آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد کيش" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1384 منطقه آزاد کيش 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديوا ري يا براي پنجره بجز دستگاه تهويه مطبوع دوتكه 11,900 240,186,050 Rls. 26,322 $
102 1384 منطقه آزاد کيش 85172100 دستگاههاي دورنويس (Facsimile) 1,927 231,217,627 Rls. 25,492 $
103 1384 منطقه آزاد کيش 10040010 جو دوسرتوسط دولت به ميزا ن مصوب شورا ي ا قتصاد 15,953 230,354,279 Rls. 25,264 $
104 1384 منطقه آزاد کيش 95010000 بازيچه هاي چرخدا ركه برا ي سوا رشدن كودكان طرا حي شده , سه چرخه وروروئك وساير 19,913 228,382,099 Rls. 25,227 $
105 1384 منطقه آزاد کيش 85044030 منبع تغذيه را يانه 8,600 223,753,181 Rls. 24,569 $
106 1384 منطقه آزاد کيش 38123010 آنتي ا كسيدا نها 11,500 223,139,222 Rls. 24,537 $
107 1384 منطقه آزاد کيش 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 22,100 219,615,000 Rls. 24,200 $
108 1384 منطقه آزاد کيش 84231000 ترا زوي توزين ا شخاص (همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن ),ترا زوهاي خانگي 15,215 217,654,176 Rls. 23,899 $
109 1384 منطقه آزاد کيش 62129000 كرست, بندشلوا ر,بندجورا ب وا شياءهمانند. 7,454 217,392,404 Rls. 24,199 $
110 1384 منطقه آزاد کيش 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيك. 12,983 215,845,275 Rls. 23,772 $
111 1384 منطقه آزاد کيش 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب كردن, سائيدن ياخميركردن. 15,640 214,577,084 Rls. 24,094 $
112 1384 منطقه آزاد کيش 62045300 دا من ودا من شلوا ري ا زا لياف سنتتيك. 10,970 213,748,820 Rls. 23,564 $
113 1384 منطقه آزاد کيش 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 12,399 213,635,468 Rls. 23,381 $
114 1384 منطقه آزاد کيش 39011019 پلي ا تيلن باچگالي كمتر ا ز 94%يه غيرا ز نوع خطي وپودري 38,465 212,506,031 Rls. 23,470 $
115 1384 منطقه آزاد کيش 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 11,548 211,679,499 Rls. 23,509 $
116 1384 منطقه آزاد کيش 87032100 وسائطنقليه باموتورپيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي- احتراقي با حجم سيلندرتا 0002متر مكعب 2,000 204,653,868 Rls. 22,564 $
117 1384 منطقه آزاد کيش 85392990 ساير لامپهاي رشته ا ي غير مذكور درجاي ديگر 4,640 204,559,190 Rls. 22,701 $
118 1384 منطقه آزاد کيش 83024100 يرا ق, چفت وبست, غيره, برا ي ساختمان ا زفلزمعمولي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 13,404 198,831,996 Rls. 21,836 $
119 1384 منطقه آزاد کيش 96032900 فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي پاكيزگي موردا ستفاده ا شخاص 18,266 198,026,200 Rls. 22,035 $
120 1384 منطقه آزاد کيش 44209000 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده, جعبه برا ي زيورآلات وكاردوچنگال ا شياء,مبلمان چوبي... 1,548,734 194,967,618 Rls. 21,412 $
121 1384 منطقه آزاد کيش 87120000 دوچرخه و سايرچرخهاي پائي (ا زجمله سه چرخه هاي حمل و نقل كالا) بدون موتور 17,310 194,473,770 Rls. 21,784 $
122 1384 منطقه آزاد کيش 84279000 ا را به هاي كارگاهيمجهزبه وسايل بلندكردن ياجابجاكردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 6,800 191,770,000 Rls. 21,106 $
123 1384 منطقه آزاد کيش 84842010 كاسه نمد مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 2,709 190,037,257 Rls. 21,046 $
