آمار کل " واردات از" کشور "ايالات متحده آمريکا" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1383 ايالات متحده آمريکا 30021000 سرمهاي مخصوص كه ا ز حيوا ن يا ا نسان مصون تهيه شده و ساير ا جزا ء خون 5,323 54,875,293,262 Rls. 6,455,917 $
2 1383 ايالات متحده آمريکا 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 26,075 44,037,969,253 Rls. 5,180,938 $
3 1383 ايالات متحده آمريکا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري 13,350 36,199,678,333 Rls. 4,258,786 $
4 1383 ايالات متحده آمريکا 47032100 خميرچوب شيميائي,,ماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده ي 6,142,064 32,291,842,868 Rls. 3,799,040 $
5 1383 ايالات متحده آمريکا 84715090 ساير وا حدهاي پردا زش عددي 2,774 24,267,542,092 Rls. 2,855,005 $
6 1383 ايالات متحده آمريکا 38119000 سايرا فزودنيهاغيرا ز,نهائيكه برا ي روا ن كردن روغنهاي نفتيا ست ودرجاي ديگرمذكورنيست 622,872 22,190,498,291 Rls. 2,610,647 $
7 1383 ايالات متحده آمريکا 29371900 سايرهرمونهاي پليپيتيديك پروتئين گليكوپروتئين مشتقات غيرمذكوردرجاي 34 20,732,472,794 Rls. 2,439,114 $
8 1383 ايالات متحده آمريکا 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين )غيرا ز,نهائيكه دا را ي قسمت عامل ا زسرمت هاهستند(,ا زجم 44,940 19,258,233,778 Rls. 2,265,675 $
9 1383 ايالات متحده آمريکا 39123900 ساير ا ترهاي سلولز كه در جاي ديگر گفته نشده به ا شكال ا بتدا ئي 80,015 12,914,558,153 Rls. 1,519,360 $
10 1383 ايالات متحده آمريکا 84138190 سايرتلمبه هابجزرديفهاي 84138110و84138120 50,150 12,674,297,760 Rls. 1,491,094 $
11 1383 ايالات متحده آمريکا 85429000 ا جزا ءوقطعات مدا رهاي مجتمع ا لكترونيكي و مجموعه ميكرومدا رهاي ا لكترونيكي 4,626 11,933,763,972 Rls. 1,403,972 $
12 1383 ايالات متحده آمريکا 85021390 ساير مجموعه مولدها 73,420 11,756,220,453 Rls. 1,383,085 $
13 1383 ايالات متحده آمريکا 90181300 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري نماياندن ا نعكاس مغناطيسي 9,300 11,489,739,400 Rls. 1,351,734 $
14 1383 ايالات متحده آمريکا 84849090 سايروا شرها ودرزگيرها 20,561 9,545,380,141 Rls. 1,122,986 $
15 1383 ايالات متحده آمريکا 05111000 ا سپرم گاوي 85 9,149,693,289 Rls. 1,076,435 $
16 1383 ايالات متحده آمريکا 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا كسيژنوترا پي,,ئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعيودرمان تنفس 4,784 8,833,220,931 Rls. 1,039,202 $
17 1383 ايالات متحده آمريکا 84818090 ساير شيرها و وسايل 41,057 8,548,553,462 Rls. 1,005,712 $
18 1383 ايالات متحده آمريکا 90221490 سايربرا ي مصارف پزشكي.جرا حي يا دا مپزشكي 14,789 8,257,186,185 Rls. 971,434 $
19 1383 ايالات متحده آمريکا 84295219 سايربيلهاي مكانيكي به قدرت 200ا سب بخار وكمتر 120,000 8,059,420,480 Rls. 948,167 $
20 1383 ايالات متحده آمريکا 39122000 نيترا ت هاي سلولز)همچنين كولودين ها(به ا شكال ا بتدا ئي 49,896 7,855,299,976 Rls. 924,153 $
21 1383 ايالات متحده آمريکا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 12,462 7,386,430,123 Rls. 868,992 $
22 1383 ايالات متحده آمريکا 30023000 وا كسن ها برا ي دا مپزشكي 8,231 7,306,834,067 Rls. 859,628 $
23 1383 ايالات متحده آمريکا 90215000 دستگاههاي محرك ماهيچه قلب )باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ( 160 6,066,434,934 Rls. 713,698 $
24 1383 ايالات متحده آمريکا 90262000 ,-لات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 1,405 5,939,539,890 Rls. 698,769 $
25 1383 ايالات متحده آمريکا 84714990 ساير ماشينهاي عرضه شده به شكل سيستم 1,330 5,810,743,961 Rls. 683,617 $
