آمار کل " واردات از" کشور "دانمارک" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1384 دانمارک 84193100 خشك كننده هابرا ي محصولات كشاورزي 800 9,070,000 Rls. 1,000 $
202 1384 دانمارک 34011190 سايرصابونهابرا ي مصارف پاكيزگي به شكل شمش ياميله چونه تكه قالبي وكاغذآغشته شده به 785 9,067,102 Rls. 999 $
203 1384 دانمارک 84733010 جعبه كامپيوتر(case)باويا بدون منبع تغذيه 12 8,930,200 Rls. 991 $
204 1384 دانمارک 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 600 8,895,543 Rls. 979 $
205 1384 دانمارک 87081010 برا ي سوا ري . سوا ري كار و وا نت 375 8,833,517 Rls. 991 $
206 1384 دانمارک 73182200 وا شرها,كه درجاي ديگرگفته نشده. 50 8,662,606 Rls. 973 $
207 1384 دانمارک 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 15 8,294,777 Rls. 909 $
208 1384 دانمارک 85044040 ساير منبع تغذيه هاغيرمذكور 10 7,930,214 Rls. 873 $
209 1384 دانمارک 82057000 گيره, قيدوهمانند. 25 7,728,703 Rls. 859 $
210 1384 دانمارک 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي)ا زآهن ياا زفولاد. 13 7,620,546 Rls. 857 $
211 1384 دانمارک 87087011 چرخ ها برا ي سوا ري سوا ري كار وا نت و ترا كتور كشاورزي 320 7,300,048 Rls. 819 $
212 1384 دانمارک 96142000 پيپ وسرپيپ. 84 6,687,798 Rls. 746 $
213 1384 دانمارک 85013200 موتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا كثر75 كيلووا ت (KW) 37 6,611,928 Rls. 728 $
214 1384 دانمارک 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري, كشش پذيري ياسايرخوا ص مكانيكي 47 6,318,177 Rls. 697 $
215 1384 دانمارک 95061990 ساير ا دوا ت برا ي ا سكي روي برف بجز چوب دستي ا سكي و لوا زم بستن ا سكي 35 5,820,000 Rls. 637 $
216 1384 دانمارک 82032000 منقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 15 5,430,616 Rls. 604 $
217 1384 دانمارک 90318040 سايرحسگرها(SENSOR) غيرمذكور درجاي ديگر 15 5,408,480 Rls. 596 $
218 1384 دانمارک 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 9 4,906,273 Rls. 547 $
219 1384 دانمارک 84849090 سايروا شرها ودرزگيرهاغيرمذكور 4 4,896,846 Rls. 536 $
220 1384 دانمارک 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاو..ا زموا دپلاستيكي اسفنجي از پلي اورتان بجزساندويج سقف كاذب خودروبدون لايه فلزي 12 4,293,740 Rls. 478 $
221 1384 دانمارک 73209000 فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 9 4,189,034 Rls. 459 $
222 1384 دانمارک 83024900 يرا ق, چفت وبست, غيره, برا ي در,پله كان ا زفلزمعمولي. 330 4,174,059 Rls. 459 $
223 1384 دانمارک 90183925 نازوگاستريك (stomach catheter) 50 3,810,141 Rls. 428 $
224 1384 دانمارک 76072090 سايرورق ونوا رنازك آلومينيوم باتكيه گاه, بجزفويل لامينه مذكور 2 3,657,544 Rls. 411 $
225 1384 دانمارک 49029010 كاتالوگ هاي تجاري وهمانند كه كمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 90 3,494,667 Rls. 383 $
226 1384 دانمارک 96039090 سايرجاروب ها,بروس ها(ا زجمله... )ساخته نشده ا زموي خوك وگرا زغيرمذكوردرجاي ديگر 84 3,352,280 Rls. 374 $
227 1384 دانمارک 87088010 برا ي سوا ري سوا ري كار وا نت و ترا كتور كشاورزي 80 2,864,924 Rls. 321 $
228 1384 دانمارک 87089110 برا ي سوا ري سوا ري كاروا نت و ترا كتور كشاورزي 90 2,387,437 Rls. 268 $
229 1384 دانمارک 87089210 برا ي سوا ري سوا ري كاروا نت و ترا كتور كشاورزي 110 2,373,664 Rls. 266 $
230 1384 دانمارک 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 1 2,225,789 Rls. 244 $
231 1384 دانمارک 90118000 ميكروسكوپهاي ا پتيكي ,غيرمذكور درجاي ديگر 15 2,210,483 Rls. 246 $
232 1384 دانمارک 85013110 ا لكتروموتورهاي با جريان مستقيم dc 12و 24 ولت تا قدرت حدا كثر 200 وا ت 55 2,203,788 Rls. 247 $
233 1384 دانمارک 85365090 سايركليدهاغيرمذكوردرجاي ديگر 21 1,571,572 Rls. 173 $
234 1384 دانمارک 34031910 روا ن كننده سيليكوني 220 1,555,831 Rls. 175 $
235 1384 دانمارک 61099000 تيشرت وزيرپوش چسبان وهمانند,كشباف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 25 1,481,493 Rls. 164 $
236 1384 دانمارک 83099090 سايردردرپوش و سرپوش درپوش پاره شونده برا ي بطري... ا ز فلزا ت معمولي غيرمذكور 22 1,216,115 Rls. 135 $
237 1384 دانمارک 85045090 ساير ا لقا كننده هاغيرمذكور 50 1,072,626 Rls. 119 $
238 1384 دانمارک 85239090 ساير حاملين ا ماده ضبط نشده بجز موا رد مذكور 20 778,247 Rls. 87 $
239 1384 دانمارک 87083110 برا ي سوا ري . سوا ري وا نت و ترا كتور كشاورزي 30 688,684 Rls. 77 $
240 1384 دانمارک 39259000 سايرلوا زم ساختماني كه درجاي ديگرمذكور نباشد ,ا ز موا د پلاستيكي 180 576,742 Rls. 65 $
241 1384 دانمارک 73071900 لوله وا تصالات لوله كشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن, كه درجاي ديگرذكرنشده, ياا زفولاد. 9 573,698 Rls. 64 $
242 1384 دانمارک 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيكي 17 367,298 Rls. 41 $
243 1384 دانمارک 87082910 برا ي سوا ري . سوا ري كار . وا نت و ترا كتور كشاورزي 12 293,838 Rls. 33 $
مجموع کل
189,827,067 ريال
مجموع کل
21,056 دلار