آمار کل " واردات از" کشور "ترکمنستان" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1382 ترکمنستان 271019 نفت وروغن هاي حاصل ازموادمعدني قيري )غيرخام (وفرآورده هايي كه درجاي ديگرمذكورنباشدغيرازشماره 271011 102,730,579 202,582,422,039 Rls. 25,578,589 $
2 1382 ترکمنستان 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 15,760,000 92,779,793,770 Rls. 11,714,619 $
3 1382 ترکمنستان 720429 --قراضه وضايعات ازفولادممزوج (غيرازفولادزنگ نزن ), 54,015,820 53,811,577,809 Rls. 6,794,391 $
4 1382 ترکمنستان 271011 روغن هاي سبك غيرخام وفرآورده هاكه داراي 70درصدوزني يابيشترنفت ياروغن حاصل ازموادمعدني قيري باشد 8,620,753 18,396,116,874 Rls. 2,322,742 $
5 1382 ترکمنستان 760200 قراضه وضايعات آلومينيوم , 1,366,194 12,901,239,199 Rls. 1,628,942 $
6 1382 ترکمنستان 520100 پنبه ,ح-لاج-ي نشده و شانه نزده , 773,361 10,189,681,232 Rls. 1,286,576 $
7 1382 ترکمنستان 520942 --پارچه هاي موسوم به "دنيم ",داراي 85%يابيشترپنبه ,بوزن هرمترمربع200گرم بابيشتر, 539,981 9,864,904,640 Rls. 1,245,570 $
8 1382 ترکمنستان 720449 --قراضه وضايعات آهن , 4,769,040 4,863,023,742 Rls. 614,019 $
9 1382 ترکمنستان 270900 نفت خام slio(muelorteP )وروغن حاصل ازموادمعدني قيري خام 5,212,709 3,198,406,705 Rls. 403,839 $
10 1382 ترکمنستان 720441 --ضايعات تراشكاري ,تراشه ,خرده ,,,,از آهن يافولاد,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,857,500 1,479,295,582 Rls. 186,779 $
11 1382 ترکمنستان 500200 ابريشم خام ( نتابيده ), 27,263 1,470,592,336 Rls. 185,681 $
12 1382 ترکمنستان 382319 --اسيدهاي چرب صنعتي مونوكربوكسيليك ,روغن هاي اسيدي حاصل ازتصفيه غيرمذكورومشمول درجاي ديگ 831,850 843,293,541 Rls. 106,477 $
13 1382 ترکمنستان 280120 - يد 9,077 781,414,941 Rls. 98,663 $
14 1382 ترکمنستان 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي باحجم سيلندربي از1500س م وحداكثر3000س م 14,800 680,417,206 Rls. 85,912 $
15 1382 ترکمنستان 271311 --كك نفت تكليس نشده 998,907 587,194,165 Rls. 74,140 $
16 1382 ترکمنستان 280300 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگري مذكوريامشمول نباشد 145,410 518,820,672 Rls. 65,508 $
17 1382 ترکمنستان 720410 -قراضه وضايعات ازچدن خام norI(tsac ), 294,870 410,779,857 Rls. 51,866 $
18 1382 ترکمنستان 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 97,070 325,589,129 Rls. 41,110 $
19 1382 ترکمنستان 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير ممزوج 95,060 311,632,333 Rls. 39,348 $
20 1382 ترکمنستان 520512 --نخ ازپنبه يك لا,شانه نزده باحداقل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بي از14وحداكثر43درسيستم م 41,516 292,115,836 Rls. 36,883 $
21 1382 ترکمنستان 152200 دگراها,تفاله هاي اجسام چرب يا موم هاي حيواني يا نباتي 283,255 227,280,395 Rls. 28,698 $
22 1382 ترکمنستان 520911 --ساده باف ازپنبه ,سفيدنشده ,با85%يابيشترپنبه ,بوزن هرمترمربع200گرم يابيشتر, 35,773 186,620,819 Rls. 23,563 $
23 1382 ترکمنستان 580631 --پارچه هاي تاروپودباف كم عرض ازپنبه ,كه درجاي ديگرگفته نشده , 13,767 136,070,313 Rls. 17,181 $
24 1382 ترکمنستان 520790 -نخ ازپنبه (غيرازنخ دوخت ), آماده شده براي خرده فروشي ,داراي كمتراز 85 درصدپنبه , 13,919 120,482,215 Rls. 15,212 $
25 1382 ترکمنستان 871419 --اجزاءوقطعات ومتفرعاتي كه درجاي ديگري مذكورنباشندموتورسيكلت (ازجمله موتورسيكلت گازي ) 2,278 78,823,950 Rls. 9,953 $
26 1382 ترکمنستان 842710 -ارابه هاي كارگاهي خودروداراي موتوربرقي 3,500 43,363,853 Rls. 5,475 $
27 1382 ترکمنستان 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازداركردن نوشابه ها 3,000 39,823,946 Rls. 5,028 $
28 1382 ترکمنستان 283321 --سولفات هاي منيزيم 19,660 18,602,881 Rls. 2,349 $
29 1382 ترکمنستان 720421 --قراضه وضايعات ازفولادزنگ نزن , 1,910 15,199,820 Rls. 1,919 $
30 1382 ترکمنستان 841382 --بالابرهاي آبگونها 600 8,186,033 Rls. 1,034 $
31 1382 ترکمنستان 720851 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت بيشتراز10ميليمتر 3,000 7,332,526 Rls. 926 $
32 1382 ترکمنستان 721499 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نورد,گرم كشيده ياگرم اكسترودشده كه درجاي ديگرذكرنشده , 3,000 6,321,143 Rls. 798 $
33 1382 ترکمنستان 871411 -- زين موتور سيكلت (ازجمله موتور سيكلت گازي ) 187 5,360,958 Rls. 677 $
مجموع کل
417,181,780,461 ريال
مجموع کل
52,674,467 دلار