آمار کل " واردات از" کشور "امارات متحده عربي" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [7] [6]   [4] [3] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
401 1385 امارات متحده عربي 29369000 ساير پروويتامين ها به صورت مخلوط شده (بانضمام كنسانتره هاي طبيعي) ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 43,279 6,362,702,727 Rls. 692,396 $
402 1385 امارات متحده عربي 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريك محفظه 552,498 6,359,090,926 Rls. 691,876 $
403 1385 امارات متحده عربي 03042000 فيله ماهي ,يخ زده 762,261 6,349,295,323 Rls. 688,151 $
404 1385 امارات متحده عربي 42022900 كيف دستي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 545,599 6,315,476,962 Rls. 686,944 $
405 1385 امارات متحده عربي 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيك (Scanners ) تشخيص امراض 6,464 6,309,517,219 Rls. 688,167 $
406 1385 امارات متحده عربي 84271022 ا را به هاي خودرو،مستعمل ، باموتوربرقي وظرفيت كمترا ز5تن 349,380 6,302,576,994 Rls. 684,775 $
407 1385 امارات متحده عربي 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيك. 578,162 6,299,809,787 Rls. 685,220 $
408 1385 امارات متحده عربي 89040000 شناورهاي يدك كش و جلورا ن 54,000 6,283,453,100 Rls. 684,994 $
409 1385 امارات متحده عربي 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 499,900 6,278,893,418 Rls. 685,536 $
410 1385 امارات متحده عربي 39173900 سايرلوله هاوشيلنگ ها ا زموا دپلاستيكي غيرمذكورومشمول درجاي ديگر 331,475 6,257,676,779 Rls. 680,964 $
411 1385 امارات متحده عربي 96071900 انواع زيپ غيراز رديف 96071100 805,311 6,239,340,284 Rls. 677,893 $
412 1385 امارات متحده عربي 73061090 لوله براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا غير مذكور درجاي ديگر 745,654 6,233,885,713 Rls. 678,443 $
413 1385 امارات متحده عربي 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي كنترل الكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز5/ 72كيلو ولت 23,526 6,228,154,373 Rls. 677,809 $
414 1385 امارات متحده عربي 84072900 موتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي -احتراقي يادوار برا ي وسايط نقليه آبي غيرازموتورهاي خارج ا زبدنه 64,962 6,222,526,951 Rls. 675,671 $
415 1385 امارات متحده عربي 73072900 لوازم وا تصالات لوله كشي از فولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 118,601 6,204,298,852 Rls. 675,333 $
416 1385 امارات متحده عربي 28311000 دي تيونيت ها و سولفوكسيلات هاي سديم 560,000 6,200,484,220 Rls. 673,970 $
417 1385 امارات متحده عربي 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج 2,799,023 6,170,019,584 Rls. 671,469 $
418 1385 امارات متحده عربي 38170010 ا كليل بنزن خطي (lab) 409,453 6,160,719,126 Rls. 668,263 $
419 1385 امارات متحده عربي 29034500 سايرمشتقات پرهالوژنه فقط بافلوئوروكلر,كه درجاي ديگري مذكورنباشند 150,333 6,157,661,795 Rls. 670,817 $
420 1385 امارات متحده عربي 85016100 ژنرا تورها باجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت حدا كثر 75كيلوولت آمپرKVA 332,094 6,148,583,808 Rls. 666,886 $
421 1385 امارات متحده عربي 40025900 كائوچوي آكريلونيتريل - بوتادين (باستثناي لاتكس ) 319,200 6,148,535,541 Rls. 668,175 $
422 1385 امارات متحده عربي 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 125,961 6,145,722,942 Rls. 667,223 $
423 1385 امارات متحده عربي 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 782,100 6,141,618,431 Rls. 669,369 $
424 1385 امارات متحده عربي 84281020 آسانسور باسيستم محركه بدون گيربكس (less gear ) وهيدروليكي 107,940 6,110,137,828 Rls. 666,022 $
