آمار کل " واردات از" کشور "سوئد" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1383 سوئد 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده, غشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115900 48,175 1,685,071,883 Rls. 198,244 $
102 1383 سوئد 84841020 مربوطبه خودروهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت ماشين, لات را هسازي وكشاورزي 51,073 1,666,194,407 Rls. 196,023 $
103 1383 سوئد 73242900 وا ن حمام ا ز,هن )باستثناءچدن (يافولاد. 9,987 1,652,334,141 Rls. 194,392 $
104 1383 سوئد 90273020 ا سپكترومتر 66 1,649,368,920 Rls. 194,043 $
105 1383 سوئد 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ )هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده (,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 5,180 1,640,380,220 Rls. 192,986 $
106 1383 سوئد 84743900 ماشين هاي مخلوطكردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 12,624 1,636,322,142 Rls. 192,508 $
107 1383 سوئد 38220000 معرف هاي, زمايشگاهيياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه; معرف هاي مركب برا ي تشخيص مرض 733 1,575,732,174 Rls. 185,380 $
108 1383 سوئد 84261100 جرثقيل هاي سقفيريليروي تكيه گاه ثابت 11,696 1,574,250,535 Rls. 185,206 $
109 1383 سوئد 72112990 محصولات تخت نوردشده ا ز,هن يافولادغيرمنزوج سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmروكش نش 38,559 1,557,245,935 Rls. 183,205 $
110 1383 سوئد 72269900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادهاي ممزوج ديگرباپهناي كمترا ز600,mmكه درجاي ديگرذكرنشده. 11,074 1,535,399,482 Rls. 180,635 $
111 1383 سوئد 48114100 كاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ) self-adhesive ( 256,986 1,511,570,707 Rls. 177,832 $
112 1383 سوئد 38040090 موا دقليايي باقيمانده ا زساختن خميرچوب كنسانتره به غيرا ز نوع تجزيه ناپذير )سخت 568,000 1,497,114,464 Rls. 176,131 $
113 1383 سوئد 90261090 ساير, لات برا ي سنجش سطح مايعات 936 1,491,328,403 Rls. 175,450 $
114 1383 سوئد 75052200 مفتول ا ز,لياژهاي نيكل. 4,425 1,473,897,179 Rls. 173,400 $
115 1383 سوئد 84824000 رولربيرينگ سوزني. 1,470 1,468,240,000 Rls. 172,734 $
116 1383 سوئد 39204930 ورقPVC /ABS )STYREN BUTADIN ACRYLE(PVC/ 16,658 1,465,936,726 Rls. 172,463 $
117 1383 سوئد 82042000 ,-چاربكس, بايابدون دسته. 4,286 1,465,422,439 Rls. 172,403 $
118 1383 سوئد 48051100 كاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 489,586 1,463,955,695 Rls. 172,230 $
119 1383 سوئد 84306900 ماشين, لات ودستگاههاي خاك بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 4,942 1,456,859,999 Rls. 171,395 $
120 1383 سوئد 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 148,500 1,433,959,785 Rls. 168,701 $
121 1383 سوئد 48051210 كاغذتوليدشده ا زحدا قل 50%خميربكر)Virgin Polp( 477,636 1,426,808,660 Rls. 167,860 $
122 1383 سوئد 84813000 شيريكطرفه. 9,202 1,426,278,971 Rls. 167,798 $
123 1383 سوئد 84272012 ا را به مستعمل 59,520 1,419,878,720 Rls. 167,045 $
124 1383 سوئد 82081000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي كاركردن روي فلز. 688 1,405,574,809 Rls. 165,362 $
