آمار کل " واردات از" کشور "هند" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1380 هند 252520 -پودر ميكا 563,000 224,093,522 Rls. 127,689 $
102 1380 هند 320416 --مواد رنگي ر آكتيف و فر آورده ها براساس 30,450 221,468,580 Rls. 126,192 $
103 1380 هند 846693 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول 92 221,147,875 Rls. 126,010 $
104 1380 هند 390940 - رزين هاي فنوليك به اشكال ابتدائي 56,500 218,507,086 Rls. 124,505 $
105 1380 هند 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 50,030 216,880,580 Rls. 123,579 $
106 1380 هند 292111 --متيل آمين ,دي ياتري متيل آمين و املاح آنه 62,040 216,753,048 Rls. 123,506 $
107 1380 هند 841590 -اجزاءوقطعات ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع 15,878 215,240,673 Rls. 122,644 $
108 1380 هند 871492 - طوقه و پره چرخ براي چرخهاي پائي 129,380 213,877,716 Rls. 121,867 $
109 1380 هند 210690 -ساير فر آورده هاي غذائي , كه در جاي ديگري 5,000 213,249,470 Rls. 121,510 $
110 1380 هند 680410 -سنگ آسياب وسنگ سنباده براي آسياب كردن ,سائ 42,578 208,494,351 Rls. 118,800 $
111 1380 هند 480230 -كاغذپايه براي كاربن بشكل رول يا ورق 139,328 207,959,391 Rls. 118,495 $
112 1380 هند 551011 --نخ يك لا,داراي 85%يابيشترالياف غيريكسره مص 52,232 204,799,124 Rls. 116,695 $
113 1380 هند 841829 --يخچال هاي خانگي كه درجاي ديگرمذكورنباشند 16,344 202,617,592 Rls. 115,452 $
114 1380 هند 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 8,091 201,021,550 Rls. 114,542 $
115 1380 هند 291731 --اورتوفتالات هاي دي بوتيل 200,000 199,578,800 Rls. 113,720 $
116 1380 هند 844820 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 13,847 199,386,077 Rls. 113,610 $
117 1380 هند 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنو 16,895 198,552,001 Rls. 113,135 $
118 1380 هند 291829 --اسيدهاي كربوكسيليك باعامل فنلي ,بدون عام 500 198,090,854 Rls. 112,872 $
119 1380 هند 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي 708 195,792,206 Rls. 111,562 $
120 1380 هند 290629 -- الكل هاي بودارcitamorA() ومشتقات آنها 500 193,501,353 Rls. 110,257 $
121 1380 هند 847981 --ماشين هابراي عمل آوردن فلزات ,هم چنين دستگاه 16,910 192,861,215 Rls. 109,892 $
122 1380 هند 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سر 9,457 192,739,170 Rls. 109,823 $
123 1380 هند 293359 --تركيبات داراي حلقه پيريميدين (هيدروژنه شده 4,635 192,489,372 Rls. 109,681 $
124 1380 هند 490110 -كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانند 16,215 188,781,417 Rls. 107,568 $
125 1380 هند 540620 -نخ ازرشته هاي مصنوعي (باستثناءنخ دوخت ), آماد 12,780 184,080,018 Rls. 104,890 $
126 1380 هند 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي دي 8,150 184,022,375 Rls. 104,856 $
127 1380 هند 721499 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نورد,گرم كشيده ياگر 194,643 180,249,898 Rls. 102,707 $