425 1385 امارات متحده عربي 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 27,231 6,103,991,827 Rls. 663,121 $
426 1385 امارات متحده عربي 54033100 نخ يك لاا زريون ويسكوز,باتاب 120دورياكمتردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 328,912 6,098,849,329 Rls. 660,917 $
427 1385 امارات متحده عربي 58110000 محصولات نسجي لايه دوزي شده بصورت توپ (...غيرا ز گلدوزيها وقلابدوزي هامشمول شماره 5810 ). 398,707 6,071,792,480 Rls. 658,593 $
428 1385 امارات متحده عربي 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذكورومشمول درجاي ديگربه ا شكال ا بتدا ئي 164,890 6,065,918,597 Rls. 661,054 $
429 1385 امارات متحده عربي 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان ،مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 21,183 6,035,736,837 Rls. 657,246 $
430 1385 امارات متحده عربي 85438990 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 76,216 5,996,189,424 Rls. 652,193 $
431 1385 امارات متحده عربي 29024200 متاا كسيلن (xylene-m) 693,200 5,994,885,662 Rls. 649,544 $
432 1385 امارات متحده عربي 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 545,930 5,989,328,458 Rls. 650,575 $
433 1385 امارات متحده عربي 40024900 كائوچوي كلروپرن (كلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتكس ) 245,443 5,986,325,481 Rls. 649,517 $
434 1385 امارات متحده عربي 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذكور در جاي ديگر 342,919 5,979,302,794 Rls. 650,055 $
435 1385 امارات متحده عربي 84701000 ماشين حساب برقي كه قادرا ست بدون نيروي برق خارجي كاركند,ماشين هاي جيبي ضبط ،پخش ونمايش داده هاكه داراي اعمال محاسبه اي باشند 325,942 5,950,789,643 Rls. 646,786 $
436 1385 امارات متحده عربي 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وكابل 104,316 5,947,008,261 Rls. 646,925 $
437 1385 امارات متحده عربي 90221990 دستگاههايي كه باا شعه X كارمي كنند ،غيرمذكور درجاي ديگر 23,050 5,942,628,547 Rls. 647,837 $
438 1385 امارات متحده عربي 87086011 محورهاي غيرمحرك ،برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي 121,397 5,934,949,666 Rls. 646,980 $
439 1385 امارات متحده عربي 87089911 اجزاء وقطعات جعبه دنده ،برا ي سوا ري ,سوا ري كار ,وا نت وترا كتوركشاورزي 214,534 5,923,084,537 Rls. 645,311 $
440 1385 امارات متحده عربي 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 32,629 5,904,128,097 Rls. 643,417 $
441 1385 امارات متحده عربي 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 1,921 5,893,277,909 Rls. 639,690 $
442 1385 امارات متحده عربي 69089020 كاشي يا سرا ميك باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(كاشي كف ) ورني يالعاب زده 3,735,607 5,881,059,295 Rls. 639,072 $
443 1385 امارات متحده عربي 83024100 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند برا ي ساختمان ا زفلزمعمولي 269,523 5,871,160,294 Rls. 638,428 $
444 1385 امارات متحده عربي 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 1,574,724 5,857,462,846 Rls. 639,552 $
445 1385 امارات متحده عربي 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 553,174 5,856,561,872 Rls. 636,961 $
446 1385 امارات متحده عربي 85068020 قوه هاي نيم قلمي غير مذكور درجاي ديگر 411,487 5,843,670,770 Rls. 635,448 $
447 1385 امارات متحده عربي 85182100 تك بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 469,501 5,829,588,941 Rls. 634,538 $
448 1385 امارات متحده عربي 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 187,457 5,819,748,808 Rls. 633,161 $