124 1384 منطقه آزاد کيش 70132120 سايرليوا ن غيرا زشيشه سرا ميك ا زكريستال سرب دا رساخته شده به صورت ماشينيباكليشه يابگونه ا ي ديگرتزئين شده 13,588 187,613,708 Rls. 20,733 $
125 1384 منطقه آزاد کيش 73239990 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 9,543 187,238,989 Rls. 20,585 $
126 1384 منطقه آزاد کيش 85272100 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , توا م شده با دستگاه پخش و ... صوت 4,000 182,740,000 Rls. 20,000 $
127 1384 منطقه آزاد کيش 85063010 قوه هاي ا ستوا نه ا ي شكل به سايزهاقلميAA متوسط C وبزرگD 4,000 182,169,561 Rls. 20,494 $
128 1384 منطقه آزاد کيش 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت و شكننده ا ز پليمرهاي ا تيلن 7,207 181,652,170 Rls. 19,933 $
129 1384 منطقه آزاد کيش 70200090 سايرا شياا ز شيشه غيرمذكوردرجاي ديگر 14,286 180,413,558 Rls. 19,867 $
130 1384 منطقه آزاد کيش 90069100 ا جزا ء وقطعات و متفرعات , برا ي دوربين عكاسي 9,921 173,471,305 Rls. 19,167 $
131 1384 منطقه آزاد کيش 28054000 جيوه 7,200 170,738,111 Rls. 18,793 $
132 1384 منطقه آزاد کيش 82071300 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 310 169,502,894 Rls. 18,788 $
133 1384 منطقه آزاد کيش 96161000 عطرپاش وپاشنده هاي آرا يشيهمانند,وتجهيزا ت وسرآنها. 2,054 167,521,619 Rls. 18,527 $
134 1384 منطقه آزاد کيش 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 2,858 166,397,364 Rls. 18,367 $
135 1384 منطقه آزاد کيش 63029900 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 6,847 161,808,785 Rls. 17,812 $
136 1384 منطقه آزاد کيش 52094100 پارچه ساده باف ا زپنبه, ا زنخهاي رنگارنگ, با85%يابيشترپنبه, بوزن مترمربع 200گرم يابيشتر. 10,120 151,551,647 Rls. 16,704 $
137 1384 منطقه آزاد کيش 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيكورياپديكور(ا زجمله سوهان ناخن ). 4,522 151,384,657 Rls. 16,631 $
138 1384 منطقه آزاد کيش 85269200 دستگاههاي كنترل ا ز را ه دور را ديوئي 704 151,317,840 Rls. 16,827 $
139 1384 منطقه آزاد کيش 73071900 لوله وا تصالات لوله كشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن, كه درجاي ديگرذكرنشده, ياا زفولاد. 1,400 149,735,075 Rls. 16,459 $
140 1384 منطقه آزاد کيش 39140000 مبادله كننده هاي يون برا ساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 3901 لغايت 3913 به ا شكال ا بتدا يي 8,736 144,960,000 Rls. 15,967 $
141 1384 منطقه آزاد کيش 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي جرا حي و دا مپزشكي غيرمذكور 1,861 144,104,634 Rls. 15,943 $
142 1384 منطقه آزاد کيش 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ا زآهن ياا زفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,100 142,474,147 Rls. 15,689 $
143 1384 منطقه آزاد کيش 85182910 بلندگوي مخصوص را يانه 13,842 141,531,930 Rls. 15,716 $
144 1384 منطقه آزاد کيش 89019000 وسايط نقليه آبي برا ي حمل ونقل كالاووسايط نقليه آبي برا ي حمل و نقل توا م ا شخاص و كالا 150,000 139,585,600 Rls. 15,426 $
145 1384 منطقه آزاد کيش 64029100 كفش, كه درجاي ديگرگفته نشده, قوزك پارا ميپوشاندا زكائوچوياپلاستيك. 3,448 139,450,749 Rls. 15,316 $
146 1384 منطقه آزاد کيش 94032000 مبلهاي فلزي (غيرا زنشيمنها)غيرمذكور 54,971 138,830,825 Rls. 15,401 $
147 1384 منطقه آزاد کيش 39159000 آخال, دم قيچي وخرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيكي غير مذكورو غيرمشمول در جاي ديگر 123,650 134,350,675 Rls. 14,830 $
148 1384 منطقه آزاد کيش 17049000 شيريني (همچنين شكلات سفيد) ,بدون كاكائو ,كه در جاي ديگري مذكور نباشد 12,044 133,042,447 Rls. 14,689 $
