آمار کل " واردات از" کشور "دانمارک" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1384 دانمارک 35040000 پپتون هاوسايرموا دپروتئيني ومشتقات آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر;پودرپوست حتي عمل آمده 10,000 379,860,100 Rls. 42,609 $
102 1384 دانمارک 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 592 377,953,649 Rls. 41,981 $
103 1384 دانمارک 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 481 376,912,908 Rls. 42,030 $
104 1384 دانمارک 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طرا حي شده برا ي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) 522 375,529,069 Rls. 41,670 $
105 1384 دانمارک 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمركز 797 361,131,400 Rls. 40,631 $
106 1384 دانمارک 30063000 فرآورده هاي كدركننده برا ي آزمايش هاي را ديوگرا في,معرفهاي كه تشخيص مرض دربيمار. 5 356,214,548 Rls. 39,315 $
107 1384 دانمارک 15162010 روغن جانشين كره كاكائو 19,640 346,950,923 Rls. 38,202 $
108 1384 دانمارک 29251100 ساگارين و ا ملاح آن 4,000 346,070,780 Rls. 38,954 $
109 1384 دانمارک 83111000 ا لكترودهاي ا ندودشده بافلزمعمولي,برا ي جوشكاري باقوس ا لكتريكي. 1,500 344,332,533 Rls. 37,686 $
110 1384 دانمارک 90261010 فلومتر 108 343,018,635 Rls. 38,032 $
111 1384 دانمارک 35021900 آلبومين تخم پرندگان (باستثناءآلبومين تخم پرندگان , خشك كرده ) 5,000 338,869,390 Rls. 37,222 $
112 1384 دانمارک 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 889 320,094,400 Rls. 35,401 $
113 1384 دانمارک 85339000 ا جزا ء و قطعات مقاومت هاي برقي ,رئوستاها و پتانسيومترها 545 319,811,275 Rls. 35,260 $
114 1384 دانمارک 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 502 303,020,081 Rls. 33,563 $
115 1384 دانمارک 48237000 ا شياءقالب گيري شده ياپرس شده ا زخميركاغذ 15,921 302,717,586 Rls. 33,558 $
116 1384 دانمارک 56039100 پارچه هاي نبافته, كه ا زرشته هاي سنتتيك يامصنوعينباشد,بوزن مترمربع 25گرم ياكمتر 7,200 302,428,774 Rls. 33,143 $
117 1384 دانمارک 85167100 دستگاه هاي ا لكتروترميك درست كردن قهوه يا چاي 15,000 299,813,589 Rls. 33,630 $
118 1384 دانمارک 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت كردن چرخ دنده برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمتها 82 299,524,836 Rls. 32,969 $
119 1384 دانمارک 84138200 بالابرهاي آبگونها 2,400 298,950,827 Rls. 32,837 $
120 1384 دانمارک 29239000 ا ملاح و هيدروكسيدهاي آمونيوم چهارتايي 16,000 294,356,830 Rls. 32,735 $
121 1384 دانمارک 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 14,440 291,159,800 Rls. 32,352 $
122 1384 دانمارک 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياكنترل مشمول 9026 3,000 290,253,356 Rls. 32,380 $
123 1384 دانمارک 54022000 نخ بسيارمقاوم ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 3,215 287,130,001 Rls. 31,749 $
124 1384 دانمارک 87032100 وسائطنقليه باموتورپيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي- احتراقي با حجم سيلندرتا 0002متر مكعب 1,375 285,468,046 Rls. 31,687 $
125 1384 دانمارک 73072900 لوله وا تصالات لوله كشي ا زفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 111 280,306,674 Rls. 30,998 $
126 1384 دانمارک 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 134 271,457,932 Rls. 30,060 $
127 1384 دانمارک 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ا زآهن ياا زفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,493 270,755,006 Rls. 30,185 $
128 1384 دانمارک 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي بامهره ها ياوا شرهاي مربوطآهن يافولادي غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل 1,017 265,848,374 Rls. 29,376 $
