آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد کيش" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1384 منطقه آزاد کيش 87149190 تنه و دوشاخه و ا جزا و قطعات آن برا ي وسايل نقليه شماره هاي 8711 و 8713 1,133 13,726,778 Rls. 1,502 $
202 1384 منطقه آزاد کيش 84743100 7--مخلوط كن هاي بتون وملاط. 566 13,654,000 Rls. 1,500 $
203 1384 منطقه آزاد کيش 44140000 قاب چوبي برا ي تابلو,عكس آمينه و ا شياء همانند 498 13,564,394 Rls. 1,507 $
204 1384 منطقه آزاد کيش 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 154 13,391,765 Rls. 1,470 $
205 1384 منطقه آزاد کيش 96151900 شانه, گيره زلف وهمانند(غيرا زموا دا زكائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيكي)غيرمذكور در جاي ديگ 720 13,207,568 Rls. 1,486 $
206 1384 منطقه آزاد کيش 91059900 ساعتهاي ديوا ري وروميزي وهمانند(غيرا زبرقي)غير مذكوردرجاي ديگر 195 12,904,885 Rls. 1,427 $
207 1384 منطقه آزاد کيش 83024900 يرا ق, چفت وبست, غيره, برا ي در,پله كان ا زفلزمعمولي. 600 12,831,453 Rls. 1,413 $
208 1384 منطقه آزاد کيش 33071000 فرآورده ها برا ي قبل ا ز ا صلاح , حين ا صلاح و بعد ا ز ا صلاح صورت 190 12,539,778 Rls. 1,384 $
209 1384 منطقه آزاد کيش 84182900 يخچال هاي خانگي كه درجاي ديگرمذكورنباشند 620 11,355,476 Rls. 1,260 $
210 1384 منطقه آزاد کيش 84272022 سايرا را به هاي خودرومستعمل باظرفيت كمترا ز10تن 700 11,293,232 Rls. 1,236 $
211 1384 منطقه آزاد کيش 62059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 368 11,247,561 Rls. 1,249 $
212 1384 منطقه آزاد کيش 42022100 كيف دستي باسطح خارجي ا ز چرم طبيعي,دوباره ساخته ياا زچرم ورني شده 184 11,193,224 Rls. 1,238 $
213 1384 منطقه آزاد کيش 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 492 10,998,050 Rls. 1,224 $
214 1384 منطقه آزاد کيش 87150000 كالسكه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها 3,240 10,894,800 Rls. 1,200 $
215 1384 منطقه آزاد کيش 64041110 كفش هاي دوميدا ني زيرپيچ دا ر و ميخ دا ر 295 10,887,307 Rls. 1,211 $
216 1384 منطقه آزاد کيش 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذكور در جاي ديگر 660 10,758,209 Rls. 1,183 $
217 1384 منطقه آزاد کيش 40169200 مدا د پاك كن ا زكائوچوي ولكانيزه 1,060 10,673,006 Rls. 1,182 $
218 1384 منطقه آزاد کيش 85061020 قوه هاي نيم قلمي (AAA) 800 10,269,855 Rls. 1,143 $
219 1384 منطقه آزاد کيش 85252050 ا نوا ع هدفون توا م شده باميكروفون ا زنوع بي سيم (Hands free) 25 10,225,600 Rls. 1,120 $
220 1384 منطقه آزاد کيش 84796010 كولرهاي آبي خانه با هوا دهي حدا كثر 8000 فوت مكعب در دقيقه (M0F0C) 620 10,194,374 Rls. 1,121 $
221 1384 منطقه آزاد کيش 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاك ومهروخميرهاي خشك كرده آرد غيرمذكوردرجاي ديگر 1,320 9,670,935 Rls. 1,072 $
222 1384 منطقه آزاد کيش 85353090 سايركليدهاي جدا كننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهايقطع ووصل باولتاژمساوييابيش ا ز5/27WK 37 9,329,740 Rls. 1,030 $
223 1384 منطقه آزاد کيش 44183000 پاركت بصورت پانل يا صفحه ا ز چوب 2,051 9,261,097 Rls. 1,018 $
224 1384 منطقه آزاد کيش 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 32 8,942,815 Rls. 985 $
