آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري کره" سال "1382"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1382 جمهوري کره 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي ولتاژحداكثر 1000 ولت 121,190 6,014,640,846 Rls. 759,420 $
102 1382 جمهوري کره 540410 -تك رشته هاي سنتتيك 67دسي تكس يابيشتر, 80,713 5,984,060,384 Rls. 755,562 $
103 1382 جمهوري کره 730531 `--لوله از آهن ياازفولاد,(غيرازلوله ها)جو شده ازدرازا,باقطرخارجي بي از4/406mm, 1,367,288 5,907,438,080 Rls. 745,889 $
104 1382 جمهوري کره 721391 --ميله هاي آهني يافولادي گرم نوردشده ,بصورت طومار,باسطح مقطعدايره به قطركمتراز14mm, 1,616,995 5,879,627,934 Rls. 742,378 $
105 1382 جمهوري کره 853223 --خازنهاي ثابت برقي دي الكتريك سراميكي ,يك لايه 16,017 5,860,754,969 Rls. 739,994 $
106 1382 جمهوري کره 720853 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپهناي حداقل 600mm ,به ضخامت 3ميليمترك 1,747,139 5,849,821,482 Rls. 738,614 $
107 1382 جمهوري کره 730610 -لوله كه براي خطوطنفت ياگازبكارمي رونداز آهن ياازفولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده , 1,439,962 5,821,492,270 Rls. 735,037 $
108 1382 جمهوري کره 870892 --انباره هاي ولوله هاي اگزوز براي وسايط نقليه شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 708,819 5,739,784,468 Rls. 724,720 $
109 1382 جمهوري کره 721050 - آهن يافولادنوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكاري شده ,,,بااكسيدكروم ياباكروم واكسيدكروم , 988,701 5,708,302,285 Rls. 720,745 $
110 1382 جمهوري کره 844590 -ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 87,396 5,678,396,968 Rls. 716,969 $
111 1382 جمهوري کره 854270 مجموعه هاي ريزالكترونيكي 1,382 5,665,509,163 Rls. 715,342 $
112 1382 جمهوري کره 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 36,400 5,648,249,051 Rls. 713,163 $
113 1382 جمهوري کره 847190 سايرماشين قرائت مغناطيسي يااپتيكي ,ماشين انتقال داده هابروي حامل داده ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 4,418 5,533,355,590 Rls. 698,656 $
114 1382 جمهوري کره 741021 --ورق ونوارهاي نازك ,ملحق برروي كاغذ,,,ازمس تصفيه شده ,به ضخامت 15/0mmياكمتر, 274,379 5,531,964,405 Rls. 698,480 $
115 1382 جمهوري کره 870870 -چرخهاواجزاءوقطعات آنهابراي وسايط نقليه موتوري مشمول شماره هاي 01/87لغايت 05/87 127,632 5,503,471,690 Rls. 694,883 $
116 1382 جمهوري کره 400941 لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده باسايرمواد بدون لوازم وملحقات 63,860 5,460,765,558 Rls. 689,491 $
117 1382 جمهوري کره 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها) 20,874 5,439,327,458 Rls. 686,783 $
118 1382 جمهوري کره 841810 -يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا 204,076 5,436,214,854 Rls. 686,391 $
119 1382 جمهوري کره 392069 --صفحه ,ورق ,,,,ازسايرپلي استرها,مستحكم ومطبق نشده ,فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموادديگر 304,745 5,428,892,544 Rls. 685,469 $
120 1382 جمهوري کره 844400 -ماشين هاي الكترودينگ ,كش ,,,,يابر موادنسجي سنتتيك يامصنوعي 153,600 5,341,373,946 Rls. 674,416 $
121 1382 جمهوري کره 920110 - پيانو با سيم يازه عمودي 173,303 5,251,701,997 Rls. 663,095 $
122 1382 جمهوري کره 721621 --پروفيل بامقطعLاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,بابلندي كمتراز80ميليمتر, 1,804,070 5,222,233,986 Rls. 659,373 $
123 1382 جمهوري کره 290711 -- فنل (هيدروكسي بنزن ) و املاح آن 701,000 5,195,824,414 Rls. 656,040 $
