آمار کل " واردات از" کشور "هنگ کنگ" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1384 هنگ کنگ 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 450 21,054,487 Rls. 2,318 $
202 1384 هنگ کنگ 90303100 مولتي متر 68 20,880,545 Rls. 2,313 $
203 1384 هنگ کنگ 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري سوا ري كاروا نت وترا كتور 99 20,704,046 Rls. 2,295 $
204 1384 هنگ کنگ 85392210 لامپ سيگنال 277 20,621,474 Rls. 2,269 $
205 1384 هنگ کنگ 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 100 20,208,944 Rls. 2,228 $
206 1384 هنگ کنگ 85281221 ساير- تلويزيون رنگي با صفحه پلاسمابيش ا ز 30 اينچ 100 20,039,224 Rls. 2,193 $
207 1384 هنگ کنگ 85322300 خازنهاي ثابت برقيدي ا لكتريك سرا ميكي,يك لايه 100 19,701,093 Rls. 2,175 $
208 1384 هنگ کنگ 90069900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات, دستگاههاولامپ توليدنورآذرخشي درعكاسي غيرا زلامپ تخليه ا لكتريكي8539 25 19,190,320 Rls. 2,119 $
209 1384 هنگ کنگ 85399090 سايرقطعات برا ي لامپ ولوله برقي رشته اي يا... بجز سر پيچ با سايز 27Eبرا ي لامپ رشته اي 160 18,715,100 Rls. 2,060 $
210 1384 هنگ کنگ 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زكائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيكي. 500 18,707,177 Rls. 2,051 $
211 1384 هنگ کنگ 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 200 18,685,735 Rls. 2,054 $
212 1384 هنگ کنگ 85362020 كليدهاي مينياتوري 57 18,665,402 Rls. 2,089 $
213 1384 هنگ کنگ 84472000 ماشين هاي كشباف تخت باف, ماشين هاي دوختني-بافتني 280 18,659,480 Rls. 2,060 $
214 1384 هنگ کنگ 94052000 چرا غ كنارتختخوا ب, چرا غ روميزي وچرا غهاي پايه دا ردا خل ساختمان, برقي 1,869 18,609,067 Rls. 2,065 $
215 1384 هنگ کنگ 85444900 هادي هاي برق, كه درجاي ديگرمذكورنباشد,برا ي ولتاژحدا كثر80ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 210 18,567,224 Rls. 2,046 $
216 1384 هنگ کنگ 84741000 ماشين هاي جوركردن, غربال كردن, جدا كردن يانشستن خاك, سنگ و.... 100 18,282,714 Rls. 2,033 $
217 1384 هنگ کنگ 85189010 ا جزا ء وقطعات غيرا لكتريكي وغيرا لكترونيكي 3,555 18,039,490 Rls. 2,003 $
218 1384 هنگ کنگ 95029900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات غيرمذكور,برا ي عروسكهائيكه منحصرا" به شكل ا نسان هستند 85 17,637,451 Rls. 1,965 $
219 1384 هنگ کنگ 85432000 مولدهاي علائم (signal generators ) 68 17,193,555 Rls. 1,904 $
220 1384 هنگ کنگ 73193000 سنجاق (باستثناءسنجاق قفلي)ا زآهن ياا زفولاد. 4,625 16,899,006 Rls. 1,901 $
221 1384 هنگ کنگ 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي كف, برا ي سقف و همانند 160 16,860,574 Rls. 1,849 $
222 1384 هنگ کنگ 85352990 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا ربرا يولتاژمساوي يابيش ا ز5/27 WKبجزسكسيونرودژنكتور 87 16,629,318 Rls. 1,846 $