128 1380 هند 720851 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپه 271,985 177,131,294 Rls. 100,930 $
129 1380 هند 844360 -ماشين هاي فرعي چاپ 12,500 176,872,060 Rls. 100,782 $
130 1380 هند 321519 -- مركب چاپ به غير از رنگ سياه , حتي ت 27,200 174,701,051 Rls. 99,545 $
131 1380 هند 340490 -موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده ,كه درجاي د 39,200 170,657,247 Rls. 97,240 $
132 1380 هند 847190 سايرماشين قرائت مغناطيسي يااپتيكي ,ماشين انتق 850 168,991,885 Rls. 96,291 $
133 1380 هند 293311 --فتازون ( آنتي پيرين ) و مشتقات آن 750 168,122,883 Rls. 95,796 $
134 1380 هند 293420 -تركيبات داراي يك سيستم حلقه داربنزوتيازول ك 6,500 166,883,123 Rls. 95,090 $
135 1380 هند 540332 --نخ يك لاازريون ويسكوز,بابي از120دوردرمتر 31,067 165,528,011 Rls. 94,318 $
136 1380 هند 900150 - عدسي عينك از ساير مواد 1,265 165,035,050 Rls. 94,037 $
137 1380 هند 844842 --شانه ماشين تاروپودباف ,ميلميلك وچارچوب م 5,737 160,417,670 Rls. 91,406 $
138 1380 هند 491199 - سايرمطالب و محصولات چاپي كه درجاي ديگ 3,190 158,659,301 Rls. 90,404 $
139 1380 هند 392310 - جعبه , صندوق , قفسه و اشياء همانند از مو 22,124 158,298,796 Rls. 90,199 $
140 1380 هند 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , 7,905 156,510,654 Rls. 89,179 $
141 1380 هند 853210 -خازن هاي ثابت براي مدارهاي 50يا60هرتزباظرفي 20,078 155,957,832 Rls. 88,864 $
142 1380 هند 550320 -الياف سنتتيك غيريكسره ,ازپلي استر,حلاجي نشد 71,322 155,527,135 Rls. 88,619 $
143 1380 هند 831110 -الكترودهاي اندودشده بافلزمعمولي ,براي جوشكا 77,100 155,174,245 Rls. 88,419 $
144 1380 هند 550921 --نخ يك لا,داراي 85%يابيشترالياف غيريكسره ,ا 31,404 153,607,387 Rls. 87,526 $
145 1380 هند 200799 --ساير مرباها, ژله هاي ميوه , مارملادها و غ 105,820 153,501,998 Rls. 87,465 $
146 1380 هند 841891 --مبلهاي طراحي شده براي كارگذاشتن تجهيزات سرد 12,717 153,408,318 Rls. 87,412 $
147 1380 هند 291540 -اسيدهاي مونو-,دي - يا تري كلرواستيك , ام 364,000 152,430,436 Rls. 86,855 $
148 1380 هند 120740 -تخم كنجد 424,860 151,101,336 Rls. 86,098 $
149 1380 هند 845140 -ماشين هاي شستن ,سفيدكردن يارنگ كردن ,كه درجاي 13,032 149,331,924 Rls. 85,090 $
150 1380 هند 392059 --صفحه ,ورق ,,,,ازسايرپليمرهاي آكريليك ,مس 50,760 148,333,839 Rls. 84,521 $
151 1380 هند 293229 -- لاكتون ها, كه در جاي ديگري مذكور نباشند 7,200 148,002,953 Rls. 84,332 $
152 1380 هند 292221 --اسيدهاي آمينوهيدروكسي نفتالن سولفونيك 34,400 144,809,204 Rls. 82,512 $
153 1380 هند 848240 -رولربيرينگ سوزني , 9,904 144,083,877 Rls. 82,099 $
154 1380 هند 701200 حباب شيشه اي براي فلاسك يابراي سايرظروف عايق , 22,698 143,792,420 Rls. 81,933 $
155 1380 هند 401699 -- ساير اشياء ازكائوچوي ولكانيزه , كه درج 3,108 143,738,433 Rls. 81,903 $
156 1380 هند 284700 پراكسيد هيدروژن ( آب اكسيژنه ) 251,325 142,837,250 Rls. 81,389 $
157 1380 هند 844590 -ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي 10,288 141,605,014 Rls. 80,686 $
