آمار کل " واردات از" کشور "آلمان" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1382 آلمان 391239 -- ساير اترهاي سلولز كه در جاي ديگر گفته نشده به اشكال ابتدائي 328,140 11,045,149,441 Rls. 1,394,590 $
202 1382 آلمان 320416 --مواد رنگي ر آكتيف و فر آورده ها براساس اين مواد 110,061 10,963,351,825 Rls. 1,384,263 $
203 1382 آلمان 730900 مخزن ,منبع (غيرازبراي گاز),از آهن ياازفولاد,بي از300ليتر,بدون دستگاههاي مكانيكي وحرارتي 182,837 10,903,878,669 Rls. 1,376,752 $
204 1382 آلمان 731815 پيچ هاوپيچ هاي مهره خوراز آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده , 613,001 10,896,536,010 Rls. 1,375,831 $
205 1382 آلمان 844520 -ماشين هاي ريسندگي موادنسجي 240,218 10,880,256,143 Rls. 1,373,770 $
206 1382 آلمان 845110 -ماشين هاي خشكشوئي 24,460 10,794,498,036 Rls. 1,362,942 $
207 1382 آلمان 844511 --ماشين هاي حلاجي senihcam(gnidraC ) 148,920 10,791,213,336 Rls. 1,362,526 $
208 1382 آلمان 850440 - كنورتيسورهاي استاتيك 15,354 10,753,074,979 Rls. 1,357,708 $
209 1382 آلمان 730793 --لوازم واتصالات براي جوشكاري لب به لب از آهن ياازفولاد(غيرازفولادزنگ نزن ), 19,548 10,442,791,636 Rls. 1,318,534 $
210 1382 آلمان 120910 تخم چغندرقندبراي كشت 41,069 10,415,190,822 Rls. 1,315,049 $
211 1382 آلمان 480261 كاغذومقوا)بابيش از%10الياف مكانيكي ياشيميايي -مكانيكي (بصورت رول براي نوشتن 000 1,495,910 10,362,742,878 Rls. 1,308,427 $
212 1382 آلمان 842790 -ارابه هاي كارگاهي مجهزبه وسايل بلندكردن ياجابجاكردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 215,399 10,256,600,717 Rls. 1,295,025 $
213 1382 آلمان 846610 -ابزارگيروحديده گيرخودكار 8,719 10,248,021,451 Rls. 1,293,939 $
214 1382 آلمان 210690 -ساير فر آورده هاي غذائي , كه در جاي ديگري مذكور نباشند 169,209 10,237,103,390 Rls. 1,292,565 $
215 1382 آلمان 390940 - رزين هاي فنوليك به اشكال ابتدائي 380,135 10,184,082,111 Rls. 1,285,870 $
216 1382 آلمان 844513 --ماشين هاي كش ياخامه كني (senihcam-gnivor dna gniwarD ) 233,624 10,158,260,934 Rls. 1,282,608 $
217 1382 آلمان 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع كنترل شماره اي ) 671,483 10,120,796,174 Rls. 1,277,877 $
218 1382 آلمان 392069 --صفحه ,ورق ,,,,ازسايرپلي استرها,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 15,191 10,063,615,855 Rls. 1,270,658 $
219 1382 آلمان 846620 -قطعه كارگيربراي ماشين هاي ابزار 34,102 9,997,089,036 Rls. 1,262,259 $
220 1382 آلمان 730449 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدوركه درجاي ديگرذكرنشده , 180,056 9,984,838,061 Rls. 1,260,710 $
221 1382 آلمان 380991 --موادتكميل ,حاملين رنگ بعنوان تسريع كننده درعمل رنگرزي 396,458 9,983,996,314 Rls. 1,260,602 $
222 1382 آلمان 390799 -- پلي استرها كه در جاي ديگرمذكور نباشد به اشكال ابتدائي 495,264 9,970,532,147 Rls. 1,258,905 $
223 1382 آلمان 291639 --اسيدهاي مونوكربوكسيليك بودار,وغيره ,مشتقات ,,, آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر 170,280 9,960,643,572 Rls. 1,257,657 $
224 1382 آلمان 852910 - آنتن هوائي و رفلكتور آنتن هوائي از هر نو ع و اجزاء و قطعات آنها 81,098 9,907,621,367 Rls. 1,250,962 $
225 1382 آلمان 760692 --صفحه ,,,(غيرازمربعمستطيل )از آلياژهاي آلومينيوم ,به ضخامت بي از2/0mm, 212,258 9,902,268,544 Rls. 1,250,287 $
226 1382 آلمان 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچسب ازموادپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 467,503 9,888,499,545 Rls. 1,248,545 $
