آمار کل " واردات از" کشور "آذربايجان" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1384 آذربايجان 27101110 بنزين 143,723,400 647,371,896,809 Rls. 71,871,213 $
2 1384 آذربايجان 27101190 ساير روغنهاي سبك وفرآورده هابجزبنزين 48,576,303 239,057,865,244 Rls. 26,185,538 $
3 1384 آذربايجان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 39,723,610 158,164,908,930 Rls. 17,628,719 $
4 1384 آذربايجان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 22,068,400 87,275,376,191 Rls. 9,719,080 $
5 1384 آذربايجان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج 59,056,354 85,936,259,065 Rls. 9,519,473 $
6 1384 آذربايجان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 11,374,958 39,640,482,284 Rls. 4,410,755 $
7 1384 آذربايجان 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولاد,گرم نوردشده... بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 8,542,790 32,208,113,762 Rls. 3,575,340 $
8 1384 آذربايجان 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 1,243,414 23,520,483,000 Rls. 2,623,057 $
9 1384 آذربايجان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 1,158,454 21,386,200,728 Rls. 2,359,155 $
10 1384 آذربايجان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 28,400,516 19,844,666,649 Rls. 2,191,096 $
11 1384 آذربايجان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, كارنشده. 1,385,312 18,221,504,842 Rls. 2,025,180 $
12 1384 آذربايجان 70193200 ورق نازك نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه (ا زجمله پشم شيشه ). 775,078 11,253,054,866 Rls. 1,236,017 $
13 1384 آذربايجان 23061000 كنجاله و ساير آخال هاي همانند ,ا ز پنبه دا نه 9,286,796 7,149,795,454 Rls. 788,689 $
14 1384 آذربايجان 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي كمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 1,032,202 7,108,377,445 Rls. 790,351 $
15 1384 آذربايجان 72071200 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولاد,دا را ي كمترا ز25/0%كربن, بامقطع مربع مستطيل. 1,619,430 6,138,995,149 Rls. 685,374 $
16 1384 آذربايجان 84291129 سايربلدوزرهايچرخ زنجيريباقدرت بيش ا ز330 ا سب بخار,مستعمل باسال ساخت بيش ا ز5سال 73,460 5,963,286,276 Rls. 658,999 $
17 1384 آذربايجان 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لكل پروپيليك )وپروپان 2-ئول (ا لكل ا يزوپروپيليك ) 965,167 3,588,964,303 Rls. 395,883 $
18 1384 آذربايجان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي كمترا ز25%كربن, كه درجاي ديگرذكرنشده. 815,940 3,330,452,959 Rls. 370,875 $
19 1384 آذربايجان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 285,210 3,038,043,735 Rls. 337,130 $
20 1384 آذربايجان 70133190 ساخته شده بصورت ماشيني 156,163 2,661,554,450 Rls. 294,496 $
21 1384 آذربايجان 72083900 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 731,000 2,643,746,880 Rls. 292,839 $
22 1384 آذربايجان 39011029 بليمرا تلين گريد باچگالي كمترا ز94%بجزنوع پودري 219,675 2,621,890,518 Rls. 290,180 $
23 1384 آذربايجان 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازدا ركردن نوشابه ها 28,740 2,578,720,178 Rls. 286,199 $