223 1384 هنگ کنگ 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 2,800 15,660,229 Rls. 1,725 $
224 1384 هنگ کنگ 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 3 15,568,650 Rls. 1,731 $
225 1384 هنگ کنگ 85178090 سايردستگاههاي برقي برا ي تلفن ياتلگرا ف.... غيرمذكوردرجاي ديگر 65 15,561,250 Rls. 1,746 $
226 1384 هنگ کنگ 90069100 ا جزا ء وقطعات و متفرعات , برا ي دوربين عكاسي 33 15,399,075 Rls. 1,694 $
227 1384 هنگ کنگ 90081000 پروژكتور ا سلايد 40 15,191,364 Rls. 1,711 $
228 1384 هنگ کنگ 85252090 ساير دستگاههاي فرستنده توا م شده با گيرنده غير مذكور درجاي ديگر 37 14,862,127 Rls. 1,631 $
229 1384 هنگ کنگ 95062900 ا سكي آبي,تخته ا سكي روي آب وسايرا دوا ت برا ي ورزشهاي آبي(غيرا زتخته شناورشرا عي) 323 14,662,145 Rls. 1,614 $
230 1384 هنگ کنگ 85362030 كليدهاي حفاظت جان 34 13,689,961 Rls. 1,519 $
231 1384 هنگ کنگ 82055900 ا بزا رهاي دستي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 2,549 13,545,736 Rls. 1,486 $
232 1384 هنگ کنگ 39264000 مجسمه هاي كوچك و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيكي 322 12,730,667 Rls. 1,424 $
233 1384 هنگ کنگ 73182990 ساير ا شياء حديده نشده كه درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 15 12,224,784 Rls. 1,352 $
234 1384 هنگ کنگ 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشكي غيرمذكوردرجاي ديگر 133 11,662,797 Rls. 1,285 $
235 1384 هنگ کنگ 90312000 دستگاههاي آزمايش 21 11,480,058 Rls. 1,266 $
236 1384 هنگ کنگ 85103000 وسايل برطرف كننده مو توا م شده با موتور برقي,(غيرا ز ريش ترا ش و ماشين هاي موزني ) 90 11,207,587 Rls. 1,234 $
237 1384 هنگ کنگ 85281212 ]تلوزيون رنگي 30ا ينچ وكمتر با صفحهLCD 95 10,407,117 Rls. 1,143 $
238 1384 هنگ کنگ 42021100 رختدا ن, چمدا ن, كيف (بزك, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند,باسطح خارجي ا زچرم طبيعي 157 10,377,763 Rls. 1,143 $
239 1384 هنگ کنگ 39202020 ورق ها وصفحه از پليمرهاي پروپيلن چاپ نشدهBOPP 170 10,069,198 Rls. 1,121 $
240 1384 هنگ کنگ 85339000 ا جزا ء و قطعات مقاومت هاي برقي ,رئوستاها و پتانسيومترها 38 9,726,125 Rls. 1,068 $
241 1384 هنگ کنگ 62046900 شلوا رحتي دا را ي بندوپيش بند,شلوا ركوتاه, زنانه يادخترا نه, ا زسايرموا دنسجي غيرمذكوردرجاي 188 9,615,071 Rls. 1,069 $
242 1384 هنگ کنگ 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبكاري شده )غيرمذكوردرجاي ديگر 280 9,364,225 Rls. 1,052 $
243 1384 هنگ کنگ 84323000 دستگاه بذرپاش, كاشت ونشاء 246 8,635,410 Rls. 947 $
244 1384 هنگ کنگ 85322100 خازنهاي برقي ثابت تانتاليومي 15 8,133,433 Rls. 891 $
245 1384 هنگ کنگ 64031990 سايركفشهاي ورزشي باتخت بيرونيا زكائوچو,پلاستيك, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذكور 400 7,860,114 Rls. 875 $