129 1384 دانمارک 84145900 بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 300 264,053,695 Rls. 29,142 $
130 1384 دانمارک 84836000 كلاچ ووكرپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 64 256,706,719 Rls. 28,795 $
131 1384 دانمارک 84834010 ا نوا ع جعبه دنده Gearbox صنعتي غيرخودرو 11,887 254,234,932 Rls. 28,391 $
132 1384 دانمارک 72169990 سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذكوردرجاي ديگر 20,420 249,852,530 Rls. 27,768 $
133 1384 دانمارک 84369100 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيورياجوجه كشيوجوجه پروري 9,930 247,911,680 Rls. 27,231 $
134 1384 دانمارک 85181000 ميكروفون و پايه آن 367 246,604,905 Rls. 27,143 $
135 1384 دانمارک 39239000 ا شياء برا ي بسته بندي كالا ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد ,ا زموا د پلاستيكي 512 242,813,382 Rls. 26,887 $
136 1384 دانمارک 85059000 نگهدا رنده هاي آهن رباي ا لكتريكي ياآهن رباي دا ئمي,وغيره ; قطعات آهن رباها 1,135 241,663,332 Rls. 26,624 $
137 1384 دانمارک 70194000 پارچه هاي تاروپودباف ا زخامه ا زا لياف شيشه. 6,532 240,840,457 Rls. 26,518 $
138 1384 دانمارک 39202040 نوا رفومي ويژه صنايع سيم وكابل 10,000 238,355,000 Rls. 26,626 $
139 1384 دانمارک 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاك بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 3,700 234,299,868 Rls. 25,790 $
140 1384 دانمارک 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات كنتورهاي دورسنج و غيره مشمول 9029 20 232,446,489 Rls. 25,836 $
141 1384 دانمارک 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر,برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, و 4,407 231,572,219 Rls. 25,618 $
142 1384 دانمارک 90101090 سايردستگاههابرا ي ظاهركردن ياچاپ فيلم عكاسيبصورت خودكاربجزفيلم را ديولوژيپزشكي 808 230,244,829 Rls. 25,423 $
143 1384 دانمارک 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن... موا دآبگون ياپودربرا ي كشاورزي... 1,520 227,493,942 Rls. 25,064 $
144 1384 دانمارک 84254900 جكهاوچرخهاي بالاكشنده وسايط نقليه, كه درجاي ديگرمذكورنباشند 4,244 225,715,187 Rls. 25,048 $
145 1384 دانمارک 85168000 مقاومت هاي گرم كننده ا لكتريكي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 392 224,329,927 Rls. 25,093 $
146 1384 دانمارک 85371010 پانلهاي ا لكتريكي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و... 68 221,175,067 Rls. 24,683 $
147 1384 دانمارک 57050000 سايرفرشهاوكف پوشهاي نسجي حتي ا ماده مصرف غيرمذكوردرجاي ديگر 9,919 216,628,406 Rls. 24,058 $
148 1384 دانمارک 73072100 فلانچ ا زفولادزنگ نزن 40 213,835,798 Rls. 23,421 $
149 1384 دانمارک 90251990 ساير دماسنج ها آذرسنجها توا م نشده با ساير آلات غيرمذكور درجاي ديگر 34 213,409,678 Rls. 23,630 $
150 1384 دانمارک 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 3,376 210,010,187 Rls. 23,317 $
151 1384 دانمارک 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 10,000 209,178,426 Rls. 23,487 $
152 1384 دانمارک 85340000 مدا رهاي چاپي 28 207,842,662 Rls. 23,277 $
153 1384 دانمارک 35029000 آلبومين (غيرا زآلبومين تخم پرندگان وآلبومين شير) ,آلبومينات ها ومشتقات آنها 5,000 205,708,887 Rls. 22,608 $
154 1384 دانمارک 49021090 سايرروزنامه ومجله ونشريات ا دوا ري چاپ شده كه حدا قل چهارباردرهفته منتشرشودبجزا گهي نشريات 1,512 203,286,832 Rls. 22,592 $
155 1384 دانمارک 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 245 193,405,728 Rls. 21,244 $
156 1384 دانمارک 84371000 ماشين برا ي پاك كردن, جوركردن يادرجه بندي كردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات خشك كرده 150 188,744,900 Rls. 20,990 $
