آمار کل " واردات از" کشور "ايالات متحده آمريکا" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1383 ايالات متحده آمريکا 62069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زسايرموا دنسجي,كه درجاي ديگرگفته نشده 95 5,046,857 Rls. 594 $
202 1383 ايالات متحده آمريکا 73182100 وا شرفنري وسايروا شرهاي خاردا رفنري. 10 4,104,095 Rls. 483 $
203 1383 ايالات متحده آمريکا 85354000 برق گير,محدودكننده ولتاژ و مسدودكننده ا فزا يش ناگهاني ولتاژ ,برا ي بيشترا زV 1000 45 4,008,511 Rls. 472 $
204 1383 ايالات متحده آمريکا 84211200 رخت خشك كن ا زنوع گريزا زمركز 100 2,702,716 Rls. 318 $
205 1383 ايالات متحده آمريکا 64021990 سايركفشهاي ورزشي غيرمذكور 30 2,282,678 Rls. 269 $
206 1383 ايالات متحده آمريکا 34054000 خمير,پودر و ساير فر,ورده ها برا ي پاك كردن 40 1,779,346 Rls. 209 $
207 1383 ايالات متحده آمريکا 70131000 ا شياءا زشيشه- سرا ميك, برا ي سرميز,,شپزخانه,... كه درجاي ديگرذكرنشده. 50 1,332,484 Rls. 157 $
208 1383 ايالات متحده آمريکا 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لكترونيكي HYBRIDبا ورودي وخروجيصفرا ليصدولت وقدرت كمترا ز50 50 915,739 Rls. 108 $
209 1383 ايالات متحده آمريکا 73202090 سايرفنر مارپيچ بجزرديف 73202010 6 67,656 Rls. 8 $
مجموع کل
22,240,082 ريال
مجموع کل
2,616 دلار