آمار کل " واردات از" کشور "چين" سال "1385"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1385 چين 87012000 ترا كتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 43,711,510 1,648,992,763,869 Rls. 179,055,619 $
2 1385 چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 17,466,262 711,836,781,222 Rls. 77,462,966 $
3 1385 چين 86050000 وا گن مسافري ياترامواي غير خودرو ،واگن توشه, پست وسايروا گنهارا ه آهن ياترا موا(به ا ستثناي 8604). 5,078,600 466,731,225,720 Rls. 51,128,826 $
4 1385 چين 85252030 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده تلفن همرا ه به ا ستثاي (1+1+1)BTS 3,267,953 462,524,914,653 Rls. 50,215,796 $
5 1385 چين 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 84,432,399 461,096,181,389 Rls. 50,097,578 $
6 1385 چين 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 68,440,338 349,457,680,118 Rls. 37,893,035 $
7 1385 چين 87043200 وسايل نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني جرقه ا ي -احتراقي ،به وزن ناخالص بيش ا ز5تن 9,235,080 336,255,408,513 Rls. 36,752,191 $
8 1385 چين 27040010 كك ونيمه كك زغال سنگ برا ي ساخت ا لكترودها 175,996,409 308,443,932,961 Rls. 33,516,458 $
9 1385 چين 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC )ا لكتريكي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز , بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 35,393,507 283,157,389,620 Rls. 30,869,696 $
10 1385 چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 3,510,879 278,151,107,642 Rls. 30,343,596 $
11 1385 چين 87021000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با موتور پيستوني درونسوز ترا كمي - ا حترا قي 5,697,610 260,837,775,866 Rls. 28,342,905 $
12 1385 چين 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 8,581,248 230,010,830,464 Rls. 25,023,088 $
13 1385 چين 27040090 سايركك ها ونيمه كك ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذكوردرجاي ديگر 119,372,962 211,569,980,455 Rls. 22,970,267 $
14 1385 چين 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 1,192,596 197,807,883,050 Rls. 21,501,503 $
15 1385 چين 85252020 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده SDH درحد1 STM به ظرفيت 155مگابايت برثانيه وبالاتر 672,764 190,391,734,895 Rls. 20,709,531 $
16 1385 چين 86039000 وا گن هاي خودروي را ه آهن ياترا مواي مسافري, باري سبك ياسنگين, كه درجاي ديگري مذكورنباشد 878,439 157,723,297,706 Rls. 17,110,360 $
17 1385 چين 85401100 لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون باا شعه كاتدي, رنگي (هم چنين مونيتور ويديوئي) 5,097,398 156,015,902,952 Rls. 16,966,129 $
18 1385 چين 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي 671,217 150,105,241,473 Rls. 16,320,668 $
19 1385 چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتكه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 5,980,481 145,899,963,235 Rls. 15,915,391 $
20 1385 چين 27131200 كك نفت تكليس شده 61,672,884 144,091,408,066 Rls. 15,673,225 $
21 1385 چين 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربكس ،ا كسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 3,521,156 128,857,511,413 Rls. 14,015,918 $
22 1385 چين 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 16,889,630 126,667,648,556 Rls. 13,732,528 $
23 1385 چين 38081029 ساير حشره كش ها تكنيكال (سم رقيق نشده ) 1,849,447 121,609,740,386 Rls. 13,236,792 $
24 1385 چين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 4,874,334 116,657,849,257 Rls. 12,682,601 $
25 1385 چين 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبكاري شده يااندود شده با روي 20,815,166 112,137,868,160 Rls. 12,180,898 $
26 1385 چين 87141930 كمك فنر براي موتورسيكلتها 4,755,572 110,789,565,006 Rls. 12,060,413 $
27 1385 چين 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا كمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 3,716,224 108,480,423,437 Rls. 11,796,198 $