158 1380 هند 901831 -- سرنگ بايابدون سوزن مورد استفاده درعل 9,589 139,729,000 Rls. 79,618 $
159 1380 هند 151620 -چربي ها و روغن هاي نباتي و اجزاء آنها, هي 81,000 139,706,349 Rls. 79,605 $
160 1380 هند 381210 فر آورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكان 22,000 138,697,009 Rls. 79,029 $
161 1380 هند 250300 گوگردازهرنو ع به استثناي گل گوگرد(گوگردتصعيدش 51,000 136,833,030 Rls. 77,968 $
162 1380 هند 681230 -طناب وريسمان ازپنبه نسوزيامخلوطهاي پنبه نسو 25,260 135,925,576 Rls. 77,450 $
163 1380 هند 320650 - محصولات غير آلي از انواعي كه بعنوان نور 10,464 132,006,303 Rls. 75,217 $
164 1380 هند 851190 - اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن كر 20,577 131,166,527 Rls. 74,739 $
165 1380 هند 401199 --تايربادي نوازكائوچوكه درجاي ديگرمذكورنباش 42,340 130,687,792 Rls. 74,466 $
166 1380 هند 853529 -- قطع كننده خودكار براي ولتاژ بيشتر از 5 1,700 130,479,293 Rls. 74,347 $
167 1380 هند 282759 --برمورهاغيرازبرمورهاي سديم ياپتاسيم 20,700 128,983,648 Rls. 73,495 $
168 1380 هند 731414 --تورباف ازفولادزنگ نزن (باستثناءنوارهاي بي 7,152 127,979,645 Rls. 72,924 $
169 1380 هند 851511 - هويه ها و طپانچه هاي لحيم كاري 362 126,596,000 Rls. 72,135 $
170 1380 هند 843920 -ماشين آلات ودستگاههابراي ساختن كاغذيامقوا 6,900 124,052,370 Rls. 70,685 $
171 1380 هند 292149 --مونو آمين هاي بودارومشتقات آنها,غيرمذكورد 4,800 123,556,834 Rls. 70,403 $
172 1380 هند 731822 --واشرها,كه درجاي ديگرگفته نشده , 40,500 123,211,791 Rls. 70,206 $
173 1380 هند 690390 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده , 13,468 123,086,757 Rls. 70,135 $
174 1380 هند 721050 - آهن يافولادنوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكار 150,000 122,109,720 Rls. 69,578 $
175 1380 هند 847990 -اجزاءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص ,كه درج 2,285 121,761,742 Rls. 69,380 $
176 1380 هند 848071 --قالب ازنو ع تزريقي يافشاري براي كائوچوياموا 19,217 119,403,155 Rls. 68,036 $
177 1380 هند 300220 - واكسن ها براي پزشكي انساني 490 119,294,900 Rls. 67,974 $
178 1380 هند 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصا 2,695 118,186,890 Rls. 67,342 $
179 1380 هند 370210 - فيلم عكاسي بصورت رول ,براي اشعه ايكس 1,565 117,625,778 Rls. 67,023 $
180 1380 هند 320412 موادرنگي اسيدي ,حتي متاليزه وفر آورده هاي براسا 14,300 117,253,981 Rls. 66,811 $
181 1380 هند 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچ 34,200 117,126,659 Rls. 66,739 $
182 1380 هند 382100 محيطهاي كشت آماده براي تكثير موجودات زن 1,322 117,111,335 Rls. 66,731 $
183 1380 هند 820750 -ابزارهاي تعويضي براي سوراخ كردن ,غيراز آنهائي 121 117,089,270 Rls. 66,717 $
184 1380 هند 470200 خمير چوب شيميائي از درجه حل شونده 69,000 116,343,487 Rls. 66,292 $
185 1380 هند 681290 -اشياءازپنبه نسوز,ازمخلوطهاي پنبه نسوز,كه در 37,000 115,613,410 Rls. 65,876 $