157 1384 دانمارک 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين كه توليد دا خلي ندا رند 97 186,749,116 Rls. 20,641 $
158 1384 دانمارک 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدا تصالات برقي,...كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 80 186,410,965 Rls. 20,763 $
159 1384 دانمارک 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليك )برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 12,340 183,483,849 Rls. 20,301 $
160 1384 دانمارک 85182200 چند بلندگو ,تعبيه شده دريك محفظه 13,439 178,317,629 Rls. 20,058 $
161 1384 دانمارک 33021090 سايرفرآورده هاومخلوطهابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس كولا 500 176,545,697 Rls. 19,754 $
162 1384 دانمارک 85352990 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا ربرا يولتاژمساوي يابيش ا ز5/27 WKبجزسكسيونرودژنكتور 156 174,946,720 Rls. 19,389 $
163 1384 دانمارک 73079100 فلانچ ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 2,432 173,353,095 Rls. 19,142 $
164 1384 دانمارک 84134000 تلمبه هاي بتون 670 172,320,725 Rls. 18,874 $
165 1384 دانمارک 73181610 مهره ا ز جنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل 2,482 168,628,559 Rls. 18,753 $
166 1384 دانمارک 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor) 550 165,252,917 Rls. 18,555 $
167 1384 دانمارک 70171010 لوله ا زمايش , لام ولامل ا زمايشگاهي ولوله غير مدرج 1,450 161,691,950 Rls. 18,006 $
168 1384 دانمارک 13012000 صمغ عربي طبيعي 1,500 156,854,331 Rls. 17,411 $
169 1384 دانمارک 84714910 سايرماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي( PC)به صورت كامل عرضه شده به شكل سيستم 35 155,422,062 Rls. 17,534 $
170 1384 دانمارک 90104900 سايردستگاههاي پروژكسيون ياطرا حي نقشه مدا رهاروي سطوح ا جسام نيمه هادي حساس شده, غيرمذكوردرجايديگر 375 153,869,220 Rls. 17,359 $
171 1384 دانمارک 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 20 151,559,722 Rls. 16,648 $
172 1384 دانمارک 30032090 داروهاي حاوي انتي بيوتيك كه توليد داخلي ندارند 90 150,125,097 Rls. 16,695 $
173 1384 دانمارک 25239090 سيمانهاي هيدروليك بجزسيمان كوره بلند وسيمان پوزولاني 14,999 148,445,513 Rls. 16,651 $
174 1384 دانمارک 85182100 تك بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 7,805 146,456,232 Rls. 16,156 $
175 1384 دانمارک 84072900 موتورهاي پيستوني درونسوزجرقه ا ي- ا حترا قي برا ي وسايط نقليه آبي غيرا زموتورهاي خارج ا زبدنه 756 144,720,150 Rls. 16,005 $
176 1384 دانمارک 84624900 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها)كه درجاي ديگرمذكورنباشد 6,300 144,360,184 Rls. 15,832 $
177 1384 دانمارک 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 4,000 143,871,820 Rls. 15,746 $
178 1384 دانمارک 48189090 سايرا وا ت هاي سلولزياورقه هاي ا لياف سلولزي 6,070 143,299,110 Rls. 15,740 $
179 1384 دانمارک 85364990 سايررله هابرا ي ولتاژبيش ا ز60 ولت, با جريان مساوي يا بيش ا ز 2ا مپر 50 140,728,246 Rls. 15,692 $
180 1384 دانمارک 84199020 ا جزا وقطعات تعرفه 841919 2,350 140,613,353 Rls. 15,587 $
181 1384 دانمارک 84604000 ماشين هاي هموا ركردن ياصاف كردن, برا ي كاربرروي فلز0 218 140,078,841 Rls. 15,567 $
182 1384 دانمارک 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقيغيرا زكليدهايقطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيك يك طرفه 90 139,416,874 Rls. 15,600 $
183 1384 دانمارک 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 490 136,793,776 Rls. 15,213 $
184 1384 دانمارک 84798910 پرس هيدروليك دندا نسازي 3,600 136,700,000 Rls. 15,053 $
185 1384 دانمارک 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 6,320 131,215,100 Rls. 14,361 $