28 1385 چين 84821000 بلبرينگ. 4,154,255 108,476,490,954 Rls. 11,790,494 $
29 1385 چين 48010000 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 17,974,201 108,286,299,645 Rls. 11,745,728 $
30 1385 چين 85173000 دستگاههاي قطع و وصل وتغيير ارتباط تلفني يا تلگرا في 368,030 108,043,668,027 Rls. 11,764,614 $
31 1385 چين 85015290 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت ا ز750 وات تا 75كيلووا ت بجزا لكتروموتورقفس سنجابي 11,897,491 106,409,086,930 Rls. 11,558,114 $
32 1385 چين 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذكور درجاي ديگر 1,060,965 105,993,166,320 Rls. 11,533,364 $
33 1385 چين 38083029 سايرعلف كش كند كننده ها يابازدا رنده هاي جوا نه زدن تكنيكال غيرمذكور 2,154,993 105,884,021,273 Rls. 11,497,252 $
34 1385 چين 85421000 كارتهاي توا م بايك مدا ر مجتمع ا لكترونيكي (كارتهاي هوشمندsmart cards ) 81,382 97,292,685,608 Rls. 10,560,532 $
35 1385 چين 85119000 ا جزا ء و قطعات ا دوا ت برقي برا ي روشن كردن يا برا ه ا ندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 3,629,610 95,120,961,682 Rls. 10,343,397 $
36 1385 چين 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيك) 4,415,207 92,688,767,917 Rls. 10,074,103 $
37 1385 چين 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 4,252,240 92,210,178,605 Rls. 10,025,089 $
38 1385 چين 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به كلينكر 192,332,000 88,984,713,552 Rls. 9,688,504 $
39 1385 چين 84109000 ا جزا ءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك, همچنين تنظيم كننده ها 669,802 83,245,925,170 Rls. 9,069,338 $
40 1385 چين 44112190 تخته فيبر با جرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم وسانتمتر مكعب با ضخامت بيش ا ز 6 ميلي متروكمتر كارنشده 24,838,360 82,320,650,107 Rls. 8,923,301 $
41 1385 چين 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيك باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم 4,279,091 82,262,149,186 Rls. 8,946,495 $
42 1385 چين 84261900 جرثقيل هاي جابجاكننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي پلي ،جرثقيل هاي سقفي ريلي وشاسي دار متحرك كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد. 2,725,642 82,238,022,722 Rls. 8,921,138 $
43 1385 چين 10051090 دانه ذرت به جز رديف 10051010 57,007,376 80,952,348,950 Rls. 8,855,962 $
44 1385 چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله كشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن, كه درجاي ديگرذكرنشده, ياا زفولاد. 11,310,101 80,803,439,354 Rls. 8,781,008 $
45 1385 چين 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM) 269,203 79,426,512,892 Rls. 8,639,314 $
46 1385 چين 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 2,361,199 77,681,688,876 Rls. 8,463,593 $
47 1385 چين 32061190 پيگمان هاوفرآورده هاي حاوي حداقل 80درصد ا كسيد تيتانيوم به غيرا ز مستربچ 5,019,000 73,313,546,473 Rls. 7,967,637 $
48 1385 چين 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 5/2 ميليمتر تا 5/4ميليمتر 25,288,858 73,143,010,716 Rls. 7,951,982 $
49 1385 چين 92019000 پيانوي خودكار,كلاوسن وسايرآلات سيمي يا زهي شستي دار كه درجاي ديگري مذكورنباشند. 28,490 72,924,496,896 Rls. 7,904,361 $
50 1385 چين 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن كه درجاي ديگرمذكورنباشند. 174,662 72,802,460,652 Rls. 7,944,712 $
51 1385 چين 86071100 بوژي محرك و بوژي را هنماي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 726,464 72,581,500,001 Rls. 7,928,931 $
52 1385 چين 70191200 خامه ا زا لياف شيشه. 7,750,716 70,170,529,310 Rls. 7,622,383 $
53 1385 چين 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 5,185,084 70,069,985,353 Rls. 7,621,285 $
54 1385 چين 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 2,902,822 68,341,773,403 Rls. 7,423,898 $
55 1385 چين 73111090 سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 4,485,346 66,523,180,244 Rls. 7,223,151 $
56 1385 چين 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 4,585,180 65,485,224,389 Rls. 7,105,166 $
