آمار کل " واردات از" کشور "آذربايجان" سال "1384"
خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1384 آذربايجان 96062200 دگمه ا زفلزا ت معمولي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 165 4,572,334 Rls. 510 $
102 1384 آذربايجان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ا زآهن ياا زفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 160 4,501,018 Rls. 494 $
103 1384 آذربايجان 62046200 شلوا ر,شلوا رسرهم دا را ي بندوپيش بند,شلوا ركوتاه, زنانه يادخترا نه, ا زپنبه. 120 4,440,924 Rls. 497 $
104 1384 آذربايجان 96072000 ا جزا ءوقطعات زيپ 273 4,317,497 Rls. 476 $
105 1384 آذربايجان 82075090 سايرا بزا رهابرا ي سورا خ كردن موا دبجزسنگ به قطربيش ا ز5/1 mm 58 3,633,872 Rls. 409 $
106 1384 آذربايجان 62082200 پيرا هن خوا ب وپيژا مازنانه يادخترا نه, ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي. 60 3,375,763 Rls. 371 $
107 1384 آذربايجان 95073000 قرقره هاي ماهيگيري. 97 3,260,885 Rls. 367 $
108 1384 آذربايجان 39261000 لوا زم برا ي دفتركار و مدا رس ا ز موا د پلاستيكي 700 3,157,700 Rls. 350 $
109 1384 آذربايجان 82074000 ا بزا رهاي تعويضي برا ي قلاويزكردن ياحديده كردن. 48 3,007,343 Rls. 338 $
110 1384 آذربايجان 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاكيزگي ا زسرا ميك غيرا زچيني غيرمذكوردرجاي ديگر 232 2,822,247 Rls. 311 $
111 1384 آذربايجان 28046900 سيليسيم, حاوي بيش ا ز99/99 درصد وزني سيليسيم 120 2,613,600 Rls. 288 $
112 1384 آذربايجان 83014000 قفل مغزي وكلونيا زفلزمعمولي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 187 2,596,446 Rls. 286 $
113 1384 آذربايجان 95032000 مدلهاي كوچك ا شياءبه صورت مجموعه, حتي دا را ي حركت (غيرا زكالاي مشمول شماره فرعي10/9503) 330 2,446,328 Rls. 272 $
114 1384 آذربايجان 64062000 تخت بيروني وپاشنه ا زكائوچوياپلاستيك. 110 2,271,655 Rls. 252 $
115 1384 آذربايجان 82055900 ا بزا رهاي دستي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست (ا زجمله ا لماس شيشه بري ). 22 2,098,765 Rls. 235 $
116 1384 آذربايجان 72191200 فولادزنگ نزن گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4 لغايت 10mm 150 1,957,299 Rls. 216 $
117 1384 آذربايجان 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 300 1,933,073 Rls. 216 $
118 1384 آذربايجان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 100 1,847,176 Rls. 206 $
119 1384 آذربايجان 85011090 سايرا لكتروموتورهابه قدرت تا5/37وا ت بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 30 1,804,400 Rls. 200 $
120 1384 آذربايجان 85141090 سايركوره ها وفرهاكه بامقاومت ا لكتريكي گرم مي شوندبجزكوره دندا نسازي 100 1,758,000 Rls. 194 $
121 1384 آذربايجان 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 90 1,732,224 Rls. 192 $
122 1384 آذربايجان 84321090 سايركلوخ شكن, دستگاه شيارزن, كشت وزرع, ريشه كني وكج بيل غيرمذكور 93 1,623,960 Rls. 180 $
123 1384 آذربايجان 82077000 ا بزا رهاي تعويضي برا ي فرزكردن. 24 1,503,671 Rls. 169 $
124 1384 آذربايجان 84603910 ماشين سنگ سنباده (ا بزا رتيزكن ) 500 1,411,666 Rls. 155 $
125 1384 آذربايجان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 180 1,406,958 Rls. 158 $
126 1384 آذربايجان 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 152 1,406,222 Rls. 157 $
127 1384 آذربايجان 90172000 سايرآلات رسامي ,خط كشي يامحاسبه رياضي 50 1,380,766 Rls. 155 $
128 1384 آذربايجان 96142000 پيپ وسرپيپ. 28 1,346,374 Rls. 150 $
129 1384 آذربايجان 82121010 تيغ سلماني وخود تراش (غيربرقي) تيغه دولبه بدون دسته (double edge) 150 1,208,948 Rls. 134 $
130 1384 آذربايجان 62063000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زپنبه:. 60 1,050,541 Rls. 118 $
131 1384 آذربايجان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي....بجزا نوا ع جعبه دنده صنعتي(غيرخودرو) 100 935,755 Rls. 103 $
132 1384 آذربايجان 82090000 پولك, قلم... برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زكربورهاي فلزي ياسرمت. 13 814,489 Rls. 92 $
133 1384 آذربايجان 83015000 چفت وبست ويرا ق هاي چفت وبست دا ر,دا را ي قفل ا زفلزا ت معمولي. 44 609,645 Rls. 68 $
134 1384 آذربايجان 84678900 ا بزا ربرا ي كاركردن دردست, باموتورغيربرقي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 90 579,922 Rls. 65 $
135 1384 آذربايجان 52102100 پارچه تاروپودي ساده باف ا زپنبه, سفيدشده, باكمترا ز85%پنبه, بوزن هرمترمربع 200گرم ياكمتر. 55 513,022 Rls. 57 $
136 1384 آذربايجان 39264000 مجسمه هاي كوچك و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيكي 10 452,900 Rls. 50 $
137 1384 آذربايجان 82032000 منقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 6 349,794 Rls. 39 $
138 1384 آذربايجان 82051000 ا بزا رهاي دستي برا ي سورا خ كردن, حديده كردن ياقلاويزكردن. 8 220,923 Rls. 25 $
139 1384 آذربايجان 83021000 لولاا زفلزمعمولي. 18 165,025 Rls. 19 $
مجموع کل
77,129,130 ريال
مجموع کل
8,571 دلار