26 1383 ايالات متحده آمريکا 85051900 ,--هن رباهاي دا ئم وا شيائيكه به منظور,هن رباي دا ئم شدن درنظرگرفته شده ا ند,)غيرا زنوع فلز 28,965 5,805,508,448 Rls. 683,001 $
27 1383 ايالات متحده آمريکا 84719000 ماشين قرا ئت مغناطيسيياا پتيكي,ماشين ا نتقال دا ده هابروي حامل دا ده ها...غيرمذكوردرجاي ديگر 1,605 5,342,116,536 Rls. 628,484 $
28 1383 ايالات متحده آمريکا 12099100 تخم سبزيجات برا ي كشت 19,922 5,305,038,138 Rls. 624,122 $
29 1383 ايالات متحده آمريکا 84821000 بلبرينگ. 12,727 5,096,685,536 Rls. 599,610 $
30 1383 ايالات متحده آمريکا 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين, لات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 43,500 4,898,275,836 Rls. 576,268 $
31 1383 ايالات متحده آمريکا 88033000 ا جزا ءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهوا پيماياهليكوپتر. 666 4,873,439,116 Rls. 573,346 $
32 1383 ايالات متحده آمريکا 84388000 ماشين, لات ودستگاههابرا ي تهيه ياتوليدصنعتيغذا هايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 53,934 4,718,556,084 Rls. 555,124 $
33 1383 ايالات متحده آمريکا 30041090 دا روهاي حاوي پني سيلين يا مشتقات, نها كه توليد دا خلي ندا رند 202 4,570,496,486 Rls. 537,705 $
34 1383 ايالات متحده آمريکا 84251100 قرقره هاي طناب دا ربالاكشنده وچرخهاي بالاكشنده,... دا را ي موتوربرقي 6,037 4,349,152,480 Rls. 511,665 $
35 1383 ايالات متحده آمريکا 30033990 سايردا روهاي هورمون دا ركه حاوي, نتي بيوتيك نبوده وتوليد دا خلي ندا رند 34,438 4,319,791,533 Rls. 508,211 $
36 1383 ايالات متحده آمريکا 85363090 سايردستگاهها برا ي حفاظت مدا رهاي برقي 5,939 4,104,668,649 Rls. 482,902 $
37 1383 ايالات متحده آمريکا 84269900 جرثقيل هاي دريك )shipsderricks(,جرثقيل ها,وغيره, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 7,269 3,913,094,103 Rls. 460,364 $
38 1383 ايالات متحده آمريکا 01051110 مولد نژا د خاص 2,494 3,865,181,500 Rls. 454,727 $
39 1383 ايالات متحده آمريکا 90185090 ساير, لات و وسايل ا متحان تشخيص بيماري و جرا حي چشم 1,245 3,722,158,806 Rls. 437,901 $
40 1383 ايالات متحده آمريکا 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 2,136 3,665,116,879 Rls. 431,190 $
41 1383 ايالات متحده آمريکا 84718090 ساير وا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودكار دا ده پردا زي 235 3,549,491,108 Rls. 417,587 $
42 1383 ايالات متحده آمريکا 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 321,725 3,374,296,350 Rls. 396,976 $
43 1383 ايالات متحده آمريکا 90181910 دستگاه مانيتور علائم حياتي 1,686 3,234,964,563 Rls. 380,584 $
44 1383 ايالات متحده آمريکا 84143090 سايرا قلام بجزا قلام رديفهاي 84143010و84143020و84143030و84143040 48,869 3,210,000,496 Rls. 377,647 $
45 1383 ايالات متحده آمريکا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص 9,201 3,019,705,940 Rls. 355,260 $
46 1383 ايالات متحده آمريکا 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 612 2,983,623,342 Rls. 351,015 $
47 1383 ايالات متحده آمريکا 90278090 ساير,لات دستگاهاي تجزيه فيزيكيوشيمياييسنجش ويسكوزيته تخلل ا نبساطهمانندكه تشعشعات ا پ 1,147 2,941,595,552 Rls. 346,070 $
48 1383 ايالات متحده آمريکا 90181920 دستگاه پالس ا كسي مترجهت سنجش درصد ا كسيژن و تعدا د ضربان قلب 1,528 2,939,638,545 Rls. 345,840 $
49 1383 ايالات متحده آمريکا 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشكال ا بتدا يي غيرمذكور درجاي ديگر 39,565 2,896,213,807 Rls. 340,731 $
50 1383 ايالات متحده آمريکا 84291119 سايربولدزرهاي با قدرت موتور330ا سب بخاروكمتر 9,124 2,817,144,571 Rls. 331,429 $