149 1384 منطقه آزاد کيش 95067000 ا سكيت روي يخ وا سكيت روي زمين, كفشهاي ا سكيتينگ دا را ي ملحقات ا سكيت. 11,112 132,213,762 Rls. 14,526 $
150 1384 منطقه آزاد کيش 64041190 سايركفش ورزشي وكفش هاي تنيس بسكتبال ژيمناستيك وكفش تمريني همانندباتخت بيروني ا زكائوچو...غيرمذكور 6,672 128,098,909 Rls. 14,179 $
151 1384 منطقه آزاد کيش 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاكيزگي ا زسرا ميك غيرا زچيني غيرمذكوردرجاي ديگر 19,022 127,374,784 Rls. 13,955 $
152 1384 منطقه آزاد کيش 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكور مربوط به شماره 8525 لغايت 8528 793 125,173,897 Rls. 13,726 $
153 1384 منطقه آزاد کيش 87089921 ا جزا وقطعات محورهاي محرك برا ي سوا ري سوا ري كار وا نت وترا كتور كشاورزي 860 124,972,800 Rls. 13,800 $
154 1384 منطقه آزاد کيش 44092000 چوب از تيره غيركاج, كه هريك ا زلبه هايارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد 34,300 124,327,624 Rls. 13,801 $
155 1384 منطقه آزاد کيش 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهاترا بري سيالات )مخصوصاً طراحي شده وبرا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 17,360 124,137,611 Rls. 13,623 $
156 1384 منطقه آزاد کيش 64021910 كفش هاي دو ميدا ني زيرپيچ دا ر وميخ دا ر 3,470 123,215,165 Rls. 13,550 $
157 1384 منطقه آزاد کيش 48063000 كاغذ رسامي(كالك ),به شكل رول يا ورق 6,708 120,790,600 Rls. 13,300 $
158 1384 منطقه آزاد کيش 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لكترونيك مشمول رديف 8516 6,548 116,065,760 Rls. 12,932 $
159 1384 منطقه آزاد کيش 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 2,750 114,379,030 Rls. 12,544 $
160 1384 منطقه آزاد کيش 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيكي بجزظروف ملامين 16,397 112,167,518 Rls. 12,396 $
161 1384 منطقه آزاد کيش 34012090 ساير صابونهابه ا شكال ديگر 1,996 110,601,731 Rls. 12,419 $
162 1384 منطقه آزاد کيش 73182100 وا شرفنري وسايروا شرهاي خاردا رفنري. 65 109,570,969 Rls. 12,049 $
163 1384 منطقه آزاد کيش 39264000 مجسمه هاي كوچك و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيكي 8,718 107,934,621 Rls. 11,953 $
164 1384 منطقه آزاد کيش 87049000 وسايط نقليه موتوري, برا ي حمل ونقل كالا,كه درجاي ديگري مذكورنباشد. 2,000 104,436,000 Rls. 11,988 $
165 1384 منطقه آزاد کيش 96138000 فندكها,كه درجاي ديگري مذكورنباشند. 6,402 103,872,678 Rls. 11,368 $
166 1384 منطقه آزاد کيش 85171990 سايردستگاههاي تلفن غيرمذكوردرجاي ديگر 3,640 102,477,143 Rls. 11,217 $
167 1384 منطقه آزاد کيش 82119400 تيغه برا ي كاردها(باستثناءتيغه هاي مشمول شماره 08/82). 6,950 101,174,573 Rls. 11,113 $
168 1384 منطقه آزاد کيش 85044020 شارژر باطري 10,002 99,892,940 Rls. 11,102 $
169 1384 منطقه آزاد کيش 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 5,733 98,669,626 Rls. 10,854 $
170 1384 منطقه آزاد کيش 09011210 قهوه بوندا ده كافئين گرفته دربسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 2,073 98,552,320 Rls. 10,960 $
171 1384 منطقه آزاد کيش 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تكيه گاه ا زپارچه تاروپودباف غيرمذكوردرجاي دي 1,857 96,972,164 Rls. 10,744 $
172 1384 منطقه آزاد کيش 82141010 مدا دترا ش وتيغه 3,761 96,398,018 Rls. 10,629 $