124 1382 جمهوري کره 390530 - پلي وينيل الكل , حتي داراي گروه هاي استات غيرهيدروليزه 419,500 5,183,504,805 Rls. 654,481 $
125 1382 جمهوري کره 291739 --سايراسيدهاي پلي كربوكسيليك ,انيدريدها,هالوژنورها,پراكسيدها,پراكسيدهاي آنهاومشتقات 382,229 5,181,121,555 Rls. 654,182 $
126 1382 جمهوري کره 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 158,165 5,154,992,893 Rls. 650,882 $
127 1382 جمهوري کره 850519 -- آهن رباهاي دائمي واشيائيكه به منظور آهن رباي دائمي شدن درنظرگرفته شده اند,(غيرازنو ع فلز) 74,250 5,086,763,201 Rls. 642,267 $
128 1382 جمهوري کره 850990 -اجزاء و قطعات دستگاههاي الكترومكانيكي خانگي 89,813 5,071,408,051 Rls. 640,330 $
129 1382 جمهوري کره 722020 --فولادزنگ نزن سردنوردشده باپهناي كمتراز600mm, 234,946 5,063,573,124 Rls. 639,340 $
130 1382 جمهوري کره 841459 --بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 64,422 5,055,208,460 Rls. 638,284 $
131 1382 جمهوري کره 701990 --اشياءازالياف شيشه (ازجمله پشم شيشه ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 170,983 4,989,304,742 Rls. 629,963 $
132 1382 جمهوري کره 721933 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm, 319,310 4,959,868,758 Rls. 626,246 $
133 1382 جمهوري کره 741110 -لوله ازمس تصفيه شده , 189,004 4,887,332,789 Rls. 617,086 $
134 1382 جمهوري کره 847950 -رباتهاي صنعتي ,(stoborlairtsudnI)كه درجاي ديگراين فصل مذكورنباشد 35,195 4,872,061,414 Rls. 615,160 $
135 1382 جمهوري کره 721790 -مفتول از آهن يافولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرگفته نشده , 922,827 4,852,399,980 Rls. 612,678 $
136 1382 جمهوري کره 741121 --لوله ازبرنج , 190,680 4,783,229,079 Rls. 603,943 $
137 1382 جمهوري کره 853630 - دستگاههابراي حفاظت مدارهاي برقي , غير مذكوردرجاي ديگر,براي ولتاژحداكثرV 1000 39,127 4,725,364,681 Rls. 596,636 $
138 1382 جمهوري کره 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي ديگري مذكور نباشد 48,336 4,620,893,346 Rls. 583,445 $
139 1382 جمهوري کره 731029 --منبع,چليك ,بشكه (غيرازبراي گاز)از آهن ياازفولاد,كمتراز50ليتر, 298,099 4,598,853,837 Rls. 580,664 $
140 1382 جمهوري کره 851220 - دستگاههاي روشنائي يا علامت دادن بصري براي وسايط نقليه موتوري 42,030 4,518,084,587 Rls. 570,465 $
141 1382 جمهوري کره 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ولكانيزه 70,584 4,500,579,628 Rls. 568,255 $
142 1382 جمهوري کره 853530 -كليدجداكننده مدارازمنبع تغذيه وسويچهاي قطع و وصل ,براي ولتاژبيشترازV 1000 41,362 4,450,345,913 Rls. 561,914 $
143 1382 جمهوري کره 852313 -- نوارمغناطيسي ضبطنشده براي ضبطصوت ياسايرعمليات ضبط,به پهناي بيشتراز 5/6 ميليمتر 122,531 4,418,975,385 Rls. 557,950 $
144 1382 جمهوري کره 292419 آميدهاي غيرحلقوي )همچنين كاربامات هاي غيرحلقوي (ومشتقات آنها-املاح مربوطه غيرمذكوردرجاي ديگر 760,800 4,415,902,477 Rls. 557,563 $
145 1382 جمهوري کره 290949 -- ساير اتر-الكل هاي غيرحلقوي و مشتقات هالوژنه ,,, آنها,كه درجاي ديگري مذكورنباشند 572,000 4,376,806,299 Rls. 552,627 $
146 1382 جمهوري کره 848079 --قالب براي كائوچوياموادپلاستيكي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ), 75,015 4,360,896,020 Rls. 550,617 $
147 1382 جمهوري کره 320611 --پيگمان هاوفر آورده هابراساس دي اكسيدتيتانيوم , باكمتراز 80%وزني دي اكسيد تيتانيوم 450,000 4,352,992,105 Rls. 549,621 $
148 1382 جمهوري کره 910400 ساعتهاي ويژه نصب درپانل دستگاههاوبراي كليه وسايط نقليه , 11,635 4,303,398,816 Rls. 543,357 $