246 1384 هنگ کنگ 85393110 فلورسنت روشنايي 18 ا لي 40 وا ت 27 6,632,436 Rls. 729 $
247 1384 هنگ کنگ 94033000 مبلهاي چوبي(غيرا زنشيمنها)ا زا نوا عي كه دردفاتركارموردا ستفاده قرا ر ميگيرند 2,800 6,481,169 Rls. 720 $
248 1384 هنگ کنگ 83017000 كليدهائيكه به تنهائي عرضه ميشوندا زفلزمعمولي يرا ق, چفت وبست ا زفلزمعمولي,...رخت آويز... 408 6,452,539 Rls. 721 $
249 1384 هنگ کنگ 69149000 ا شياءسرا ميكي,كه درجاي ديگرذكرنشده, (باستثناءچيني). 1,005 5,918,327 Rls. 668 $
250 1384 هنگ کنگ 40170090 كائوچوي سفت شده به هرشكل همچنين آخال وخرده ريزه وا شياساخته شده ا زآن به غيرا ز رديف 10 5,519,132 Rls. 611 $
251 1384 هنگ کنگ 42021200 رختدا ن, چمدا ن, كيف (بزك, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيك 128 4,185,542 Rls. 466 $
252 1384 هنگ کنگ 91022100 ساعت مچي,حتي توا م بايك زمان شمار,باكوك خودكار)غيرا زباقاب ا زفلزا ت گرا نبهاياا زفلزا ت 21 3,784,344 Rls. 415 $
253 1384 هنگ کنگ 85199200 دستگاه هاي پخش صوت جيبي,(فقط پخش صوت ) ا ز نوع كاست 6 3,077,351 Rls. 343 $
254 1384 هنگ کنگ 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستكش )به غيرا ز مصارف پزشكي وسينماي 33 2,770,971 Rls. 305 $
255 1384 هنگ کنگ 85393190 ساير لامپها ولوله هاي تخليه ا لكتريكي فلورسنت , كاتدگرم بجز موا ردمذكور 10 2,186,763 Rls. 246 $
256 1384 هنگ کنگ 42022200 كيف دستي باسطح خارجي ا زورق هاي پلاستيكي ياا زموا دنسجي 65 2,066,624 Rls. 227 $
257 1384 هنگ کنگ 90292090 سايرسرعت سنج ها وتاكومتر وا ستروبوسكوپ غير مذكور 4 1,754,627 Rls. 198 $
258 1384 هنگ کنگ 82089000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مكانيكيكه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 20 1,617,763 Rls. 177 $
259 1384 هنگ کنگ 85109000 ا جزا ء و قطعات ريش ترا ش وماشين موزني توا م شده با موتور برقي 130 1,522,018 Rls. 168 $
260 1384 هنگ کنگ 48192090 سايركارتن قوطي وجعبه. تاشوا زكاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاكت وقوطي چندلايه بهم فشرده براي موا دغذا يي 140 1,332,782 Rls. 146 $
261 1384 هنگ کنگ 85061090 ساير قوه هاوباطريهاي بابي اكسيدمنگنزبجزقوه هاي نيم قلمي,قلمي,متوسط,بزرگ ودكمه ا ي 30 987,410 Rls. 108 $
262 1384 هنگ کنگ 42023200 ا شياءا ز نوع قابل حمل درجيب ياكيف دستي,ا زورقهاي موا د پلاستيكي ياا زموا دنسجي 8 486,903 Rls. 55 $
263 1384 هنگ کنگ 95059000 ا شياءبرا ي جشن, كارناوا ل, شعبده بازي يابرا ي سايرسرگرميها(غيرا زا شياءبرا ي جشن كريسمس ). 20 188,078 Rls. 21 $
264 1384 هنگ کنگ 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات ميكروتوم هابجزتيغه برنده ميكروتوم 30 187,975 Rls. 21 $
265 1384 هنگ کنگ 91139000 بندودستبندساعت مچي,جيبي وهمانندوقطعات آنها,كه درجاي ديگري مذكورنباشند. 11 109,440 Rls. 12 $
مجموع کل
749,448,506 ريال
مجموع کل
82,916 دلار