125 1383 سوئد 87089919 سايرا جزا وقطعات جعبه دنده بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري سوا ري كاروا نت ترا كتوركشاو 6,209 1,383,204,637 Rls. 162,730 $
126 1383 سوئد 68042290 ساير سنگهاي, سياب وسنگهاي سنباده و چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي د 23,454 1,374,337,982 Rls. 161,687 $
127 1383 سوئد 29152900 ا ملاح ا سيد ا ستيك )باستثناي سديم و كبالت ( 121,600 1,339,816,550 Rls. 157,625 $
128 1383 سوئد 84798910 پرس هيدروليك دندا نسازي 14,837 1,319,787,741 Rls. 155,269 $
129 1383 سوئد 82077000 ا بزا رهاي تعويضيبرا ي فرزكردن. 181 1,299,914,812 Rls. 152,931 $
130 1383 سوئد 90314900 ,--لات ووسايل ا پتيكيبرا ي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند. 6,077 1,298,567,421 Rls. 152,773 $
131 1383 سوئد 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز رديفهاي 85135010و85135020 2,114 1,292,101,783 Rls. 152,012 $
132 1383 سوئد 84254900 جكهاوچرخهاي بالاكشنده وسايط نقليه, كه درجاي ديگرمذكورنباشند 10,319 1,277,607,132 Rls. 150,307 $
133 1383 سوئد 81059000 مصنوعات ا زكبالت, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 5,000 1,269,568,860 Rls. 149,361 $
134 1383 سوئد 84159090 سايرا جزا وقطعات 1,978 1,261,796,133 Rls. 148,447 $
135 1383 سوئد 85340000 مدا دهاي چاپي 2,060 1,257,952,730 Rls. 147,994 $
136 1383 سوئد 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وكابل 1,628 1,257,748,369 Rls. 147,970 $
137 1383 سوئد 85369090 سايردستگاهها 1,466 1,251,086,318 Rls. 147,187 $
138 1383 سوئد 84435900 ماشين, لات ودستگاههاي چاپ, كه درجاي ديكرمذكورنباشد 55,532 1,241,305,368 Rls. 146,036 $
139 1383 سوئد 90181910 دستگاه مانيتور علائم حياتي 208 1,238,650,321 Rls. 145,724 $
140 1383 سوئد 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشيا ز,هن ياا زفولاد)باستثناءفولادزنگ نزن (,كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,702 1,237,078,718 Rls. 145,539 $
141 1383 سوئد 72106100 ,-هن يافولادنوردشده, باپهناي حدا قل 600mm,بكاري ياا ندودشده با,لياژهاي, لومينيوم- روي. 313,401 1,217,687,924 Rls. 143,257 $
142 1383 سوئد 84213990 سايرفيلترهاي گازي بجزكالاهاي رديف 84213910 6,248 1,205,141,503 Rls. 141,781 $
143 1383 سوئد 72269100 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطگرم نوردشده, باپهناي كمترا ز600mm غيرمذكوردرجاي دي 80,599 1,188,135,225 Rls. 139,781 $
144 1383 سوئد 84271011 ا را به نو باظرفيت 5تن وبالاتر 20,950 1,173,098,640 Rls. 138,012 $
145 1383 سوئد 84833000 پوسته ياتاقان, كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتاقان ساده محور. 8,588 1,166,830,491 Rls. 137,274 $
146 1383 سوئد 84231000 ترا زوي توزين ا شخاص )همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن (,ترا زوهاي خانگي 909 1,161,953,426 Rls. 136,700 $
147 1383 سوئد 75051200 ميله, پروفيل, ا ز,لياژهاي نيكل. 5,500 1,152,242,473 Rls. 135,558 $
148 1383 سوئد 39041020 ا مولسيون 126,000 1,148,453,259 Rls. 135,112 $
149 1383 سوئد 83111000 ا لكترودهاي ا ندودشده بافلزمعمولي,برا ي جوشكاري باقوس ا لكتريكي. 35,405 1,145,090,565 Rls. 134,717 $