227 1382 آلمان 480592 كاغذهاومقواهاي قشرنزده بوزن بيش از150گرم درمترمربع بصورت رول ياورق 1,703,235 9,844,133,305 Rls. 1,242,945 $
228 1382 آلمان 902212 --دستگاههاي توموگرافي كامپيوتري 6,743 9,797,114,302 Rls. 1,237,010 $
229 1382 آلمان 841931 --خشك كننده هابراي محصولات كشاورزي 9,814 9,686,316,717 Rls. 1,223,020 $
230 1382 آلمان 591132 --پارچه هاي نسجي ونمدهابراي ماشين هاي كاغذسازي بوزن هرمترمربع650گرم وبيشتر, 32,153 9,674,336,647 Rls. 1,221,508 $
231 1382 آلمان 481029 --كاغذاندوده براي نوشتن بابي از10% وزن كل الياف آن ازالياف حاصل ازيك فر آيندمكانيكي 1,613,185 9,575,090,106 Rls. 1,208,976 $
232 1382 آلمان 841350 -تلمبه هاي تناوبي حجمي براي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 34,071 9,538,182,754 Rls. 1,204,315 $
233 1382 آلمان 902410 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقاومت ,فشارپذيري ياسايرخواص مكانيكي فلزات 13,775 9,421,664,217 Rls. 1,189,604 $
234 1382 آلمان 731100 ظروف براي گازهاي فشرده يامايعشده ,از آهن ياازفولاد, 236,017 9,421,460,787 Rls. 1,189,576 $
235 1382 آلمان 847149 --ماشين هاي خودكارداده پردازي PDA()غيرقابل حمل ,غيرمذكوردرجاي ديگرعرضه شده بشكل يك سيستم 3,574 9,408,804,774 Rls. 1,187,980 $
236 1382 آلمان 854260 مدارهاي مجتمع مختلط 2,747 9,354,620,744 Rls. 1,181,140 $
237 1382 آلمان 850450 -ساير القاءكننده ها, كه درجاي ديگر مذكور نباشد 12,480 9,350,755,431 Rls. 1,180,658 $
238 1382 آلمان 850132 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشتراز750وات وحداكثر75 كيلووات WK() 261,374 9,274,893,364 Rls. 1,171,071 $
239 1382 آلمان 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,(غيرازانوا ع كنترل شماره اي ) 531,489 9,264,907,707 Rls. 1,169,812 $
240 1382 آلمان 843131 --اجزاءوقطعات مربوط به آسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دارياپلكان متحرك 117,503 9,249,110,607 Rls. 1,167,819 $
241 1382 آلمان 960920 -مغزي مداد,سياه يارنگي , 122,573 9,220,176,421 Rls. 1,164,162 $
242 1382 آلمان 853540 -برق گير,محدودكننده ولتاژ و مسدودكننده افزاي ناگهاني ولتاژ, براي بيشترازV 1000 52,551 9,169,791,844 Rls. 1,157,801 $
243 1382 آلمان 843390 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي برداشت ,,, 59,936 9,135,682,035 Rls. 1,153,497 $
244 1382 آلمان 854229 سايرمدارهاي مجتمع مونوليتيك به غيرازديجيتالي كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 1,842 9,066,412,236 Rls. 1,144,748 $
245 1382 آلمان 750210 -نيكل بصورت كارنشده ,غيرممزوج , 110,000 9,006,242,992 Rls. 1,137,151 $
246 1382 آلمان 841590 -اجزاءوقطعات ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع 11,096 8,939,099,037 Rls. 1,128,675 $
247 1382 آلمان 690919 -اشياءسراميكي براي مصرف ,,, آزمايشگاهي (باستثناءچيني )داراي سختي كمتراز9shoM, 134,424 8,937,142,236 Rls. 1,128,428 $
248 1382 آلمان 847810 -ماشين آلات براي آماده كردن وتغييرشكل دادن توتون وتنباكوغيرمذكوردرجاي ديگراين فصل 18,638 8,851,171,909 Rls. 1,117,572 $
249 1382 آلمان 392043 صفحه -ورق -ورقه هاي نازك بدون تكيه گاه ازپليمركلروروينيل حاوي حداقل %6وزني پلاستي سايزر 210,668 8,764,676,063 Rls. 1,106,650 $
250 1382 آلمان 844390 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ,,,, 271,470 8,764,117,571 Rls. 1,106,580 $