57 1385 چين 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 12,582,660 65,346,634,105 Rls. 7,089,601 $
58 1385 چين 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 13,947,355 63,292,264,483 Rls. 6,886,313 $
59 1385 چين 84713020 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي( pc)كيفي (note book) 47,029 62,921,903,857 Rls. 6,843,334 $
60 1385 چين 73041000 لوله هاي بدون درزا زآهن ياا زفولادكه برا ي خط لوله نفت ياگازبكارميروند. 6,439,316 62,580,217,989 Rls. 6,798,861 $
61 1385 چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 2,166,103 61,440,564,755 Rls. 6,676,899 $
62 1385 چين 25199090 ا كسيدهاي منيزيم حتي خالص 20,884,520 61,355,692,609 Rls. 6,671,207 $
63 1385 چين 85175010 كارت مودم داخلي 45,773 58,785,625,782 Rls. 6,384,060 $
64 1385 چين 85261000 دستگاههاي را دا ر 33,112 57,937,511,565 Rls. 6,276,164 $
65 1385 چين 87041010 دامپرهاي طراحي شده براي خارج ازشاهراههابا وزن ناخالص وسيله نقليه (وزن وسيله نقليه و محموله )حدا كثر30 تن 1,584,220 57,860,910,362 Rls. 6,324,896 $
66 1385 چين 98870322 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 33% ا لي 34% بجز لاستيك 1,583,405 57,526,861,502 Rls. 6,258,098 $
67 1385 چين 84143010 كمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا كثريك ا سب بخار(75/0كيلووات) 2,141,510 57,434,683,508 Rls. 6,236,127 $
68 1385 چين 54021010 نخ پلي آميد 6 دسي تكس 900 تا 2400ومقاومت 5/73تا4/ cn/tex90غير خرده فروشي 2,212,461 57,040,179,211 Rls. 6,210,269 $
69 1385 چين 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 3,522,618 56,889,334,564 Rls. 6,205,480 $
70 1385 چين 85281219 تلويزيونهاي رنگي 30 اينچ وكمتر بجز با صفحه پلاسما وLCD 1,402,845 56,523,423,560 Rls. 6,163,803 $
71 1385 چين 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وكابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 8,740,412 56,220,341,256 Rls. 6,118,752 $
72 1385 چين 95069110 دستگاه TRAD MILL 2,136,820 56,025,712,406 Rls. 6,090,628 $
73 1385 چين 98870442 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربكس ، ا كسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 2,440,107 55,465,876,335 Rls. 6,045,157 $
74 1385 چين 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا كمترا ز 2درصد وزني كربن ساير ا بعاد 6,447,000 54,114,622,194 Rls. 5,875,429 $
75 1385 چين 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 1,381,445 54,065,155,194 Rls. 5,874,863 $
76 1385 چين 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيكلت (ا زجمله موتورسيكلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 4,946,318 53,681,680,680 Rls. 5,840,989 $
77 1385 چين 72083700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشكل طومارياپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميليمتر 9,702,909 53,380,394,583 Rls. 5,804,873 $
78 1385 چين 29181400 ا سيدسيتريك 8,045,950 52,889,791,969 Rls. 5,758,492 $
79 1385 چين 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 11,902,204 52,156,654,552 Rls. 5,651,106 $
80 1385 چين 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدوسايل رابط برقي,فاقد قسمتهاي عايق برقي ،سيم پيچ ،اتصالات ياساير ادوات برقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 54,756 51,975,045,970 Rls. 5,639,651 $
81 1385 چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 1,001,887 51,543,418,849 Rls. 5,600,608 $
82 1385 چين 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر(tuner video)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 1,287,006 51,507,842,385 Rls. 5,590,583 $
83 1385 چين 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 8,347,485 51,264,249,695 Rls. 5,573,806 $
84 1385 چين 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته...., باپلي وينيل كلرا يد(C.V.P). 6,816,893 50,882,729,731 Rls. 5,532,688 $
85 1385 چين 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزكلكتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 4,715,806 50,690,389,944 Rls. 5,509,124 $