150 1383 سوئد 85445900 هادي هاي برق, كه درجاي ديگرمذكورنباشدبرا ي ولتاژ80ا لي1000ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 7,295 1,123,462,269 Rls. 132,172 $
151 1383 سوئد 82075090 سايرا بزا رهابرا ي سورا خ كردن موا دبجزسنگ 1,018 1,116,245,010 Rls. 131,323 $
152 1383 سوئد 69022090 ساير,جربلوك چهارگوش ومحصولات ساختمانيسرا ميكي همانندنسوزكه حاوي بيش ا ز50درصدوزني, 158,973 1,114,003,228 Rls. 131,059 $
153 1383 سوئد 38160000 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز)غيرا زمحصولات شماره 01/38( 61,500 1,109,061,152 Rls. 130,478 $
154 1383 سوئد 85159000 قطعات دستگاههاي لحيم كاري, زردجوشكاري, جوشكاري وغيره مشمول شماره 8515 5,697 1,104,459,006 Rls. 129,936 $
155 1383 سوئد 85363090 سايردستگاهها برا ي حفاظت مدا رهاي برقي 2,164 1,089,569,794 Rls. 128,185 $
156 1383 سوئد 87042200 وسائط نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستونيترا كمي)ديزل يانيمه ديزل (به وزن بيش ا ز5وكمترا ز0 42,000 1,085,167,469 Rls. 127,667 $
157 1383 سوئد 73043100 لوله هاوپروفيل بدون درزا ز,هن ياا زفولاد,مدور,سردگشيده شده. 70,574 1,079,200,000 Rls. 126,965 $
158 1383 سوئد 39033000 كوپليمرهاي ا كريلونيتريل -بوتادين -ا ستيرن )ABS( به ا شكال ا بتدا ئي 54,000 1,056,967,128 Rls. 124,349 $
159 1383 سوئد 84581100 ماشين ترا ش ا فقيبرا ي بردا شتن فلزباكنترل شماره ا ي: 89,572 1,050,712,729 Rls. 123,613 $
160 1383 سوئد 72155000 ميله هاا ز,هن يافولاد,فقطسردشكل دا ده شده, ياسردتمام شده. 256,210 1,046,573,141 Rls. 123,126 $
161 1383 سوئد 48062000 كاغذ غيرقابل نفوذ درمقابل چربي به شكل رول يا ورق 60,604 1,026,533,635 Rls. 120,769 $
162 1383 سوئد 94032000 مبلهاي فلزي )غيرا زنشيمنها(غيرمذكور 26,796 1,017,131,088 Rls. 119,662 $
163 1383 سوئد 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين )غيرا ز,نهائيكه دا را ي قسمت عامل ا زسرمت هاهستند(,ا زجم 15,589 1,007,886,784 Rls. 118,575 $
164 1383 سوئد 84292021 سايرگريدرها- گريدرنو 16,329 1,005,431,755 Rls. 118,286 $
165 1383 سوئد 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتيبامهره ها ياوا شرهاي مربوط,هن يافولادي غيرا زجنس ا ستنلس 32,848 1,004,418,886 Rls. 118,167 $
166 1383 سوئد 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساكشن پزشكي 11,427 986,351,510 Rls. 116,041 $
167 1383 سوئد 84292011 گريدرنو-گريدرمستعمل با سال ساخت پنج سال وكمتر 16,329 951,116,189 Rls. 111,896 $
168 1383 سوئد 85042100 ترا نسفورماتورهاي دي ا لكتريك مايع, باظرفيت جابجائي قدرت حدا كثر650كيلوولت, مپر 10,685 946,555,075 Rls. 111,359 $
169 1383 سوئد 85322900 خازنهاي ثابت برقي ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد 5,231 936,479,024 Rls. 110,174 $
170 1383 سوئد 84212990 سايرفيلترهاي مايعات بجزرديفهاي 84212910 و74212920 7,191 932,294,768 Rls. 109,682 $
171 1383 سوئد 39173900 سايرلوله هاوشيلنگ هاا زموا دپلاستيكيغيرمذكورومشمول درجاي ديگر 28,000 930,702,729 Rls. 109,494 $
172 1383 سوئد 59112000 گازوپارچه برا ي ا لك, حتيدوخته ومهيا. 1,503 926,745,613 Rls. 109,029 $
173 1383 سوئد 90262000 ,-لات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 918 907,767,868 Rls. 106,796 $