24 1384 آذربايجان 44079200 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 2,377,760 2,426,576,017 Rls. 268,483 $
25 1384 آذربايجان 84291119 سايربولدزرهاي چرخ زنجيريباقدرت موتور330ا سب بخاروكمتر,مستعمل باسال ساخت بيش ا ز5سال 42,000 2,369,628,300 Rls. 262,650 $
26 1384 آذربايجان 12072000 دا نه پنبه 1,936,128 2,112,629,359 Rls. 233,888 $
27 1384 آذربايجان 85461000 نقره هاي عايق برق ا ز شيشه 403,018 1,961,259,503 Rls. 216,909 $
28 1384 آذربايجان 07069000 چغندر ...ترب و ريشه هاي خورا كي همانند ,تازه يا سردكرده 3,769,656 1,640,542,757 Rls. 184,021 $
29 1384 آذربايجان 39011019 پلي ا تيلن باچگالي كمتر ا ز 94%يه غيرا ز نوع خطي وپودري 200,000 1,530,584,120 Rls. 168,920 $
30 1384 آذربايجان 73021000 خطوطرا ه آهن ا زآهن ياا زفولاد ريل 329,300 1,378,022,026 Rls. 151,711 $
31 1384 آذربايجان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوكربوكسيليك, روغن هاي ا سيدي حاصل ا زتصفيه غيرمذكورومشمول درجاي ديگ 1,325,485 1,182,475,005 Rls. 131,219 $
32 1384 آذربايجان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 32,479 1,177,065,958 Rls. 130,064 $
33 1384 آذربايجان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 340,442 1,159,114,892 Rls. 128,322 $
34 1384 آذربايجان 70131000 ا شياءا زشيشه- سرا ميك, برا ي سرميز,آشپزخانه,... كه درجاي ديگرذكرنشده. 154,399 1,132,507,802 Rls. 125,290 $
35 1384 آذربايجان 72091700 آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت حدا قل 5/0 mm ولي كمترا ز 10mm 244,350 1,109,354,589 Rls. 122,300 $
36 1384 آذربايجان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده Gearbox صنعتي غيرخودرو 124,810 1,073,979,977 Rls. 119,072 $
37 1384 آذربايجان 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 124,000 1,066,254,160 Rls. 117,595 $
38 1384 آذربايجان 44042000 تركه وچوب دونيم شده, چوب بطورساده هموا ره ياگردشده ولي خراطي يا خم نشده برا ي ساختن عصا,چترياهمانند 786,612 1,031,153,344 Rls. 113,090 $
39 1384 آذربايجان 84388000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذا هايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 58,360 1,020,907,028 Rls. 114,095 $
40 1384 آذربايجان 24022000 سيگار حاوي توتون 17,150 802,536,350 Rls. 88,152 $
41 1384 آذربايجان 72092800 آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0 mm 183,110 786,739,343 Rls. 86,171 $
42 1384 آذربايجان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 61,360 782,052,856 Rls. 86,424 $
43 1384 آذربايجان 41012000 پوست خام بصورت كامل وزن هرجلدآن صرفاخشك بيشتر8kgنمك زده خشك بيشتر10kgتازه ترنحوديگربي 139,500 764,672,529 Rls. 84,991 $
44 1384 آذربايجان 10030090 جو وا ردا تي توسط غيردولت 600,000 724,786,320 Rls. 80,340 $
45 1384 آذربايجان 96132000 فندك جيبي,گازي, قابل پركردن. 34,731 678,871,509 Rls. 75,280 $
46 1384 آذربايجان 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 59,060 659,877,181 Rls. 73,014 $
47 1384 آذربايجان 94033000 مبلهاي چوبي(غيرا زنشيمنها)ا زا نوا عي كه دردفاتركارموردا ستفاده قرا ر ميگيرند 157,434 621,851,473 Rls. 68,756 $
48 1384 آذربايجان 74032100 برنج, بصورت كارنشده. 42,050 592,022,756 Rls. 64,967 $
49 1384 آذربايجان 90065200 ساير دوربينهاي عكاسي (غيرمذكور)بافيلمهاي به صورت رول باپهناي كمترا ز35ميليمتر 3,250 586,153,420 Rls. 65,020 $