225 1384 منطقه آزاد کيش 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وكابل 2,000 8,665,564 Rls. 960 $
226 1384 منطقه آزاد کيش 85283000 پروژكتورهاي ويدئويي 46 8,322,677 Rls. 917 $
227 1384 منطقه آزاد کيش 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زكائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيكي. 280 8,261,804 Rls. 919 $
228 1384 منطقه آزاد کيش 90261090 ساير آلات برا ي سنجش سطح مايعات بجز موا رد مذكور 120 7,836,982 Rls. 865 $
229 1384 منطقه آزاد کيش 85109000 ا جزا ء و قطعات ريش ترا ش وماشين موزني توا م شده با موتور برقي 2,254 7,209,114 Rls. 801 $
230 1384 منطقه آزاد کيش 85421000 كارتهاي توا م بايك مدا ر مجتمع ا لكترونيكي (كارتهاي هوشمندcards smart) 22 7,039,296 Rls. 792 $
231 1384 منطقه آزاد کيش 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 134 6,870,110 Rls. 752 $
232 1384 منطقه آزاد کيش 83063000 قاب عكس, قاب تصويرياقابهاي همانند,آينه ا زفلزا ت معمولي. 130 6,839,970 Rls. 759 $
233 1384 منطقه آزاد کيش 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 400 6,776,000 Rls. 742 $
234 1384 منطقه آزاد کيش 85393220 لامپ با بخار سديم تا 500 وا ت 120 6,557,073 Rls. 718 $
235 1384 منطقه آزاد کيش 33042010 مغز مدا د آرا يشي براي آرايش چشم 49 6,551,195 Rls. 719 $
236 1384 منطقه آزاد کيش 62019900 آنورا ك, بادگيرو...مردا نه ياپسرا نه ا زسايرا لياف نسجي,كه درجاي ديگرگفته نشده 42 6,534,158 Rls. 716 $
237 1384 منطقه آزاد کيش 85168000 مقاومت هاي گرم كننده ا لكتريكي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 550 6,145,740 Rls. 684 $
238 1384 منطقه آزاد کيش 83061000 زنگ, زنگ ا خبارصفحه ا ي چكشيوغيره, غيربرقيا زفلزمعمولي. 620 6,125,280 Rls. 680 $
239 1384 منطقه آزاد کيش 40115000 تايربادي نو ا ز كائوچو برا ي دوچرخه 708 5,329,865 Rls. 583 $
240 1384 منطقه آزاد کيش 69099090 تغار.لاوك وظروف همانند برا ي مصارف روستاييا زسرا ميك, كوزه غيرمذكوردرجايديگر 775 5,049,270 Rls. 559 $
241 1384 منطقه آزاد کيش 64042000 كفش باتخت ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده ورويه نسجي. 520 4,777,449 Rls. 531 $
242 1384 منطقه آزاد کيش 85093000 دستگاههاي خردكننده فضولات آشپزخانه, خانگي,با موتور برقي 727 4,538,782 Rls. 505 $
243 1384 منطقه آزاد کيش 85393210 لامپ با بخار جيوه تازه تا 500 وا ت 546 4,371,382 Rls. 479 $
244 1384 منطقه آزاد کيش 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت كننده صوت 26 4,357,560 Rls. 480 $
245 1384 منطقه آزاد کيش 42033000 كمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 147 4,305,708 Rls. 472 $
246 1384 منطقه آزاد کيش 69089020 كاشي يا سرا ميك باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(كاشي كف )ورني زده 3,684 4,226,077 Rls. 464 $
247 1384 منطقه آزاد کيش 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذكور درجاي ديگر 125 4,195,676 Rls. 462 $
248 1384 منطقه آزاد کيش 94019090 سايرا جزا وقطعات نشيمنهابجزبرا ي وسايل نقليه هوا يي يازميني 700 3,813,180 Rls. 420 $
249 1384 منطقه آزاد کيش 85129090 سايرا جزا وقطعات برا ي دستگاهي برقي روشنايي يا علامت دادن.... بجزتيغه كامل برف پاك كن 35 3,720,960 Rls. 408 $