174 1383 سوئد 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 2,606 906,898,495 Rls. 106,694 $
175 1383 سوئد 73044900 لوله هاوپروفيل بدون درزا ز,هن ياا زفولاد,مدوركه درجاي ديگرذكرنشده. 9,342 902,649,946 Rls. 106,194 $
176 1383 سوئد 85352920 دژنكتور 5,580 900,303,372 Rls. 105,918 $
177 1383 سوئد 90151000 مسافت يابها 1,232 898,617,503 Rls. 105,720 $
178 1383 سوئد 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودروconventor catalist 514 897,975,384 Rls. 105,644 $
179 1383 سوئد 39204330 ورقABS/ PVC 12,324 897,804,700 Rls. 105,624 $
180 1383 سوئد 48023000 كاغذپايه برا ي كاربن بشكل رول يا ورق 119,782 888,501,866 Rls. 104,530 $
181 1383 سوئد 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زنيياپردا خت كردن چرخ دنده برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمتها 46,900 883,709,057 Rls. 103,966 $
182 1383 سوئد 84289000 ماشين, لات ودستگاههاي بلندكردن, جابجاكردن, باركردن, ياتخليه كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,326 878,547,265 Rls. 103,359 $
183 1383 سوئد 73045190 ساير0بدون درزا ز,هن سردكشيده شده يا سرد نورشده 0لوله ها وپروفيلهاي توخالي 15,500 877,959,820 Rls. 103,289 $
184 1383 سوئد 38021000 ذغال هاي ا كتيف شده 82,000 876,713,313 Rls. 103,143 $
185 1383 سوئد 85171100 دستگاههاي تلفني باسيم مجهز به متعلقات بيسيم )cordless( 1,523 867,775,513 Rls. 102,091 $
186 1383 سوئد 85168000 مقاومت هاي گرم كننده ا لكتريكي )غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545( 1,113 866,834,842 Rls. 101,981 $
187 1383 سوئد 72193300 فولادزنگ نزن سردنوردشده, پيچيده نشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 1,469 852,512,000 Rls. 100,296 $
188 1383 سوئد 84624100 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن )ا زجمله پرس ها(,باكنترل شماره ا ي 1,000 852,361,205 Rls. 100,278 $
189 1383 سوئد 82031000 سوهان, چوب ساب وا بزا رهاي همانند. 17,155 844,853,042 Rls. 99,394 $
190 1383 سوئد 84393000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي تكميل كردن كاغذيامقوا 56,745 833,768,666 Rls. 98,090 $
191 1383 سوئد 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي 313 832,289,718 Rls. 97,916 $
192 1383 سوئد 84807100 قالب ا زنوع تزريقييافشاري برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي. 21,335 831,727,417 Rls. 97,850 $
193 1383 سوئد 98870110 قطعات منفصله برا ي توليدترا كتوربه ا ستثناي لاستيك باساخت دا خل تا 30% 5,820 825,219,567 Rls. 97,085 $
194 1383 سوئد 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات صنعتيبرا ي تهيه ياتوليدغذا هايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,958 821,811,037 Rls. 96,684 $
195 1383 سوئد 48025600 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا كثر150gورق تانشده 1ضلع, ن 435وديگرا ز297mm 111,424 819,766,999 Rls. 96,443 $
196 1383 سوئد 84672990 ساير ا بزا رهاي برقي و دستي 62 804,491,819 Rls. 94,646 $
197 1383 سوئد 72024120 منگنز دا را ي وزن بيشتر ا ز 6 درصد 100,000 804,153,664 Rls. 94,606 $
198 1383 سوئد 72024990 فروكروم دا را ي وزن كمترا ز 5.0 درصدكربن 100,000 801,395,690 Rls. 94,282 $