173 1384 منطقه آزاد کيش 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ريامستحكم شده... ا زفلزمعمولي. 5,420 94,416,000 Rls. 10,500 $
174 1384 منطقه آزاد کيش 94033000 مبلهاي چوبي(غيرا زنشيمنها)ا زا نوا عي كه دردفاتركارموردا ستفاده قرا ر ميگيرند 10,477 93,957,305 Rls. 10,442 $
175 1384 منطقه آزاد کيش 73231000 پشم آهن يافولاد,ا سفنج, قاب دستمال برا ي پاك كردن ياصيقلي كردن ظروف, دستكش. 10,560 93,944,448 Rls. 10,368 $
176 1384 منطقه آزاد کيش 94052000 چرا غ كنارتختخوا ب, چرا غ روميزي وچرا غهاي پايه دا ردا خل ساختمان, برقي 4,026 88,655,813 Rls. 9,776 $
177 1384 منطقه آزاد کيش 58089000 مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذكوردرجاي ديگر 25,843 87,485,748 Rls. 9,595 $
178 1384 منطقه آزاد کيش 90191090 سايردستگاههاي مكانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي روا ني بجزتشك موا ج ودستگاه هيدروترا پي 4,393 85,664,314 Rls. 9,448 $
179 1384 منطقه آزاد کيش 74122000 لوا زم وا تصالات لوله كشي ا زآلياژهاي مس. 3,323 83,649,362 Rls. 9,220 $
180 1384 منطقه آزاد کيش 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, ترقوه برا ي كابل ا زچوب 19,923 83,261,229 Rls. 9,215 $
181 1384 منطقه آزاد کيش 85366990 سايرنريومادگيبرا يا تصال بجزكانكتورقابل نصب رويبردمدا رچاپيخاص صنعت ا لكترونيك 6,989 81,969,820 Rls. 8,979 $
182 1384 منطقه آزاد کيش 85167200 دستگاه برشته كردن نان (toaster) 9,440 81,951,480 Rls. 9,032 $
183 1384 منطقه آزاد کيش 87089321 ا جزا وقطعات برا ي سوا ري سوا ري كار وا نت و ترا كتور كشاورزي 2,000 80,653,849 Rls. 8,876 $
184 1384 منطقه آزاد کيش 95039000 سايربازيچه هاي غيرمذكور 11,244 78,720,342 Rls. 8,749 $
185 1384 منطقه آزاد کيش 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي ا زنوع خانگي 1,955 78,266,497 Rls. 8,630 $
186 1384 منطقه آزاد کيش 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, برا ي (پنجره سقفي)توا م باموتوربرقي بقدرت حدا كثر125وا ت 4,372 78,173,664 Rls. 8,691 $
187 1384 منطقه آزاد کيش 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها كه مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 34,516 77,793,680 Rls. 8,545 $
188 1384 منطقه آزاد کيش 70133200 ا شياءشيشه ا ي سرميز/آشپزخانه (غيرا زليوا ن ),باضريب ا نبساط ان حدا كثر6-01x5برحسب كلوين نباشد 5,474 77,600,074 Rls. 8,527 $
189 1384 منطقه آزاد کيش 94042900 تشك ا زموا د,كه درجاي ديگري مذكورنباشند 4,000 76,007,752 Rls. 8,419 $
190 1384 منطقه آزاد کيش 04022190 شيروخامه بدون ا فزودن قندياموا دشيرين كننده باميزا ن بيش ا ز 5/1% غيرمذكوردرجاي ديگر 5,400 75,070,314 Rls. 8,343 $
191 1384 منطقه آزاد کيش 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 5,400 73,710,688 Rls. 8,105 $
192 1384 منطقه آزاد کيش 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذكور 2,490 73,501,113 Rls. 8,166 $
193 1384 منطقه آزاد کيش 84821000 بلبرينگ. 2,369 72,806,507 Rls. 8,016 $
194 1384 منطقه آزاد کيش 84212300 صافي هاي روغن وبنزين (Petrol)برا ي موتورهاي درون سوز 3,211 72,287,870 Rls. 7,985 $
195 1384 منطقه آزاد کيش 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل 20,500 72,263,341 Rls. 7,963 $
196 1384 منطقه آزاد کيش 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,381 71,681,283 Rls. 7,864 $
197 1384 منطقه آزاد کيش 60012200 پارچه هاي پرزحلقوي ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي,كشباف ياقلاب باف. 979 69,522,910 Rls. 7,663 $