149 1382 جمهوري کره 850450 -ساير القاءكننده ها, كه درجاي ديگر مذكور نباشد 107,155 4,277,373,940 Rls. 540,075 $
150 1382 جمهوري کره 911490 -اجزاءوقطعات براي انوا ع ساعت كه درجاي ديگري مذكورنباشند, 3,699 4,211,610,302 Rls. 531,771 $
151 1382 جمهوري کره 721240 - آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي كمتراز600mm,رنگ ,ورني يااندودشده باموادپلاستيك , 923,558 4,161,837,781 Rls. 525,485 $
152 1382 جمهوري کره 390690 - پليمرهاي اكريليك آماده ,كه در جاي ديگر مذكورنباشد, به اشكال ابتدائي 395,280 4,105,602,789 Rls. 518,385 $
153 1382 جمهوري کره 730791 --فلانچ از آهن ياازفولاد(غيرازفولادزنگ نزن ), 166,958 4,097,393,057 Rls. 517,347 $
154 1382 جمهوري کره 903040 --دستگاههابراي سنج ياكنترل ارتباطات ازراه دورمثلا,هيپومتر,كردومتر,ديستورسيومتر 2,330 4,097,276,802 Rls. 517,333 $
155 1382 جمهوري کره 540269 --نخ چندلاياكابله ,كه درجاي ديگرگفته نشده , آماده نشده براي خرده فروشي , 59,022 4,084,723,132 Rls. 515,747 $
156 1382 جمهوري کره 844712 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطربيشتراز165ميلي متر 36,160 4,058,454,588 Rls. 512,431 $
157 1382 جمهوري کره 381230 -فر آورده هاي آنتي اكسيدان وپايداركننده هاي مركب براي كائوچو و يا موادپلاستيكي 154,400 4,053,485,623 Rls. 511,804 $
158 1382 جمهوري کره 550310 -الياف سنتتيك غيريكسره ,ازنايلون ياسايرپلي آميدها,حلاجي نشده ,غيره , 487,000 3,948,845,134 Rls. 498,592 $
159 1382 جمهوري کره 844630 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي به عرض بي از30mC,ازنو ع بدون ماكو 104,000 3,944,870,770 Rls. 498,090 $
160 1382 جمهوري کره 391810 - پوش كف ,ديوارياسقف ازپليمرهاي كلروروينيل به شكل رول يا به شكل چهارگو 693,094 3,928,173,499 Rls. 495,980 $
161 1382 جمهوري کره 391910 - صفحه ,ورق ,نوار,ورقه نازك و,,,خود چسب ازموادپلاستيكي بشكل رول باعرض حداكثرmc20 102,051 3,908,343,076 Rls. 493,478 $
162 1382 جمهوري کره 843120 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 125,296 3,902,346,536 Rls. 492,721 $
163 1382 جمهوري کره 842691 --جرثقيل هاي دريك ,جرثقيل ها,وغيره غيرمذكوردرجاي ديگر,طراحي شده براي نصب كردن روي وسايطنقل 103,188 3,892,744,739 Rls. 491,508 $
164 1382 جمهوري کره 960920 -مغزي مداد,سياه يارنگي , 49,747 3,861,661,851 Rls. 487,584 $
165 1382 جمهوري کره 846150 -ماشين هاي اره كردن ياقطعكردن براي كاربرروي فلزات ياسرمت ها 8,586 3,852,902,269 Rls. 486,478 $
166 1382 جمهوري کره 721210 - آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده ,باپهناي كمتراز600ميليمتر, آبكاري شده يااندودشده باقلع, 643,622 3,846,866,101 Rls. 485,714 $
167 1382 جمهوري کره 842612 --جرثقيل هاي شاسي دارمتحرك باچرخهاي لاستيك داروجرثقيل هاي جابجاكننده باشاسي خورجيني 114,050 3,805,677,555 Rls. 480,515 $
168 1382 جمهوري کره 540241 --نخ يك لاازنايلون ياسايرپلي آميدها,با50دورياكمتردرمتر, آماده نشده براي خرده فروشي , 235,356 3,718,073,803 Rls. 469,454 $
169 1382 جمهوري کره 392049 سايرصفحات وورق ها000بدون تكيه گاه ازپليمركلروروينيل )به جزشماره (392043غيرمذكوردرجاي ديگر 370,314 3,712,102,274 Rls. 468,700 $
170 1382 جمهوري کره 730799 --لوازم واتصالات لوله كشي از آهن ياازفولاد(باستثناءفولادزنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده , 110,682 3,687,730,487 Rls. 465,622 $
171 1382 جمهوري کره 382440 - افزودني هاي آماده براي سيمان , ملاط, بتون 513,792 3,629,734,834 Rls. 458,300 $
172 1382 جمهوري کره 722300 مفتول ازفولادزنگ نزن , 164,687 3,612,397,379 Rls. 456,110 $