51 1383 ايالات متحده آمريکا 37023100 فيلم پلي كروم )رنگي(, بصورت رول, سورا خ نشده باپهناي حدا كثر 105 ميليمتر 13,738 2,708,020,913 Rls. 318,591 $
52 1383 ايالات متحده آمريکا 85115000 ژنرا تورها ,كه درجاي ديگر مذكورنباشد ,برا ي موتورهاي درونسوز ا حترا قي 895 2,689,652,794 Rls. 316,430 $
53 1383 ايالات متحده آمريکا 90183990 ساير كاتترها و كانول ها و همانند 1,688 2,536,343,072 Rls. 298,393 $
54 1383 ايالات متحده آمريکا 84295119 سايرلودرهاباقدرت300 ا سب بخاروكمتر 49,200 2,430,130,500 Rls. 285,898 $
55 1383 ايالات متحده آمريکا 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنس M0M0P 371 2,394,130,482 Rls. 281,662 $
56 1383 ايالات متحده آمريکا 75072000 لوله يالوا زم وا تصالات لوله كشيا زنيكل. 3,380 2,381,412,340 Rls. 280,166 $
57 1383 ايالات متحده آمريکا 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 895 2,352,255,957 Rls. 276,736 $
58 1383 ايالات متحده آمريکا 84304900 ماشين, لات سورا خ كردن زمين ياكندن چاه )غيرخودرو( 35,261 2,309,959,733 Rls. 271,760 $
59 1383 ايالات متحده آمريکا 90189090 ساير, لات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي جرا حي و دا مپزشكي 225 2,206,198,056 Rls. 259,553 $
60 1383 ايالات متحده آمريکا 84143010 كمپرسورهاي برودتيباگازفريوني)سازگاربالايه ا وزون (باقدرت حدا كثريك ا سب بخار)75/0كي 31,021 2,195,231,393 Rls. 258,263 $
61 1383 ايالات متحده آمريکا 85252040 گوشي تلفن همرا ه 974 2,130,003,209 Rls. 250,589 $
62 1383 ايالات متحده آمريکا 84223000 ماشين, لات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازدا ركردن نوشابه ها 6,091 2,123,274,980 Rls. 249,797 $
63 1383 ايالات متحده آمريکا 75022000 ,-لياژهاي نيكل بصورت كارنشده. 3,230 2,091,761,747 Rls. 246,090 $
64 1383 ايالات متحده آمريکا 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات, لات ودستگاههاي سنجش ياكنترل مشمول 26/90 406 2,089,314,049 Rls. 245,802 $
65 1383 ايالات متحده آمريکا 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا كمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا كثر 75)KVA( 14,210 2,047,204,907 Rls. 240,848 $
66 1383 ايالات متحده آمريکا 30032090 دا روهاي حاوي, نتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند 4,227 1,986,809,890 Rls. 233,742 $
67 1383 ايالات متحده آمريکا 39211900 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك, باريكه هاي ا سفنجيا زسايرموا دپلاستيكيكه درجاي ديگرمذكورنب 1,787 1,878,069,367 Rls. 220,949 $
68 1383 ايالات متحده آمريکا 84281090 ساير,سانسورهاوچرخهاي بالاكشنده محفظه دا ر بجزدستگاههاي رديف 84281010لغايت 281030 4,175 1,854,745,017 Rls. 218,205 $
69 1383 ايالات متحده آمريکا 35079000 , -نزيم ها با, نزيم هاي, ماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 87,730 1,840,062,364 Rls. 216,478 $
70 1383 ايالات متحده آمريکا 84136090 سايرتلمبه هاي دوا رحجمي به جزرديفهاي 84136010و84136020و84136030 486 1,818,375,332 Rls. 213,927 $
71 1383 ايالات متحده آمريکا 84713020 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي pcكيفيbook note 1,058 1,800,672,018 Rls. 211,844 $
72 1383 ايالات متحده آمريکا 84253900 چرخهاي كشنده, چرخهاي طناب, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 5,885 1,792,386,418 Rls. 210,869 $
73 1383 ايالات متحده آمريکا 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپليوينيل بوتيرا ل, مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 43,035 1,768,316,425 Rls. 208,037 $