186 1380 هند 730650 -لوله ,جو داده شده ,مدور,ازسايرفولادهاي ممزو 7,830 113,649,345 Rls. 64,757 $
187 1380 هند 340219 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون )كه د 55,600 112,264,659 Rls. 63,969 $
188 1380 هند 851440 - ادوات گرمازاي القائي يا دي الكتريك صن 1,349 110,943,863 Rls. 63,216 $
189 1380 هند 282720 -كلروركلسيم 17,000 110,824,730 Rls. 63,148 $
190 1380 هند 380991 --موادتكميل ,حاملين رنگ بعنوان تسريع كننده 40,000 109,616,066 Rls. 62,460 $
191 1380 هند 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي هم 3,671 108,643,077 Rls. 61,905 $
192 1380 هند 846880 -ماشين آلات ودستگاههاي لحيم كاري ,زردجوشكاري ي 333 108,368,125 Rls. 61,748 $
193 1380 هند 847439 --ماشين هاي مخلوطكردن ياورزدادن خاك ,سنگ ,سن 6,195 107,261,732 Rls. 61,118 $
194 1380 هند 380290 - موادمعدني طبيعي اكتيف شده ,زغال هاودوده ه 126,000 107,247,505 Rls. 61,110 $
195 1380 هند 847759 --ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشكل دادن ك 7,945 106,871,938 Rls. 60,896 $
196 1380 هند 741011 --ورق ونوارهاي نازك ,بدون تكيه گاه ,ازمس ,,,ت 19,459 106,579,401 Rls. 60,729 $
197 1380 هند 848390 -اجزاءوقطعات بازوهاي انتقال نيرو,دسته محور, 74,637 106,575,558 Rls. 60,727 $
198 1380 هند 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگ 1,239 104,567,063 Rls. 59,582 $
199 1380 هند 560500 نخ هاي نسجي جورشده بافلز,متشكل ازنخهاي نسجي يان 7,497 104,473,741 Rls. 59,529 $
200 1380 هند 841939 --خشك كننده هاي غيرخانگي ,كه درجاي ديگرمذكوري 3,251 103,240,844 Rls. 58,826 $
201 1380 هند 731210 -مفتول بهم تابيده ,كابل از آهن ياازفولاد,عايق نش 40,788 102,891,687 Rls. 58,627 $
202 1380 هند 400930 - لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده , 23,438 102,449,532 Rls. 58,375 $
203 1380 هند 291469 --كينون ها (باستثناي آنتراكينون ) 40 101,960,863 Rls. 58,097 $
204 1380 هند 400920 - لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده , 18,214 101,174,554 Rls. 57,649 $
205 1380 هند 392093 --صفحه ها,ورق ها,,,,از آمينورزين ها,مسحكم نشد 37,024 101,084,895 Rls. 57,598 $
206 1380 هند 721129 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده ,باپهناي كمترا 97,795 100,801,761 Rls. 57,437 $
207 1380 هند 390110 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي )كمتر از 4 56,800 100,484,991 Rls. 57,256 $
208 1380 هند 480640 -كاغذشيشه نماوسايركاغذهاي براق شده شفاف يان 38,762 99,804,135 Rls. 56,869 $
209 1380 هند 850720 - انباره برقي با سرب - اسيد (غير ازنو ع م 18,800 99,534,000 Rls. 56,715 $
210 1380 هند 848420 -كاسه نمدهاي مكانيكي , 1,948 99,409,065 Rls. 56,644 $
211 1380 هند 290611 -- منتول lohtneM() 3,200 99,066,859 Rls. 56,448 $
212 1380 هند 681260 -كاغذ,مقواي كلفت ونمدازپنبه نسوزيامخلوطهاي 41,353 98,531,166 Rls. 56,143 $
213 1380 هند 481390 -كاغذسيگاركه درجاي ديگرگفته نشده ومشمول شماره 32,507 98,120,231 Rls. 55,909 $