199 1383 سوئد 85381000 تابلوهاو...ميزها,كابينت وسايرتكيه گاههابرا ي كالاهاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي 7 270 798,674,359 Rls. 93,962 $
200 1383 سوئد 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,970 793,978,542 Rls. 93,409 $
201 1383 سوئد 82052000 چكش وپتك. 3,340 782,990,253 Rls. 92,117 $
202 1383 سوئد 76071990 ساير ورق هابه جز ورق هاي نورد شده 27,289 771,971,475 Rls. 90,820 $
203 1383 سوئد 84490000 ماشين, لات ودستگاههاي ساختن ياتكميل كردن نمديانبافته ها 39,000 762,617,399 Rls. 89,720 $
204 1383 سوئد 39012051 كامپاندپليا تيلن ويژه روكش سيم وكابل . به صورت پودر 99,000 756,468,961 Rls. 88,996 $
205 1383 سوئد 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 726 756,247,493 Rls. 88,970 $
206 1383 سوئد 73063090 ساير لوله هاي خالي جوش دا ده شده ا ز,هن يا فولاد بجز لوله هاي به قطرا ز يك سانتي 9,534 746,440,994 Rls. 87,817 $
207 1383 سوئد 84401000 ماشين, لات ودستگاههاي صحافي)همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ( 37,000 742,341,805 Rls. 87,334 $
208 1383 سوئد 84243000 ماشين هاي پاشنده فورا نيبخارياماسه وماشين هاي ا فشاندن فورا نيهمانند 307 717,139,440 Rls. 84,369 $
209 1383 سوئد 84128000 موتورهاوماشين هاي محرك كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشد 367 716,284,009 Rls. 84,269 $
210 1383 سوئد 73079100 فلانچ ا ز,هن ياا زفولاد)غيرا زفولادزنگ نزن (. 1,965 713,200,000 Rls. 83,906 $
211 1383 سوئد 29335990 ساير تركيبات هتروسيليك غير مذكور در جاي ديگر كه ساختار,ن دا را ي يك حلقه پريم 10,150 709,527,891 Rls. 83,474 $
212 1383 سوئد 40091200 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم نشده ياجونشده باسايرموا دبالوا زم و م 9,000 708,489,707 Rls. 83,352 $
213 1383 سوئد 85152900 ماشين ها و وسايل جوشكاري فلزات با مقاومت الكتريكي ، غير خودكار 1,978 699,702,898 Rls. 82,318 $
214 1383 سوئد 90318030 لودسل )سلول سنجش وزن ( 725 694,558,751 Rls. 81,713 $
215 1383 سوئد 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيد 3,250 688,274,543 Rls. 80,973 $
216 1383 سوئد 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه, هن كه درجاي ديگرمذكورنباشند. 238 683,999,866 Rls. 80,471 $
217 1383 سوئد 72192300 فولادزنگ نزن گرم نوردشده, پيچيده نشده باپهناي 600mmmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4mm. 5,365 680,828,252 Rls. 80,097 $
218 1383 سوئد 98870343 جهت توليدخودروهاي سوا ري كاربا ساخت دا خل 51% ا لي 16% بجز لاستيك 13,030 679,197,642 Rls. 79,906 $
219 1383 سوئد 34021900 موا د,لي تانسيوا كتيف )غيرا زصابون (كه در جاي ديگر مذكور نباشد 20,000 678,657,316 Rls. 79,842 $
220 1383 سوئد 87060020 شاسي موتور دا ر برا ي ا توبوس 5,510 673,487,748 Rls. 79,234 $
221 1383 سوئد 87083910 برا ي سوا ري سوا ري كار وا نت و ترا كتور كشاورزي 3,904 669,876,247 Rls. 78,809 $
222 1383 سوئد 82089000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مكانيكيكه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,504 658,209,469 Rls. 77,436 $
223 1383 سوئد 30059090 ساير باندها 3,147 656,408,345 Rls. 77,225 $
224 1383 سوئد 38249040 پاك كننده هاي صنعتي 14,100 646,888,650 Rls. 76,105 $
