls. 76,967 $
84 1385 منطقه آزاد کيش 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيكي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذكوردرجاي ديگر 6,056 695,874,829 Rls. 75,688 $
85 1385 منطقه آزاد کيش 85433000 ماشين هاودستگاههابرا ي آبكاري ا لكتريكي,ا لكتروليزياا لكتروفورز 1 695,673,958 Rls. 75,584 $
86 1385 منطقه آزاد کيش 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذكوردرجاي ديگر 11,166 676,155,697 Rls. 73,240 $
87 1385 منطقه آزاد کيش 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيكي غير مذكور درجاي ديگر 51,718 675,290,365 Rls. 73,282 $
88 1385 منطقه آزاد کيش 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي كاركردن روي كائوچو يا موادپلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 22,310 668,832,077 Rls. 73,168 $
89 1385 منطقه آزاد کيش 33059000 فرآورده ها برا ي پاكيزگي و آرا يش مو كه در جاي ديگري مذكور نباشد 29,964 662,651,428 Rls. 71,967 $
90 1385 منطقه آزاد کيش 33041000 فرآورده ها برا ي آرا يش لب 8,015 636,336,623 Rls. 69,278 $
91 1385 منطقه آزاد کيش 38123010 آنتي ا كسيدا نها 28,400 612,709,535 Rls. 66,722 $
92 1385 منطقه آزاد کيش 95067000 ا سكيت روي يخ وا سكيت روي زمين, كفشهاي ا سكيتينگ دا را ي ملحقات ا سكيت. 31,885 602,400,183 Rls. 65,334 $
93 1385 منطقه آزاد کيش 96082000 قلم وقلمهاي علامتگذا ري بانوك نمدي وياسايرنوكهاي متخلخل. 11,625 573,131,502 Rls. 62,209 $
94 1385 منطقه آزاد کيش 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات كنتورهاي مشمول رديف 9029 3,125 559,200,000 Rls. 60,671 $
95 1385 منطقه آزاد کيش 85161090 سايرآبگرمكنهاي فوري يامخزني برقي وگرم كن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردكن توام 27,520 528,988,551 Rls. 57,659 $
96 1385 منطقه آزاد کيش 84716020 موشوا ره (mouse) 8,321 522,115,604 Rls. 56,881 $
97 1385 منطقه آزاد کيش 60012200 پارچه هاي پرزحلقوي ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي,كشباف ياقلاب باف. 9,634 516,238,786 Rls. 55,965 $
98 1385 منطقه آزاد کيش 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 100,990 513,714,279 Rls. 55,680 $
99 1385 منطقه آزاد کيش 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 1,850,000 511,200,500 Rls. 55,575 $
100 1385 منطقه آزاد کيش 84849010 مجموعه ياجورشده هايي ازدرزگيرهاوواشر هاي همانند باتركيبات مختلف مربوط به خودروهاي سوا ري ،سوا ري كار و وانت 2,534 507,984,919 Rls. 55,040 $
101 1385 منطقه آزاد کيش 84137000 تلمبه هاي گريزا زمركزبرا ي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 600 498,320,000 Rls. 53,995 $
102 1385 منطقه آزاد کيش 85231120 نوا رمغناطيسي صوتي وسوا رشده به پهناي حداكثر 4ميلي متر 48,126 476,479,920 Rls. 52,080 $
103 1385 منطقه آزاد کيش 34011140 صابون طبي 7,987 450,146,857 Rls. 49,006 $
104 1385 منطقه آزاد کيش 08011100 نارگيل خشك كرده ( coconuts,desiceated ) 105,000 448,535,870 Rls. 48,559 $
105 1385 منطقه آزاد کيش 85165000 فر (oven) ميكروويو 16,758 444,900,102 Rls. 48,324 $
106 1385 منطقه آزاد کيش 52092200 پارچه تاروپودي 3يا4نخ جناغي ياجناغي مورب باف, سفيدشده, باحدا قل 85%پنبه, هرمترحدا قل 200گ 11,543 444,144,251 Rls. 48,466 $
107 1385 منطقه آزاد کيش 96084000 مدا دهاي خودكار يا نوكي 5,357 434,760,480 Rls. 47,520 $