251 1382 آلمان 903281 -- آلات ودستگاههابراي تنظيم ياكنترل خودكار هيدروليكي يا پنوماتيكي 5,067 8,681,000,388 Rls. 1,096,086 $
252 1382 آلمان 903210 - ترموستات 22,350 8,647,144,269 Rls. 1,091,811 $
253 1382 آلمان 901849 -- آلات ودستگاههاي مورداستفاده درعلوم دندانپزشكي (غيرازچرخ دندانپزشكي ) 13,543 8,629,490,393 Rls. 1,089,580 $
254 1382 آلمان 854790 -قطعات اتصال عايق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي دستگاههاي برقي ,,,,لوله كشي كابل ها 63,025 8,622,777,652 Rls. 1,088,734 $
255 1382 آلمان 283531 --تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 454,604 8,616,571,143 Rls. 1,087,948 $
256 1382 آلمان 841520 -دستگاههاي تهويه مطبو ع ازانواعي كه براي اشخاص دروسايط نقليه موتوري بكارميرود 58,777 8,585,348,553 Rls. 1,084,009 $
257 1382 آلمان 321519 -- مركب چاپ به غير از رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 185,662 8,567,020,823 Rls. 1,081,699 $
258 1382 آلمان 340219 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون )كه در جاي ديگر مذكور نباشد 610,058 8,503,961,504 Rls. 1,073,732 $
259 1382 آلمان 480254 كاغذومقوا)بدون يابا%10الياف مكانيكي (بوزن هرمترمربع كمتراز40گرم براي نوشتن 000 1,588,209 8,498,544,625 Rls. 1,073,049 $
260 1382 آلمان 848240 -رولربيرينگ سوزني , 35,635 8,485,298,146 Rls. 1,071,376 $
261 1382 آلمان 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پرس ها)وچك ها 269,067 8,460,800,180 Rls. 1,068,283 $
262 1382 آلمان 292390 -املاح و هيدروكسيدهاي آمونيوم چهارتايي 283,897 8,453,561,490 Rls. 1,067,368 $
263 1382 آلمان 860699 --واگنهاي باري سبك وسنگين راه آهن ياتراموا,غيرخودرو,كه درجاي ديگري مذكورنباشد, 258,869 8,447,025,930 Rls. 1,066,544 $
264 1382 آلمان 480258 كاغذومقوا)بدون يابا%10ازالياف مكانيكي (بوزن هرمترمربع بيش از150گرم براي نوشتن 000 1,574,854 8,437,482,868 Rls. 1,065,339 $
265 1382 آلمان 847981 --ماشين هابراي عمل آوردن فلزات ,هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق ,بانحوه عمل خاص , 90,039 8,363,315,127 Rls. 1,055,974 $
266 1382 آلمان 391620 تك رشته هابابزرگترين بعدمقطععرضي بي ازيك mm,ميله قلم وپروفيله ,حتي كارشده درسطح ازپليمرها.. 223,359 8,352,841,564 Rls. 1,054,652 $
267 1382 آلمان 851590 - قطعات دستگاههاي لحيم كاري , زردجوشكاري ,جوشكاري وغيره مشمول شماره 8515 14,202 8,303,013,519 Rls. 1,048,362 $
268 1382 آلمان 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي ديگرگفته نشده باشد 96,869 8,287,057,449 Rls. 1,046,346 $
269 1382 آلمان 842720 -ارابه هاي كارگاهي خودرو(غيراز آنهائيكه برقي ميباشد) 268,188 8,284,709,208 Rls. 1,046,049 $
270 1382 آلمان 848049 --قالب براي فلزات ياكربورهاي فلزي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ), 18,344 8,180,328,069 Rls. 1,032,870 $
271 1382 آلمان 381230 -فر آورده هاي آنتي اكسيدان وپايداركننده هاي مركب براي كائوچو و يا موادپلاستيكي 318,186 8,106,590,538 Rls. 1,023,560 $
272 1382 آلمان 300290 -خون انسان وخون حيوان ;توكسين ها,كشتهاي موجودات ذره بيني ,غيرمذكوردر جاي ديگر 12,474 8,091,905,164 Rls. 1,021,705 $
273 1382 آلمان 841111 --توربوجت هاباقدرت پرتاب حداكثر25كيلونيوتن (WK) 7,220 8,073,108,212 Rls. 1,019,332 $
274 1382 آلمان 870423 --وسايط نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني تراكمي (ديزل يانيمه ديزل )به وزن بي از20تن 95,430 8,049,706,942 Rls. 1,016,378 $