173 1382 جمهوري کره 870831 -- لنت ترمزسوارشده وسايط نقليه موتوري مشول شماره هاي 01/87 لغايت 05/87 191,627 3,538,158,148 Rls. 446,737 $
174 1382 جمهوري کره 293491 پمولين آمينوركس وبروتيزولام وكلوتي آزپام وكلوكسازولام ودكسترومورآميد000 2,489 3,524,722,867 Rls. 445,041 $
175 1382 جمهوري کره 540220 -نخ بسيارمقاوم ازپلي استرها, آماده نشده براي خرده فروشي , 193,382 3,488,569,139 Rls. 440,475 $
176 1382 جمهوري کره 844530 -ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن موادنسجي 63,805 3,472,823,683 Rls. 438,488 $
177 1382 جمهوري کره 821210 -تيغسلماني وخودترا (غيربرقي ), 93,345 3,372,069,512 Rls. 425,765 $
178 1382 جمهوري کره 853225 -- خازنهاي ثابت برقي دي الكتريك كاغذي يا پلاستيكي 74,034 3,360,493,399 Rls. 424,306 $
179 1382 جمهوري کره 852311 --نوارمغناطيسي ضبطنشده براي ضبط صوت ياسايرعمليات ضبط به پهناي حداكثر 4 ميليمتر 78,983 3,339,880,652 Rls. 421,701 $
180 1382 جمهوري کره 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك كشي سوارشده اند 20,530 3,334,656,960 Rls. 421,043 $
181 1382 جمهوري کره 294110 -پني سيلين هاومشتقات داراي ساختاراسيدپني سيلانيك ; املاح اين محصولات 1,710 3,296,509,039 Rls. 416,226 $
182 1382 جمهوري کره 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 8,533 3,236,935,590 Rls. 408,704 $
183 1382 جمهوري کره 730721 --فلانچ ازفولادزنگ نزن , 72,137 3,195,949,655 Rls. 403,530 $
184 1382 جمهوري کره 847740 -ماشين هاي قالب گيري باخلاءوسايرماشين هاي شكل دادن باحرارت براي كائوچو,,,, 66,280 3,161,509,652 Rls. 399,180 $
185 1382 جمهوري کره 902212 --دستگاههاي توموگرافي كامپيوتري 11,959 3,152,597,552 Rls. 398,056 $
186 1382 جمهوري کره 401699 -- ساير اشياء ازكائوچوي ولكانيزه , كه درجاي ديگرمذكورنباشد 54,888 3,135,942,881 Rls. 395,951 $
187 1382 جمهوري کره 902720 - دستگاههاي كروماتوگراف و الكتروفورز 1,252 3,127,562,903 Rls. 394,895 $
188 1382 جمهوري کره 842010 -ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن (غيراز آنهائيكه براي فلزات ياشيشه مي باشند) 41,490 3,071,949,591 Rls. 387,872 $
189 1382 جمهوري کره 844621 --ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ازنو ع ماكوداربراي پارچه بافي به عرض بي از30mC باموتور 124,267 3,035,698,856 Rls. 383,295 $
190 1382 جمهوري کره 290542 -- پنتا ارتريتول 357,500 3,013,605,980 Rls. 380,505 $
191 1382 جمهوري کره 400249 --كائوچوي كلروپرن (كلروبوتادين )(به استثناي لاتكس ) 302,400 2,992,009,182 Rls. 377,778 $
192 1382 جمهوري کره 850710 - انباره برقي (srotalumuccA),باسرب - اسيدبراي راه اندازي موتورهاي پيستوني 266,800 2,985,133,090 Rls. 376,910 $
193 1382 جمهوري کره 300590 -اواتها,گاز,باندواشياءهمانندداراي موادداروئي , آماده خرده فروشي وغيرمذكوردرجاي ديگر 42,521 2,963,348,376 Rls. 374,160 $
194 1382 جمهوري کره 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغيره بطري ها,پيت هاوغيره وگازداركردن نوشابه ها 10,521 2,885,270,568 Rls. 364,302 $
195 1382 جمهوري کره 271290 -ساير موم هاي پارافين ,,,ومحصولات مشابه كه در جاي ديگري مذكور نباشد 427,830 2,871,505,686 Rls. 362,563 $
196 1382 جمهوري کره 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك ياچندلايه فلزي , 10,686 2,858,716,890 Rls. 360,949 $
197 1382 جمهوري کره 846610 -ابزارگيروحديده گيرخودكار 2,606 2,831,254,641 Rls. 357,481 $
198 1382 جمهوري کره 901812 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسكن اولتراسونيك 2,616 2,828,824,608 Rls. 357,176 $
199 1382 جمهوري کره 901380 - وسايل و آلات و دستگاههاي اپتيكي , غيرمذكور 5,882 2,798,469,179 Rls. 353,344 $