186 1384 دانمارک 83024200 يرا ق, چفت وبست وغيره, برا ي مبلمان ا زفلزمعمولي كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,328 130,700,645 Rls. 14,396 $
187 1384 دانمارک 90331090 سايرترموكوبل هابجزترموكوبل يكبارمصرف برا ي ترمومتر 20 126,257,400 Rls. 13,829 $
188 1384 دانمارک 19053200 ويفل ها و ويفرها 2,840 126,009,334 Rls. 13,934 $
189 1384 دانمارک 29181200 ا سيد تارتريك 3,000 125,006,905 Rls. 13,751 $
190 1384 دانمارک 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 900 124,293,612 Rls. 13,803 $
191 1384 دانمارک 84743200 ماشين هاي مخلوطكردن موا دمعدني باقير. 290 123,062,707 Rls. 13,707 $
192 1384 دانمارک 84629100 پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 2,400 112,500,000 Rls. 12,673 $
193 1384 دانمارک 39021010 گريد لوله ( پلي پروپيلن) 8,700 111,784,270 Rls. 12,423 $
194 1384 دانمارک 32151100 مركب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 22,200 110,140,647 Rls. 12,235 $
195 1384 دانمارک 68079000 سايرا شياساخته شده ا زا سفالت ياا زموا د همانندغيرمذكوردرجاي ديگر 7,938 110,022,479 Rls. 12,290 $
196 1384 دانمارک 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت كننده صوت 62 109,780,119 Rls. 12,120 $
197 1384 دانمارک 84132090 سايرتلمبه هاي دستي بدون وسيله ا ندا زه گيري باقابليت تجهيز باا نها,بجزتلمبه دستي پزشكي 107 109,559,938 Rls. 12,204 $
198 1384 دانمارک 90181910 دستگاه مانيتور علائم حياتي 5 106,309,750 Rls. 12,089 $
199 1384 دانمارک 90329000 قطعات و متفرعات دستگاهها برا ي تنظيم يا كنترل خودكار مشمول 9032 87 105,341,322 Rls. 11,624 $
200 1384 دانمارک 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا كتيف غيريونيك حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 400 105,308,850 Rls. 11,704 $
201 1384 دانمارک 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115100 7,222 102,581,968 Rls. 11,459 $
202 1384 دانمارک 83071000 لوله هاي قابل ا نحناءا زآهن يافولاد. 220 101,067,132 Rls. 11,070 $
203 1384 دانمارک 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 160 100,392,173 Rls. 11,039 $
204 1384 دانمارک 84807900 قالب برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي(غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ). 250 95,208,860 Rls. 10,494 $
205 1384 دانمارک 84143090 سايركمپرسورهاباكاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذكور 1,050 94,977,769 Rls. 10,454 $
206 1384 دانمارک 34031990 سايرفرآورده هاي روا ن كننده ضد زنگ با كمتر ا ز 70درصد وزني روغن نفتي يامعدني غيرمذكور 1,560 93,618,778 Rls. 10,411 $
207 1384 دانمارک 84138120 تملبه هاي تزريقي 68 93,234,468 Rls. 10,217 $
208 1384 دانمارک 85044020 شارژر باطري 25 91,570,181 Rls. 10,096 $
209 1384 دانمارک 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) غيرديجيتالي 2 87,695,295 Rls. 9,659 $
210 1384 دانمارک 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات ميكروتوم هابجزتيغه برنده ميكروتوم 4 86,646,430 Rls. 9,625 $
211 1384 دانمارک 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوك چرخ تسمه ). 1,734 85,675,935 Rls. 9,522 $
212 1384 دانمارک 84623900 ماشين هاي قيچي كردن (ا زجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,000 83,441,313 Rls. 9,149 $
213 1384 دانمارک 90268090 ساير آلات برا ي سنجش جريان ياساير متغيرهاي مايعات يا گازها غيرمذكور در جاي ديگر 5 82,181,650 Rls. 9,233 $
214 1384 دانمارک 90314900 سايرآلات ووسايل ا پتيكي برا ي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند. 175 81,431,560 Rls. 8,957 $
215 1384 دانمارک 97060000 ا شياء عتيقه كه بيش ا ز يكصد سال قدمت دا شته باشد 606 81,417,782 Rls. 9,079 $