275 1382 آلمان 720926 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومارباپهناي حداقل 600به ضخامت بي از1ولي كمتراز3mm 1,678,095 8,048,196,458 Rls. 1,016,186 $
276 1382 آلمان 851680 مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي 12,995 8,040,744,862 Rls. 1,015,246 $
277 1382 آلمان 848220 -رولربيرينگ مخروطي ,هم چنين رولربيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتك مخطروطي , 69,107 7,998,857,298 Rls. 1,009,955 $
278 1382 آلمان 441119 --تخته فيبري ازچوب ياسايرموادچوبي باجرم مخصوص بي ازrgmc/38/0غيرمذكوردرجاي ديگر 1,227,462 7,996,802,585 Rls. 1,009,696 $
279 1382 آلمان 731819 --اشياءحديده شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 71,806 7,970,335,675 Rls. 1,006,356 $
280 1382 آلمان 300210 انتي سرمهاي مخصوص كه از حيوان يا انسان مصون تهيه شده و سايراجزاء خون 3,700 7,948,683,500 Rls. 1,003,622 $
281 1382 آلمان 441129 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي از5/0گرم درmc3مكعب ولي حداكثراز8/0گرم درmc3 غيرمذكوردرجاي د 1,585,442 7,947,106,354 Rls. 1,003,423 $
282 1382 آلمان 847432 --ماشين هاي مخلوطكردن موادمعدني باقير, 36,338 7,933,581,850 Rls. 1,001,714 $
283 1382 آلمان 846781 --اره زنجيري باموتورغيربرقي 32,873 7,917,367,257 Rls. 999,666 $
284 1382 آلمان 852990 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8525 لغايت 8528 4,327 7,891,873,410 Rls. 996,448 $
285 1382 آلمان 722860 -ميله هاازفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده , 977,657 7,889,950,830 Rls. 996,206 $
286 1382 آلمان 847890 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابراي آماده كردن وتغييرشكل دادن توتون وتنباكو, 3,359 7,875,132,543 Rls. 994,335 $
287 1382 آلمان 851711 - دستگاههاي تلفني باسيم مجهز به متعلقات بي سيم sseldroc() 13,923 7,861,237,612 Rls. 992,579 $
288 1382 آلمان 843820 -ماشين آلات ودستگاههابراي قنادي يابراي توليدكاكائوياشكلات 328,577 7,848,870,914 Rls. 991,020 $
289 1382 آلمان 480269 كاغذومقوا)بابيش از%10الياف مكانيكي ياشيميايي -مكانيكي (غيرمذكوردرجاي ديگربراي نوشتن 000 1,450,977 7,796,667,089 Rls. 984,428 $
290 1382 آلمان 902810 - كنتور گاز 38,488 7,753,079,687 Rls. 978,924 $
291 1382 آلمان 760611 -صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل از آلومينيوم ,غيرممزوج ,باضخامت بي از2/0mm, 241,110 7,752,134,727 Rls. 978,804 $
292 1382 آلمان 732090 -فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 70,058 7,728,131,691 Rls. 975,774 $
293 1382 آلمان 722692 --محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج ,فقطسردنوردشده ,باپهناي كمتراز600mm غيرمذكودرجاي ديگ 632,597 7,717,816,672 Rls. 974,472 $
294 1382 آلمان 392330 - قرابه , بطري , تنگ و همانند از مواد پلاستيكي 68,793 7,689,977,835 Rls. 970,957 $
295 1382 آلمان 901320 - دستگاههاي ليزر, غيرازديودهاي ليزر 2,619 7,679,203,437 Rls. 969,596 $
296 1382 آلمان 550630 -الياف سنتتيك غيريكسره ,از آكريليك يامد آكريليك ,حلاجي شده ,غيره , 750,000 7,655,181,610 Rls. 966,563 $
297 1382 آلمان 843210 -گاو آهن (خي )shguolp() 168,560 7,608,051,598 Rls. 960,613 $
298 1382 آلمان 902820 - كنتورمايعات 7,885 7,604,590,149 Rls. 960,176 $
299 1382 آلمان 370231 -- فيلم پلي كروم (رنگي ), بصورت رول ,سوراخ نشده باپهناي حداكثر 105 ميليمتر 29,496 7,591,464,799 Rls. 958,519 $
300 1382 آلمان 480511 كاغذفلوتينگ نيمه شيميايي بصورت رول ياورق 3,253,152 7,561,120,484 Rls. 954,687 $