74 1383 ايالات متحده آمريکا 84101200 توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت 1ا لي10مگاوا ت 311 1,736,566,935 Rls. 204,302 $
75 1383 ايالات متحده آمريکا 38220000 معرف هاي, زمايشگاهيياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه; معرف هاي مركب برا ي تشخيص مرض 1,520 1,669,270,192 Rls. 196,385 $
76 1383 ايالات متحده آمريکا 85168000 مقاومت هاي گرم كننده ا لكتريكي )غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545( 5,300 1,659,895,996 Rls. 195,282 $
77 1383 ايالات متحده آمريکا 84149020 برا ي كمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز CFM600 1,023 1,567,496,740 Rls. 184,411 $
78 1383 ايالات متحده آمريکا 29153100 ا ستات ا تيل 201,600 1,558,807,904 Rls. 183,389 $
79 1383 ايالات متحده آمريکا 30042010 دا روهاي حاوي, نتي بيوتيك هاكه توليددا خلي ندا رند 840 1,541,431,748 Rls. 181,345 $
80 1383 ايالات متحده آمريکا 29094900 ساير ا تر-ا لكل هاي غيرحلقوي و مشتقات هالوژنه,... نها,كه درجاي ديگري مذكورنباشند 129,600 1,462,511,224 Rls. 172,060 $
81 1383 ايالات متحده آمريکا 84213990 سايرفيلترهاي گازي بجزكالاهاي رديف 84213910 3,913 1,444,458,706 Rls. 169,936 $
82 1383 ايالات متحده آمريکا 38151200 كاتاليزورهاي تقويت شده بافلز گرا نبهاياتركيبات فلز گرا نبها بعنوا ن ماده فعال 15,648 1,440,896,366 Rls. 169,517 $
83 1383 ايالات متحده آمريکا 38249090 ساير فر,ورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 70,000 1,412,523,798 Rls. 166,179 $
84 1383 ايالات متحده آمريکا 47042100 خميرچوب شيميائي,ماده شده; سولفيت, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده, سفيدشده.. 207,551 1,356,925,460 Rls. 159,638 $
85 1383 ايالات متحده آمريکا 90184990 ساير,لات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشكي 1,188 1,342,816,503 Rls. 157,978 $
86 1383 ايالات متحده آمريکا 87042300 وسايط نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستونيترا كمي)ديزل يانيمه ديزل (به وزن بيش ا ز20تن 35,000 1,318,850,384 Rls. 155,159 $
87 1383 ايالات متحده آمريکا 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ )هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده (,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,238 1,289,896,959 Rls. 151,753 $
88 1383 ايالات متحده آمريکا 83111000 ا لكترودهاي ا ندودشده بافلزمعمولي,برا ي جوشكاري باقوس ا لكتريكي. 284 1,274,207,662 Rls. 149,907 $
89 1383 ايالات متحده آمريکا 84145900 بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 9,503 1,271,913,647 Rls. 149,637 $
90 1383 ايالات متحده آمريکا 90181200 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري ا سكن ا ولترا سونيك )ا سكانر( 1,389 1,253,248,915 Rls. 147,441 $
91 1383 ايالات متحده آمريکا 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوطغيرمذكور درجاي ديگر 3,397 1,244,164,358 Rls. 146,372 $
92 1383 ايالات متحده آمريکا 38112900 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي موا دي غيرا زروغن هاي نفتي 11,557 1,241,345,200 Rls. 146,041 $
93 1383 ايالات متحده آمريکا 84718010 ا نوا ع بردهاي شامل بردا صلي mainboardكارت گرا فيكي.صدا. شبكه. ويدئو و رم RAM وغير 1,351 1,234,669,920 Rls. 145,255 $
94 1383 ايالات متحده آمريکا 70179020 لوله خونگير 13,728 1,225,669,357 Rls. 144,196 $
95 1383 ايالات متحده آمريکا 84306900 ماشين, لات ودستگاههاي خاك بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 2,909 1,209,559,850 Rls. 142,301 $
96 1383 ايالات متحده آمريکا 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت 771 1,203,127,791 Rls. 141,544 $