86 1385 چين 76061200 صفحه مربع يامستطيل ,ا زآلياژآلومينيوم, به ضخامت بيش ا ز 2/0 mm 2,826,987 50,407,001,703 Rls. 5,475,829 $
87 1385 چين 90152000 تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاكي مترها وتاكئو مترها 38,724 49,145,093,369 Rls. 5,361,822 $
88 1385 چين 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 11,257,855 49,023,949,909 Rls. 5,310,532 $
89 1385 چين 87042300 وسايط نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني ترا كمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن بيش ا ز20تن 1,667,500 48,966,491,546 Rls. 5,359,143 $
90 1385 چين 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتكه 2,223,277 48,915,956,622 Rls. 5,335,354 $
91 1385 چين 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 5,171,752 48,672,562,495 Rls. 5,285,814 $
92 1385 چين 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده فقط گرم نوردشده, گرم كشيده شده ياگرم ا كسترودشده. 8,475,274 48,296,476,530 Rls. 5,247,454 $
93 1385 چين 28416100 پرمنگنات پتاسيم 2,657,000 47,983,041,456 Rls. 5,225,563 $
94 1385 چين 85091000 جاروهاي برقي خانگي ,با موتور برقي ،همچينين جاروهاي برقي براي كشش مواد خشك وتر 1,721,985 46,989,150,201 Rls. 5,109,786 $
95 1385 چين 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,176,498 46,945,447,116 Rls. 5,184,173 $
96 1385 چين 83111000 ا لكترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشكاري باقوس ا لكتريكي ازفلزات معمولي 8,552,789 46,817,033,941 Rls. 5,093,683 $
97 1385 چين 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيك. 4,948,106 46,188,647,798 Rls. 5,014,339 $
98 1385 چين 48025700 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 5,954,602 45,764,844,721 Rls. 4,960,153 $
99 1385 چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,825,712 44,917,318,797 Rls. 4,884,934 $
100 1385 چين 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 9,026 44,659,674,077 Rls. 4,836,743 $
101 1385 چين 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيكي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذكوردرجاي ديگر 108,760 44,439,646,405 Rls. 4,843,075 $
102 1385 چين 86072900 ترمزهاي لكوموتيورا ه آهن يانوا قل روي خط را ه آهن (غيرا زترمزهاي هوا ي فشرده )وقطعات آنها 1,150,015 44,249,545,809 Rls. 4,837,451 $
103 1385 چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 2,052,227 43,723,281,321 Rls. 4,753,250 $
104 1385 چين 54024200 نخ يك لاا زپلي ا سترها,تاحدي جهت يافته, باحدا كثر50دوردرمتر,غيرخرده فروشي 3,579,791 43,220,536,705 Rls. 4,690,527 $
105 1385 چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 6,236,664 42,866,088,354 Rls. 4,657,909 $
106 1385 چين 38151900 كاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 323,000 42,863,140,935 Rls. 4,652,757 $
107 1385 چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,862,838 41,783,915,955 Rls. 4,545,758 $
108 1385 چين 84743900 سايرماشين هاي مخلوط كردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 1,498,860 40,971,540,177 Rls. 4,444,830 $
109 1385 چين 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 594,080 40,636,187,685 Rls. 4,419,650 $
110 1385 چين 48041100 كرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شكل رول ياورق 8,831,076 40,586,946,662 Rls. 4,409,382 $
111 1385 چين 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 2,012,326 40,370,145,675 Rls. 4,389,689 $
112 1385 چين 84440000 ماشين هاي ا كسترودينگ كشش،تكسچرينگ يابرش موا د نسجي سنتتيك يامصنوعي 790,160 40,155,359,460 Rls. 4,368,308 $
113 1385 چين 32041790 سايررنگ كننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زمستربچ وخميرپيگمنت چاپ پارچه 1,151,201 39,921,779,488 Rls. 4,341,699 $
114 1385 چين 85012000 موتورهاي اونيورسال باجريان متناوب و مستقيم به قدرت بيشترا ز5/37 وا ت 1,313,710 39,212,309,982 Rls. 4,267,152 $