301 1382 آلمان 390530 - پلي وينيل الكل , حتي داراي گروه هاي استات غيرهيدروليزه 343,119 7,542,524,610 Rls. 952,340 $
302 1382 آلمان 381190 -سايرافزودنيهاغيراز آنهائي كه براي روان كردن روغنهاي نفتي است ودرجاي ديگرمذكورنيست 364,260 7,447,913,075 Rls. 940,391 $
303 1382 آلمان 848071 --قالب ازنو ع تزريقي يافشاري براي كائوچوياموادپلاستيكي , 30,089 7,445,633,049 Rls. 940,104 $
304 1382 آلمان 481910 - كارتن , قوطي , جعبه ازكاغذيامقواي موج دار 377,459 7,434,515,870 Rls. 938,701 $
305 1382 آلمان 350699 --چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده ,غيرمذكوردرجاي ديگر, 187,952 7,427,435,832 Rls. 937,807 $
306 1382 آلمان 847330 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8471, 70,810 7,412,320,850 Rls. 935,898 $
307 1382 آلمان 690320 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده ,بابي از50% آلومين ياسيليس , 193,936 7,397,962,796 Rls. 934,087 $
308 1382 آلمان 854459 --هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشدبراي ولتاژ80الي 1000ولت ,جورنشده باقطعات اتصال 118,737 7,347,003,893 Rls. 927,652 $
309 1382 آلمان 844839 --اجزاءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445,وغيره ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 14,198 7,339,866,067 Rls. 926,747 $
310 1382 آلمان 844130 -ماشين هابراي ساختن كارتن ,جعبه ,وغيره ازكاغذيامقوا 79,102 7,339,474,808 Rls. 926,699 $
311 1382 آلمان 721990 -محصولات نوردشده ازفولادزنگ نزن باپهناي 600mmيابيشتركه درجاي ديگرذكرنشده , 557,742 7,336,853,637 Rls. 926,371 $
312 1382 آلمان 392091 --صفحه ,ورق ,,,,ازپلي وينيل بوتيرال ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 151,365 7,321,385,364 Rls. 924,419 $
313 1382 آلمان 040700 تخم پرندگان ,باپوست ,تازه , محفوظ شده يا پخته 45,006 7,274,013,925 Rls. 918,436 $
314 1382 آلمان 847910 -ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ,ساختماني ,,,,بانحوه عمل خاص , 42,104 7,268,603,362 Rls. 917,754 $
315 1382 آلمان 871310 - صندلي چرخدار معلولين كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شود 50,941 7,253,030,987 Rls. 915,786 $
316 1382 آلمان 170230 -گلوكز وشربت گلوكز داراي كمتر از 20 درصد فروكتوز 2,694,852 7,193,392,181 Rls. 908,256 $
317 1382 آلمان 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 887,253 7,147,792,679 Rls. 902,500 $
318 1382 آلمان 830230 -يراق ,چفت وبست ,غيره ,براي وسائطنقليه موتوري ,ازفلزمعمولي ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 63,738 7,097,899,719 Rls. 896,198 $
319 1382 آلمان 820890 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي ماشين هاياوسائل مكانيكي كه درجاي ديگرگفته نشده است , 55,971 7,051,202,602 Rls. 890,302 $
320 1382 آلمان 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي بخار آب 1,664 6,933,373,508 Rls. 875,425 $
321 1382 آلمان 741300 طناب ,كابل ,,,ازمس كه براي مصرف برق عايق نشده باشند, 88,484 6,912,453,455 Rls. 872,784 $
322 1382 آلمان 840212 --ديگهاي بخار آب لوله اي باتوليدحداكثر45تن بخاردرساعت 23,056 6,911,009,140 Rls. 872,602 $
323 1382 آلمان 180100 دانه كاكائو, كامل يا خردشده , خام يا بوداده 489,879 6,898,141,361 Rls. 870,977 $
324 1382 آلمان 340490 -موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 323,668 6,891,640,010 Rls. 870,154 $
325 1382 آلمان 870829 --قطعات ومتفرعات بدنه (همچنين اتاق راننده )غيرمذكوروسايط نقليه موتوري مشمول 01/87لغايت 25,825 6,886,919,752 Rls. 869,561 $