97 1383 ايالات متحده آمريکا 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 1,332 1,140,856,732 Rls. 134,218 $
98 1383 ايالات متحده آمريکا 29362700 ويتامين C و مشتقات, ن , مخلوط نشده 9,750 1,132,030,740 Rls. 133,180 $
99 1383 ايالات متحده آمريکا 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب 23,503 1,109,492,444 Rls. 130,529 $
100 1383 ايالات متحده آمريکا 84711000 ماشين هاي خودكاردا ده پردا زي قياسي)Analogue(يامختلط)Hybrid( 180 1,071,643,813 Rls. 126,076 $
101 1383 ايالات متحده آمريکا 90182000 دستگاههاي برقي تشخيص بيماري ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 122 1,064,742,159 Rls. 125,264 $
102 1383 ايالات متحده آمريکا 38011000 گرا فيت مصنوعي 200,000 1,015,771,990 Rls. 119,503 $
103 1383 ايالات متحده آمريکا 29091900 سايرا ترهاي غيرحلقوي ومشتقات هالوژنه,... نها ,كه درجاي ديگري مذكور نباشند 72,900 1,005,138,098 Rls. 118,252 $
104 1383 ايالات متحده آمريکا 84839000 ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 6,077 1,000,177,014 Rls. 117,668 $
105 1383 ايالات متحده آمريکا 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن 131 976,954,707 Rls. 114,936 $
106 1383 ايالات متحده آمريکا 84313190 سايرا جزا وقطعات بجز رديفهاي 84313110 و84313120 7,430 974,324,095 Rls. 114,626 $
107 1383 ايالات متحده آمريکا 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي, بگونها 1,787 934,128,812 Rls. 109,898 $
108 1383 ايالات متحده آمريکا 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي 3,338 933,673,143 Rls. 109,844 $
109 1383 ايالات متحده آمريکا 90272000 دستگاههاي كروماتوگرا ف و ا لكتروفورز 141 899,404,321 Rls. 105,812 $
110 1383 ايالات متحده آمريکا 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر,برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, و 95 894,773,949 Rls. 105,268 $
111 1383 ايالات متحده آمريکا 85041090 سايرمتعادل كننده هاي جريان 44 886,076,200 Rls. 104,244 $
112 1383 ايالات متحده آمريکا 39129000 سلولزومشتقات شيميائي,ن, غيرمذكورومشمول درجاي ديگربه ا شكال ا بتدا ئي 1,995 884,414,435 Rls. 104,049 $
113 1383 ايالات متحده آمريکا 84146000 هوا كش ها)Hoods(مجهزبه فن كه بزرگترين ضلع ا فقي,نهاحدا كثر120سانتيمترباشد 7,129 879,837,238 Rls. 103,510 $
114 1383 ايالات متحده آمريکا 84471200 ماشين هاي كشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر 3,500 844,260,700 Rls. 99,325 $
115 1383 ايالات متحده آمريکا 84451100 ماشين هاي حلاجي)machines Carding( 48,283 841,431,180 Rls. 98,992 $
116 1383 ايالات متحده آمريکا 29231000 كولين و ا ملاح, ن 100,000 838,073,857 Rls. 98,597 $
117 1383 ايالات متحده آمريکا 84261100 جرثقيل هاي سقفيريليروي تكيه گاه ثابت 517 831,051,636 Rls. 97,771 $
118 1383 ايالات متحده آمريکا 30039090 ساير دا روهاغيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رند 4,445 824,768,897 Rls. 97,032 $
119 1383 ايالات متحده آمريکا 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 21/90 13 814,375,165 Rls. 95,809 $
120 1383 ايالات متحده آمريکا 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 15,199 784,286,540 Rls. 92,269 $
121 1383 ايالات متحده آمريکا 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز رديفهاي 85135010و85135020 2,599 722,277,795 Rls. 84,974 $
122 1383 ايالات متحده آمريکا 90318090 ساير, لات و وسايل و ماشين هاي سنجش كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 174 693,559,736 Rls. 81,595 $