115 1385 چين 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب كردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 3,244,904 38,418,250,036 Rls. 4,173,282 $
116 1385 چين 84772000 ا كسترود رها براي كاركردن روي كائوچو يا مواد پلاستيكي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 720,142 38,243,458,280 Rls. 4,158,671 $
117 1385 چين 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لكتريكي غيرالكترونيكي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، كيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 3,443,151 38,132,178,815 Rls. 4,144,278 $
118 1385 چين 12022000 بادا م زميني (آرا شيد)پوست كنده , تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده باشد 6,783,370 38,084,633,455 Rls. 4,125,579 $
119 1385 چين 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيك 436,748 37,666,392,204 Rls. 4,098,048 $
120 1385 چين 28046900 سيليسيم, حاوي كمتر ا ز99/99 درصد وزني سيليسيم 3,583,060 37,531,183,834 Rls. 4,078,257 $
121 1385 چين 85179000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي برقي براي تلفن يا تلگرا ف 200,002 37,342,387,133 Rls. 4,055,844 $
122 1385 چين 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 1,228,639 37,269,596,718 Rls. 4,068,477 $
123 1385 چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 2,716,571 36,932,868,101 Rls. 4,017,808 $
124 1385 چين 76071990 صفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, به ضخامت بيش ا ز12 ميكرون وحداكثر 20/ميلي متر ، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,125,007 36,546,725,264 Rls. 3,970,706 $
125 1385 چين 72171090 سايرمفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبكاري نشده ياا ندودنشده حتي صيقل شده غير مذكور درجاي ديگر 7,107,083 36,087,425,754 Rls. 3,915,269 $
126 1385 چين 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده ها 2,167,220 35,930,987,270 Rls. 3,906,717 $
127 1385 چين 59021020 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيك چرخ ا زپلي آميد 6آغشته نشده 1,289,687 35,741,931,121 Rls. 3,885,824 $
128 1385 چين 85431900 شتاب دهنده هاي ذرا ت (غيرا زدستگاههاي مستقركننده يون براي تحريك موادنيمه هادي ) 6,440 35,471,547,385 Rls. 3,856,779 $
129 1385 چين 85322200 خازنهاي ثابت برقي ا لكتروليتي آلومينيومي 270,518 35,470,085,235 Rls. 3,862,780 $
130 1385 چين 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 7,159,580 35,299,141,267 Rls. 3,829,377 $
131 1385 چين 87089911 اجزاء وقطعات جعبه دنده ،برا ي سوا ري ,سوا ري كار ,وا نت وترا كتوركشاورزي 363,177 34,870,784,932 Rls. 3,782,674 $
132 1385 چين 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 6,656,662 34,765,726,929 Rls. 3,767,845 $
133 1385 چين 38082029 سايرقارچ كش هاتكنيكال (سم رقيق نشده ) غيرمذكور 503,442 34,331,451,543 Rls. 3,730,211 $
134 1385 چين 83014000 قفل مغزي وكلوني از فلزمعمولي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 2,163,867 34,254,927,957 Rls. 3,721,480 $
135 1385 چين 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) غيرديجيتالي 108,245 34,095,944,481 Rls. 3,701,655 $
136 1385 چين 84501990 سايرماشينهاي رختشويي خانگي ياغيرخانگي باظرفيت حداكثر تا10kg,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,672,848 33,966,176,212 Rls. 3,691,829 $
137 1385 چين 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 7,010,439 33,707,225,071 Rls. 3,658,151 $
138 1385 چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تك فازبجزا لكتروموتورقفس سنجابي 2,322,063 33,636,983,868 Rls. 3,659,984 $
139 1385 چين 70051010 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده دا را ي لايه جاذب ياپوشش مانع ا ز ا نعكاس 12,116,766 33,494,726,283 Rls. 3,645,167 $
140 1385 چين 86080000 ملحقات ومهاركننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مكانيكي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 24,912 33,449,497,472 Rls. 3,647,231 $
141 1385 چين 87089921 ا جزا وقطعات محورهاي محرك ، برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت وترا كتور كشاورزي 1,175,059 33,255,990,437 Rls. 3,622,675 $