225 1383 سوئد 90191090 ساير دستگاههاي مكانوترا پي دستگاههاي ماساژ و دستگاههاي سنجش شنوا يي روا ني 213 643,754,651 Rls. 75,736 $
226 1383 سوئد 84411000 ماشينهاي برش 47,294 639,120,674 Rls. 75,191 $
227 1383 سوئد 31055900 كودهاي معدنيياشيميائيدا را ي ا زت وفسفركه درجاي ديگري مذكور نباشد 10,000 638,364,465 Rls. 75,102 $
228 1383 سوئد 85179000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي برقي تلفني يا تلگرا في 785 636,180,041 Rls. 74,845 $
229 1383 سوئد 90272000 دستگاههاي كروماتوگرا ف و ا لكتروفورز 289 634,420,956 Rls. 74,638 $
230 1383 سوئد 48043190 ساير كاغذهاي كرا فت غير مذكور وزن كمتر ا ز 150 گرم درهر مترمربع 44,677 632,079,601 Rls. 74,362 $
231 1383 سوئد 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت 340 629,172,286 Rls. 74,020 $
232 1383 سوئد 29141200 بوتانون )متيل ا تيل ستن ( 16,000 628,964,000 Rls. 73,996 $
233 1383 سوئد 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي, ماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 16,619 620,043,160 Rls. 72,946 $
234 1383 سوئد 76042900 لوله وپروفيل ا ز,لياژهاي, لومينيوم. 3,250 619,646,122 Rls. 72,900 $
235 1383 سوئد 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تك فاز 5,275 618,392,530 Rls. 72,752 $
236 1383 سوئد 73043900 لوله هاوپروفيل بدون درزا ز,هن ياا زفولاد,مدور,كه درجاي ديگرذكرنشده. 81,955 613,606,928 Rls. 72,189 $
237 1383 سوئد 88033000 ا جزا ءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهوا پيماياهليكوپتر. 121 605,606,282 Rls. 71,248 $
238 1383 سوئد 90184990 ساير,لات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشكي 589 599,379,776 Rls. 70,515 $
239 1383 سوئد 85444900 هادي هاي برق, كه درجاي ديگرمذكورنباشد,برا ي ولتاژحدا كثر80ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 1,818 599,218,742 Rls. 70,496 $
240 1383 سوئد 74082900 مفتول ا ز,لياژمس كه درجاي ديگرگفته نشده. 8,000 596,820,000 Rls. 70,214 $
241 1383 سوئد 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وكابل 2,754 596,602,064 Rls. 70,188 $
242 1383 سوئد 84304900 ماشين, لات سورا خ كردن زمين ياكندن چاه )غيرخودرو( 16,071 595,754,484 Rls. 70,089 $
243 1383 سوئد 39039000 پليمرهاي ا ستيرن كه درجاي ديگر گفته نشده, به ا شكال ا بتدا ئي 24,200 590,252,394 Rls. 69,441 $
244 1383 سوئد 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج 48,688 579,852,776 Rls. 68,218 $
245 1383 سوئد 84291119 سايربولدزرهاي با قدرت موتور330ا سب بخاروكمتر 3,135 579,330,911 Rls. 68,157 $
246 1383 سوئد 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات... برا ي ا زصافيگذرا ندن ياتصفيه 145 574,639,438 Rls. 67,605 $
247 1383 سوئد 84841090 ساير درزگيرهاووا شرهاي همانند ا زورقه فلزي توا م باموا دديگرياا زدو يا چند لايه فلز 959 573,587,949 Rls. 67,481 $
248 1383 سوئد 29094900 ساير ا تر-ا لكل هاي غيرحلقوي و مشتقات هالوژنه,... نها,كه درجاي ديگري مذكورنباشند 16,000 572,883,430 Rls. 67,398 $
249 1383 سوئد 73045900 لوله هاوپروفيل ممزوج بدون درز,كه درجاي ديگرذكرنشده. 35,688 571,470,736 Rls. 67,232 $
250 1383 سوئد 82055900 ا بزا رهاي دستي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست )ا زجمله ا لماس شيشه بري (. 3,512 569,933,655 Rls. 67,051 $