200 1382 جمهوري کره 550200 دسته الياف ازرشته هاي مصنوعي , 100,000 2,791,184,188 Rls. 352,423 $
201 1382 جمهوري کره 401110 -تايربادي نو ازكائوچوبراي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن واگن ومسابقه ) 214,900 2,775,938,737 Rls. 350,497 $
202 1382 جمهوري کره 481159 --كاغذومقواي قشرزده اندوده اغشته ياپوشانده باموادپلاستيكي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 168,845 2,760,641,456 Rls. 348,567 $
203 1382 جمهوري کره 291719 --اسيدهاي پلي كربوكسيليك غيرحلقوي ,وغيره ,مشتقات ,,, آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر 360,000 2,738,289,740 Rls. 345,744 $
204 1382 جمهوري کره 853340 - مقاومت هاي متغير,كه در جاي ديگر مذكور نباشد(همچنين رئوستاها و پتانسيومترها) 36,348 2,733,036,500 Rls. 345,081 $
205 1382 جمهوري کره 283719 --سيانورها واكسي سيانورها (باستثناي سديم ) 178,550 2,681,219,699 Rls. 338,540 $
206 1382 جمهوري کره 846693 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 2,283 2,670,551,844 Rls. 337,190 $
207 1382 جمهوري کره 283711 --سيانورهاو اكسي سيانورهاي سديم 300,985 2,641,836,821 Rls. 333,564 $
208 1382 جمهوري کره 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي باحجم سيلندربي از1500س م وحداكثر3000س م 34,675 2,635,440,617 Rls. 332,758 $
209 1382 جمهوري کره 845590 -اجزاءوقطعات ماشين هاي نوردفلزات (غيرازغلتك ها) 117,600 2,624,517,100 Rls. 331,378 $
210 1382 جمهوري کره 903210 - ترموستات 21,520 2,618,530,517 Rls. 330,625 $
211 1382 جمهوري کره 730793 --لوازم واتصالات براي جوشكاري لب به لب از آهن ياازفولاد(غيرازفولادزنگ نزن ), 53,521 2,610,110,645 Rls. 329,559 $
212 1382 جمهوري کره 844790 -ماشين هاي تهيه نخ گيپه ,تور,دانتل ,پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي ,علاقه بندي وغيره 28,210 2,602,758,569 Rls. 328,630 $
213 1382 جمهوري کره 900319 --دوره وقاب براي عينك ,براي محافظ چشم ياهمانند,ازساير مواد(غيرازموادپلاستيكي ) 4,429 2,582,609,140 Rls. 326,088 $
214 1382 جمهوري کره 852290 -قطعات ومتفرعات براي بكارگيري دردستگاههاي مشمول 8519لغايت 8521,غيرازكارتريجهاي پيكان 15,490 2,576,256,284 Rls. 325,286 $
215 1382 جمهوري کره 842790 -ارابه هاي كارگاهي مجهزبه وسايل بلندكردن ياجابجاكردن ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 105,074 2,548,700,682 Rls. 321,805 $
216 1382 جمهوري کره 721911 --فولادزنگ نزن گرم نوردشده ,بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بي از10mm, 421,380 2,548,269,510 Rls. 321,751 $
217 1382 جمهوري کره 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جريان مقاومت ياقدرت ,بدون ادوات ثبات 4,030 2,519,668,367 Rls. 318,140 $
218 1382 جمهوري کره 845229 --چرخهاي دوزندگي ازنو ع صنعتي (غيرازواحدهاي اتوماتيك ) 55,997 2,498,580,399 Rls. 315,477 $
219 1382 جمهوري کره 847990 -اجزاءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد, 2,731 2,495,395,128 Rls. 315,074 $
220 1382 جمهوري کره 848360 -كلاچ ووكوپلينك محور(هم چنين قفل گاردان ), 17,002 2,479,358,794 Rls. 313,051 $
221 1382 جمهوري کره 392490 - لوازم خانه داري و پاكيزگي كه درجاي ديگر مذكور نيست , از مواد پلاستيكي 249,523 2,469,968,404 Rls. 311,864 $
222 1382 جمهوري کره 900150 - عدسي عينك از ساير مواد 4,303 2,466,663,752 Rls. 311,448 $
223 1382 جمهوري کره 901832 --سوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه مورداستفاده درعلوم پزشكي ,جراحي ,دندانپزشكي يادامپزشكي 40,111 2,462,237,070 Rls. 310,889 $