50 1384 آذربايجان 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شكال ا بتدا يي غيرمذكوردر جاي ديگر 66,830 546,826,424 Rls. 60,287 $
51 1384 آذربايجان 29102000 متيل ا كسيرا ن (ا كسيد پروپيلن ) 54,000 537,481,980 Rls. 59,958 $
52 1384 آذربايجان 32061190 پيگمان هاوفرآورده هاي حاوي كمترا ز80درصد ا كسيد تيتانيوم به غيرا ز مستربچ 47,430 521,045,491 Rls. 58,623 $
53 1384 آذربايجان 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره كاج 339,740 477,810,642 Rls. 53,163 $
54 1384 آذربايجان 73101000 منبع, چليك, بشكه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زآهن ياا زفولاد,50لغايت 300ليتر. 72,240 463,007,042 Rls. 51,011 $
55 1384 آذربايجان 72044900 قرا ضه وضايعات آهن. 370,300 445,729,750 Rls. 49,583 $
56 1384 آذربايجان 28371100 سيانورها,ا كسي سيانورهاي سديم 18,683 424,151,009 Rls. 46,657 $
57 1384 آذربايجان 07112000 زيتون محفوظ شده به طور موقت , كه بهمان حالت بلافاصله قابل خوردن نباشد 144,229 422,147,968 Rls. 46,693 $
58 1384 آذربايجان 11071000 مالت بو ندا ده 413,777 417,026,014 Rls. 45,852 $
59 1384 آذربايجان 62021200 پالتوونيم پالتوومانتو,ردا, شنل وشنل باشلق دا ر,زنانه يادخترا نه ا زپنبه. 7,314 404,918,729 Rls. 45,165 $
60 1384 آذربايجان 87089939 سايرا جزا وقطعات كمك فنربغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري سوا ري كار وا نت ترا كتور 7,420 404,420,000 Rls. 44,296 $
61 1384 آذربايجان 23022000 سبوس , فضولات و ساير آخال برنج 565,600 394,483,903 Rls. 43,548 $
62 1384 آذربايجان 96131000 فندك جيبي,گازي, غيرقابل پركردن. 19,189 391,659,185 Rls. 43,585 $
63 1384 آذربايجان 50079000 سايرپارچه هاي تار و پود باف چاپ شده , دا را ي كمتر ا ز 85 درصد ا بريشم. 8,285 390,525,348 Rls. 43,132 $
64 1384 آذربايجان 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 4,165 365,444,000 Rls. 41,228 $
65 1384 آذربايجان 44091000 چوب ا زتيره كاج, كه هريك ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته كارشده باشد 106,018 363,006,446 Rls. 40,287 $
66 1384 آذربايجان 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه (ا زجمله پشم شيشه ). 42,984 359,256,800 Rls. 39,800 $
67 1384 آذربايجان 84821000 بلبرينگ. 9,182 345,703,665 Rls. 38,003 $
68 1384 آذربايجان 73044900 لوله هاوپروفيل بدون درزا زآهن ياا زفولاد,مدوركه درجاي ديگرذكرنشده. 21,040 343,661,653 Rls. 38,326 $
69 1384 آذربايجان 82122000 تيغه هاي خودترا ش ا يمني(ا زجمله تيغه هاي تكميل نشده بشكل نوا ر). 7,340 333,903,056 Rls. 37,246 $
70 1384 آذربايجان 73044100 37-لوله هاوپروفيل بدون درزا زآهن ياا زفولاد,مدورسردكشيده شده ا زفولادزنگ نزن 22,830 319,644,735 Rls. 35,420 $
71 1384 آذربايجان 84512900 ماشين هاي خشك كردن باظرفيت بيشترا ز10كيلوگرم شستني خشك 25,680 304,637,187 Rls. 33,856 $
72 1384 آذربايجان 44083900 ورق هاي روكش وورق هاي لائيبرا ي تخته هاي چندلا,بضخامت حدا كثرmm6ا زچوبهاي گرمسيري مذكوردرياد 20,800 280,735,034 Rls. 31,162 $
73 1384 آذربايجان 15091000 روغن زيتون بكر 62,080 280,137,919 Rls. 31,238 $
74 1384 آذربايجان 72092700 آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0وحدا كثر1mm 62,200 267,244,755 Rls. 29,271 $
75 1384 آذربايجان 72091800 آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز 5/0 mm 60,380 259,425,053 Rls. 28,415 $