123 1383 ايالات متحده آمريکا 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج غيرا زفولادسيليسيم دا روتندبربه پهناي 600mmيابيشترفقطگرم 3,635 691,370,268 Rls. 81,338 $
124 1383 ايالات متحده آمريکا 29025000 ا ستايرن 43,200 678,269,066 Rls. 79,796 $
125 1383 ايالات متحده آمريکا 84212100 ماشين, لات ودستگاههابرا ي ا زصافيگذرا ندن ياتصفيه كردن, ب 1,075 653,653,091 Rls. 76,900 $
126 1383 ايالات متحده آمريکا 82089000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مكانيكيكه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 28 647,765,270 Rls. 76,208 $
127 1383 ايالات متحده آمريکا 90328900 ,--لات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 163 643,913,987 Rls. 75,755 $
128 1383 ايالات متحده آمريکا 30064090 ساير سيمانها و محصولات برا ي پر كردن دندا ن غيرمذكور 744 631,112,002 Rls. 74,248 $
129 1383 ايالات متحده آمريکا 94029010 تخت جرا حي جهت جرا حي مغز.ا رتوپدي يا زا يمان 1,100 601,356,365 Rls. 70,748 $
130 1383 ايالات متحده آمريکا 27101920 روغن صنعتي 7,846 601,116,204 Rls. 70,720 $
131 1383 ايالات متحده آمريکا 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتنوعات بدنه بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري سوا ركاروا نت وترا كتور 111 600,761,847 Rls. 70,678 $
132 1383 ايالات متحده آمريکا 84137000 تلمبه هاي گريزا زمركزبرا ي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 235 600,227,805 Rls. 70,615 $
133 1383 ايالات متحده آمريکا 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي روغن هاي نفتي 17,600 599,062,580 Rls. 70,478 $
134 1383 ايالات متحده آمريکا 84149090 سايرا جزا وقطعات ا قلام رديفهاي 84149010 لغايت 84149040 4,108 590,691,755 Rls. 69,493 $
135 1383 ايالات متحده آمريکا 76072090 سايرورق هاي, لومينيوم 16,169 573,776,684 Rls. 67,503 $
136 1383 ايالات متحده آمريکا 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 3,350 569,601,643 Rls. 67,012 $
137 1383 ايالات متحده آمريکا 90273010 ا سپكتروفتومتر 28 565,307,133 Rls. 66,507 $
138 1383 ايالات متحده آمريکا 90303900 ,--لات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 1,591 558,347,063 Rls. 65,688 $
139 1383 ايالات متحده آمريکا 30042090 دا روهاي حاوي, نتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند 2,100 557,899,020 Rls. 65,635 $
140 1383 ايالات متحده آمريکا 95069190 ساير ا شياو ا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيكي 9,430 555,300,852 Rls. 65,330 $
141 1383 ايالات متحده آمريکا 37019990 سايرصفحه هاوفيلمهاي عكاسي تخت حساس شده عكسبردا ري نشده ا ز هرماده به غير ا ز كاغ 6,956 551,522,130 Rls. 64,885 $
142 1383 ايالات متحده آمريکا 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي )غيرا زا جزا ءوقطعات توربوجت هاوتوربوپرا پلرها( 644 548,205,420 Rls. 64,495 $
143 1383 ايالات متحده آمريکا 90189010 دستگاه ا لكتروكوتر 200 535,225,690 Rls. 62,968 $
144 1383 ايالات متحده آمريکا 29092000 ا ترهاي سيكلانيك, سيكلنيك ... و مشتقات هالوژنه ..., نها 7,500 530,406,776 Rls. 62,401 $
145 1383 ايالات متحده آمريکا 85021310 به قدرت بيشتر ا ز 375كيلووا ت, مپر لغايت 1500كيلوولت, مپر 13,000 529,996,800 Rls. 62,353 $
146 1383 ايالات متحده آمريکا 84059000 ا جزا ءوقطعات مولدهاي گازهوا ياگاز,ب وغيره 1,290 507,812,720 Rls. 59,743 $
147 1383 ايالات متحده آمريکا 84679900 ا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي كاركردن دردست, باموتورغيربرقي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 73 503,105,485 Rls. 59,189 $