142 1385 چين 15152100 روغن خام ذرت 4,810,560 32,920,359,209 Rls. 3,579,864 $
143 1385 چين 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 556,507 32,122,959,068 Rls. 3,482,736 $
144 1385 چين 98843320 قطعات منفصله برا ي توليدكمباين ، به ا ستثناي لاستيك ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 637,030 31,930,924,972 Rls. 3,474,301 $
145 1385 چين 85399090 سايراجزاءوقطعات براي لامپ ولوله بر قي رشته اي ياتخليه الكتريكي ، بجز سر پيچ با سايز 72E براي لامپ رشته اي 1,067,241 31,917,444,532 Rls. 3,470,342 $
146 1385 چين 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1,164,080 31,232,105,179 Rls. 3,396,408 $
147 1385 چين 87049000 وسايل نقليه موتوري, برا ي حمل ونقل كالا,كه درجاي ديگري مذكورنباشد. 952,840 30,764,031,962 Rls. 3,353,697 $
148 1385 چين 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري كارووا نت 186,827 30,394,916,363 Rls. 3,306,498 $
149 1385 چين 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاكيزگي كه درجاي ديگر مذكور نيست , ا ز موا د پلاستيكي 2,940,099 30,268,620,349 Rls. 3,288,617 $
150 1385 چين 84073330 موتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت 250تا1000 CC براي انواع موتورسيكلت 798,468 29,678,447,519 Rls. 3,227,708 $
151 1385 چين 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 426,225 29,423,512,264 Rls. 3,208,850 $
152 1385 چين 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذكور در جاي ديگر 2,581,472 29,290,961,952 Rls. 3,184,956 $
153 1385 چين 73089090 ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 2,119,644 29,212,096,186 Rls. 3,169,644 $
154 1385 چين 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه. 11,961,845 29,148,618,769 Rls. 3,167,104 $
155 1385 چين 76071910 ورق ونوار نازك ازآلومينيوم به ضخامت كمترا ز 9ميكرون ، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر 994,177 29,125,872,354 Rls. 3,173,619 $
156 1385 چين 69021000 آجر,بلوك, جهارگوش نسوز...بابيش ا ز50%منيزيم, كلسيم, كرم باشند 4,043,480 29,054,434,706 Rls. 3,158,073 $
157 1385 چين 59021030 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيك چرخ ا زپلي آميد 6 و 6 آغشته شده 819,134 28,981,377,776 Rls. 3,148,095 $
158 1385 چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 700,175 28,879,309,540 Rls. 3,144,302 $
159 1385 چين 73063010 لوله هاي به قطريك سانتيمتروكمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 3,735,020 28,741,337,873 Rls. 3,125,984 $
160 1385 چين 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 196,194 28,625,959,808 Rls. 3,109,610 $
161 1385 چين 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي. 563,356 28,496,497,546 Rls. 3,098,283 $
162 1385 چين 85451100 ا لكترودهاي زغالي برا ي كوره ها 3,252,266 28,309,884,394 Rls. 3,076,000 $
163 1385 چين 32041320 رنگهاي نساجي كاتيونيك 1,019,150 28,279,154,514 Rls. 3,078,746 $
164 1385 چين 72299090 سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذكوردرجاي ديگر 3,885,642 28,091,755,261 Rls. 3,053,701 $
165 1385 چين 48109900 كاغذومقوا ي, ا ندوده ياكائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 5,980,201 27,858,146,747 Rls. 3,024,864 $
166 1385 چين 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي كاركردن روي كائوچو يا موادپلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 415,684 27,589,908,806 Rls. 3,000,758 $
167 1385 چين 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 1,973,248 27,168,592,042 Rls. 2,954,126 $
168 1385 چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 2,480,111 27,042,038,262 Rls. 2,941,299 $
169 1385 چين 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 263,522 26,974,146,373 Rls. 2,933,209 $
170 1385 چين 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذكور درجاي ديگر 450,966 26,971,737,261 Rls. 2,934,528 $