76 1384 آذربايجان 82079000 ا بزا رهاي تعويضي برا ي ا بزا رآلات دستي ياماشين ا فزا ر,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 120 250,192,504 Rls. 27,539 $
77 1384 آذربايجان 28151100 هيدرا كسيدسديم (سودسوزآور),جامد 84,420 234,820,494 Rls. 25,934 $
78 1384 آذربايجان 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولاد,دا را ي كمترا ز25%كربن, بامقطع چهارگوش. 55,550 234,639,145 Rls. 26,320 $
79 1384 آذربايجان 15220000 دگرا ها,تفاله هاي ا جسام چرب يا موم هاي حيوا ني يا نباتي 403,452 228,089,250 Rls. 25,308 $
80 1384 آذربايجان 72043000 قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقشري از قلع. 169,990 220,364,847 Rls. 24,512 $
81 1384 آذربايجان 90041000 عينك آفتابي 3,530 207,020,849 Rls. 23,132 $
82 1384 آذربايجان 11072000 مالت بو دا ده 185,865 203,346,742 Rls. 22,302 $
83 1384 آذربايجان 84222000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزكردن ياخشك كردن بطري ياسايرظروف 12,010 201,489,920 Rls. 22,267 $
84 1384 آذربايجان 35061000 محصولات ا زهرقبيل كه مصرف چسب هاياچسباننده ها را دا شته آماده خرده فروشي 3,095 195,870,606 Rls. 21,747 $
85 1384 آذربايجان 73043900 لوله هاوپروفيل بدون درزا زآهن ياا زفولاد,مدور,كه درجاي ديگرذكرنشده. 50,580 194,689,011 Rls. 21,696 $
86 1384 آذربايجان 23024000 سبوس , فضولات و ساير آخال غلات ديگر 270,407 188,973,785 Rls. 20,762 $
87 1384 آذربايجان 84581900 ماشين ترا ش ا فقي برا ي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 50,890 186,120,845 Rls. 20,723 $
88 1384 آذربايجان 73049000 لوله ها يا پروفيل بدون درز از آهن يا از فولاد, با مقطع غيرمدور. 43,190 180,599,846 Rls. 19,837 $
89 1384 آذربايجان 62046900 شلوا رحتي دا را ي بندوپيش بند,شلوا ركوتاه, زنانه يادخترا نه, ا زسايرموا دنسجي غيرمذكوردرجاي 10,288 174,528,923 Rls. 19,305 $
90 1384 آذربايجان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا كتيف ا نيونيك حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 22,950 167,733,596 Rls. 18,674 $
91 1384 آذربايجان 28182000 ا كسيدآلومينيم, غيرا زكوروندوم مصنوعي 40,000 163,206,260 Rls. 18,130 $
92 1384 آذربايجان 84629100 پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 29,000 162,168,041 Rls. 18,026 $
93 1384 آذربايجان 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 42,470 161,786,306 Rls. 17,855 $
94 1384 آذربايجان 44039200 چوب خام ياچهارترا ش ا زرا ش (گونه FAGUS )به ا ستثناي آنهائي كه عمل آمده ا ند 155,740 153,556,932 Rls. 17,224 $
95 1384 آذربايجان 76071990 سايرصفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, به ضخامت بيش ا ز12 ميكرون غيرمذكور 9,800 137,028,000 Rls. 15,025 $
96 1384 آذربايجان 25070010 كائولن 180,983 134,097,689 Rls. 14,913 $
97 1384 آذربايجان 73090000 مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زآهن ياا زفولاد,بيش ا ز300ليتر. 24,960 128,294,881 Rls. 14,114 $
98 1384 آذربايجان 44011000 هيزم, بشكل گرده بينه, كنده, ...يابه ا شكال همانند 91,310 120,541,229 Rls. 13,519 $
99 1384 آذربايجان 87021000 وسايط نقليه موتوري برا ي حمل ونقل ده نفريابيشترباموتورپيستونيدرونسوزترا كمي - ا حترا قي 3,000 113,337,000 Rls. 12,600 $