326 1382 آلمان 700220 -ميله ازشيشه ,كارشده , 496,035 6,878,711,058 Rls. 868,524 $
327 1382 آلمان 902750 -دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرند(ماوراءبنف ,مرئي ,مادون قرمز)غيرمذكوردرج 4,324 6,858,097,822 Rls. 865,924 $
328 1382 آلمان 820740 -ابزارهاي تعويضي براي قلاويزكردن ياحديده كردن , 5,949 6,852,782,946 Rls. 865,250 $
329 1382 آلمان 842520 -چرخهاي بالاكشنده سرچاه ,چرخهاي كشنده براي كاربرددرزيرزمين 73,900 6,836,497,800 Rls. 863,194 $
330 1382 آلمان 721250 - آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده ,باپهناي كمتراز600mm, آبكاري يااندودغيرمذكور 1,074,845 6,834,120,417 Rls. 862,893 $
331 1382 آلمان 850231 - مجموعه مولدهائي كه بانيروي باد كار مي كنند 96,147 6,759,229,063 Rls. 853,438 $
332 1382 آلمان 841920 --استريليزه كننده هاي طبي ,جراحي يا آزمايشگاهي 20,882 6,687,821,948 Rls. 844,424 $
333 1382 آلمان 750521 --مفتول ازنيكل ,غيرممزوج , 60,172 6,682,913,600 Rls. 843,802 $
334 1382 آلمان 701090 -قرابه ,بطري ,دبه (Flacon),ظرف دهان گشاد,كوزه (Pot),لوله جاي قرص ,وسايرظروف ازشيشه ,براي نقل وانتقال يابسته بندي ,ظرف دهان گشادشيشه اي براي محافظت ,درپوش ,سرپوش وسايردرپوشها,ازشيشه غيرازحباب هاي مشمول شماره 7010/10 312,094 6,680,666,307 Rls. 843,520 $
335 1382 آلمان 903089 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذكوردرجاي ديگر, 4,618 6,603,462,671 Rls. 833,770 $
336 1382 آلمان 491199 - سايرمطالب و محصولات چاپي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 101,951 6,573,827,091 Rls. 830,027 $
337 1382 آلمان 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي همانند,باتركيبات مختلف 23,073 6,477,158,878 Rls. 817,822 $
338 1382 آلمان 850421 --ترانسفورماتورهاي دي الكتريك مايع,باظرفيت جابجائي قدرت حداكثر650كيلوولت آمپر 122,106 6,454,295,110 Rls. 814,937 $
339 1382 آلمان 846221 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,,,,(همچنين پرس ها),باكنترل شماره اي 62,600 6,448,497,525 Rls. 814,204 $
340 1382 آلمان 843351 --كامباين برداشت -خرمن كوبي 38,807 6,413,539,769 Rls. 809,790 $
341 1382 آلمان 741110 -لوله ازمس تصفيه شده , 156,149 6,405,622,117 Rls. 808,789 $
342 1382 آلمان 841690 -اجزاءوقطعات مشعل هاي كوره براي سوخت مايع,جامد,گاز,شبكه هاي مكانيكي ,,,, 15,921 6,372,936,525 Rls. 804,665 $
343 1382 آلمان 901600 ترازوباحساسيت 5سانتي گرم ياكمتر, بايابدون وزنه 2,943 6,341,511,510 Rls. 800,698 $
344 1382 آلمان 846239 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 203,033 6,340,850,358 Rls. 800,612 $
345 1382 آلمان 870893 --كلاچهاواجزاءوقطعات آنهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 69,132 6,329,724,345 Rls. 799,208 $
346 1382 آلمان 845811 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلزباكنترل شماره اي 272,081 6,309,537,465 Rls. 796,659 $
347 1382 آلمان 840290 -اجزاءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولد آب فوق العاده گرم 143,212 6,275,260,707 Rls. 792,330 $
348 1382 آلمان 480920 -كاغذهاي خودكپي ,بصورت رول بعرض بي ازmC36يابصورت ورق باحداقل يك ضلع mC36تانشده 646,918 6,273,245,989 Rls. 792,077 $
349 1382 آلمان 380110 -گرافيت مصنوعي 1,191,008 6,242,436,289 Rls. 788,186 $
350 1382 آلمان 820730 -ابزارهاي تعويضي براي پرس كردن ,منگنه كردن ياپانچ كردن , 21,896 6,208,348,771 Rls. 783,880 $