198 1384 منطقه آزاد کيش 42021200 رختدا ن, چمدا ن, كيف (بزك, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيك 8,638 65,402,717 Rls. 7,173 $
199 1384 منطقه آزاد کيش 95061100 ا سكي روي برف 7,746 65,155,252 Rls. 7,238 $
200 1384 منطقه آزاد کيش 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 13,880 64,448,670 Rls. 7,059 $
201 1384 منطقه آزاد کيش 62079900 زيرپوش چسبان وهمانند,لباس حوله ا ي حمام, رب دوشامبروهمانند,مردا نه ياپسرا نه, ا زموا دنسج 15,184 63,787,599 Rls. 7,088 $
202 1384 منطقه آزاد کيش 67029000 گل, برگ وغيره مصنوعي وا شياءمربوط به آن ا زسايرموا د. 4,327 61,250,318 Rls. 6,724 $
203 1384 منطقه آزاد کيش 27101930 گريس 300 60,857,327 Rls. 6,685 $
204 1384 منطقه آزاد کيش 82151000 مجموعه هاا زقاشق, چنگال, غيره (كه يك ياچندشيئيا زآنهابافلزگرا نبهاآبكاري شده باشد). 6,330 59,937,197 Rls. 6,656 $
205 1384 منطقه آزاد کيش 40129000 لاستيك روئي توپريانيمه توپر،لاستيك ونوار دوررينگ چرخ ا ز كائوچو 9,188 59,391,345 Rls. 6,557 $
206 1384 منطقه آزاد کيش 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 1,625 58,825,608 Rls. 6,496 $
207 1384 منطقه آزاد کيش 85361030 فيوز فشنگي 6,000 58,133,939 Rls. 6,390 $
208 1384 منطقه آزاد کيش 63049200 ا شياءبرا ي مبلمان ا زپنبه, كه درجاي ديگرگفته نشده باشد(باستثناءكشباف ياقلاب باف ). 7,040 57,754,333 Rls. 6,394 $
209 1384 منطقه آزاد کيش 71171900 زيورآلات بدلي ا زفلزا ت معمولي(همچنين آبكاري شده )غيرمذكوردرجاي ديگر 2,478 57,720,893 Rls. 6,373 $
210 1384 منطقه آزاد کيش 87089311 كلاچ برا ي سوا ري سوا ري كاري وا نت و ترا كتور كشاورزي 1,500 57,031,250 Rls. 6,250 $
211 1384 منطقه آزاد کيش 20041000 سيب زميني,محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهرسركه, يخ زده (باستثناي محصولات شماره 2006) 3,780 54,700,667 Rls. 6,136 $
212 1384 منطقه آزاد کيش 91011900 ساعت مچي غيرمذكوربابرق وحتي توا م بايك زمان شمار,باقاب ا زفلزا ت گرا نبهاياا زفلزا ت 2,100 54,693,918 Rls. 5,985 $
213 1384 منطقه آزاد کيش 27101910 روغن موتور 12,000 54,366,000 Rls. 6,000 $
214 1384 منطقه آزاد کيش 95041000 بازيهاي ويدئويي ا زنوعي كه بايك گيرنده تلويزيوني كارميكند 700 54,138,681 Rls. 5,962 $
215 1384 منطقه آزاد کيش 85119000 ا جزا ء و قطعات ا دوا ت برقي برا ي روشن كردن يا برا ه ا ندا ختن مشمول شماره 8511 963 53,661,348 Rls. 5,911 $
216 1384 منطقه آزاد کيش 83015000 چفت وبست ويرا ق هاي چفت وبست دا ر,دا را ي قفل ا زفلزا ت معمولي. 7,920 52,439,040 Rls. 5,760 $
217 1384 منطقه آزاد کيش 96020090 سايرموا دنباتي يامعدني ترا ش پذيركارشده وا شياا ز ....بجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين 2,848 51,136,892 Rls. 5,696 $
218 1384 منطقه آزاد کيش 33061000 موا د پاك كننده دندا ن 1,481 49,379,574 Rls. 5,480 $
219 1384 منطقه آزاد کيش 90049000 عينك, محافظ چشم وهمانند,برا ي ا صلاح ديد,حفاظت چشم ياغيره (غيرا زعينك آفتابي) 1,134 49,136,095 Rls. 5,389 $
220 1384 منطقه آزاد کيش 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 7,276 48,581,808 Rls. 5,466 $
221 1384 منطقه آزاد کيش 87149110 تنه و دوشاخه برا ي دوچرخه 3,900 48,555,507 Rls. 5,313 $
222 1384 منطقه آزاد کيش 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل 1,700 48,522,188 Rls. 5,318 $
223 1384 منطقه آزاد کيش 63026000 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه, ا زپارچه حوله باف ا سفنجي,سايرپارچه هاي ا سفنجي همانند,ا زپنبه 4,377 47,781,869 Rls. 5,261 $