100 1384 آذربايجان 82055100 ا بزا رهاي دستي برا ي مصارف خانه دا ري. 963 109,760,087 Rls. 12,220 $
101 1384 آذربايجان 72041000 قرا ضه وضايعات ا زچدن خام (Iron cast). 94,070 108,709,592 Rls. 11,973 $
102 1384 آذربايجان 87013010 ترا كتور كشاورزي با قدرت بيشتر ا ز 120 قوه ا سب بخار 1,820 104,023,660 Rls. 11,530 $
103 1384 آذربايجان 94036000 مبلهاي چوبي(غيرا زنشيمن ها)كه درجاي ديگري مذكورنباشند 23,330 99,122,508 Rls. 10,965 $
104 1384 آذربايجان 55121900 پارچه تاروپودباف, چاپ شده, رنگرزي شده ياا زنخ هاي رنگارنگ, باحدا قل 85%ا لياف غيريكسره پلي ا ستر 1,900 96,690,564 Rls. 10,746 $
105 1384 آذربايجان 84186190 سايرتجهيزا ت سردكننده تراكمي باكندا نسورمبدل حرا رتي بجزبراي كانتينروخودروسردخانه دا ر 2,391 96,123,720 Rls. 10,815 $
106 1384 آذربايجان 44079900 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست كنده, به ضخامت بيش ا زmm6... 64,980 92,437,957 Rls. 10,179 $
107 1384 آذربايجان 23099090 ساير فرا ورده هاا زا نوا عي كه برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذكور 99,850 91,043,230 Rls. 9,983 $
108 1384 آذربايجان 84289000 ماشين آلات ودستگاههاي بلندكردن, جابجاكردن, باركردن, ياتخليه كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 6,590 90,690,153 Rls. 10,189 $
109 1384 آذربايجان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچكش ها 27,690 88,854,375 Rls. 9,866 $
110 1384 آذربايجان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10 تن وبالاتر 1,500 87,322,606 Rls. 9,726 $
111 1384 آذربايجان 90031990 سايردوره و قاب برا ي عينك ا ز موا د غيرپلاستيكي بغيرا زا نوا ع نيم ساختهBLANK 591 85,606,172 Rls. 9,431 $
112 1384 آذربايجان 44092000 چوب از تيره غيركاج, كه هريك ا زلبه هايارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد 36,150 85,280,269 Rls. 9,372 $
113 1384 آذربايجان 12071000 مغز و هسته ميوه نخل 77,819 84,844,815 Rls. 9,339 $
114 1384 آذربايجان 27109900 ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذكرشده دررديف 27109100 24,560 82,460,568 Rls. 9,044 $
115 1384 آذربايجان 82121090 سايرتيغ سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 7,642 80,488,961 Rls. 8,950 $
116 1384 آذربايجان 83024900 يرا ق, چفت وبست, غيره, برا ي در,پله كان ا زفلزمعمولي. 2,440 80,311,943 Rls. 9,023 $
117 1384 آذربايجان 92011000 پيانو با سيم يازه عمودي 2,400 76,272,671 Rls. 8,496 $
118 1384 آذربايجان 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 10,970 71,872,969 Rls. 8,026 $
119 1384 آذربايجان 72221100 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقطگرم نوردشده,... باسطح مقطع دا يره. 7,700 70,547,996 Rls. 7,931 $
120 1384 آذربايجان 73110090 سايرظروف چدني,ا هني يافولادي برا ي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 13,870 69,938,317 Rls. 7,857 $
121 1384 آذربايجان 95072000 قلابهاي ماهيگيري, حتي متصل به زه كوتاه ماهيگيري. 380 69,519,870 Rls. 7,609 $
122 1384 آذربايجان 94035000 مبلهاي چوبي(غيرا زنشيمن ها)ا زا نوا عي كه درا تاق خوا ب موردا ستفاده قرا ر ميگيرند 16,698 66,646,576 Rls. 7,420 $
123 1384 آذربايجان 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 10,000 64,053,640 Rls. 7,210 $
124 1384 آذربايجان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 3,800 63,350,438 Rls. 7,045 $