449 1385 امارات متحده عربي 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 320,004 5,803,339,943 Rls. 631,216 $
450 1385 امارات متحده عربي 84186990 سايرتجهيزات سردكننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراكمي باكندانسور مبدل حرا رتي, بجز چيلرهاي جذبي 93,471 5,790,303,503 Rls. 631,746 $
451 1385 امارات متحده عربي 05111000 ا سپرم گاوي 88 5,787,124,552 Rls. 627,555 $
452 1385 امارات متحده عربي 29142900 ستن هاي سيكلا نيك, سيكلنيك ياسيكلوترپنيك بدون عامل ا كسيژن دا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر 316,480 5,772,217,786 Rls. 627,157 $
453 1385 امارات متحده عربي 27131200 كك نفت تكليس شده 2,313,000 5,768,515,075 Rls. 628,300 $
454 1385 امارات متحده عربي 87083190 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري كارووا نت وترا كتوركشاورزي 173,195 5,764,207,422 Rls. 627,102 $
455 1385 امارات متحده عربي 72192300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده,بصورت غير طومار باپهناي 600mmmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4 mm. 173,151 5,741,901,156 Rls. 622,319 $
456 1385 امارات متحده عربي 42021200 رختدا ن, چمدا ن, كيف (برزك, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيك يانسجي 792,703 5,737,403,492 Rls. 623,636 $
457 1385 امارات متحده عربي 95029900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ،برا ي عروسكهائيكه منحصرا" به شكل ا نسان هستند ،غيرازرديف 95029100 490,480 5,726,654,279 Rls. 622,395 $
458 1385 امارات متحده عربي 90152000 تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاكي مترها وتاكئو مترها 2,500 5,726,070,862 Rls. 623,376 $
459 1385 امارات متحده عربي 71159000 مصنوعات ا زفلزا ت گرانبها يافلزات دا را ي روكش ياپوشش ا زفلزا ت گرا نبها,كه درجاي ديگرذكرنشده. 209,547 5,722,911,121 Rls. 622,663 $
460 1385 امارات متحده عربي 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذكوردرجاي ديگر 287,574 5,689,329,292 Rls. 619,255 $
461 1385 امارات متحده عربي 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 8,499 5,677,893,612 Rls. 617,119 $
462 1385 امارات متحده عربي 29054900 ساير پلي ا لكل ها,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 785,260 5,674,106,480 Rls. 617,770 $
463 1385 امارات متحده عربي 82054000 آچارپيچ گوشتي. 271,940 5,641,286,076 Rls. 613,085 $
464 1385 امارات متحده عربي 35061000 محصولات كه مصرف چسب هاياچسباننده ها را دا شته آماده خرده فروشي دربسته هاي كمترازيك كيلوگرم 374,292 5,636,315,323 Rls. 612,670 $
465 1385 امارات متحده عربي 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 420,575 5,628,099,639 Rls. 611,362 $
466 1385 امارات متحده عربي 85111000 شمع هاي جرقه زن 201,382 5,619,525,439 Rls. 611,199 $
467 1385 امارات متحده عربي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير ا شكال كربن كه در جاي ديگري مذكوريامشمول نباشد 1,009,060 5,604,320,522 Rls. 606,860 $
468 1385 امارات متحده عربي 90261010 فلومتر 9,742 5,593,664,151 Rls. 610,557 $
469 1385 امارات متحده عربي 84133010 پمپ ا نژكتور 90,527 5,586,940,544 Rls. 606,947 $
470 1385 امارات متحده عربي 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لكترومكانيكي خانگي 347,385 5,586,616,134 Rls. 607,091 $
471 1385 امارات متحده عربي 85392940 لامپ خودرو 218,188 5,582,728,344 Rls. 606,996 $
472 1385 امارات متحده عربي 29173200 ا ورتوفتالات هاي دي ا كتيل 416,000 5,575,870,235 Rls. 606,805 $
473 1385 امارات متحده عربي 38231100 ا سيدهاي ا ستاريك 846,200 5,572,382,407 Rls. 604,944 $
474 1385 امارات متحده عربي 29095000 ا تر-فنل ها,ا تر-ا لكل- فنل هاومشتقات هالوژنه... سولفونه نيتره يا نيترو انها 252,000 5,566,487,384 Rls. 606,834 $
