آمار کل " واردات از" کشور "برزيل" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1383 برزيل 85332990 سايرمقاومتهاي ثابت 110 23,542,601 Rls. 2,770 $
102 1383 برزيل 84073490 سايرموتورهابجزموتورهاي رديف 84073410 125 21,388,568 Rls. 2,516 $
103 1383 برزيل 84529000 ا جزا ءوقطعات چرخهاي دوزندگي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 205 19,662,889 Rls. 2,313 $
104 1383 برزيل 44190000 ا شياء چوبي برا ي سرويس ميز يا, شپزخانه 4,285 14,729,307 Rls. 1,733 $
105 1383 برزيل 69099010 گلوله هاي سرا ميكيكه دا را ي بيش ا ز50%وزني,لومين ويامخلوط ياتركيبيا ز,لومين و سليس ب 420 13,900,000 Rls. 1,635 $
106 1383 برزيل 82055900 ا بزا رهاي دستي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست )ا زجمله ا لماس شيشه بري (. 176 13,785,412 Rls. 1,622 $
107 1383 برزيل 84159010 ا جزا وقطعات تعرفه 841510 680 13,025,349 Rls. 1,532 $
108 1383 برزيل 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت وشكننده ا زسايرموا دپلاستيكي-سايرلوله ها و شيلنگ ها 205 12,703,376 Rls. 1,495 $
109 1383 برزيل 84283200 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع سطلي)bucket(,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 250 12,042,639 Rls. 1,417 $
110 1383 برزيل 96099000 مدا دشمعي,ذغال رسامي,گچ برا ي نوشتن يارساميوگچ خياطي. 532 11,848,101 Rls. 1,394 $
111 1383 برزيل 84099190 سايرا جزا وقطعات بجزكيت كامل گازسوز 876 11,235,483 Rls. 1,322 $
112 1383 برزيل 87084010 برا ي سوا ري سوا ري كار و وا نت و ترا كتور كشاورزي 32 10,694,284 Rls. 1,258 $
113 1383 برزيل 94029090 ساير مبلهاي پزشكي و تختخوا بهاي بيمارستاني وا جزا و قطعات, نها 180 8,729,160 Rls. 1,027 $
114 1383 برزيل 38160000 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز)غيرا زمحصولات شماره 01/38( 400 8,600,274 Rls. 1,012 $
115 1383 برزيل 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يكس 12 8,108,450 Rls. 954 $
116 1383 برزيل 56079000 ريسمان, طناب وكابل, كه درجاي ديگرگفته نشده. 15 4,604,985 Rls. 542 $
117 1383 برزيل 87082910 برا ي سوا ري . سوا ري كار . وا نت و ترا كتور كشاورزي 150 3,022,780 Rls. 356 $
118 1383 برزيل 84523000 سوزن چرخهاي دوزندگي 38 2,717,009 Rls. 320 $
119 1383 برزيل 73182200 وا شرها,كه درجاي ديگرگفته نشده. 20 2,659,630 Rls. 313 $
120 1383 برزيل 82041100 ,--چارهاي دستي,دا را ي دهانه غيرثابت. 15 1,977,755 Rls. 233 $
121 1383 برزيل 94032000 مبلهاي فلزي )غيرا زنشيمنها(غيرمذكور 340 1,836,035 Rls. 216 $
122 1383 برزيل 85129090 سايرا جزا وقطعات 85 1,796,600 Rls. 211 $
123 1383 برزيل 39263000 يرا ق, لات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيكي 135 1,563,042 Rls. 184 $
124 1383 برزيل 94018000 نشيمنهاي غيرمذكور 3,500 1,499,984 Rls. 176 $
125 1383 برزيل 84821000 بلبرينگ. 40 808,470 Rls. 95 $
مجموع کل
226,482,183 ريال
مجموع کل
26,645 دلار