125 1384 آذربايجان 84145900 بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,700 63,106,268 Rls. 6,945 $
126 1384 آذربايجان 84624900 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها)كه درجاي ديگرمذكورنباشد 15,900 62,374,184 Rls. 6,860 $
127 1384 آذربايجان 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 37,501 61,099,305 Rls. 6,792 $
128 1384 آذربايجان 70132120 سايرليوا ن غيرا زشيشه سرا ميك ا زكريستال سرب دا رساخته شده به صورت ماشينيباكليشه يابگونه ا ي ديگرتزئين شده 3,647 59,662,547 Rls. 6,571 $
129 1384 آذربايجان 72112390 سايرمحصولات تخت وسرد نورد شده دا را ي كمترا ز 25%درصدوزني كربن باضخامت بيش ا ز5/0ميل 20,000 59,651,008 Rls. 6,592 $
130 1384 آذربايجان 86069900 وا گنهاي باري سبك وسنگين را ه آهن ياترا موا, غيرخودرو,كه درجاي ديگري مذكورنباشد. 7,330 57,492,154 Rls. 6,301 $
131 1384 آذربايجان 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه كردن نوشيدنيهاغيرا زآب 3,140 52,557,043 Rls. 5,822 $
132 1384 آذربايجان 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 3,110 51,068,931 Rls. 5,761 $
133 1384 آذربايجان 27132000 قيرنفت 28,685 49,317,050 Rls. 5,450 $
134 1384 آذربايجان 74031900 مس تصفيه شده, كه درجاي ديگرگفته نشده, بصورت كارنشده. 3,120 46,944,269 Rls. 5,142 $
135 1384 آذربايجان 84224000 ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف كردن باعمليات حرا رتي غيرمذكوردرجاي ديگر 2,640 44,188,088 Rls. 4,895 $
136 1384 آذربايجان 95071000 چوبهاي ماهيگيري. 983 43,118,222 Rls. 4,835 $
137 1384 آذربايجان 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيك, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتكستوره شده ون 1,090 39,318,705 Rls. 4,378 $
138 1384 آذربايجان 84138120 تملبه هاي تزريقي 16,290 36,989,360 Rls. 4,120 $
139 1384 آذربايجان 68029190 سنگ مرمر ترا ورتن وساير سنگهاي رخام 22,542 35,386,967 Rls. 3,876 $
140 1384 آذربايجان 72199000 فولادزنگ نزن سردنوردشده, پيچيده نشده باپهناي 600mm,يابيشتركه درجاي ديگرذكر نشده 2,700 35,186,448 Rls. 3,914 $
141 1384 آذربايجان 84553000 غلتك هاي ماشين هاي نورد 9,000 33,290,424 Rls. 3,708 $
142 1384 آذربايجان 84672100 مته ا ز هر نوع 187 32,703,601 Rls. 3,615 $
143 1384 آذربايجان 76110000 مخزن, منبع, غيره (غيرا زبرا ي گاز),300ليتريابيشتر@. 2,050 32,538,625 Rls. 3,586 $
144 1384 آذربايجان 84596900 ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 7,000 32,092,182 Rls. 3,564 $
145 1384 آذربايجان 55142300 پارچه هاي تاروپودي, رنگرزي شده, ...كمترا ز85%ا لياف غيريكسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه 329 30,555,336 Rls. 3,349 $
146 1384 آذربايجان 62021300 پالتوونيم پالتوومانتو,ردا, شنل وشنل باشلق دا ر,زنانه يادخترا نه ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي 563 29,839,460 Rls. 3,329 $
147 1384 آذربايجان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 22,010 29,257,658 Rls. 3,244 $
148 1384 آذربايجان 84581100 ماشين ترا ش ا فقي برا ي بردا شتن فلزباكنترل شماره ا ي: 18,500 29,007,000 Rls. 3,197 $
149 1384 آذربايجان 96138000 فندكها,كه درجاي ديگري مذكورنباشند. 1,544 28,874,030 Rls. 3,188 $
150 1384 آذربايجان 37022000 فيلم عكاسي با خصوصيت ظهور وچاپ فوري, به صورت رول, عكسبردا ري نشده 333 28,666,187 Rls. 3,142 $