224 1382 جمهوري کره 291712 --اسيد آدي پيك , املاح و استرهاي آن 240,400 2,453,997,767 Rls. 309,849 $
225 1382 جمهوري کره 902620 - آلات و دستگاههابراي سنج ياكنترل فشار 14,025 2,452,006,285 Rls. 309,598 $
226 1382 جمهوري کره 282759 --برمورهاغيرازبرمورهاي سديم ياپتاسيم 115,020 2,435,279,169 Rls. 307,485 $
227 1382 جمهوري کره 853329 -- مقاومت هاي ثابت با ظرفيت تحمل قدرت بيشتر از 20 وات 30,555 2,401,731,139 Rls. 303,250 $
228 1382 جمهوري کره 151800 چربي هاوروغن هاي حيواني يانباتي ,,,تغييريافته شيميائي غيرمذكوريادرجاي ديگر 326,000 2,400,566,932 Rls. 303,101 $
229 1382 جمهوري کره 890120 -تانكرها(وسيله نقليه آبي ) 32,433 2,400,064,800 Rls. 303,038 $
230 1382 جمهوري کره 870990 -اجزاءوقطعات ارابه هاي كارگاهي و تراكتورهاي مشمول شماره 09/87 22,197 2,367,592,361 Rls. 298,938 $
231 1382 جمهوري کره 391239 -- ساير اترهاي سلولز كه در جاي ديگر گفته نشده به اشكال ابتدائي 16,000 2,364,509,219 Rls. 298,548 $
232 1382 جمهوري کره 842519 --قرقره هاي طناب داربالاكشنده وچرخهاي بالاكشنده ,,,غيرمذكوردرجاي ديگرنباشد 63,552 2,336,903,640 Rls. 295,063 $
233 1382 جمهوري کره 701931 --مت taM()نبافته ازالياف شيشه (ازجمله پشم شيشه ).ؤ 211,200 2,332,895,850 Rls. 294,559 $
234 1382 جمهوري کره 851790 - اجزاء وقطعات دستگاههاي برقي تلفني يا تلگرافي 7,847 2,312,839,205 Rls. 292,025 $
235 1382 جمهوري کره 851140 -استارتر موتورها و ژنراتور-استارترهاي دومنظوره 43,097 2,311,403,652 Rls. 291,844 $
236 1382 جمهوري کره 851529 --ماشين هاووسايل جوشكاري فلزات بامقاومت الكتريكي ,غيرخودكار 6,700 2,305,948,173 Rls. 291,155 $
237 1382 جمهوري کره 252330 -سيمان آلومينو 456,000 2,271,295,860 Rls. 286,780 $
238 1382 جمهوري کره 321490 -اندودهاي بنائي غيرنسوزبراي نماي ساختمان , براي كف ,براي سقف و همانند 50,583 2,265,039,386 Rls. 285,990 $
239 1382 جمهوري کره 851821 -- تك بلندگو, تعبيه شده در محفظه آن 86,937 2,239,137,750 Rls. 282,720 $
240 1382 جمهوري کره 320411 -- مواد رنگي ديسپرسه و فر آورده هاي براساس اين مواد 90,060 2,211,731,726 Rls. 279,260 $
241 1382 جمهوري کره 540210 -نخ بسيارمقاوم ازنايلون ياازسايرپلي آميدها, آماده نشده براي خرده فروشي , 57,455 2,196,369,999 Rls. 277,319 $
242 1382 جمهوري کره 840732 --موتورهاي پيستوني درون سوزتناوبي وسايطنقليه فصل 87كه حجم سيلندر آنهااز50mC3تا250mC3است 31,684 2,196,005,754 Rls. 277,273 $
243 1382 جمهوري کره 901920 -دستگاههاي اوزنوتراپي ,اكسيژنوتراپي , آئروسول تراپي ,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 8,909 2,178,415,212 Rls. 275,052 $
244 1382 جمهوري کره 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي , 30,539 2,162,269,249 Rls. 273,012 $
245 1382 جمهوري کره 291714 --انيدريد مالئيك 340,000 2,153,550,833 Rls. 271,913 $
246 1382 جمهوري کره 401012 -- تسمه نقاله ,,, ازكائوچوي ولكانيزه مستحكم شده فقط با موادنسجي 187,224 2,147,014,857 Rls. 271,087 $
247 1382 جمهوري کره 842810 - آسانسوروچرخهاي بالاكشنده محفظه دارtsioH(piks ) 138,100 2,141,274,954 Rls. 270,364 $
248 1382 جمهوري کره 721914 --فولادزنگ نزن گرم نوردشده ,بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمتراز3mm, 136,912 2,140,093,880 Rls. 270,214 $
249 1382 جمهوري کره 845811 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلزباكنترل شماره اي 22,500 2,123,041,373 Rls. 268,061 $
250 1382 جمهوري کره 761519 --اشياءسرميز,اشياء آشپزخانه ياسايراشياءخانه داري ي واجزاءوقطعات آنها,از آلومينيوم , 115,629 2,122,750,804 Rls. 268,025 $