224 1384 منطقه آزاد کيش 90072000 پروژكتورهاي سينماتوگرا في 40 47,226,400 Rls. 5,200 $
225 1384 منطقه آزاد کيش 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات كنتورهاي دورسنج و غيره مشمول 9029 590 46,567,101 Rls. 5,150 $
226 1384 منطقه آزاد کيش 94049000 تختخوا ب وا شياءهمانند,فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا دغيرا زتشك وكيسه خوا ب 6,027 46,185,058 Rls. 5,057 $
227 1384 منطقه آزاد کيش 87086011 محورهاي غيرمحرك برا ي سوا ري سوا ري كار وا نت و ترا كتور كشاورزي 4,500 46,024,973 Rls. 5,063 $
228 1384 منطقه آزاد کيش 69131000 مجسمه وسايرا شياءتزئيني ا زچيني. 1,430 45,551,801 Rls. 5,062 $
229 1384 منطقه آزاد کيش 85253000 دوربين هاي تلويزيوني 2,015 45,200,662 Rls. 5,082 $
230 1384 منطقه آزاد کيش 85365030 ا ستارترمهتابي 3,000 45,127,133 Rls. 4,995 $
231 1384 منطقه آزاد کيش 85163200 دستگاههاي ا لكتروترميك آرا يش مو ,و غيره (غيرا زموخشك كن ) 1,463 44,031,830 Rls. 4,837 $
232 1384 منطقه آزاد کيش 87088010 برا ي سوا ري سوا ري كار وا نت و ترا كتور كشاورزي 2,537 43,787,984 Rls. 4,802 $
233 1384 منطقه آزاد کيش 94042100 تشك ا زكائوچوي ا سفنجي ياا زموادپلاستيكي اسفنجي , با يا بدون روپوش 5,990 43,556,600 Rls. 4,842 $
234 1384 منطقه آزاد کيش 94060090 كانكس (ساير ساختمانهاي پيش ساخته) 780 43,262,208 Rls. 4,752 $
235 1384 منطقه آزاد کيش 42021900 رختدا ن, چمدا ن, كيف بزك, كيف ا سناد,كيف مدرسه كه درجاي ديگر مذكور نباشند 2,270 42,375,821 Rls. 4,696 $
236 1384 منطقه آزاد کيش 64051000 كفش, كه درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعيياچرم دوباره ساخته شده. 1,890 40,982,962 Rls. 4,555 $
237 1384 منطقه آزاد کيش 40169990 سايرا شياا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذكور درجاي ديگر 11 39,332,382 Rls. 4,331 $
238 1384 منطقه آزاد کيش 18069000 شكلات, غيره, حاوي كاكائو,به صورت غيرا زبلوك, تخته, ميله ياقلم, غيرمذكوردرجاي ديگر 4,800 39,218,443 Rls. 4,334 $
239 1384 منطقه آزاد کيش 84702900 ماشين هاي محاسب ا لكترونيكيكه درجاي ديگرمذكورنباشد,بدون وسايل چاپ 190 38,261,550 Rls. 4,200 $
240 1384 منطقه آزاد کيش 18061000 پودر كاكائو ,كه به آن شكر (قند)يا موا د شيرين كننده ديگر ا فزوده شده باشد 4,800 38,111,179 Rls. 4,191 $
241 1384 منطقه آزاد کيش 85442000 كابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 15,050 37,937,936 Rls. 4,199 $
242 1384 منطقه آزاد کيش 84159090 سايرا جزا وقطعات ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذكوردرجاي ديگر 1,180 37,254,000 Rls. 4,203 $
243 1384 منطقه آزاد کيش 85065090 سايرقوه هاوباطريهاي باليتيوم بجز قوه هاي نيم قلمي , قلمي , متوسط , بزرگ و دگمه اي 7,650 36,561,664 Rls. 4,016 $
244 1384 منطقه آزاد کيش 85233000 كارت توا م شده با يك باريكه مغناطيسي 1,500 36,106,519 Rls. 4,002 $
245 1384 منطقه آزاد کيش 94059910 سرپيچ چرا غهاي توري (نگهدا رنده سرا ميكي توري ) 10,000 35,763,507 Rls. 3,964 $
246 1384 منطقه آزاد کيش 39169000 تك رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضيبيش ا زيك,mm ميله, قلم وپروفيله, حتي كارشده درسطح 2,237 34,251,199 Rls. 3,762 $
247 1384 منطقه آزاد کيش 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 3,422 34,090,603 Rls. 3,771 $
248 1384 منطقه آزاد کيش 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيك, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتكستوره شده ون 610 33,867,884 Rls. 3,749 $