151 1384 آذربايجان 85122010 ساير دستگاههاي روستايي جهت خودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 400 27,961,920 Rls. 3,064 $
152 1384 آذربايجان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به كلينكر 52,960 27,357,556 Rls. 3,000 $
153 1384 آذربايجان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيكي بجزظروف ملامين 1,961 26,561,986 Rls. 2,941 $
154 1384 آذربايجان 61091000 تيشرت وزيرپوش چسبان وهمانند,كشباف, ا زپنبه 1,060 26,106,072 Rls. 2,926 $
155 1384 آذربايجان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاكيزگي كه درجاي ديگر مذكور نيست , ا ز موا د پلاستيكي 1,866 25,160,731 Rls. 2,791 $
156 1384 آذربايجان 74082100 مفتول برنجي. 1,800 24,583,875 Rls. 2,760 $
157 1384 آذربايجان 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا رسوا رشده ا ندغيرمذكور 3,000 19,330,731 Rls. 2,163 $
158 1384 آذربايجان 83081000 قزنقفلي, قلاب, چنگك ومنگنه پرچ ا زفلزمعمولي. 2,048 18,995,699 Rls. 2,107 $
159 1384 آذربايجان 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات برا يعمل آوردن موا دبجزقطعات آبگرمكن زودجوش يامخزني,غيربرقي 1,000 18,822,220 Rls. 2,060 $
160 1384 آذربايجان 85372090 تابلو پانل... برا ي كنترل )ا لكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز1000ولت ( 500 18,822,220 Rls. 2,060 $
161 1384 آذربايجان 62071900 شورت وزيرشلوا ري مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,كه درجاي ديگرگفته نشده 390 18,667,023 Rls. 2,089 $
162 1384 آذربايجان 84603990 سايرماشينهاي تيزكن فلز ياسرعت ها,فاقد كنترل شماره ا ي بجزماشين سنگ سنباده 4,600 17,267,167 Rls. 1,895 $
163 1384 آذربايجان 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساكشن پزشكي 900 16,878,816 Rls. 1,854 $
164 1384 آذربايجان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 400 16,666,720 Rls. 1,837 $
165 1384 آذربايجان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 300 16,199,253 Rls. 1,782 $
166 1384 آذربايجان 22011000 آب معدني و آب گازدا ر شده , شيرين نشده 17,500 14,845,102 Rls. 1,658 $
167 1384 آذربايجان 47079000 آخال وخرده ريز(بازيافتي)ا زسايركاغذهاومقوا ها 63,430 14,824,739 Rls. 1,634 $
168 1384 آذربايجان 44190000 ا شياء چوبي برا ي سرويس ميز يا آشپزخانه 2,010 14,814,962 Rls. 1,673 $
169 1384 آذربايجان 84672990 سايرا بزا ربرا ي كاركردن دردست باموتورا لكتريكي,بجزمته وا ره وغيرا زموتورا ويزبرا ي ودندا نپزشكي ودندانسازي 242 13,908,090 Rls. 1,545 $
170 1384 آذربايجان 84143020 كمپرسورهاي برودتي باگازغيرفريوني(سازگار بالايه ا وزون)باقدرت بيش ا زيك ا سب بخار (75/0 كيلووات) 660 13,871,010 Rls. 1,545 $
171 1384 آذربايجان 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 450 12,582,400 Rls. 1,395 $
172 1384 آذربايجان 84812000 شيربرا ي كنترل ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 1,080 12,196,799 Rls. 1,335 $
173 1384 آذربايجان 90051000 دوربين دوچشمي 100 11,901,032 Rls. 1,339 $
174 1384 آذربايجان 85158090 سايرماشينهاودستگاههايجوشكاري,حتي قادربه برش .... غيرمذكوردرجايديگر 194 11,590,075 Rls. 1,288 $
175 1384 آذربايجان 95037000 بازيچه ها,عرضه شده به صورت ست (set)يامجموعه, غيرمذكور 960 10,884,000 Rls. 1,200 $