148 1383 ايالات متحده آمريکا 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك )monolithic( غيرديجيتالي 10 485,712,050 Rls. 57,143 $
149 1383 ايالات متحده آمريکا 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شكال ا بتدا يي غيرمذكوردر جاي ديگر 241 478,533,692 Rls. 56,298 $
150 1383 ايالات متحده آمريکا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشار 643 466,680,257 Rls. 54,904 $
151 1383 ايالات متحده آمريکا 38111900 فر,ورده هاي ضدا نفجاربرا ساس سايرموا د-ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده; 2,500 456,091,259 Rls. 53,658 $
152 1383 ايالات متحده آمريکا 84435100 ماشين هاي چاپ بطريق پرتاب جوهر)jet-Ink( 3,138 455,119,365 Rls. 53,543 $
153 1383 ايالات متحده آمريکا 87059000 وسايطنقليه موتوري بامصارف خاص )مثلا,كاميونهاي بلندكردن وكشيدن وسايط نقليه ا زكارا فتاده ( 40,450 452,758,788 Rls. 53,266 $
154 1383 ايالات متحده آمريکا 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 12 437,202,725 Rls. 51,436 $
155 1383 ايالات متحده آمريکا 40069010 قطعات ولوا زم مورد مصرف دربخش بهدا شت وپزشكي 2,100 422,903,064 Rls. 49,753 $
156 1383 ايالات متحده آمريکا 84211900 ماشينهاي گريزا زمركز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 503 417,109,591 Rls. 49,072 $
157 1383 ايالات متحده آمريکا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده Gearbox صنعتي غيرخودرو 763 412,630,393 Rls. 48,545 $
158 1383 ايالات متحده آمريکا 85365090 سايركليدها 91 410,888,115 Rls. 48,340 $
159 1383 ايالات متحده آمريکا 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 821 409,615,137 Rls. 48,190 $
160 1383 ايالات متحده آمريکا 21061020 شيرلاكتومي 867 394,527,199 Rls. 46,415 $
161 1383 ايالات متحده آمريکا 84841090 ساير درزگيرهاووا شرهاي همانند ا زورقه فلزي توا م باموا دديگرياا زدو يا چند لايه فلز 1,756 392,651,425 Rls. 46,194 $
162 1383 ايالات متحده آمريکا 90101090 سايردستگاهها برا ي ظاهركردن يا چاپ فيلم عكاسي بصورت خودكار 1,195 391,924,212 Rls. 46,109 $
163 1383 ايالات متحده آمريکا 90185010 دستگاه ويتركتومي.فيكوويتركتومي و كاست تخليه مربوط 57 389,205,218 Rls. 45,789 $
164 1383 ايالات متحده آمريکا 28275900 برمورهاغيرا زبرمورهاي سديم ياپتاسيم 16,608 387,408,750 Rls. 45,578 $
165 1383 ايالات متحده آمريکا 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات ميكروتوم ها 88 387,293,488 Rls. 45,564 $
166 1383 ايالات متحده آمريکا 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحكم نش 4,313 385,975,844 Rls. 45,409 $
167 1383 ايالات متحده آمريکا 85431900 شتاب دهنده هاي ذرا ت )غيرا زا دوا ت نشاندن يون برا ي بهبودبخشيدن به )تقويت ياتحريك كردنDop 90 383,919,121 Rls. 45,167 $
168 1383 ايالات متحده آمريکا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هايبخاروسايرتوربين هاي بخار,ب 64 376,403,155 Rls. 44,283 $
169 1383 ايالات متحده آمريکا 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 640 365,763,752 Rls. 43,031 $
170 1383 ايالات متحده آمريکا 84715020 جعبه كامپيوترserverشامل كليه وا حدهامتفرعات دا خليا زجمله درا يوهابردهاحافظه هاردوكارت 1,665 364,763,956 Rls. 42,913 $
171 1383 ايالات متحده آمريکا 84239090 ا نوا ع وزنه برا ي ماشينهاي توزين 75 364,012,646 Rls. 42,825 $
172 1383 ايالات متحده آمريکا 85372090 تابلو پانل... برا ي كنترل )ا لكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز1000ولت ( 95 359,162,797 Rls. 42,254 $
173 1383 ايالات متحده آمريکا 84813000 شيريكطرفه. 1,044 358,650,101 Rls. 42,194 $
174 1383 ايالات متحده آمريکا 84068100 توربينهاي بخار,ب غيرا ز,نهائيكه برا ي وسايل نقليه, بيبكارميرودبقدرت بيشترا ز40مگاوا ت 733 356,780,442 Rls. 41,974 $