250 1384 منطقه آزاد کيش 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير از وسايل نقليه هوا يي ,غيرمذكور 70 3,676,440 Rls. 408 $
251 1384 منطقه آزاد کيش 39232990 سايركيسه 0كيسه كوچك ا زموا دپلاستيكي غيرا زپلي ا تيلن بجزكيسه خون 115 3,662,717 Rls. 407 $
252 1384 منطقه آزاد کيش 69119000 ا شياءخانه وپاكيزگي,غيرمذكوردرجاي ديگرا زچيني 560 3,481,912 Rls. 385 $
253 1384 منطقه آزاد کيش 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 23 3,465,095 Rls. 380 $
254 1384 منطقه آزاد کيش 87149200 طوقه و پره چرخ برا ي چرخهاي پائي 147 3,413,417 Rls. 374 $
255 1384 منطقه آزاد کيش 68139000 ا شياءا زموا دسايش (باستثناءترمزها...),كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست ا زپنبه نسوز... 370 3,366,630 Rls. 370 $
256 1384 منطقه آزاد کيش 72043000 قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقشري از قلع. 1,208 3,282,000 Rls. 362 $
257 1384 منطقه آزاد کيش 87149300 توپيها,غيرا زتوپي ترمز پدا ل معكوس وترمزهاي توپي وچرخ زنجيرخورهرزگرد,برا ي چرخهاي پائي 132 3,253,484 Rls. 356 $
258 1384 منطقه آزاد کيش 85281212 ]تلوزيون رنگي 30ا ينچ وكمتر با صفحهLCD 82 3,233,312 Rls. 355 $
259 1384 منطقه آزاد کيش 63029100 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زپنبه, غيرمذكوردرجاي ديگر 140 3,152,265 Rls. 345 $
260 1384 منطقه آزاد کيش 85393290 ساير لامپهاي بخار جيوه يا سديم وهالوژنه فلزي بيش ا ز 500 وا ت 672 2,732,114 Rls. 299 $
261 1384 منطقه آزاد کيش 63080000 مجموعه هاا زپارچه هاي تاروپودباف ونخ برا ي تهيه قاليچه ديوا ركوب روميزي ودستمال سفره ياا شيانسجي 116 2,602,046 Rls. 286 $
262 1384 منطقه آزاد کيش 90172000 سايرآلات رسامي ,خط كشي يامحاسبه رياضي 180 2,489,425 Rls. 275 $
263 1384 منطقه آزاد کيش 39269030 لوازم جهت مصارف پزشكي 112 2,309,840 Rls. 260 $
264 1384 منطقه آزاد کيش 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي)ا زآهن ياا زفولاد. 36 2,303,028 Rls. 252 $
265 1384 منطقه آزاد کيش 84701000 ماشين حساب برقي كه قادرا ست بدون نيروي برق خارجي كاركند,ماشين هاي جيبي ضبط ا طلاعات.... 157 2,278,829 Rls. 251 $
266 1384 منطقه آزاد کيش 94038000 مبلهاي (غيرا زنشيمن ها)كه درجاي ديگري مذكورنباشند0 100 2,270,250 Rls. 250 $
267 1384 منطقه آزاد کيش 85319000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 50 2,265,250 Rls. 250 $
268 1384 منطقه آزاد کيش 68091900 لوحه,... ا زگچ ياا زتركيباتي كه ا ساس آنهاگچ باشد,كه درجاي ديگرگفته نشده 500 2,192,894 Rls. 243 $
269 1384 منطقه آزاد کيش 96084000 مدا دهاي خودكاريا نوكي 290 2,188,378 Rls. 243 $
270 1384 منطقه آزاد کيش 63022900 9--شستنيهاي رختخوا ب, چاپ شده ا زسايرموا دنسجي(باستثناءكشباف ياقلاب باف ). 124 2,063,839 Rls. 228 $
271 1384 منطقه آزاد کيش 85279090 سايردستگاههاي گيرنده برا ي را ديو , تلفن ... , غير مذكور 81 1,911,840 Rls. 210 $
272 1384 منطقه آزاد کيش 33041000 فرآورده ها برا ي آرا يش لب 10 1,831,808 Rls. 201 $
273 1384 منطقه آزاد کيش 83051000 چفت وبست برا ي صحافيا ورا ق جدا شدنيياكلاسورا زفلزمعممولي. 25 1,828,151 Rls. 203 $
274 1384 منطقه آزاد کيش 95062900 ا سكي آبي,تخته ا سكي روي آب وسايرا دوا ت برا ي ورزشهاي آبي(غيرا زتخته شناورشرا عي) 72 1,805,478 Rls. 198 $