176 1384 آذربايجان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 462 10,523,205 Rls. 1,154 $
177 1384 آذربايجان 82071300 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 360 10,116,165 Rls. 1,112 $
178 1384 آذربايجان 62121000 پستان بندوسينه بند. 85 10,042,896 Rls. 1,103 $
179 1384 آذربايجان 62091000 لباس ومتفرعات لباس برا ي نوزا دا ن, ا زپشم ياموي نرم (كرك ) حيوا ن 350 9,161,064 Rls. 1,031 $
180 1384 آذربايجان 90058090 سايردوربين هاي يك چشمي تلسكوپي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 220 9,061,000 Rls. 1,000 $
181 1384 آذربايجان 83012000 قفل مغزي وكلوني برا ي وسائط نقليه موتوري. 631 8,814,194 Rls. 989 $
182 1384 آذربايجان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ا زموا د پلاستيكي 267 7,966,426 Rls. 883 $
183 1384 آذربايجان 85131000 چرا غ برقي قابل حمل كه بوسيله باطري خشك, ا نباره, ماگنتو كار ميكند 440 7,430,952 Rls. 820 $
184 1384 آذربايجان 72192200 فولادزنگ نزن نوردشده, پيچيده نشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4 لغايت 10mm. 500 7,059,878 Rls. 773 $
185 1384 آذربايجان 85152190 سايرماشينهاي جوشكاري فلزا ت بامقاومت ا لكتريكي قسمتي خودكار 500 7,032,000 Rls. 775 $
186 1384 آذربايجان 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي بامهره ها ياوا شرهاي مربوطآهن يافولادي غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل 700 6,935,505 Rls. 773 $
187 1384 آذربايجان 62031200 لباس بصورت دست, مردا نه ياپسرا نه, ا زا لياف سنتتيك. 270 6,476,154 Rls. 725 $
188 1384 آذربايجان 85122090 ساير دستگاههاي روشنايي يا علامت دا دن بصري غيرمذكور 45 5,805,513 Rls. 639 $
189 1384 آذربايجان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 890 5,782,269 Rls. 642 $
190 1384 آذربايجان 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 150 5,614,530 Rls. 618 $
191 1384 آذربايجان 84193100 خشك كننده هابرا ي محصولات كشاورزي 1,000 5,550,876 Rls. 618 $
192 1384 آذربايجان 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذكوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي كه درجاي ديگرمذكورنباش 60 5,258,200 Rls. 580 $
193 1384 آذربايجان 85365040 كليد فشاري (switch buttom push) 66 5,246,728 Rls. 587 $
194 1384 آذربايجان 72241000 شمش وسايرا شكال ا وليه, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 620 5,025,905 Rls. 559 $
195 1384 آذربايجان 84596100 ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, باكنترل شماره ا ي (غيرا زنوع زا نوئي) 3,000 4,966,350 Rls. 547 $
196 1384 آذربايجان 72283000 ميله هاا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده گرم نوردشده, كشيده شده ياا كسترودشده. 600 4,863,779 Rls. 541 $
197 1384 آذربايجان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت وشكننده ا زسايرموا دپلاستيكي-سايرلوله ها و شيلنگ ها 15 4,781,660 Rls. 530 $
198 1384 آذربايجان 73239990 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 87 4,673,396 Rls. 518 $
199 1384 آذربايجان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 500 4,625,730 Rls. 515 $
200 1384 آذربايجان 85319000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 1,000 4,623,670 Rls. 515 $
مجموع کل
1,479,321,285,731 ريال
مجموع کل
163,919,254 دلار