475 1385 امارات متحده عربي 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليك )برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 52,585 5,554,365,597 Rls. 606,565 $
476 1385 امارات متحده عربي 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توكردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن 227,369 5,523,989,461 Rls. 599,599 $
477 1385 امارات متحده عربي 79012000 آلياژهاي روي به صورت كارنشده 231,120 5,489,389,059 Rls. 595,567 $
478 1385 امارات متحده عربي 37019930 كليشه چاپ 26,606 5,464,654,326 Rls. 593,564 $
479 1385 امارات متحده عربي 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 74,569 5,456,703,775 Rls. 594,752 $
480 1385 امارات متحده عربي 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايك دستگاه مولد سرما 135,579 5,441,069,687 Rls. 592,929 $
481 1385 امارات متحده عربي 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 783,615 5,431,408,941 Rls. 589,538 $
482 1385 امارات متحده عربي 67029000 گل, برگ وميوه مصنوعي واشياء مربوطبه آن از ساير مواد. 372,514 5,413,609,470 Rls. 587,873 $
483 1385 امارات متحده عربي 38249040 پاك كننده هاي صنعتي 252,902 5,404,641,487 Rls. 588,507 $
484 1385 امارات متحده عربي 84272012 سايرا را به هاي خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 532,770 5,398,058,217 Rls. 587,025 $
485 1385 امارات متحده عربي 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 55,228 5,396,866,237 Rls. 587,584 $
486 1385 امارات متحده عربي 87083990 ترمزهاوترمزهاي خودكاروقطعات آن ،براي وسايل نقليه رديف 8701تا8705،بجزا نوا ع سوا ري ،سواري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 441,295 5,394,487,170 Rls. 586,468 $
487 1385 امارات متحده عربي 32041320 رنگهاي نساجي كاتيونيك 299,000 5,366,451,914 Rls. 583,858 $
488 1385 امارات متحده عربي 84264100 جرثقيل ها, جرثقيل هاي دريك, جرثقيل هاي كابلي , كه درجاي ديگرمذكورنباشد,خودرو,باچرخهاي لاستيكي 195,780 5,358,953,810 Rls. 584,142 $
489 1385 امارات متحده عربي 44190000 ا شياء چوبي برا ي سرويس ميز يا آشپزخانه 612,874 5,355,464,625 Rls. 582,231 $
490 1385 امارات متحده عربي 84149030 اجزا ء وقطعات برا ي كمپرسورهاي تعرفه هاي 84143030و84143040 50,241 5,336,213,309 Rls. 580,282 $
491 1385 امارات متحده عربي 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 193,776 5,309,919,141 Rls. 576,563 $
492 1385 امارات متحده عربي 39181000 پوشش كف, ديوا رياسقف ا زپليمرهاي كلروروينيل به شكل رول يا به شكل چهارگوش 950,469 5,290,994,998 Rls. 575,216 $
493 1385 امارات متحده عربي 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرك ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 411,459 5,290,745,592 Rls. 575,203 $
494 1385 امارات متحده عربي 28046900 سيليسيم, حاوي كمتر ا ز99/99 درصد وزني سيليسيم 483,197 5,274,845,981 Rls. 573,449 $
495 1385 امارات متحده عربي 84301000 ماشين پايه كوبي وماشين پايه درآوردن 43,608 5,249,914,318 Rls. 571,506 $
496 1385 امارات متحده عربي 84671900 ا بزا رپنوماتيك (غيرا زنوع دوا ر),برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 148,720 5,244,793,004 Rls. 570,306 $
497 1385 امارات متحده عربي 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيك ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 45,715 5,240,191,325 Rls. 571,227 $
498 1385 امارات متحده عربي 84501910 ماشين لباسشويي نيمه ا توماتيك دوقلو فاقد ا لمنت جهت خشك كردن 475,113 5,220,749,014 Rls. 567,285 $
499 1385 امارات متحده عربي 84294011 غلطك را ه سازي نو,باقدرت 150اسب بخاروكمتر 44,488 5,196,735,091 Rls. 563,267 $