214 1380 هند 680422 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسايرموادسائيده فشرده ش 12,712 97,734,784 Rls. 55,689 $
215 1380 هند 290949 -- ساير اتر-الكل هاي غيرحلقوي و مشتقات ه 30,800 95,614,871 Rls. 54,481 $
216 1380 هند 681220 -نخ ازپنبه نسوزيامخلوطهاي پنبه نسوز, 41,348 95,462,887 Rls. 54,395 $
217 1380 هند 293340 --تركيبات داراي سيستم حلقه كينولين ياايزوكين 2,200 95,441,918 Rls. 54,383 $
218 1380 هند 281810 -كوروندوم مصنوعي ,اعم ازاينكه ازنظرشيميائي مش 105,000 95,285,187 Rls. 54,294 $
219 1380 هند 842290 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول شما 1,046 94,962,053 Rls. 54,109 $
220 1380 هند 292800 مشتقات آلي هيد آزين يا هيدروكسي آمين 350 93,065,310 Rls. 53,029 $
221 1380 هند 731519 اجزاءوقطعات زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده از آ 22,187 92,445,299 Rls. 52,675 $
222 1380 هند 870829 --قطعات ومتفرعات بدنه (همچنين اتاق راننده )غ 13,338 90,840,193 Rls. 51,761 $
223 1380 هند 080300 موز, همچنين موز سبز, تازه يا خشك كرده 138,850 89,986,550 Rls. 51,273 $
224 1380 هند 401390 - لاستيك توئي ازكائوچو كه درجاي ديگر مذك 34,490 89,628,583 Rls. 51,069 $
225 1380 هند 381400 حلال هاورقيق كننده هاي آلي مركب وتينرغيرمذكوروم 49,200 88,898,156 Rls. 50,654 $
226 1380 هند 902620 - آلات و دستگاههابراي سنج ياكنترل فشار 1,664 87,660,009 Rls. 49,948 $
227 1380 هند 721391 --ميله هاي آهني يافولادي گرم نوردشده ,بصورت طوم 119,724 85,800,000 Rls. 48,889 $
228 1380 هند 820559 --ابزارهاي دستي ,كه درجاي ديگرگفته نشده است (ا 21,720 85,094,075 Rls. 48,487 $
229 1380 هند 841630 -سوخت رسانهاي مكانيكي وشبكه هاي مكانيكي آنها, 3,454 84,540,658 Rls. 48,171 $
230 1380 هند 401019 -- تسمه نقاله ,,, ازكائوچوي ولكانيزه كه 10,901 83,996,705 Rls. 47,861 $
231 1380 هند 731815 پيچ هاوپيچ هاي مهره خوراز آهن ياازفولاد,كه درجاي 76,345 83,934,847 Rls. 47,826 $
232 1380 هند 960820 -قلم وقلمهاي علامتگذاري بانوك نمدي وياسايرنوك 18,725 83,402,365 Rls. 47,523 $
233 1380 هند 740921 --صفحه ,ورق ونوارازبرنج ,بصورت طومار,به ضخام 20,283 82,920,000 Rls. 47,248 $
234 1380 هند 901820 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اشعه ماو 599 82,472,658 Rls. 46,993 $
235 1380 هند 390720 - ساير پلي اترها, كه درجاي ديگر مذكور نب 33,600 82,070,000 Rls. 46,764 $
236 1380 هند 611710 -شال ,اشارپ ,دستمال گردن ,چادروروسري ,مقنعه , 2,317 80,817,513 Rls. 46,049 $
237 1380 هند 292211 --مونواتانول آمين و املاح آن 25,000 80,772,401 Rls. 46,024 $
238 1380 هند 681190 -اشياءازسيمان -پنبه نسوز,ازسيمان -الياف سلو 14,401 80,328,896 Rls. 45,771 $
239 1380 هند 730431 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدور 25,336 79,856,853 Rls. 45,502 $
240 1380 هند 270210 -لينييت ,بهم فشرده نشده 75,000 78,263,808 Rls. 44,595 $
241 1380 هند 401120 - تايربادي نوازكائوچو براي اتوبوس و باري 37,300 78,160,491 Rls. 44,536 $