251 1383 سوئد 85438990 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص 204 565,081,523 Rls. 66,480 $
252 1383 سوئد 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيكي 8,098 562,920,627 Rls. 66,226 $
253 1383 سوئد 84313190 سايرا جزا وقطعات بجز رديفهاي 84313110 و84313120 675 560,836,684 Rls. 65,981 $
254 1383 سوئد 85044060 ا نوا ع S0P0U 3,542 558,505,976 Rls. 65,707 $
255 1383 سوئد 90261010 فلومتر 370 552,992,623 Rls. 65,058 $
256 1383 سوئد 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 39,800 551,925,362 Rls. 64,932 $
257 1383 سوئد 40169990 سايرا شياا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذكور درجاي ديگر 877 548,474,167 Rls. 64,526 $
258 1383 سوئد 85061090 ساير قوه ها وباطريهاي بابيا كسيدمنگنز 4,193 545,123,899 Rls. 64,132 $
259 1383 سوئد 84179000 ا جزا ءوقطعات كوره هاوتنورهاي صنعتييا,زمايشگاهي" 1,029 543,954,444 Rls. 63,995 $
260 1383 سوئد 85412900 ترا نزيستورها)غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور( 1,164 539,839,120 Rls. 63,510 $
261 1383 سوئد 84596900 ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 26,000 525,054,963 Rls. 61,771 $
262 1383 سوئد 82073000 ا بزا رهاي تعويضيبرا ي پرس كردن, منگنه كردن ياپانچ كردن. 3,984 516,750,658 Rls. 60,794 $
263 1383 سوئد 90328900 ,--لات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 626 513,437,754 Rls. 60,404 $
264 1383 سوئد 84718010 ا نوا ع بردهاي شامل بردا صلي mainboardكارت گرا فيكي.صدا. شبكه. ويدئو و رم RAM وغير 25 512,648,710 Rls. 60,312 $
265 1383 سوئد 84199090 سايرا جزا وقطعات بجزرديفهاي 84199010 و84199020 1,806 506,812,766 Rls. 59,625 $
266 1383 سوئد 84581900 ماشين ترا ش ا فقيبرا ي بردا شتن فلز)غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ( 38,000 503,697,746 Rls. 59,259 $
267 1383 سوئد 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي كمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذكور در جاي ديگر 38,500 502,622,966 Rls. 59,132 $
268 1383 سوئد 84678900 ا بزا ربرا ي كاركردن دردست, باموتورغيربرقي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,707 494,709,366 Rls. 58,201 $
269 1383 سوئد 73072900 لوله وا تصالات لوله كشيا زفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 55 494,471,252 Rls. 58,173 $
270 1383 سوئد 87079020 بدنه برا ي ا توبوس و ميني بوس 1,962 492,881,982 Rls. 57,986 $
271 1383 سوئد 84271022 ا را به مستعمل 19,317 489,805,616 Rls. 57,624 $
272 1383 سوئد 84601900 ماشين هاي سنگ زنيسطوح تخت برا ي فلزا ت, بادقت 01/0ميليمتركه درجاي ديگرمذكورنباشد 9,568 476,210,838 Rls. 56,025 $
273 1383 سوئد 84569100 ماشين هاي ا بزا ربرا ي ا يجادطرح بطريق خشك )etching-dry(روي موا دنيمه هادي 450 474,866,347 Rls. 55,867 $
274 1383 سوئد 29154090 سايرا سيدهاي دي ياتري كلروا ستيك وا ملاح وا سترهاي, نها 370 462,933,267 Rls. 54,463 $
275 1383 سوئد 85152190 سايرماشينهاي جوشكاري قسمتي خودكار 335 459,309,916 Rls. 54,036 $
276 1383 سوئد 84253900 چرخهاي كشنده, چرخهاي طناب, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 460 456,917,759 Rls. 53,755 $