171 1385 چين 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيكي,ژيمناستيك ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 1,694,264 26,807,910,364 Rls. 2,913,993 $
172 1385 چين 26060000 سنگ آلومينيم وكنسانتره هاي آن 15,779,470 26,764,805,169 Rls. 2,910,552 $
173 1385 چين 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 1,131,977 26,433,949,170 Rls. 2,868,828 $
174 1385 چين 84716010 صفحه كليد(keyboard) 1,003,954 26,252,918,458 Rls. 2,854,007 $
175 1385 چين 85273900 گيرنده هاي را ديوئي ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,035,515 26,176,949,119 Rls. 2,858,362 $
176 1385 چين 96170000 فلاسك وسايرظروف عايق حرا رت بامحفظه, عايق خلاء,وهمچنين اجزاء وقطعات آنها(غيرا زشيشه يدكي داخلي) 1,629,145 26,107,639,743 Rls. 2,838,179 $
177 1385 چين 76071190 سايرصفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, صرفانوردشده به ضخامت بيش ا ز12ميكرون وحداكثر 2/0ميلي متر 688,958 26,045,291,058 Rls. 2,827,154 $
178 1385 چين 29420090 ساير تركيبات الي 411,500 25,942,012,617 Rls. 2,817,384 $
179 1385 چين 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 416,382 25,897,388,070 Rls. 2,813,360 $
180 1385 چين 90158000 آلات نقشه بردا ري, مساحي,آبنگاري, ا قيانوس نگاري, آبشناسي,هوا شناسي يا ژئوفيزيكي ,غير مذكور درجاي ديگر . 134,160 24,873,952,102 Rls. 2,706,791 $
181 1385 چين 83021000 لولاا زفلزمعمولي. 1,990,415 24,872,330,194 Rls. 2,704,276 $
182 1385 چين 59032000 پارچه هاي نسجي آغشته...., باپلي ا ورتان. 1,395,213 24,432,203,204 Rls. 2,657,378 $
183 1385 چين 84284000 پلكان هاي متحرك ورا هروهاي متحرك 765,043 24,254,118,672 Rls. 2,632,727 $
184 1385 چين 38011000 گرا فيت مصنوعي 3,243,536 24,205,871,388 Rls. 2,629,712 $
185 1385 چين 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,كه درجاي ديگر گفته نشده. 1,802,295 23,900,257,945 Rls. 2,595,832 $
186 1385 چين 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايك زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 114,844 23,678,678,373 Rls. 2,577,222 $
187 1385 چين 90292021 پانل نشانگردا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور وغيره ،برا ي موتورسيكلت 1,140,163 23,644,630,565 Rls. 2,572,689 $
188 1385 چين 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 5,961 23,590,787,570 Rls. 2,559,323 $
189 1385 چين 85013110 ا لكتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و 24 ولت تا قدرت حدا كثر 200 وا ت 498,646 23,581,245,408 Rls. 2,560,619 $
190 1385 چين 44111900 تخته فيبري ا زچوب ياسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش ا ز8/0 سانتيمتر مكعب كارشده 4,566,917 23,194,708,182 Rls. 2,519,269 $
191 1385 چين 29034900 سايرمشتقات هالوژنه هيدروكربورهاي غيرحلقوي حاوي دوهالوژن ياچند هالوژن مختلف غيرمذكوردرجاي ديگر 1,302,016 23,150,999,769 Rls. 2,516,034 $
192 1385 چين 90289020 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي كنتور مايعات 294,429 22,939,109,042 Rls. 2,493,208 $
193 1385 چين 83011000 قفل آويزا زفلزمعمولي. 1,778,967 22,728,513,500 Rls. 2,471,594 $
194 1385 چين 74112100 لوله ا زبرنج. 529,914 22,700,733,718 Rls. 2,469,818 $
195 1385 چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 3,322,490 22,617,979,149 Rls. 2,453,314 $
196 1385 چين 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 1,735,048 22,607,226,263 Rls. 2,454,944 $
197 1385 چين 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 1,405,100 22,578,588,709 Rls. 2,458,147 $
198 1385 چين 90222100 دستگاههايي كه ا شعه آلفا,بتاياگامابه كارميبرند ،برا ي مصارف پزشكي,جرا حي,دندا نپزشكي يا دامپزشكي 35,476 22,565,108,568 Rls. 2,467,480 $
199 1385 چين 54024300 نخ يك لاا زپلي ا سترها,غيرمذكوردرجاي ديگر,با50دورياكمتردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 1,948,560 22,474,503,201 Rls. 2,444,743 $
200 1385 چين 70193200 ورق نازك نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 1,664,395 22,430,711,862 Rls. 2,436,686 $
مجموع کل
15,911,415,823,577 ريال
مجموع کل
1,730,413,786 دلار