500 1385 امارات متحده عربي 29231000 كولين و ا ملاح آن 572,000 5,188,718,610 Rls. 564,014 $
501 1385 امارات متحده عربي 85282100 مونيتورهاي ويدئويي رنگي 49,945 5,164,143,356 Rls. 560,959 $
502 1385 امارات متحده عربي 84818020 شيرتوپي valve ball ا ز جنس برنج لغايت 5/2 اينچ 658,737 5,153,785,825 Rls. 560,633 $
503 1385 امارات متحده عربي 44111900 تخته فيبري ا زچوب ياسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش ا ز8/0 سانتيمتر مكعب كارشده 1,423,339 5,148,004,046 Rls. 560,582 $
504 1385 امارات متحده عربي 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي كشاورزي 216,438 5,146,426,830 Rls. 560,233 $
505 1385 امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوط هيدروكربورهاي بودا ر (Aromatic)كه بيش از65درصد حجمي آن تقطير شود 502,560 5,134,465,601 Rls. 558,282 $
506 1385 امارات متحده عربي 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 477,008 5,131,509,189 Rls. 557,393 $
507 1385 امارات متحده عربي 25070010 كائولن 2,928,000 5,130,493,035 Rls. 557,786 $
508 1385 امارات متحده عربي 90101090 دستگاهها ظاهركردن ياچاپ فيلم ياكاغذ عكاسي به صورت خودكاربجزدستگاههاي ظهور فيلم را ديولوژي پزشكي 64,978 5,129,669,883 Rls. 557,523 $
509 1385 امارات متحده عربي 85281212 تلوزيون رنگي 30ا ينچ وكمتر با صفحهLCD 41,004 5,118,750,988 Rls. 556,508 $
510 1385 امارات متحده عربي 59021010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيك چرخ ا زپلي آميد 6آغشته شده 144,946 5,116,915,343 Rls. 559,640 $
511 1385 امارات متحده عربي 76121090 ساير ظروف لوله ا ي نرم ا زا لومينيوم بغيرا زموردمصرف در كرم و پماد 102,016 5,102,753,251 Rls. 553,977 $
512 1385 امارات متحده عربي 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذكوردرجاي ديگر 228,810 5,100,037,800 Rls. 555,136 $
513 1385 امارات متحده عربي 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 636,869 5,099,983,808 Rls. 555,104 $
514 1385 امارات متحده عربي 85103000 دستگاههاي موزدايي توا م شده با موتور برقي,(غيرا ز ريش ترا ش و ماشين هاي موزني ) 42,280 5,099,018,049 Rls. 554,428 $
515 1385 امارات متحده عربي 85167900 دستگاه هاي ا لكتروترميك برا ي مصارف خانگي ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد 298,984 5,087,606,906 Rls. 553,272 $
516 1385 امارات متحده عربي 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري كار،وا نت وترا كتور 124,139 5,084,515,777 Rls. 552,221 $
517 1385 امارات متحده عربي 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 226,847 5,079,800,183 Rls. 552,726 $
518 1385 امارات متحده عربي 39012091 پلي ا تيلن باوزن مخصوص چگالي94%يابيشتر بصورت پودرغيرمذكور 357,000 5,075,889,708 Rls. 554,339 $
519 1385 امارات متحده عربي 39206390 سايرصفحه, ورق, ..ا زپليا سترهاي ا شباع نشده غيرا سفنجي بجزفيلم متالايز 193,172 5,066,726,963 Rls. 551,772 $
520 1385 امارات متحده عربي 83011000 قفل آويزا زفلزمعمولي. 558,812 5,063,584,523 Rls. 550,193 $
521 1385 امارات متحده عربي 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذكوردرجاي ديگر 230,345 5,054,128,491 Rls. 548,613 $
522 1385 امارات متحده عربي 90142000 آلات ودستگاههاي ناوبري هوا ئي يا فضائي (غيرا زقطب نماها) 623 5,039,970,964 Rls. 547,199 $
523 1385 امارات متحده عربي 73102990 منبع چيلك بشكه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 260,855 5,036,410,242 Rls. 546,702 $
524 1385 امارات متحده عربي 85399090 سايراجزاءوقطعات براي لامپ ولوله بر قي رشته اي ياتخليه الكتريكي ، بجز سر پيچ با سايز 72E براي لامپ رشته اي 207,702 5,028,976,480 Rls. 546,061 $