108 1385 منطقه آزاد کيش 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي كمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 33,075 429,980,098 Rls. 46,740 $
109 1385 منطقه آزاد کيش 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيكي بجزظروف ملامين 33,021 426,667,718 Rls. 46,438 $
110 1385 منطقه آزاد کيش 18069000 شكلات, غيره, حاوي كاكائو,به صورت غيرا زبلوك, تخته, ميله ياقلم, غيرمذكوردرجاي ديگر 22,067 425,643,454 Rls. 46,086 $
111 1385 منطقه آزاد کيش 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته...., باپلي وينيل كلرا يد(C.V.P). 58,310 424,963,081 Rls. 46,282 $
112 1385 منطقه آزاد کيش 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذكور درجاي ديگر 4,419 415,603,430 Rls. 45,287 $
113 1385 منطقه آزاد کيش 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 1,365 406,244,948 Rls. 44,119 $
114 1385 منطقه آزاد کيش 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 8,307 393,177,274 Rls. 42,696 $
115 1385 منطقه آزاد کيش 17049000 شيريني (همچنين شكلات سفيد) ,بدون كاكائو ,كه در جاي ديگري مذكور نباشد 38,362 385,728,212 Rls. 41,943 $
116 1385 منطقه آزاد کيش 85203300 دستگاههاي ضبط نوا رمغناطيسي توا م شده بادستگاه پخش صوت, ا زنوع كاست, غيرمذكوردرجاي ديگر 12,000 385,333,241 Rls. 41,876 $
117 1385 منطقه آزاد کيش 08013200 بادام هندي , بدون پوست سخت, تازه يا خشك 13,800 382,794,775 Rls. 41,441 $
118 1385 منطقه آزاد کيش 48114100 كاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 38,848 380,579,958 Rls. 41,271 $
119 1385 منطقه آزاد کيش 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشك وكيسه خوا ب 26,295 378,328,815 Rls. 41,014 $
120 1385 منطقه آزاد کيش 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 30,937 376,001,698 Rls. 40,905 $
121 1385 منطقه آزاد کيش 52105100 پارچه ساده باف ا زپنبه, چاپ شده باكمترا ز85%پنبه, بوزن هرمترمربع 200گرم ياكمتر. 11,800 375,241,098 Rls. 40,885 $
122 1385 منطقه آزاد کيش 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 2,502 375,045,757 Rls. 40,713 $
123 1385 منطقه آزاد کيش 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 15,446 374,300,258 Rls. 40,768 $
124 1385 منطقه آزاد کيش 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، كاميون وكاميونت ،ماشين آلات را هسازي وكشاورزي 3,500 367,647,340 Rls. 40,174 $
125 1385 منطقه آزاد کيش 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي كه درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 236,511 365,974,799 Rls. 39,747 $
126 1385 منطقه آزاد کيش 85182930 بلندگوي چندپارچه (Woofeer)بايابدون ووفرفرعي بهمراه چندبلندگو) باحدا كثروزن kg 20 11,535 365,799,561 Rls. 39,831 $
127 1385 منطقه آزاد کيش 64021910 كفش هاي دو ميدا ني زيرپيچ دا ر وميخ دا ر بارويه كائوچو ياپلاستيك 6,229 360,951,037 Rls. 39,225 $
128 1385 منطقه آزاد کيش 18063100 شكلات, غيره حاوي كاكائو,به صورت بلوك (block), تخته, ميله ياقلم, پرشده به وزن كمتر از2كيلوگرم 16,507 354,167,055 Rls. 38,425 $
129 1385 منطقه آزاد کيش 95038000 بازيچه هاومدلها,توا م باموتور,غيرمذكور درجاي ديگر 30,611 353,978,510 Rls. 38,494 $
130 1385 منطقه آزاد کيش 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبكاري شده يااندود شده با روي 81,000 353,849,510 Rls. 38,291 $