242 1380 هند 854790 -قطعات اتصال عايق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ب 3,750 77,517,091 Rls. 44,169 $
243 1380 هند 090411 --فلفل خشك كرده (باستثناي خرد كرده يا 15,000 77,284,284 Rls. 44,037 $
244 1380 هند 391290 -سلولزومشتقات شيميائي آن ,غيرمذكورومشمول در 19,050 77,029,369 Rls. 43,891 $
245 1380 هند 871495 -- زين , براي چرخهاي پائي 67,980 76,974,923 Rls. 43,861 $
246 1380 هند 847920 -ماشين آلات ودستگاههابراي استخراج ياتهيه چ 4,500 76,225,755 Rls. 43,433 $
247 1380 هند 850590 -ساير آهن رباي الكتريكي يا آهن رباي دائمي و 1,290 76,215,258 Rls. 43,427 $
248 1380 هند 740822 --مفتول ازمس نيكل يانيكل نقره , 11,984 76,155,591 Rls. 43,393 $
249 1380 هند 730620 -لوله براي جداره سازي ولوله گذاري براي حفاري نفت 36,000 75,405,181 Rls. 42,966 $
250 1380 هند 841899 --اجزاءوقطعات يخچال ها,فريزرها,,,تلمبه هاي 8,192 73,982,000 Rls. 42,155 $
251 1380 هند 721123 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده ,باپهناي كمترا 59,692 73,906,310 Rls. 42,112 $
252 1380 هند 550810 -نخ دوخت ازالياف سنتتيك غيريكسره , 3,052 72,553,535 Rls. 41,341 $
253 1380 هند 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي د 3,055 72,190,588 Rls. 41,133 $
254 1380 هند 901811 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري الكتروكا 570 71,863,000 Rls. 40,948 $
255 1380 هند 290329 --مشتقات كلره اشبا ع نشده هيدروكربورهاي 25,000 70,539,703 Rls. 40,193 $
256 1380 هند 380610 -كولوفان ها و اسيدهاي رزيني 54,000 69,270,435 Rls. 39,470 $
257 1380 هند 391239 -- ساير اترهاي سلولز كه در جاي ديگر گفته 18,000 69,261,000 Rls. 39,465 $
258 1380 هند 391231 -- كربوكسي متيل سلولز و املاح آن ,به اشكال 18,000 69,238,000 Rls. 39,452 $
259 1380 هند 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقلي 30,000 69,029,526 Rls. 39,333 $
260 1380 هند 731819 --اشياءحديده شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آه 24,837 69,010,196 Rls. 39,321 $
261 1380 هند 401022 -- تسمه انتقال نيرو,بدون انتها,بامقطعxذوزن 92,337 67,655,552 Rls. 38,550 $
262 1380 هند 550410 -الياف مصنوعي غيريكسره ,ازويسكوزريون ,حلاجي ن 23,599 67,561,455 Rls. 38,497 $
263 1380 هند 284130 -دي كرمات سديم 40,000 67,503,555 Rls. 38,464 $
264 1380 هند 382370 - الكل هاي چرب صنعتي 31,728 67,350,546 Rls. 38,376 $
265 1380 هند 550959 --نخ ,باكمتراز85%الياف غيريكسره ,پلي استر,غ 9,232 66,693,260 Rls. 38,002 $
266 1380 هند 680430 -سنگ براي تيزكردن ياصيقلي كردن بادست , 8,949 66,578,403 Rls. 37,936 $
267 1380 هند 130110 -گم لاك 8,668 66,276,204 Rls. 37,764 $
268 1380 هند 960329 --فرچه ري تراشي ,بروس مو,بروس ناخن ,بروس م 8,400 64,655,888 Rls. 36,841 $
269 1380 هند 844831 --نوارخاردارماشين كاردينگ 4,283 64,041,158 Rls. 36,490 $
270 1380 هند 900659 --ساير دوربين هاي عكاسي غيرمذكور(غيرازدور 1,466 63,280,509 Rls. 36,057 $
271 1380 هند 391390 -پليمرهاي طبيعي تغييريافته وپليمرهاي طبيعي غي 9,600 63,104,540 Rls. 35,957 $