249 1384 منطقه آزاد کيش 84133090 سايرتلمبه هايسوخت موا دروا ن كننده ياا لكونهايسردكننده موتورپيستونيدرون سوزبجزپمپ ا نژكتور 345 32,004,721 Rls. 3,552 $
250 1384 منطقه آزاد کيش 70120010 حباب شيشه ا ي برا ي فلاسك كامل شده 8,340 31,030,685 Rls. 3,469 $
251 1384 منطقه آزاد کيش 85369030 ترمينال ريلي 4,350 30,494,728 Rls. 3,344 $
252 1384 منطقه آزاد کيش 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل و تغيير ... غيرمذكوردر جاي ديگر 199 30,134,044 Rls. 3,304 $
253 1384 منطقه آزاد کيش 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميكNes, غيرمذكوردرجاي ديگر 725 29,830,917 Rls. 3,285 $
254 1384 منطقه آزاد کيش 84011000 رآكتورهاي هسته ا ي. 2,447 28,643,081 Rls. 3,183 $
255 1384 منطقه آزاد کيش 40121200 لاستيك رويي روكش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در ا توبوس يا ا تومبيل باري 4,551 28,625,982 Rls. 3,181 $
256 1384 منطقه آزاد کيش 84716030 مانيتور با صفحه تخت و غيرتخت 14لغايت 19 ا ينچ 450 28,598,850 Rls. 3,150 $
257 1384 منطقه آزاد کيش 69139000 مجسمه وسايرا شياءتزئيني(باستثناءچيني)سايرا شياءا زسرا ميك. 3,866 28,021,747 Rls. 3,117 $
258 1384 منطقه آزاد کيش 13019000 صمغ ها,رزين ها ,صمغ هاي رزيني ,طبيعي ,روغن هاي رزيني و... ,طبيعي )باستثناي صمغ عربي 3,602 26,840,472 Rls. 2,974 $
259 1384 منطقه آزاد کيش 62104000 لباس دوخته ومهيا,مردا نه ياپسرا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره5906و5903و5907 8,372 26,617,632 Rls. 2,919 $
260 1384 منطقه آزاد کيش 63071000 كف شوروقابدستمال, قابشور,گردگير,سايرپارچه هاي همانندبرا ي تميزكردن. 1,130 26,348,697 Rls. 2,934 $
261 1384 منطقه آزاد کيش 85182930 بلندگوي چندپارچه (Woofeer)بايابدون ووفرفرعي بهمرا ه چندبلندگو)باحدا كثروزنkg 20 3,800 26,287,584 Rls. 2,927 $
262 1384 منطقه آزاد کيش 42022200 كيف دستي باسطح خارجي ا زورق هاي پلاستيكي ياا زموا دنسجي 1,260 26,109,650 Rls. 2,870 $
263 1384 منطقه آزاد کيش 83062900 مجسمه هاي كوچك وسايرا شياءتزئينيا زفلزمعمولي(باستثناءآبكاري شده ). 1,420 26,073,021 Rls. 2,889 $
264 1384 منطقه آزاد کيش 38249040 پاك كننده هاي صنعتي 3,000 25,390,080 Rls. 2,784 $
265 1384 منطقه آزاد کيش 62034900 شلوا ر,شلوا رسرهم دا را ي بندوپيش بند,نيم شلوا رمردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكورد 920 25,153,799 Rls. 2,793 $
266 1384 منطقه آزاد کيش 73239310 سايرا جزا وقطعات ا شياء سرميزوا شياء ا شپزخانه ا ز فولادزنگ نزن 2,259 24,918,223 Rls. 2,767 $
267 1384 منطقه آزاد کيش 44211000 رخت آويز چوبي 2,420 24,544,558 Rls. 2,763 $
268 1384 منطقه آزاد کيش 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 428 24,043,680 Rls. 2,655 $
269 1384 منطقه آزاد کيش 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا كثر900ليتر 1,105 23,882,549 Rls. 2,650 $
270 1384 منطقه آزاد کيش 96062100 دگمه ا زموا دپلاستيكي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 2,570 23,413,205 Rls. 2,575 $
271 1384 منطقه آزاد کيش 85362010 كليدهاي ا توماتيك 125 23,384,090 Rls. 2,563 $
272 1384 منطقه آزاد کيش 96032100 مسوا ك دندا ن. 1,195 22,918,181 Rls. 2,543 $
273 1384 منطقه آزاد کيش 82100000 وسائل مكانيكي دستي,بوزن 10كيلوگرم ياكمتركه برا ي تهيه غذا يانوشابه بكارميروند. 475 22,546,659 Rls. 2,506 $
274 1384 منطقه آزاد کيش 39261000 لوا زم برا ي دفتركار و مدا رس ا ز موا د پلاستيكي 1,852 22,388,425 Rls. 2,484 $
275 1384 منطقه آزاد کيش 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 475 22,372,115 Rls. 2,483 $