251 1382 جمهوري کره 730630 -لوله ,جو داده شده ,مدور,از آهن ياازفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 319,899 2,110,668,655 Rls. 266,499 $
252 1382 جمهوري کره 381210 فر آورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكانيزاسيون كائوچو 99,320 2,107,877,638 Rls. 266,146 $
253 1382 جمهوري کره 845011 --ماشين هاي رختشوئي تمام اتوماتيك باظرفيت حداكثر10كيلوگرم 153,285 2,100,747,532 Rls. 265,246 $
254 1382 جمهوري کره 591190 -اشياءنسجي براي مصارف فني ,مذكوردريادداشت 7اين فصل ,غيرمذكوردرجاي ديگري باشند, 7,749 2,070,481,851 Rls. 261,424 $
255 1382 جمهوري کره 721250 - آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده ,باپهناي كمتراز600mm, آبكاري يااندودغيرمذكور 359,632 2,059,203,457 Rls. 260,000 $
256 1382 جمهوري کره 230120 - آرد,زبره و حبه , از ماهي و غيره نامناسب براي خوراك انسان 360,000 2,058,954,545 Rls. 259,968 $
257 1382 جمهوري کره 846599 --ماشين ابزار,غيرمذكوردرجاي ديگر,براي كارروي چوب ,چوب پنبه ,استخوان ,كائوچوي سفت شده ,و 20,990 2,037,873,597 Rls. 257,307 $
258 1382 جمهوري کره 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 8537,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 10,031 1,994,861,166 Rls. 251,878 $
259 1382 جمهوري کره 293499 اسيدهاي نوكلينگواملاح آن -باساخت شيميايي مشخص ياغيرمشخص -تركيبات هتروسيكليك غيرمذكوردرجاي ديگر 1,815 1,983,801,876 Rls. 250,480 $
260 1382 جمهوري کره 291229 --ساير آلدئيدهاي حلقوي ,بدون عامل اكسيژن دار, كه در جاي ديگري مذكور نباشند 320,640 1,980,544,996 Rls. 250,068 $
261 1382 جمهوري کره 960840 -مدادهاي خودكار, 21,401 1,978,802,376 Rls. 249,848 $
262 1382 جمهوري کره 831110 -الكترودهاي اندودشده بافلزمعمولي ,براي جوشكاري باقوس الكتريكي , 242,065 1,973,891,024 Rls. 249,230 $
263 1382 جمهوري کره 721550 -ميله هااز آهن يافولاد,فقطسردشكل داده شده ,ياسردتمام شده , 440,299 1,970,300,215 Rls. 248,777 $
264 1382 جمهوري کره 843880 -ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 11,600 1,965,113,380 Rls. 248,120 $
265 1382 جمهوري کره 850680 - قوه ها و باطري ها, كه در جاي ديگر مذكور نباشند 113,822 1,949,151,143 Rls. 246,105 $
266 1382 جمهوري کره 701939 --نطع,ماترس ,صفحه نبافته ومحصولات نبافته همانندارالياف شيشه , 52,316 1,929,344,233 Rls. 243,604 $
267 1382 جمهوري کره 841460 -هواك هاsdooH()مجهزبه فن كه بزرگترين ضلعافقي آنهاحداكثر120سانتي مترباشد 85,500 1,900,294,013 Rls. 239,936 $
268 1382 جمهوري کره 902730 - اسپكترومتر,اسپكتروفتومترواسپكتروگراف كه تشعشعات اپتيكي رابه كارمي گيرند(ماوراءبنف 622 1,900,004,821 Rls. 239,900 $
269 1382 جمهوري کره 844110 -ماشينهاي بر 22,440 1,890,016,867 Rls. 238,639 $
270 1382 جمهوري کره 590610 -نوارچسب باعرض 20سانتيمترياكمتر, 22,736 1,889,047,598 Rls. 238,517 $
271 1382 جمهوري کره 844851 --پلاتين reknis(),سوزن وسايراشيائي كه درتشكيل چشمه هاي پارچه بكارميروند 2,112 1,882,626,563 Rls. 237,704 $
272 1382 جمهوري کره 290349 --سايرمشتقات هالوژنه هيدروكربورهاي غيرحلقوي حاوي دوهالوژن ياكمتر,غيرمذكوردرجاي ديگر 68,000 1,879,253,135 Rls. 237,279 $
273 1382 جمهوري کره 843139 --قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيراز آسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دارياپلكان متحرك ) 31,377 1,872,055,689 Rls. 236,372 $
274 1382 جمهوري کره 846190 -ماشين هاي ابزاربراي كاربرروي فلزات ازطريق برداشتن فلزياسرمتها,غيرمذكوردرجاي ديگر 25,711 1,867,472,315 Rls. 235,792 $