275 1384 منطقه آزاد کيش 83040000 قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزكارا زفلزمعمولي. 250 1,769,625 Rls. 195 $
276 1384 منطقه آزاد کيش 40011000 شيره كائوچوي طبيعي,حتي پيش ولكانيزه شده به اشكال ا بتدا ئي يا بصورت صفحه, ورق يانوا ر 120 1,731,889 Rls. 192 $
277 1384 منطقه آزاد کيش 87149610 پنجه ركاب و ركاب برا ي دوچرخه 138 1,571,908 Rls. 172 $
278 1384 منطقه آزاد کيش 64069990 سايرا جزا كفش. كف هاي دا خلي قابل تعويض همانندگتروساق پوش وا شياهمانندغيرمذكور 75 1,494,482 Rls. 165 $
279 1384 منطقه آزاد کيش 63029300 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي,غيرمذكوردرجاي ديگر 119 1,375,892 Rls. 152 $
280 1384 منطقه آزاد کيش 94017100 نشيمنهاي دا را ي ا سكلت فلزي رويه شده 240 1,353,316 Rls. 148 $
281 1384 منطقه آزاد کيش 44201000 مجسمه هاي كوچك و سايرا شياء ,تزئيني ا ز چوب 175 1,337,698 Rls. 148 $
282 1384 منطقه آزاد کيش 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه كردن نوشيدنيهاغيرا زآب 120 1,334,025 Rls. 147 $
283 1384 منطقه آزاد کيش 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيكي 166 1,259,279 Rls. 140 $
284 1384 منطقه آزاد کيش 74151000 ميخ, ميخ سرپهن, پونز,ميخ دوپاوغيره كه برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 15 1,215,765 Rls. 135 $
285 1384 منطقه آزاد کيش 87149500 زين , برا ي چرخهاي پائي 100 1,188,070 Rls. 130 $
286 1384 منطقه آزاد کيش 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ا زموا د پلاستيكي 936 1,134,121 Rls. 124 $
287 1384 منطقه آزاد کيش 95066290 سايرتوپهاي قابل بادكردن بجزتوپ مخصوص نابينايان وتوپ فوتبال, بسكتبال, وا ليبال, هندبال 160 1,023,344 Rls. 112 $
288 1384 منطقه آزاد کيش 48192090 سايركارتن قوطي وجعبه. تاشوا زكاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاكت وقوطي چندلايه بهم فشرده براي موا دغذا يي 147 1,022,008 Rls. 113 $
289 1384 منطقه آزاد کيش 85211000 دستگاه ضبطياپخش ويدئو,بايابدون تيونرويدئو(tuner video)ا زنوع نوا رمغناطيسي 20 904,900 Rls. 100 $
290 1384 منطقه آزاد کيش 96063000 پولك دگمه وسايرا جزا ءوقطعات ا ين ا شياء,دگمه تكميل نشده. 80 544,740 Rls. 60 $
291 1384 منطقه آزاد کيش 85282200 مونيتورهاي ويدئويي سياه و سفيد يا ساير تك رنگها 15 499,345 Rls. 55 $
292 1384 منطقه آزاد کيش 85372090 تابلو پانل... برا ي كنترل )ا لكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز1000ولت ( 15 490,266 Rls. 54 $
293 1384 منطقه آزاد کيش 64029900 كفش, كه درجاي ديگرگفته نشده, قوزك پارا نميپوشاند,ا زكائوچوياپلاستيك. 60 463,370 Rls. 52 $
294 1384 منطقه آزاد کيش 42022900 كيف دستي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 30 398,684 Rls. 44 $
295 1384 منطقه آزاد کيش 35061000 محصولات ا زهرقبيل كه مصرف چسب هاياچسباننده ها را دا شته آماده خرده فروشي 21 383,460 Rls. 42 $
296 1384 منطقه آزاد کيش 85061010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شكل به سايزهاقلميAA متوسط C وبزرگD 27 369,684 Rls. 41 $
297 1384 منطقه آزاد کيش 48194000 كيسه وساك, ا زجمله كيسه هاي قيفي,ا زكاغذيامقوا كه درجاي ديگر مذكورنباشد 57 310,420 Rls. 34 $
298 1384 منطقه آزاد کيش 90021900 عدسي شيئي سوا رشده, ا زهرماده, كه درجاي ديگري مذكورنباشد. 2 181,640 Rls. 20 $
مجموع کل
511,855,147 ريال
مجموع کل
56,515 دلار