131 1385 منطقه آزاد کيش 90065900 ساير دوربين هاي عكاسي غيرمذكور(غيرا زدوربينهاي سينماتوگرافي ) 10,067 353,325,772 Rls. 38,463 $
132 1385 منطقه آزاد کيش 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاكيزگي كه درجاي ديگر مذكور نيست , ا ز موا د پلاستيكي 22,574 348,993,500 Rls. 38,015 $
133 1385 منطقه آزاد کيش 85044030 منبع تغذيه را يانه 11,127 348,662,345 Rls. 37,920 $
134 1385 منطقه آزاد کيش 68051020 تسمه هاي سنباده با محيط كمتر ا ز 4متر طول روي تكيه گاه ازپارچه نسجي تاروپودباف 7,985 341,536,353 Rls. 37,186 $
135 1385 منطقه آزاد کيش 70131000 ا شياءا زشيشه- سرا ميك, برا ي سرميز,آشپزخانه,... كه درجاي ديگرذكرنشده. 45,146 330,977,702 Rls. 36,047 $
136 1385 منطقه آزاد کيش 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذكوردرجاي ديگر 13,178 330,099,074 Rls. 35,884 $
137 1385 منطقه آزاد کيش 85281300 تلويزيونهاي سياه و سفيد يا ساير تك رنگها 14,840 326,978,373 Rls. 35,606 $
138 1385 منطقه آزاد کيش 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 19,200 326,573,440 Rls. 35,547 $
139 1385 منطقه آزاد کيش 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توكردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن 13,550 313,867,054 Rls. 34,042 $
140 1385 منطقه آزاد کيش 70109090 سايرقرا به بطري فلاسك ظرف دهان گشادكوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذكوردرجاي ديگر 14,154 309,097,977 Rls. 33,580 $
141 1385 منطقه آزاد کيش 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 2,462 308,902,309 Rls. 33,472 $
142 1385 منطقه آزاد کيش 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لكترومكانيكي خانگي 47,580 308,609,943 Rls. 33,556 $
143 1385 منطقه آزاد کيش 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 22,075 305,040,264 Rls. 33,017 $
144 1385 منطقه آزاد کيش 29157090 سايرا ستئارا تها همچنين ا سيدپالمتيك, ا سيدا ستئاريك وا ملاح وا سترهاي آنها 13,650 303,933,620 Rls. 32,975 $
145 1385 منطقه آزاد کيش 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 1,080 302,887,980 Rls. 33,002 $
146 1385 منطقه آزاد کيش 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 2,861 294,597,030 Rls. 31,967 $
147 1385 منطقه آزاد کيش 84821000 بلبرينگ. 2,951 293,985,872 Rls. 31,879 $
148 1385 منطقه آزاد کيش 38249040 پاك كننده هاي صنعتي 44,250 290,264,407 Rls. 31,538 $
149 1385 منطقه آزاد کيش 55032000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 21,600 286,974,750 Rls. 31,118 $
150 1385 منطقه آزاد کيش 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 200,000 283,878,300 Rls. 30,900 $
151 1385 منطقه آزاد کيش 84501910 ماشين لباسشويي نيمه ا توماتيك دوقلو فاقد ا لمنت جهت خشك كردن 9,504 282,954,552 Rls. 30,703 $
152 1385 منطقه آزاد کيش 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 650 282,930,960 Rls. 30,680 $
153 1385 منطقه آزاد کيش 85393290 ساير لامپهاي بخار جيوه يا سديم وهالوژنه فلزي بيش ا ز 500 وا ت 8,500 276,656,858 Rls. 29,951 $
154 1385 منطقه آزاد کيش 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تكيه گاه ا زكاغذيامقوا غيرمذكوردر جاي ديگر 11,152 274,727,292 Rls. 29,826 $
155 1385 منطقه آزاد کيش 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 3,524 270,999,288 Rls. 29,389 $