351 1382 آلمان 280300 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگري مذكوريامشمول نباشد 247,766 6,207,083,486 Rls. 783,722 $
352 1382 آلمان 370210 - فيلم عكاسي بصورت رول ,براي اشعه ايكس عكسبرداري نشده 53,196 6,200,085,120 Rls. 782,839 $
353 1382 آلمان 820299 --تيغه اره ,كه درجاي ديگرگفته نشده است , 126,162 6,189,515,581 Rls. 781,507 $
354 1382 آلمان 721912 --فولادزنگ نزن گرم نوردشده ,بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 482,779 6,186,931,913 Rls. 781,179 $
355 1382 آلمان 844360 -ماشين هاي فرعي چاپ 22,046 6,176,033,787 Rls. 779,802 $
356 1382 آلمان 320710 `-پيگمان هاي آماده ,كدركننده هاورنگهاي آماده و فر آورده هاي همانند 51,222 6,149,996,606 Rls. 776,516 $
357 1382 آلمان 271011 روغن هاي سبك غيرخام وفرآورده هاكه داراي 70درصدوزني يابيشترنفت ياروغن حاصل ازموادمعدني قيري باشد 276,839 6,149,529,060 Rls. 776,455 $
358 1382 آلمان 854129 --سايرترانزيستورها(غيرازترانزيستورهاي حساس دربرابرنور) 1,715 6,136,596,444 Rls. 774,824 $
359 1382 آلمان 842959 --بولدوزر,گودبردار,,,,,خودرو,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 48,230 6,124,023,730 Rls. 773,235 $
360 1382 آلمان 940130 -نشيمنهاي گردان داراي وسيله تنظيم ارتفا ع 28,440 6,120,299,885 Rls. 772,765 $
361 1382 آلمان 901010 - آلات ودستگاههاخودكارظهورفيلم عكاسي وسينمائي ياكاغذعكاسي بصورت رول , 51,206 6,096,067,658 Rls. 769,705 $
362 1382 آلمان 320413 -- مواد رنگي قليائي و فر آورده ها براساس اين مواد 82,311 6,083,137,063 Rls. 768,075 $
363 1382 آلمان 830790 -لوله هاي قابل انحناءازفلزمعمولي (غيراز آهن يافولاد), 64,221 6,080,849,775 Rls. 767,783 $
364 1382 آلمان 550410 -الياف مصنوعي غيريكسره ,ازويسكوزريون ,حلاجي نشده ,غيره , 513,947 6,058,534,039 Rls. 764,967 $
365 1382 آلمان 843410 -ماشين هاي شيردو 20,323 6,053,162,863 Rls. 764,289 $
366 1382 آلمان 292690 -تركيبات داراي عامل نيتريل , كه درجاي ديگري مذكور نباشند 7,000 6,050,230,163 Rls. 763,918 $
367 1382 آلمان 321590 -سايرمركب هاي تحريريارسم ونقاشي حتي تغليظشده يابه صورت جامدغيرمذكوردرجاي ديگر 57,519 6,048,265,156 Rls. 763,670 $
368 1382 آلمان 392020 - صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي پروپيلن ,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 208,554 6,038,709,301 Rls. 762,463 $
369 1382 آلمان 820900 پولك ,قلم ,,,براي ابزارها,سوارنشده ازكربورهاي فلزي ياسرمت , 1,439 6,027,061,751 Rls. 760,992 $
370 1382 آلمان 902890 -اجزاءوقطعات ومتفرعات كنتورهاي مشمول 28/90 12,474 6,013,919,814 Rls. 759,332 $
371 1382 آلمان 381700 الكيل بنزن هامخلوطشده والكيل نفتالن هامخلوطشده غيرازانهائي كه مشمول شماره هاي 27/07و29/02مي باشند. 812,400 5,973,076,113 Rls. 754,176 $
372 1382 آلمان 441121 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي ازrgmc/35/0ولي ازrgmc/38/0بيشترنباشد, كار نشده 2,499,520 5,970,275,290 Rls. 753,823 $
373 1382 آلمان 845910 -ماشين ابزارباابزارگيرواحدوميزكشوئي براي سوراخ كردن ,ترا دادن جدار,,بابرداشتن فلز 150,391 5,956,405,415 Rls. 752,071 $
374 1382 آلمان 843850 -ماشين آلات ودستگاههابراي آماده كردن گوشت ياپرندگان خانگي 72,272 5,927,500,909 Rls. 748,422 $
375 1382 آلمان 846150 -ماشين هاي اره كردن ياقطعكردن براي كاربرروي فلزات ياسرمت ها 65,343 5,899,379,106 Rls. 744,869 $
376 1382 آلمان 340311 -- فر آورده هابراي روان كردن مواد,داراي كمتر از 70% مواد نفتي 334,785 5,892,057,544 Rls. 743,945 $