216 1384 دانمارک 73079200 زا نوئي,مهره وماسوره ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 350 77,846,200 Rls. 8,732 $
217 1384 دانمارک 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 3,500 77,735,645 Rls. 8,750 $
218 1384 دانمارک 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چندفازبه قدرت تا 750وا ت بجزا لكتروموتورقفس سنجابي 80 77,336,581 Rls. 8,601 $
219 1384 دانمارک 59112000 گازوپارچه برا ي ا لك, حتي دوخته ومهيا. 1,121 76,763,551 Rls. 8,432 $
220 1384 دانمارک 39219090 سايرصفحه ها ورق ها ورقهاي نازك ونوا رغيرا زمواد پلاستيكي اسفنجي غيرمذكور 900 75,873,894 Rls. 8,476 $
221 1384 دانمارک 68051020 تسمه هاي سنباده با محيط كمتر ا ز 4متر طول 436 75,341,036 Rls. 8,343 $
222 1384 دانمارک 84603990 سايرماشينهاي تيزكن فلز ياسرعت ها,فاقد كنترل شماره ا ي بجزماشين سنگ سنباده 750 75,220,670 Rls. 8,280 $
223 1384 دانمارک 85011090 سايرا لكتروموتورهابه قدرت تا5/37وا ت بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 86 74,662,395 Rls. 8,238 $
224 1384 دانمارک 85051900 آهن رباهاي دا ئم وا شيائيكه به منظورآهن رباي دا ئم شدن درنظرگرفته شده ا ند,(غيرا زنوع فلز ) 3 72,964,705 Rls. 8,037 $
225 1384 دانمارک 82089000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مكانيكيكه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 3 70,000,000 Rls. 7,785 $
226 1384 دانمارک 84659300 ماشين هاي سنگ زدن, سنباده زدن ياصيقل كردن برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, وغيره 1,040 68,446,041 Rls. 7,576 $
227 1384 دانمارک 39100000 سيليكونها به ا شكال ا بتدا ئي 550 67,451,921 Rls. 7,588 $
228 1384 دانمارک 84689000 سايرا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي لحيم كاري, زردجوشكاري ياجوشكاري 30 67,229,323 Rls. 7,472 $
229 1384 دانمارک 40093200 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بالوا زم وملحقات 140 66,211,794 Rls. 7,273 $
230 1384 دانمارک 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 490 65,397,024 Rls. 7,273 $
231 1384 دانمارک 59119010 پدنمدي نوا ركاست صوتي بصورت رول spriwg pad جورشده بافنرمسي تخت 330 63,145,946 Rls. 6,944 $
232 1384 دانمارک 90318020 ا نوا ع حسگرSENSOR 32 61,710,374 Rls. 6,869 $
233 1384 دانمارک 73158900 زنجيركه درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 296 61,501,672 Rls. 6,765 $
234 1384 دانمارک 61149000 لباس هاي كشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 436 57,777,632 Rls. 6,346 $
235 1384 دانمارک 04070010 تخم مرغ نطفه دا ر 282 57,600,699 Rls. 6,349 $
236 1384 دانمارک 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يك يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذكور 500 56,914,536 Rls. 6,329 $
237 1384 دانمارک 84163000 سوخت رسانهاي مكانيكيوشبكه هاي مكانيكيآنها,تخليه كننده هاي مكانيكيخاكستروهمانند 415 56,231,159 Rls. 6,253 $
238 1384 دانمارک 38249050 موا د تعاون ساختمان 3,360 55,571,127 Rls. 6,197 $
239 1384 دانمارک 85199900 دستگاههاي پخش صوت بدون وسيله ضبط,كه در جاي ديگر مذكور نباشد 40 55,566,178 Rls. 6,180 $
240 1384 دانمارک 90191090 سايردستگاههاي مكانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي روا ني بجزتشك موا ج ودستگاه هيدروترا پي 650 55,278,094 Rls. 6,145 $
241 1384 دانمارک 90268010 فلومترديوا ري توا م شده بامرطوب كننده ا كسيژن برا ي مصارف پزشكي(تنفس مصنوعي) 13 55,127,929 Rls. 6,071 $
242 1384 دانمارک 90015090 ساير عدسي هاي عينك غيرشيشه ا ي وا زنوع چند كانون 18 54,907,617 Rls. 6,106 $
243 1384 دانمارک 40101200 تسمه نقاله ... ا زكائوچوي ولكانيزه مستحكم شده فقط با موا دنسجي 10 53,925,518 Rls. 5,969 $
244 1384 دانمارک 87120000 دوچرخه و سايرچرخهاي پائي (ا زجمله سه چرخه هاي حمل و نقل كالا) بدون موتور 220 50,922,206 Rls. 5,622 $