525 1385 امارات متحده عربي 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي كف, برا ي سقف و همانند 382,908 5,027,768,568 Rls. 547,250 $
526 1385 امارات متحده عربي 87089319 كلاچ برا ي ساير وسايل نقليه موتوري غيرازرديف 87089311 214,950 5,024,573,599 Rls. 545,748 $
527 1385 امارات متحده عربي 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 174,690 5,021,038,950 Rls. 546,654 $
528 1385 امارات متحده عربي 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني كربن 811,000 5,018,565,877 Rls. 546,608 $
529 1385 امارات متحده عربي 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذكور درجاي ديگر 23,216 5,006,146,521 Rls. 544,759 $
530 1385 امارات متحده عربي 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن كه درجاي ديگر مذكور نباشد ,به ا شكال ا بتدا ئي 431,600 5,002,189,350 Rls. 545,009 $
531 1385 امارات متحده عربي 30064050 كامپوزيت 6,178 4,999,779,391 Rls. 542,036 $
532 1385 امارات متحده عربي 28352600 ساير فسفات هاي دي كلسيم , كه در جاي ديگري مذكور نباشد 901,200 4,986,742,859 Rls. 542,496 $
533 1385 امارات متحده عربي 84714190 ماشين خودكاردا ده پردا زي عددي بايك وا حدپردا زش و,ورودوخروج, بيش ا زKG10غيرمذكور درجاي ديگر 80,903 4,979,507,603 Rls. 542,176 $
534 1385 امارات متحده عربي 96082000 قلم وقلمهاي علامتگذا ري بانوك نمدي وياسايرنوكهاي متخلخل. 129,051 4,971,809,617 Rls. 542,436 $
535 1385 امارات متحده عربي 85179000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي برقي براي تلفن يا تلگرا ف 101,655 4,957,363,092 Rls. 538,778 $
536 1385 امارات متحده عربي 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودكار) 385,665 4,945,737,296 Rls. 537,472 $
537 1385 امارات متحده عربي 29171200 ا سيدآدي پيك , ا ملاح و ا سترهاي آن 554,000 4,930,030,142 Rls. 536,137 $
538 1385 امارات متحده عربي 90331090 سايرترموكوبل هابجزترموكوبل يكبارمصرف برا ي ترمومتر 28,287 4,920,908,079 Rls. 534,651 $
539 1385 امارات متحده عربي 85231190 سايرنوا رهاي مغناطيسي به پهناي حداكثر تا4mmبجزپنكيك نواركاست صوتي ونوارمغناطيسي صوتي وسوارشده 294,588 4,896,186,446 Rls. 532,517 $
540 1385 امارات متحده عربي 84191900 آبگرم كن هاي زودجوش يامخزني,غيربرقي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 153,803 4,885,822,448 Rls. 531,797 $
541 1385 امارات متحده عربي 85393110 فلورسنت روشنايي 18 ا لي 40 وا ت 384,976 4,883,780,894 Rls. 533,348 $
542 1385 امارات متحده عربي 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكانيزا سيون 74,536 4,865,083,532 Rls. 528,939 $
543 1385 امارات متحده عربي 90328100 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكار هيدروليكي يا پنوماتيكي 20,870 4,863,708,126 Rls. 529,593 $
544 1385 امارات متحده عربي 47042100 خميرچوب شيميائي آماده شدهباسولفيت, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده, سفيدشده تيره كاج 752,481 4,862,563,405 Rls. 530,932 $
545 1385 امارات متحده عربي 40023100 كائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) 237,600 4,842,259,022 Rls. 527,334 $
546 1385 امارات متحده عربي 39111000 رزين هاي نفت, رزين هاي كومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شكال ا وليه غيرمذكوردرجاي ديگر 391,650 4,841,339,322 Rls. 526,940 $
547 1385 امارات متحده عربي 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 362,000 4,839,930,679 Rls. 528,988 $
548 1385 امارات متحده عربي 90221410 دستگاه ماموگرا ف 8,220 4,829,980,879 Rls. 523,473 $
549 1385 امارات متحده عربي 83016000 ا جزا ءوقطعات قفل آويزوقفل مغزي وكلوني ا زفلزا ت معمولي. 276,797 4,813,701,890 Rls. 524,176 $