156 1385 منطقه آزاد کيش 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 9,925 267,002,883 Rls. 29,031 $
157 1385 منطقه آزاد کيش 52094200 پارچه هاي موسوم به" دنيم", دا را ي 85%يابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع 200گرم بابيشتر. 6,375 263,102,824 Rls. 28,639 $
158 1385 منطقه آزاد کيش 62103000 لباس دوخته ومهياازانواع مذكور درشماره هاي 620111لغايت 620119ا ز پارچه هاي مشمول 5906، 5903، 5907 5,800 261,783,398 Rls. 28,613 $
159 1385 منطقه آزاد کيش 90031190 دوره و قاب برا ي عينك ،براي محافظ جشم وهمانند، ا ز موا د پلاستيكي غيرا زا نوا ع نيم ساخته (BLANK) 919 254,470,087 Rls. 27,708 $
160 1385 منطقه آزاد کيش 85271390 سايردستگاههاي گيرنده راديويي ،توا م شده باوسايل ضبط ياپخش صوت غيرمذكور درجاي ديگر 15,171 254,156,926 Rls. 27,680 $
161 1385 منطقه آزاد کيش 85392290 سايرلامپهاي رشته ا ي , به قدرت حداكثر w200 وولتاژبيش ا ز100ولت غير مذكور درجاي ديگر 18,544 252,434,840 Rls. 27,477 $
162 1385 منطقه آزاد کيش 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 55,166 252,246,268 Rls. 27,564 $
163 1385 منطقه آزاد کيش 39181000 پوشش كف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي كلروروينيل به شكل رول يا به شكل چهارگوش 48,500 250,692,028 Rls. 27,249 $
164 1385 منطقه آزاد کيش 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 1,947 242,526,911 Rls. 26,358 $
165 1385 منطقه آزاد کيش 12022000 بادا م زميني (آرا شيد)پوست كنده , تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده باشد 65,489 242,211,082 Rls. 26,222 $
166 1385 منطقه آزاد کيش 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 6,350 236,485,211 Rls. 25,664 $
167 1385 منطقه آزاد کيش 32072010 لعاب ها 40,000 236,359,872 Rls. 25,753 $
168 1385 منطقه آزاد کيش 64041190 سايركفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 6,235 233,340,443 Rls. 25,307 $
169 1385 منطقه آزاد کيش 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 13,780 231,160,012 Rls. 25,288 $
170 1385 منطقه آزاد کيش 90092100 دستگاههاي فتوكپي ,توا م با سيستم اپيتكي 1,280 231,123,760 Rls. 25,164 $
171 1385 منطقه آزاد کيش 95021000 عروسكهائيكه منحصراٌ به شكل ا نسان هستند,حتي ملبس 13,804 223,805,073 Rls. 24,284 $
172 1385 منطقه آزاد کيش 48063000 كاغذ رسامي(كالك ),به شكل رول يا ورق 9,543 222,548,400 Rls. 24,224 $
173 1385 منطقه آزاد کيش 42021900 رختدا ن, چمدا ن, كيف برك, كيف ا سناد,كيف مدرسه كه درجاي ديگر مذكور نباشند 15,988 220,254,388 Rls. 23,899 $
174 1385 منطقه آزاد کيش 90091100 دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك , كه به طريقه نسخه بردا ري مستقيم ا زتصويرا صلي روي كپي(فرآيندمستقيم ) كارمي كند 1,375 219,464,052 Rls. 23,904 $
175 1385 منطقه آزاد کيش 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذكور 46 218,046,610 Rls. 23,758 $
176 1385 منطقه آزاد کيش 40169990 سايرا شياا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذكور درجاي ديگر 2,212 212,316,709 Rls. 22,976 $
177 1385 منطقه آزاد کيش 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 308 211,674,758 Rls. 23,036 $
178 1385 منطقه آزاد کيش 55161400 پارچه هاي تاروپودباف چاپ شده, دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريكسره مصنوعي. 8,858 210,247,827 Rls. 22,868 $
