آمار کل " واردات از" کشور "استراليا" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1384 استراليا 87081010 برا ي سوا ري . سوا ري كار و وا نت 87 13,208,323 Rls. 1,451 $
102 1384 استراليا 85159000 قطعات دستگاههاي لحيم كاري, زردجوشكاري, جوشكاري وغيره مشمول شماره 8515 15 10,121,372 Rls. 1,122 $
103 1384 استراليا 82077000 ا بزا رهاي تعويضي برا ي فرزكردن. 45 10,001,195 Rls. 1,098 $
104 1384 استراليا 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 842211 24 9,905,901 Rls. 1,092 $
105 1384 استراليا 84314200 تيغه هاي بولدوزرياا نگلدوزرمشمول شماره 8429 12 9,409,671 Rls. 1,036 $
106 1384 استراليا 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس مينيبوس كاميون كاميونت ماشين آلات را هسازي و كشاو 4 8,422,664 Rls. 933 $
107 1384 استراليا 29215900 پلي آمين هاي بودا رومشتقات آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر;ا ملاح ا ين تركيبات 150 7,204,306 Rls. 795 $
108 1384 استراليا 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت كننده صوت 17 6,880,310 Rls. 754 $
109 1384 استراليا 82029100 تيغه ا ره هاي مستقيم, برا ي كاركردن روي فلزا ت. 30 6,503,576 Rls. 720 $
110 1384 استراليا 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكور 44 6,411,286 Rls. 713 $
111 1384 استراليا 62113900 لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,كه درجاي ديگرگفته نشده 33 5,552,371 Rls. 613 $
112 1384 استراليا 34039900 ساير فرآورده هاي روا ن كننده , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 31 5,328,600 Rls. 592 $
113 1384 استراليا 84212990 سايرماشين آلات تصفيه مايعات بجزموا ردمذكور 10 4,964,448 Rls. 551 $
114 1384 استراليا 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيكي 8 4,024,680 Rls. 443 $
115 1384 استراليا 33051000 شامپوها 66 2,686,400 Rls. 294 $
116 1384 استراليا 28444000 عناصر را ديوا كتيو /ا يزوتوپ ها و تركيبات آنها و غيره 3 2,243,880 Rls. 248 $
117 1384 استراليا 83119000 مفتول, ميله... ا زفلزمعمولي,ا ندودشده ياپرشده (غيرا زپودربرا ي پاشيدن )غيرمذكوردرجاي ديگر 4 2,051,304 Rls. 225 $
118 1384 استراليا 85333900 مقاومت هاي متغير سيم پيچي شده با ظرفيت تحمل قدرت بيشتر ا ز 20 وا ت 1 1,796,126 Rls. 199 $
مجموع کل
116,716,413 ريال
مجموع کل
12,878 دلار