550 1385 امارات متحده عربي 85183000 هدفون وگوشي ( Earphone-headphone ) حتي توام شده بايك ميكروفون 180,402 4,801,375,434 Rls. 521,539 $
551 1385 امارات متحده عربي 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 538,732 4,786,089,253 Rls. 521,028 $
552 1385 امارات متحده عربي 69089010 كاشي يا سرا ميك باجذب آب كمترا زيك درصد(كاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده 3,896,378 4,780,169,948 Rls. 520,137 $
553 1385 امارات متحده عربي 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 36,812 4,774,986,453 Rls. 518,321 $
554 1385 امارات متحده عربي 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي كمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذكور در جاي ديگر 348,500 4,763,555,207 Rls. 519,149 $
555 1385 امارات متحده عربي 82111000 مجموعه هاا زا كاردوچاقو باتيغه هاي برنده ،جورشده 370,459 4,758,889,965 Rls. 517,089 $
556 1385 امارات متحده عربي 83012000 قفل مغزي وكلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 398,420 4,737,825,634 Rls. 514,374 $
557 1385 امارات متحده عربي 95067000 ا سكيت روي يخ وا سكيت روي زمين, كفشهاي ا سكيتينگ دا را ي ملحقات ا سكيت. 458,090 4,737,365,956 Rls. 516,415 $
558 1385 امارات متحده عربي 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 78,226 4,735,072,718 Rls. 515,450 $
559 1385 امارات متحده عربي 74101110 ورق نازك (foil)به ضخامت 50ميكرون وكمترازمس تصفيه شده بدون تكيه گاه 77,725 4,733,239,848 Rls. 515,292 $
560 1385 امارات متحده عربي 29336990 سايرتركيباتي كه ساختارآنهادا را ي يك حلقه تري آزين مترا كم نشده باشدغيرمذكور 120,238 4,728,422,668 Rls. 514,019 $
561 1385 امارات متحده عربي 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 406,982 4,719,852,236 Rls. 513,207 $
562 1385 امارات متحده عربي 90185010 دستگاه ويتركتومي,فيكووفيكوويتركتومي و كاست تخليه مربوط 980 4,708,511,870 Rls. 512,295 $
563 1385 امارات متحده عربي 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذكوردرجاي ديگر;به ا شكال ا بتدا ئي 158,508 4,654,240,111 Rls. 505,538 $
564 1385 امارات متحده عربي 07133900 لوبياي غلاف كنده , خشك كرده , كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 1,132,600 4,653,386,495 Rls. 505,077 $
565 1385 امارات متحده عربي 85161010 دستگاههاي آبگرم كن وآبسردكن توا م برقي 231,157 4,624,382,887 Rls. 504,369 $
566 1385 امارات متحده عربي 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 75,272 4,623,308,626 Rls. 504,487 $
567 1385 امارات متحده عربي 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 53,150 4,621,648,598 Rls. 503,375 $
568 1385 امارات متحده عربي 38123010 آنتي ا كسيدا نها 95,700 4,612,438,921 Rls. 502,274 $
569 1385 امارات متحده عربي 85332100 مقاومت هاي ثابت با ظرفيت تحمل قدرت حدا كثر 20 وا ت 38,300 4,608,079,598 Rls. 501,725 $
570 1385 امارات متحده عربي 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ا زموا د پلاستيكي 337,911 4,607,352,620 Rls. 500,650 $
571 1385 امارات متحده عربي 38089029 ضدجوندگان حشره كشهاومحصولات همانند تكنيكال... عرضه شده بصورت خرده فروشي غيرمذكور 106,155 4,589,816,597 Rls. 498,399 $
572 1385 امارات متحده عربي 39011091 ساير پلي ا تيلن باچگالي كمترا ز94 %به صورت پودرغيرمذكور 234,500 4,581,264,672 Rls. 497,437 $
573 1385 امارات متحده عربي 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 2,107 4,580,605,644 Rls. 498,559 $
574 1385 امارات متحده عربي 27131100 كك نفت تكليس نشده 900,000 4,571,503,119 Rls. 494,805 $
575 1385 امارات متحده عربي 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 139,782 4,566,087,111 Rls. 497,448 $