272 1380 هند 731816 --مهره ار آهن ياازفولاد, 25,634 62,671,429 Rls. 35,710 $
273 1380 هند 681410 -صفحه ,ورق ونوارازميكاي فشرده يادوباره ساخته ش 2,371 61,789,386 Rls. 35,208 $
274 1380 هند 591110 -پارچه هاي نسجي ,,,,اندودشده ياقشرزده ,پوشاند 2,500 61,735,895 Rls. 35,177 $
275 1380 هند 380210 -ذغال هاي اكتيف شده 25,991 61,087,516 Rls. 34,807 $
276 1380 هند 392630 - يراق آلات براي مبل , بدنه وسائط نقليه ي 15,917 60,661,765 Rls. 34,565 $
277 1380 هند 400219 --كائوچوي استيرن -بوتادين ;كائوچوي استيرن -بو 16,325 60,465,921 Rls. 34,454 $
278 1380 هند 940540 -سايرچراغهاووسايل روشنائي برق 6,788 60,464,010 Rls. 34,452 $
279 1380 هند 392071 --صفحه ,ورق ,,,,ازسلولزاحياءشده مستحكم ومطبق 11,915 59,527,744 Rls. 33,918 $
280 1380 هند 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارو 4,083 59,390,872 Rls. 33,841 $
281 1380 هند 282619 --فلوئورورهائي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 22,700 59,384,878 Rls. 33,837 $
282 1380 هند 401191 -- تاير بادي نو ازكائوچو باملاج به شكل اس 26,019 59,210,095 Rls. 33,738 $
283 1380 هند 841392 --اجزاءوقطعات بالابرهاي آبگونها 724 59,020,261 Rls. 33,630 $
284 1380 هند 844340 -ماشين آلات ودستگاههاي چاپ گراوور 5,000 58,777,144 Rls. 33,491 $
285 1380 هند 851829 -- سايربلندگو,تعبيه نشده در محفظه 9,318 58,716,769 Rls. 33,457 $
286 1380 هند 790111 --روي ,غيرممزوج ,باخلوص 99/99%يابيشتر, 9,600 58,424,019 Rls. 33,290 $
287 1380 هند 290369 -- مشتقات هالوژنه هيدروكربورهاي بودارci 22,400 57,469,216 Rls. 32,746 $
288 1380 هند 722860 -ميله هاازفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده , 33,915 57,413,811 Rls. 32,714 $
289 1380 هند 842489 -وسايل مكانيكي پراكندن ,ياپاشيدن بصورت ذرات 357 57,211,000 Rls. 32,598 $
290 1380 هند 847790 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن ر 1,121 55,408,574 Rls. 31,571 $
291 1380 هند 480620 - كاغذ غيرقابل نفوذ درمقابل چربي به شكل 24,976 55,260,654 Rls. 31,488 $
292 1380 هند 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره 1,340 54,842,058 Rls. 31,249 $
293 1380 هند 846694 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول 64 54,790,282 Rls. 31,220 $
294 1380 هند 843139 --قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيراز آس 11,684 54,770,043 Rls. 31,208 $
295 1380 هند 401310 -لاستيك تويي ازكائوچو,ازنو ع موردمصرف دراتوم 26,909 54,686,706 Rls. 31,161 $
296 1380 هند 401110 -تايربادي نو ازكائوچوبراي اتومبيل سواري (ه 18,350 54,354,149 Rls. 30,971 $
297 1380 هند 846039 --ماشين هاي تيزكردن (ابزارسنگ زني ياابزاربر 4,500 54,333,403 Rls. 30,959 $
298 1380 هند 291890 -اسيدهاي كربوكسيليك باعامل اكسيژنه , وغيره , 500 54,058,810 Rls. 30,803 $
299 1380 هند 440320 - چوب خام يا چهارترا ,از تيره كاج 20,457 53,475,287 Rls. 30,470 $
300 1380 هند 291422 --سيكلوهگزانون و متيل سيكلو هگزانون ها 24,200 53,369,290 Rls. 30,410 $
مجموع کل
22,859,928,449 ريال
مجموع کل
13,025,585 دلار