275 1382 جمهوري کره 340490 -موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 199,000 1,856,722,646 Rls. 234,435 $
276 1382 جمهوري کره 721932 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3لغايت 75/4mm, 124,050 1,853,457,585 Rls. 234,022 $
277 1382 جمهوري کره 590220 -پارچه استخوان بندي لاستيك ازنخ بامقاومت بالا,ازپلي استرها, 61,870 1,834,687,268 Rls. 231,653 $
278 1382 جمهوري کره 340391 -- فر آورده ها براي روان كردن موادوغيره , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 129,700 1,781,788,214 Rls. 224,972 $
279 1382 جمهوري کره 852821 -- مونيتورهاي ويدئويي رنگي 6,765 1,776,936,784 Rls. 224,361 $
280 1382 جمهوري کره 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتاقان ساده محور, 25,620 1,766,488,710 Rls. 223,041 $
281 1382 جمهوري کره 842539 --چرخهاي كشنده ,چرخهاي طناب ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 23,009 1,752,878,442 Rls. 221,323 $
282 1382 جمهوري کره 853229 -- خازنهاي ثابت برقي , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 16,823 1,745,118,877 Rls. 220,348 $
283 1382 جمهوري کره 841582 --ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع مجهزبه دستگاه مولدسرما,بدون سوپاپ 74,663 1,744,223,605 Rls. 220,230 $
284 1382 جمهوري کره 281520 -هيدراكسيدپتاسيم (پتاس سوز آور) 374,000 1,744,131,075 Rls. 220,218 $
285 1382 جمهوري کره 591132 --پارچه هاي نسجي ونمدهابراي ماشين هاي كاغذسازي بوزن هرمترمربع650گرم وبيشتر, 5,883 1,727,461,169 Rls. 218,116 $
286 1382 جمهوري کره 690220 - آجر,بلوك نسوز,,,بابي از50%سيليس oiS(3)يا آلومين lA(o23), 35,877 1,705,976,712 Rls. 215,401 $
287 1382 جمهوري کره 300339 --داروهاي سايرهورمونها, آماده نشده براي خرده فروشي كه در جاي ديگر گفته نشده 3,299 1,694,868,888 Rls. 213,998 $
288 1382 جمهوري کره 550120 -دسته الياف ازرشته هاي سنتتيك ,ازپلي استرها, 220,200 1,692,918,351 Rls. 213,752 $
289 1382 جمهوري کره 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 8481, 25,661 1,689,022,499 Rls. 213,261 $
290 1382 جمهوري کره 847982 --ماشينهابراي مخلوطكردن ,ورزدادن ,خردكردن ,سائيدن ,,,,بانحوه عمل خاص , 9,385 1,688,341,110 Rls. 213,175 $
291 1382 جمهوري کره 851519 -- ماشين ها ودستگاه هاي زردجوشكاري ynizarB()يا لحيم كاري ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 3,500 1,637,112,869 Rls. 206,706 $
292 1382 جمهوري کره 853929 -- لامپ هاي رشته اي , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 20,612 1,630,609,991 Rls. 205,885 $
293 1382 جمهوري کره 400231 -- كائوچوي ايزوبوتن - ايزوپرن (بوتيل ) 104,448 1,629,210,742 Rls. 205,708 $
294 1382 جمهوري کره 320649 -- ساير مواد رنگ كننده ; فر آورده هاي يادداشت 3 فصل غيرمذكوردر جاي ديگر 206,000 1,619,481,254 Rls. 204,480 $
295 1382 جمهوري کره 292390 -املاح و هيدروكسيدهاي آمونيوم چهارتايي 20,000 1,605,207,300 Rls. 202,678 $
296 1382 جمهوري کره 731822 --واشرها,كه درجاي ديگرگفته نشده , 4,528 1,584,857,527 Rls. 200,108 $
297 1382 جمهوري کره 844180 -ماشين آلات ودستگاههابراي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقواغيرمذكوردرجاي ديگر 13,763 1,576,067,322 Rls. 198,998 $
298 1382 جمهوري کره 760410 -ميله ,پروفيل از آلومينيوم ,غيرممزوج , 246,462 1,573,928,623 Rls. 198,728 $
299 1382 جمهوري کره 321210 -ورقه هاي دا غ زني 24,198 1,551,104,116 Rls. 195,847 $
300 1382 جمهوري کره 842121 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن ياتصفيه كردن آب 23,960 1,529,696,085 Rls. 193,147 $
مجموع کل
642,461,643,128 ريال
مجموع کل
81,118,905 دلار