آمار کل " واردات از" کشور "استراليا" سال "1383"
خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1383 استراليا 85043310 ترا نسفورماتور جريان 10 34,422,106 Rls. 4,050 $
102 1383 استراليا 73181690 ساير مهره ا ز جنسSTAINLESS STEEL 375 34,168,769 Rls. 4,020 $
103 1383 استراليا 84212300 صافيهاي روغن وبنزين )Petrol(برا ي موتورهاي درون سوز 10 34,150,605 Rls. 4,018 $
104 1383 استراليا 84191900 150,--بگرم كن هاي سريع ا لعمل يامخزني,غيربرقي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 440 34,004,598 Rls. 4,001 $
105 1383 استراليا 73202090 سايرفنر مارپيچ بجزرديف 73202010 55 33,756,063 Rls. 3,971 $
106 1383 استراليا 90214090 ساير دستگاههاي كمك شنوا يي 18 33,517,745 Rls. 3,943 $
107 1383 استراليا 15159000 ساير چربيهاي نباتي ثابت و ا جزا ء, نها كه در جاي ديگري مذكور نباشند 110 30,628,129 Rls. 3,603 $
108 1383 استراليا 90272000 دستگاههاي كروماتوگرا ف و ا لكتروفورز 380 30,610,413 Rls. 3,601 $
109 1383 استراليا 85444900 هادي هاي برق, كه درجاي ديگرمذكورنباشد,برا ي ولتاژحدا كثر80ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 36 27,771,923 Rls. 3,267 $
110 1383 استراليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 450 27,539,780 Rls. 3,240 $
111 1383 استراليا 73181900 ا شياءحديده شده, كه درجاي ديگرگفته نشده, ا ز,هن ياا زفولاد. 476 27,231,245 Rls. 3,204 $
112 1383 استراليا 90173000 ميكرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 6 26,902,880 Rls. 3,165 $
113 1383 استراليا 62046900 شلوا رحتيدا را ي بندوپيش بند,شلوا ركوتاه, زنانه يادخترا نه, ا زسايرموا دنسجيغيرمذكوردرجاي 930 25,695,000 Rls. 3,023 $
114 1383 استراليا 84368000 ماشين, لات ودستگاههاي كشاورزي.... جنگل دا ري ياپرورش نبورعسل, غيرمذكوردرجاي ديگر 28 24,405,048 Rls. 2,871 $
115 1383 استراليا 85352990 ساير قطع كننده هاي خودكارمدا ر 1,050 23,912,220 Rls. 2,813 $
116 1383 استراليا 85362010 كليدهاي ا توماتيك 300 23,778,101 Rls. 2,797 $
117 1383 استراليا 90258090 ساير,لات مانندچگاليسنج غلظت سنج, لات شناورمشابه فشارسنج هوا پسيكرومتروروطوبت سنج غير 66 23,528,143 Rls. 2,768 $
118 1383 استراليا 32121000 ورقه هاي دا غ زني 780 23,291,860 Rls. 2,740 $
119 1383 استراليا 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين, لات ودستگاهها,فاقدا تصالات برقي,...كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 25 21,696,005 Rls. 2,552 $
120 1383 استراليا 90261010 فلومتر 21 19,282,508 Rls. 2,269 $
121 1383 استراليا 87032400 وسائطنقليه باموتورپيستونيدرونسوزتناوبيجرقه ا ي- ا حترا قيباحجم سيلندربيش ا ز3000س م. 1,500 17,456,000 Rls. 2,054 $
122 1383 استراليا 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشناييبرقيبغيرا زچرا غ ضدا نفجاروچرا غ سياليتيك برا ي عمل جرا حي 80 16,756,009 Rls. 1,971 $
123 1383 استراليا 32041110 گرا نول هاي رنگي )مستربچ (masterbach 450 16,728,347 Rls. 1,968 $
124 1383 استراليا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1 16,669,572 Rls. 1,961 $
125 1383 استراليا 85299020 ا جزا وقطعات, نتنهاي صوتي وتصويري 30 16,077,891 Rls. 1,892 $
126 1383 استراليا 90262000 ,-لات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 17 15,619,343 Rls. 1,838 $
127 1383 استراليا 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 354 14,866,500 Rls. 1,749 $
128 1383 استراليا 90318090 ساير, لات و وسايل و ماشين هاي سنجش كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 5 13,972,440 Rls. 1,644 $
129 1383 استراليا 90184990 ساير,لات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشكي 100 13,705,719 Rls. 1,612 $
130 1383 استراليا 85044060 ا نوا ع S0P0U 18 13,664,764 Rls. 1,608 $
131 1383 استراليا 84743900 ماشين هاي مخلوطكردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 15 13,218,670 Rls. 1,555 $
132 1383 استراليا 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 90 12,390,771 Rls. 1,458 $
133 1383 استراليا 85393210 با بخار جيوه تازه تا 500 وا ت 115 11,741,489 Rls. 1,381 $
134 1383 استراليا 90099900 سايرا جزا و قطعات و متفرعات دستگاه فتوكپي توا م با سيستم ا پتيكي يا... 102 11,105,710 Rls. 1,307 $
135 1383 استراليا 84238990 سايرباسكولهابجزكالاي رديف 84238910 8 8,438,228 Rls. 993 $
136 1383 استراليا 39269090 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 166 4,939,845 Rls. 581 $
137 1383 استراليا 85162900 دستگاههاي برقي گرم كردن فضاي ا ماكن و گرم كردن زمين , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 60 4,483,114 Rls. 527 $
138 1383 استراليا 02023090 ساير قطعات گوشت با ا ستخوا ن تازه يا سردكرده ا ز نوع گاو 1,000 4,385,617 Rls. 516 $
139 1383 استراليا 38190010 مايع ترمز, ماده 29 2,841,594 Rls. 334 $
140 1383 استراليا 32082090 محلولهاي مشخص شده برپايه پليمرهاي ا كريليك 500 2,660,617 Rls. 313 $
141 1383 استراليا 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيكي 1 1,774,683 Rls. 209 $
142 1383 استراليا 95035000 ,-لات ودستگاههاي موسيقيبازيچه ا ي 9 905,133 Rls. 106 $
143 1383 استراليا 34039900 ساير فر,ورده هاي روا ن كننده , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 4 772,542 Rls. 91 $
مجموع کل
795,467,739 ريال
مجموع کل
93,584 دلار