576 1385 امارات متحده عربي 84271011 ا را به هاي خودرو داراي موتوربرقي ،نو ، باظرفيت 5تن وبالاتر 94,453 4,560,264,019 Rls. 495,006 $
577 1385 امارات متحده عربي 90118000 ميكروسكوپهاي مركب ا پتيكي ,غيرمذكور درجاي ديگر 5,356 4,555,604,002 Rls. 495,340 $
578 1385 امارات متحده عربي 84678100 ا ره زنجيري باموتورغيربرقي 56,443 4,543,961,486 Rls. 496,313 $
579 1385 امارات متحده عربي 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتور 346,101 4,500,218,730 Rls. 488,848 $
580 1385 امارات متحده عربي 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 372,252 4,498,462,315 Rls. 489,089 $
581 1385 امارات متحده عربي 84291112 بلدوزرمستعمل باسال ساخت پنج سال وكمتر, باچرخ زنجيري وقدرت موتور 330اسب بخار وكمتر . 62,000 4,484,806,110 Rls. 501,158 $
582 1385 امارات متحده عربي 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 1,342 4,482,088,193 Rls. 488,192 $
583 1385 امارات متحده عربي 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي ومانع لغزندگي )ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 603,873 4,469,082,085 Rls. 485,658 $
584 1385 امارات متحده عربي 84253900 چرخهاي كشنده, چرخهاي طناب, بدون موتوربرقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 228,300 4,458,570,811 Rls. 483,336 $
585 1385 امارات متحده عربي 38151900 كاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 58,762 4,443,332,759 Rls. 482,754 $
586 1385 امارات متحده عربي 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 590,912 4,442,172,427 Rls. 481,253 $
587 1385 امارات متحده عربي 91021100 ساعت مچي,برقي حتي توا م بايك زمان شمارفقط بانمايشگر مكانيكي غيرا زرديف 91011100 30,791 4,414,611,920 Rls. 479,730 $
588 1385 امارات متحده عربي 39139000 پليمرهاي طبيعي تغييريافته وپليمرهاي طبيعي غيرمذكورومشمول درجاي ديگربه ا شكال ا بتدا ئي 64,501 4,388,303,325 Rls. 478,521 $
589 1385 امارات متحده عربي 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباكنترل شماره اي 25,170 4,376,288,878 Rls. 474,974 $
590 1385 امارات متحده عربي 90221490 سايربرا ي مصارف پزشكي.جرا حي يا دا مپزشكي 8,162 4,370,648,964 Rls. 485,055 $
591 1385 امارات متحده عربي 69120010 اشياء سرميزوا شياء ا شپزخانه غيرا زچيني(stone ware) 565,380 4,364,701,050 Rls. 474,881 $
592 1385 امارات متحده عربي 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرا زرديف شماره 87021000 52,031 4,356,931,547 Rls. 473,145 $
593 1385 امارات متحده عربي 74101190 سايرورق ونوا رهاي نازك بدون تكيه گاه ا زمس تصفيه شده به ضخامت بيشترا ز50ميكرون وكمتراز15/0ميلي متر 100,861 4,326,040,697 Rls. 472,624 $
594 1385 امارات متحده عربي 11022000 آرد ذرت 2,372,631 4,318,800,232 Rls. 469,617 $
595 1385 امارات متحده عربي 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 255,000 4,313,243,769 Rls. 466,928 $
596 1385 امارات متحده عربي 85253000 دوربين هاي تلويزيوني 5,667 4,300,354,808 Rls. 467,624 $
597 1385 امارات متحده عربي 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 34,430 4,292,459,157 Rls. 468,617 $
598 1385 امارات متحده عربي 85291020 آنتن مخابرا تي 57,138 4,291,610,939 Rls. 466,507 $
599 1385 امارات متحده عربي 85016300 ژنرا تورهاباجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت بيشترا زKVA 375و حدا كثرKVA 750 330,153 4,289,947,593 Rls. 465,488 $
600 1385 امارات متحده عربي 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي كه در دفاتر كار مورد استفاده قرار ميگيرند 445,099 4,289,239,688 Rls. 466,330 $
مجموع کل
1,056,679,074,511 ريال
مجموع کل
114,949,738 دلار