277 1383 سوئد 72149100 ميله هاي, هنييافولادي, گرم نوردشده... بامقطعX مربع مستطيل )غيرا زمربع (. 25,300 456,637,301 Rls. 53,722 $
278 1383 سوئد 90181200 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري ا سكن ا ولترا سونيك )ا سكانر( 146 455,592,908 Rls. 53,599 $
279 1383 سوئد 85371000 تابلوهاو...مجهزبه دوياچنددستگاه شماره 8535يا8536 ,برا ي ولتاژ حدا كثر 1000 ولت 266 449,505,571 Rls. 52,883 $
280 1383 سوئد 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 190 443,880,338 Rls. 52,221 $
281 1383 سوئد 59119090 ساير محصولات و ا شيا نسجي غيرمذكور برا ي مصارف فني مذكور در ياددا شت 7ا ين فصل 480 439,581,641 Rls. 51,715 $
282 1383 سوئد 73182990 ساير ا شيا مانند, هن و چدن حديده شده و نشده 128 438,088,009 Rls. 51,540 $
283 1383 سوئد 73182200 وا شرها,كه درجاي ديگرگفته نشده. 1,223 433,804,740 Rls. 51,036 $
284 1383 سوئد 90311000 ماشين برا ي بالانس كردن قطعات مكانيكي 65 432,290,306 Rls. 50,858 $
285 1383 سوئد 90251190 ساير ترمومترها پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 722 431,982,965 Rls. 50,822 $
286 1383 سوئد 72171090 سايرمفتولها, بكاري نشده يا ا ندود نشده حتي صيقل شده 592 431,491,569 Rls. 50,764 $
287 1383 سوئد 85015190 ساير موتورها با جريان متناوب چندفاز 1,500 427,079,998 Rls. 50,245 $
288 1383 سوئد 83023000 يرا ق, چفت وبست, غيره, برا ي وسائطنقليه موتوري, ا زفلزمعمولي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 6,707 424,272,331 Rls. 49,914 $
289 1383 سوئد 34039900 ساير فر,ورده هاي روا ن كننده , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,544 421,283,249 Rls. 49,563 $
290 1383 سوئد 84825000 !رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي )غيرا زنوع سوزني(. 848 420,037,017 Rls. 49,416 $
291 1383 سوئد 39261000 لوا زم برا ي دفتركار و مدا رس ا ز موا د پلاستيكي 1,350 418,603,942 Rls. 49,248 $
292 1383 سوئد 87091900 ا را به هاي كارگاهي,خودرو)غيربرقي(,مجهز نشده به تجهيزا ت بلند كردن و جابه جاكردن., 300 418,520,985 Rls. 49,238 $
293 1383 سوئد 84593900 ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خليبرا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 21,300 416,332,681 Rls. 48,980 $
294 1383 سوئد 85153900 ماشين هاي جوشكاري فلزا ت باقوس ا لكتريكي )ا زجمله قوس پلاسمائي( ,غيرخودكار 2,870 414,907,346 Rls. 48,813 $
295 1383 سوئد 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, ياشمع زدن ا ز,هن يافولاد. 20,350 413,921,101 Rls. 48,697 $
296 1383 سوئد 74122000 لوا زم وا تصالات لوله كشيا ز,لياژهاي مس. 1,180 412,607,662 Rls. 48,542 $
297 1383 سوئد 84314200 تيغه هاي بولدوزرياا نگلدوزرمشمول شماره 8429 1,543 409,916,198 Rls. 48,225 $
298 1383 سوئد 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 13,500 408,226,538 Rls. 48,027 $
299 1383 سوئد 39123190 كربوكسي متيل سلولزوا ملاح, ن بغيرا ز گريد خورا كي 14,000 407,700,000 Rls. 47,965 $
300 1383 سوئد 85012000 موتورهاي عمومي باجريان متناوب ياجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز5/37 وا ت 1,438 404,333,426 Rls. 47,569 $
مجموع کل
171,750,686,785 ريال
مجموع کل
20,205,963 دلار