175 1383 ايالات متحده آمريکا 44111900 تخته فيبري ا زچوب ياسايرموا دچربيباجرم مخصوص بيش ا زrg/mc38/0غيرمذكوردرجاي ديگر 147,000 352,950,581 Rls. 41,524 $
176 1383 ايالات متحده آمريکا 37011000 صفحه ها و فيلم هاي لوله نشده حساس شده , برا ي ا شعه ا يكس , عكسبردا ري نشده 725 340,431,498 Rls. 40,051 $
177 1383 ايالات متحده آمريکا 87032320 باحجم سيلندربيش ا ز 2000سانتي مترمكعب تاحدا كثر 2500سانتي متر مكعب 2,990 335,366,736 Rls. 39,455 $
178 1383 ايالات متحده آمريکا 28220000 ا كسيدهاي كبالت وهيدروا كسيدهاي كبالت, ا كسيدهاي كبالت تجارتي 1,000 333,697,750 Rls. 39,259 $
179 1383 ايالات متحده آمريکا 28281000 هيپوكلريت كلسيم تجارتي و ساير هيپوكلريت هاي كلسيم 41,437 317,010,048 Rls. 37,295 $
180 1383 ايالات متحده آمريکا 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجيمجزا 7,900 315,188,519 Rls. 37,081 $
181 1383 ايالات متحده آمريکا 85045090 ساير ا لقا كننده ها 84 312,519,278 Rls. 36,767 $
182 1383 ايالات متحده آمريکا 84812000 شيربرا ي كنترل ا نتقالات ا ولئوهيدروليكيياپنوماتيكي. 1,875 310,604,225 Rls. 36,542 $
183 1383 ايالات متحده آمريکا 84229090 سايرا جزا وقطعات بجز رديف 84229010 145 308,063,593 Rls. 36,243 $
184 1383 ايالات متحده آمريکا 85072090 سايرا نباره هاي سرب- ا سيد 6,264 305,551,915 Rls. 35,947 $
185 1383 ايالات متحده آمريکا 85243100 ديسك برا ي سيستم هاي قرا ئت ليزري با پديده پخش غيرا ز صدا يا تصوير 1 305,378,903 Rls. 35,927 $
186 1383 ايالات متحده آمريکا 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس M0M0P )Metaacrilat Metil Poly( 72 299,406,165 Rls. 35,224 $
187 1383 ايالات متحده آمريکا 85362090 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا ر 266 296,359,486 Rls. 34,866 $
188 1383 ايالات متحده آمريکا 17029000 عسل مصنوعي ,كارا مل و ساير قندها )همچنين ,قند معكوس invert (,غيرمذكوردر جاي ديگر 7,000 294,123,069 Rls. 34,603 $
189 1383 ايالات متحده آمريکا 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 7,103 292,252,246 Rls. 34,383 $
190 1383 ايالات متحده آمريکا 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يكس 60 285,308,147 Rls. 33,566 $
191 1383 ايالات متحده آمريکا 90152000 تئودوليتها)زا ويه يابها( و تاكئومترها 105 285,000,000 Rls. 33,529 $
192 1383 ايالات متحده آمريکا 90158000 ,-لات نقشه بردا ري, مساحي,,بنگاري, ا قيانوسنگاري,, بشناسي,هوا شناسيياژئوفيزيكي. 230 278,903,490 Rls. 32,812 $
193 1383 ايالات متحده آمريکا 84148090 سايركمپرسورها بجزرديف 84148010 471 274,897,510 Rls. 32,341 $
194 1383 ايالات متحده آمريکا 29242990 ساير, ميدهاي حلقوي و مشتقات, ن و ا ملاح مربوطه 1,000 271,429,500 Rls. 31,933 $
195 1383 ايالات متحده آمريکا 90330090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات كه درجاي ديگر گفته نشد برا ي, لات و دستگاههاي فصل 0 5 270,803,791 Rls. 31,859 $
196 1383 ايالات متحده آمريکا 84553000 غلتك هاي ماشين هاي نورد 1,582 262,264,590 Rls. 30,855 $
197 1383 ايالات متحده آمريکا 29053900 ساير دي ئول ها ,كه درجاي ديگري مذكور نباشند 28,800 260,159,680 Rls. 30,607 $
198 1383 ايالات متحده آمريکا 84213100 صافيهاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 4,290 259,684,026 Rls. 30,551 $
199 1383 ايالات متحده آمريکا 29232010 لستين ها 32,800 253,736,633 Rls. 29,851 $
200 1383 ايالات متحده آمريکا 29153900 سايرا سترهاي ا سيدهاي ا ستيك , كه در جاي ديگري مذكور نباشند 28,800 248,815,638 Rls. 29,272 $
مجموع کل
645,538,315,442 ريال
مجموع کل
75,945,684 دلار