245 1384 دانمارک 39169000 تك رشته هابابزرگترين بعدمقطع عرضيبيش ا زيك,mm ميله, قلم وپروفيله, حتي كارشده درسطح 246 50,140,000 Rls. 5,488 $
246 1384 دانمارک 90069900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات, دستگاههاولامپ توليدنورآذرخشي درعكاسي غيرا زلامپ تخليه ا لكتريكي8539 4 49,144,779 Rls. 5,426 $
247 1384 دانمارک 38101090 خميروپودرهاي لحيم كاري وجوشكاري مركب ا ز فلز وسايرموا د 3,360 46,702,086 Rls. 5,198 $
248 1384 دانمارک 39269030 لوازم جهت مصارف پزشكي 184 46,303,809 Rls. 5,153 $
249 1384 دانمارک 38249040 پاك كننده هاي صنعتي 2,520 45,575,602 Rls. 5,069 $
250 1384 دانمارک 73069000 لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شده, ا زآهن ياا زفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده. 320 45,555,226 Rls. 5,125 $
251 1384 دانمارک 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي كاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذكوردرجاي ديگر 90 44,814,394 Rls. 4,915 $
252 1384 دانمارک 39261000 لوا زم برا ي دفتركار و مدا رس ا ز موا د پلاستيكي 1,132 42,498,000 Rls. 4,700 $
253 1384 دانمارک 28352400 فسفات هاي پتاسيم 632 42,359,458 Rls. 4,653 $
254 1384 دانمارک 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكور 113 41,657,218 Rls. 4,624 $
255 1384 دانمارک 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 80 40,588,157 Rls. 4,563 $
256 1384 دانمارک 28363090 هيدروژن و كربنات سديم بي كربنات سديم بجزرديف 10/30/2836 5,250 40,193,475 Rls. 4,408 $
257 1384 دانمارک 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياكربورهاي فلزي. 800 39,168,025 Rls. 4,353 $
258 1384 دانمارک 84133090 سايرتلمبه هايسوخت موا دروا ن كننده ياا لكونهايسردكننده موتورپيستونيدرون سوزبجزپمپ ا نژكتور 262 38,387,790 Rls. 4,263 $
259 1384 دانمارک 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دا رياپلكان متحرك ) 300 37,720,165 Rls. 4,140 $
260 1384 دانمارک 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس ا ستنلس ا ستيل 843 35,358,000 Rls. 3,870 $
261 1384 دانمارک 82059000 مجموعه هائي از اشياءمشمول دوياچندشماره فرعي10/8205لغايت 80/8205 100 34,704,228 Rls. 3,906 $
262 1384 دانمارک 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدكاكائوياشكلات 205 34,451,988 Rls. 3,824 $
263 1384 دانمارک 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 148 34,146,683 Rls. 3,774 $
264 1384 دانمارک 03019120 تخم چشم زده 20 33,788,139 Rls. 3,720 $
265 1384 دانمارک 85416000 كريستالهاي پيزوا لكتريك سوا رشده 6 31,910,478 Rls. 3,524 $
266 1384 دانمارک 29162000 ا سيدهاي مونوكربوكسيليك سيكلانيك ... سيكلوترپنيك, غيره, مشتقات ... آنها 800 31,810,773 Rls. 3,494 $
267 1384 دانمارک 90065200 ساير دوربينهاي عكاسي (غيرمذكور)بافيلمهاي به صورت رول باپهناي كمترا ز35ميليمتر 2 30,806,084 Rls. 3,459 $
268 1384 دانمارک 84182900 يخچال هاي خانگي كه درجاي ديگرمذكورنباشند 200 30,782,074 Rls. 3,369 $
269 1384 دانمارک 84639000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي كاركردن روي فلز,بدون بردا شتن قسمتي ا زماده, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,000 30,437,330 Rls. 3,400 $
270 1384 دانمارک 39173900 سايرلوله هاوشيلنگ ها ا زموا دپلاستيكي غيرمذكورومشمول درجاي ديگر 872 29,846,518 Rls. 3,278 $
271 1384 دانمارک 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم كاري, زردجوشكاري ياجوشكاري, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 325 29,621,363 Rls. 3,262 $
272 1384 دانمارک 70199099 سايرا لياف شيشه وا شياساخته شده ا زا ين موا دغيرمذكور 850 28,960,875 Rls. 3,189 $
273 1384 دانمارک 39262010 لباس ومتفرعات لباس جهت مصارف پزشكي از مواد پلاستيكي 270 28,218,482 Rls. 3,152 $