179 1385 منطقه آزاد کيش 95034100 بازيچه هابه شكل حيوا نات يابه شكل مخلوقات غيرا نسان, ا نباشته شده 4,845 209,337,992 Rls. 22,794 $
180 1385 منطقه آزاد کيش 63041900 روتختي ورختخوا ب پوش (باستثناءكشباف ياقلاب باف ). 14,743 206,035,158 Rls. 22,380 $
181 1385 منطقه آزاد کيش 90031990 دوره و قاب برا ي عينك ،براي محافظ چشم وهمانند،ا ز موا د غير پلاستيكي بغير از انواع نيم ساخته(BLANK ) 296 197,808,023 Rls. 21,543 $
182 1385 منطقه آزاد کيش 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس ا ستنلس ا ستيل،حديدشده ،ازچد ن ،آهن يافولاد 1,680 194,856,741 Rls. 21,231 $
183 1385 منطقه آزاد کيش 62129000 بندشلوا ر,بندجورا ب وا شياءهمانند. 5,579 193,508,889 Rls. 20,982 $
184 1385 منطقه آزاد کيش 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, كاشكول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذكوردرجاي ديگر 4,594 192,190,091 Rls. 20,834 $
185 1385 منطقه آزاد کيش 07134000 عدس غلاف كنده , خشك كرده 64,800 190,505,308 Rls. 20,757 $
186 1385 منطقه آزاد کيش 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب كردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 9,935 190,188,847 Rls. 20,601 $
187 1385 منطقه آزاد کيش 40129000 لاستيك روئي توپريانيمه توپر،لاستيك ونوار دوررينگ چرخ ا ز كائوچو 48,020 189,619,396 Rls. 20,549 $
188 1385 منطقه آزاد کيش 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 108 184,136,485 Rls. 19,976 $
189 1385 منطقه آزاد کيش 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاكيزگي از سرا ميك غيرا زچيني غيرمذكوردرجاي ديگر 23,217 183,088,979 Rls. 19,882 $
190 1385 منطقه آزاد کيش 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 88 182,857,390 Rls. 19,820 $
191 1385 منطقه آزاد کيش 83024100 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند برا ي ساختمان ا زفلزمعمولي 13,709 182,186,474 Rls. 19,816 $
192 1385 منطقه آزاد کيش 70132120 ليوا ن غيرا زشيشه سرا ميك ا زكريستال سرب دا رساخته شده به صورت ماشيني باكليشه يابگونه ا ي ديگرتزئين شده 8,004 176,593,852 Rls. 19,210 $
193 1385 منطقه آزاد کيش 87083110 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي 6,452 172,368,179 Rls. 18,705 $
194 1385 منطقه آزاد کيش 90049000 عينك, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينك آفتابي) 3,598 166,555,509 Rls. 18,056 $
195 1385 منطقه آزاد کيش 87088010 كمك فنرها ،برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 8,926 166,453,017 Rls. 18,055 $
196 1385 منطقه آزاد کيش 64052000 ساير كفش ها كه درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زموا دنسجي 2,500 165,594,000 Rls. 17,962 $
197 1385 منطقه آزاد کيش 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 20,758 164,536,764 Rls. 17,935 $
198 1385 منطقه آزاد کيش 69120010 اشياء سرميزوا شياء ا شپزخانه غيرا زچيني(stone ware) 16,281 158,926,695 Rls. 17,302 $
199 1385 منطقه آزاد کيش 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 1,315 158,642,999 Rls. 17,210 $
200 1385 منطقه آزاد کيش 84715020 دستگاه كامل كامپيوترserverشامل كليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوكارت شبكه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 200 157,075,329 Rls. 17,101 $
مجموع کل
449,697,071,870 ريال
مجموع کل
48,891,767 دلار