377 1382 آلمان 853921 --لامپ هاي رشته اي هالوژن تنگستن (غيرازلامپ هاي اشعه ماوراء بنف و مادون قرمز) 31,652 5,877,967,561 Rls. 742,169 $
378 1382 آلمان 721129 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده ,باپهناي كمتراز600ميليمترازلحاظوزن داري 25/0%يابيشتركربن 907,759 5,869,316,171 Rls. 741,076 $
379 1382 آلمان 681390 -اشياءازموادساي (باستثناءترمزها,,,),كه درجاي ديگرگفته نشده است ازپنبه نسوز,,, 35,432 5,862,902,847 Rls. 740,264 $
380 1382 آلمان 852610 - دستگاههاي رادار 829 5,808,694,086 Rls. 733,420 $
381 1382 آلمان 481141 --كاغذومقواي خودچسب 206,555 5,797,575,083 Rls. 732,017 $
382 1382 آلمان 848041 --قالب ازنو ع تزريقي يافشاري براي فلزات ياكربورهاي فلزي , 43,278 5,793,950,568 Rls. 731,558 $
383 1382 آلمان 441219 --تخته چندلا,كه ضخامت هرلاي آن از6ميليمتر بيشترنباشدودرجاي ديگرمذكورنباشد 451,412 5,782,205,729 Rls. 730,077 $
384 1382 آلمان 340211 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون ) آنيونيك 330,990 5,644,752,797 Rls. 712,722 $
385 1382 آلمان 731511 --زنجيرغلتكي از آهن ياازفولاد, 89,707 5,625,025,753 Rls. 710,230 $
386 1382 آلمان 730729 --لوله واتصالات لوله كشي ازفولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 36,586 5,621,995,444 Rls. 709,847 $
387 1382 آلمان 590210 -پارچه استخوان بندي لاستيك ازنخ بامقاومت بالا,ازنايلون ياازسايرپلي آميدها, 276,733 5,607,435,510 Rls. 708,009 $
388 1382 آلمان 721210 - آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده ,باپهناي كمتراز600ميليمتر, آبكاري شده يااندودشده باقلع, 621,932 5,604,540,668 Rls. 707,644 $
389 1382 آلمان 340391 -- فر آورده ها براي روان كردن موادوغيره , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 316,504 5,576,809,206 Rls. 704,143 $
390 1382 آلمان 730610 -لوله كه براي خطوطنفت ياگازبكارمي رونداز آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده , 454,845 5,559,579,334 Rls. 701,966 $
391 1382 آلمان 740729 --ميله وپروفيل از آلياژهاي مس ,كه درجاي ديگرگفته نشده , 87,567 5,554,845,153 Rls. 701,368 $
392 1382 آلمان 340213 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون )غيريونيك 237,382 5,553,538,842 Rls. 701,207 $
393 1382 آلمان 851020 - ماشين موزني توام شده با موتور برقي 90,882 5,531,223,651 Rls. 698,388 $
394 1382 آلمان 843050 -ماشين آلات خودروبراي خاك برداري ,تسطيح ,گودبرداري ,,,,,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 178,500 5,499,164,695 Rls. 694,340 $
395 1382 آلمان 903149 -- آلات ووسايل اپتيكي براي سنج ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 6,423 5,483,103,002 Rls. 692,311 $
396 1382 آلمان 848320 -پوسته ياتاقان ,توام شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ , 7,037 5,465,730,988 Rls. 690,118 $
397 1382 آلمان 293628 -- ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 40,896 5,444,162,613 Rls. 687,392 $
398 1382 آلمان 300230 - واكسن ها براي دامپزشكي 9,472 5,424,442,374 Rls. 684,904 $
399 1382 آلمان 400911 لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم نشده ياجورنشده باموادديگربدون لوازم وملحقات 40,326 5,421,516,056 Rls. 684,534 $
400 1382 آلمان 381210 فر آورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكانيزاسيون كائوچو 216,417 5,382,463,928 Rls. 679,603 $
مجموع کل
1,533,118,449,722 ريال
مجموع کل
193,575,532 دلار