274 1384 دانمارک 40093100 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم و 8 28,030,000 Rls. 3,081 $
275 1384 دانمارک 76071990 سايرصفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, به ضخامت بيش ا ز12 ميكرون غيرمذكور 1,296 27,412,792 Rls. 3,017 $
276 1384 دانمارک 84711000 ماشين هاي خودكاردا ده پردا زي قياسي(Analogue)يامختلط(Hybrid) 1,414 27,105,000 Rls. 3,000 $
277 1384 دانمارک 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءكننده هاوكنورتيسورهاي ا ستاتيك 1 26,006,148 Rls. 2,917 $
278 1384 دانمارک 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه ياتوليدغذا هايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 150 23,474,713 Rls. 2,579 $
279 1384 دانمارک 73072200 زا نوئي,مهره, ماسوره, ا زفولادزنگ نزن. 340 21,998,635 Rls. 2,462 $
280 1384 دانمارک 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, بادقت 01/0ميليمتركه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,000 21,914,806 Rls. 2,448 $
281 1384 دانمارک 84713010 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي ( PC)به صورت كامل 6 21,886,200 Rls. 2,404 $
282 1384 دانمارک 84241000 دستگاههاي آتش نشان 650 21,710,081 Rls. 2,386 $
283 1384 دانمارک 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي برا ي مصارف فني مذكوردرياددا شت 7ا ين فصل غيرمذكوردرجايديگرباشند 25 21,594,470 Rls. 2,368 $
284 1384 دانمارک 69091900 ا شياءسرا ميكي برا ي مصرف... آزمايشگاهي(باستثناءچيني)دا را ي سختي كمترا ز9.Mohs 3 21,118,476 Rls. 2,325 $
285 1384 دانمارک 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذكور 1 20,800,806 Rls. 2,317 $
286 1384 دانمارک 85332990 سايرمقاومتهاي ثابت باظرفيت بيش ا ز20وا ت بجزموا ردمذكور 12 20,534,183 Rls. 2,310 $
287 1384 دانمارک 85162900 دستگاههاي برقي گرم كردن فضاي ا ماكن و گرم كردن زمين , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 4 20,250,671 Rls. 2,247 $
288 1384 دانمارک 38099100 موا د تكميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع كننده درعمل رنگرزي در نساجي 120 20,018,751 Rls. 2,225 $
289 1384 دانمارک 94060090 كانكس (ساير ساختمانهاي پيش ساخته) 177 19,188,126 Rls. 2,104 $
290 1384 دانمارک 73089000 ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا زآهن ياا زفولاد. 75 18,954,223 Rls. 2,079 $
291 1384 دانمارک 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 3 18,479,806 Rls. 2,079 $
292 1384 دانمارک 84211900 ماشينهاي گريزا زمركز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,000 18,262,398 Rls. 2,040 $
293 1384 دانمارک 30065000 كيف و جعبه هاي محتوي دا رو برا ي كمك هاي فوري ا وليه 16 18,161,000 Rls. 2,000 $
294 1384 دانمارک 85183000 گوشي ( Earphone-headphone ) و دستگاه ميكروفون و بلندگوي توا م شده 140 17,062,793 Rls. 1,893 $
295 1384 دانمارک 76071920 به ضخامت ا ز 9 ميكرون لغايت 12 ميكرون 25 16,054,245 Rls. 1,807 $
296 1384 دانمارک 28470000 پرا كسيد هيدروژن (آب ا كسيژنه ) 1,170 15,042,279 Rls. 1,674 $
297 1384 دانمارک 96100010 وا يت بردا لكترونيكي بدون كارت حافظه قابل ا تصال به چاپگرياكامپيوتربدون نيازبه كامپيوترحين ا نجام كار 60 13,926,776 Rls. 1,526 $
298 1384 دانمارک 83059000 ا شياءدفتركارا زقبيل گيره نامه, گوشه گيرنامه ا جزا ء وقطعات ا زفلزمعمولي. 5 13,834,178 Rls. 1,528 $
299 1384 دانمارک 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري كه كمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذكور 360 11,377,823 Rls. 1,252 $
300 1384 دانمارک 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره كنسانتره ميوه هاي گرمسيري 500 10,950,000 Rls. 1,210 $
مجموع کل
26,447,219,158 ريال
مجموع کل
2,932,429 دلار