276 1384 منطقه آزاد کيش 33069000 فرآورده برا ي بهدا شت دهان يادندا ن غير مذكور درجاي ديگر 532 21,484,668 Rls. 2,384 $
277 1384 منطقه آزاد کيش 62122000 گن وگن تنكه ا ي. 815 20,941,777 Rls. 2,310 $
278 1384 منطقه آزاد کيش 57029900 كف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرموا دنسجي آماده مصرف, غيرمذكوردرجاي ديگر 2,052 20,701,530 Rls. 2,280 $
279 1384 منطقه آزاد کيش 69081000 كاشي وچهارگوش, مكعب بزرگ كوچك وا شياءهمانندورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيك. 4,406 20,701,448 Rls. 2,326 $
280 1384 منطقه آزاد کيش 90081000 پروژكتور ا سلايد 43 20,542,500 Rls. 2,250 $
281 1384 منطقه آزاد کيش 95069110 دستگاهTRAD MILL 3,601 19,778,924 Rls. 2,203 $
282 1384 منطقه آزاد کيش 44089000 ورق هاي روكش وورق هاي لائيبرا ي تخته هاي چندلا,وسايرچوبهائيكه به درا زا ا ره شده, كه ضخامت آن ا زmm6 كمتر نباش 3,400 19,633,834 Rls. 2,160 $
283 1384 منطقه آزاد کيش 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 93 18,969,600 Rls. 2,080 $
284 1384 منطقه آزاد کيش 87079010 بدنه برا ي وا نت 1,008 18,193,401 Rls. 2,001 $
285 1384 منطقه آزاد کيش 87082910 برا ي سوا ري . سوا ري كار . وا نت و ترا كتور كشاورزي 440 18,056,901 Rls. 1,980 $
286 1384 منطقه آزاد کيش 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 61 17,678,566 Rls. 1,947 $
287 1384 منطقه آزاد کيش 95073000 قرقره هاي ماهيگيري. 160 17,678,232 Rls. 1,989 $
288 1384 منطقه آزاد کيش 39259000 سايرلوا زم ساختماني كه درجاي ديگرمذكور نباشد ,ا ز موا د پلاستيكي 1,986 17,309,838 Rls. 1,911 $
289 1384 منطقه آزاد کيش 95089000 چرخ و فلك و تاب جايگاه تيرا ندا زي و ساير تفريحات در هوا ي آزا د تئاتر سيار 8,166 16,932,335 Rls. 1,865 $
290 1384 منطقه آزاد کيش 61130000 لباس دوخته ومهياا زپارچه هاي كشباف ياقلاب باف مشمول شماره هاي 03/59يا07/59. 100 16,894,929 Rls. 1,860 $
291 1384 منطقه آزاد کيش 90059000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي,دوربين يك چشمي,سايرتلسكوپهاي ا پتيكي 680 16,045,983 Rls. 1,767 $
292 1384 منطقه آزاد کيش 91031000 ساعت ديوا ري, روميزي وهماننددا را ي محرك ساعت مچي كه بابرق كارميكنند. 242 15,970,327 Rls. 1,753 $
293 1384 منطقه آزاد کيش 72124000 آهن يافولادتخت نوردشده, باپهناي كمترا ز600,mmرنگ, ورني ياا ندودشده باموا دپلاستيك. 7,198 15,510,847 Rls. 1,734 $
294 1384 منطقه آزاد کيش 64039900 كفش باتخت..., ا زكائوچوورويه ا زچرم طبيعي,كه قوزك پارا نميپوشاند. 750 15,489,978 Rls. 1,727 $
295 1384 منطقه آزاد کيش 96132000 فندك جيبي,گازي, قابل پركردن. 672 15,374,521 Rls. 1,710 $
296 1384 منطقه آزاد کيش 56039400 پارچه هاي نبافته, غيرا زرشته هاي سنتتيك يامصنوعي بوزن مترمربع بيش ا ز150گرم 400 15,338,300 Rls. 1,682 $
297 1384 منطقه آزاد کيش 96031000 جاروب وبروس, متشكل ا زشاخه هاي نازك ياا زسايرموا دنباتيبه هم بسته, بايابدون دسته. 820 14,459,061 Rls. 1,605 $
298 1384 منطقه آزاد کيش 91039000 ساعتهاي ديوا ري, روميزي وهماننددا را ي محرك ساعت مچي وهمانندغيربرقي. 1,840 14,055,323 Rls. 1,545 $
299 1384 منطقه آزاد کيش 87149690 سايرپنجه ركاب وركاب وقطعات آن برا ي شماره هاي 8711و8712بجزموا ردمذكور 989 13,927,836 Rls. 1,524 $
300 1384 منطقه آزاد کيش 83089000 چفت وبست, سگك... منجوق وپولك ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 1,183 13,860,344 Rls. 1,526 $
مجموع کل
17,194,655,862 ريال
مجموع کل
1,898,840 دلار