آمار کل " واردات از" کشور "لهستان" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 لهستان 721632 -پروفيل بامقطعIاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,ب 184,868,361 85,314,019,731 Rls. 48,611,976 $
2 1380 لهستان 293371 -- 6- هگزان لاكتام (اپسيلون - كاپرولاكتام ) 1,696,000 4,404,851,443 Rls. 2,509,887 $
3 1380 لهستان 841940 -مجموعه ماشين آلات stnalP()تقطيرياتصفيه gniy 92,132 3,130,161,132 Rls. 1,783,568 $
4 1380 لهستان 854511 --الكترودهاي زغالي براي كوره ها 1,102,526 3,001,160,864 Rls. 1,710,064 $
5 1380 لهستان 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي 15,340 2,932,488,234 Rls. 1,670,933 $
6 1380 لهستان 880230 -هواپيماوسايروسائط نقليه هوائي ,غيرمذكوذدر 24,304 2,032,680,744 Rls. 1,158,223 $
7 1380 لهستان 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سر 35,250 1,700,886,304 Rls. 969,166 $
8 1380 لهستان 721633 -پروفيل بامقطعHاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,ب 1,398,655 1,298,383,265 Rls. 739,820 $
9 1380 لهستان 902212 --دستگاههاي توموگرافي كامپيوتري 7,300 1,213,647,391 Rls. 691,537 $
10 1380 لهستان 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 74,400 1,120,689,390 Rls. 638,570 $
11 1380 لهستان 701110 -غلاف هاي شيشه اي باز(ازجمله حباب ولوله ),براي 563,209 954,383,326 Rls. 543,807 $
12 1380 لهستان 844900 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتكميل كردن نمديا 56,310 944,853,100 Rls. 538,378 $
13 1380 لهستان 846239 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي 172,140 901,990,799 Rls. 513,955 $
14 1380 لهستان 870894 --غربالك فرمان (رل ),لوله فرمان ,جعبه فرمان ب 24,380 871,128,533 Rls. 496,369 $
15 1380 لهستان 721631 -پروفيل بامقطعUاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,ب 1,683,540 609,933,672 Rls. 347,541 $
16 1380 لهستان 890399 -- وسايط نقليه آبي غيرمذكور,براي تفريح يا 4,805 565,299,010 Rls. 322,108 $
17 1380 لهستان 853610 - فيوز, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 20,700 538,349,811 Rls. 306,752 $
18 1380 لهستان 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغ 8,650 516,936,001 Rls. 294,550 $
19 1380 لهستان 860719 --محور,چرخ واجزاءوقطعات بوژي ,غيره لكوموتيو 68,800 498,589,548 Rls. 284,097 $
20 1380 لهستان 490600 نقشه هاورسم هاي مهندسي ,صنعتي ,تجارتي ,ياهمانن 1,284 474,766,147 Rls. 270,522 $
21 1380 لهستان 848220 -رولربيرينگ مخروطي ,هم چنين رولربيرينگ هاي ج 27,280 393,583,135 Rls. 224,264 $
22 1380 لهستان 844530 -ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن موادنسجي 176,676 385,165,193 Rls. 219,468 $
23 1380 لهستان 847730 -ماشين هاي قالب گيري دميدني براي كاكردن روي كائ 8,840 378,288,652 Rls. 215,549 $
24 1380 لهستان 844790 -ماشين هاي تهيه نخ گيپه ,تور,دانتل ,پارچه هاي گل 178,100 365,167,659 Rls. 208,072 $
25 1380 لهستان 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپ 529 364,574,167 Rls. 207,735 $
26 1380 لهستان 902230 - تيوبهاي اشعه ايكس 273 330,186,578 Rls. 188,141 $
27 1380 لهستان 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 16,800 286,547,586 Rls. 163,274 $
28 1380 لهستان 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائي 5,903 264,305,190 Rls. 150,601 $
29 1380 لهستان 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع ك 67,500 236,267,715 Rls. 134,625 $
30 1380 لهستان 680430 -سنگ براي تيزكردن ياصيقلي كردن بادست , 38,992 230,539,249 Rls. 131,361 $
31 1380 لهستان 690210 - آجر,بلوك ,جهارگو نسوز,,,بابي از50%اكس 197,780 214,250,327 Rls. 122,080 $
32 1380 لهستان 844540 -ماشين هاي نخ پيچي (ازجمله ماسوره پيچي )قرقره پي 43,537 171,416,947 Rls. 97,673 $
33 1380 لهستان 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگ 7,300 155,612,314 Rls. 88,668 $
34 1380 لهستان 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكث 5,993 148,306,057 Rls. 84,505 $
35 1380 لهستان 844833 --ميله eldnips()وپره ميله sreylf(eldnips ), 67,869 147,408,593 Rls. 83,994 $
36 1380 لهستان 850730 - انباره هاي برقي با نيكل - كادميوم 6,825 140,065,095 Rls. 79,809 $
37 1380 لهستان 880220 -هواپيماوسايروسايط نقليه هوائي ,كه غيرمذك 110 137,314,856 Rls. 78,242 $
38 1380 لهستان 853990 - اجزاء و قطعات لامپهاي رشته اي يا تخليه 14,752 135,794,928 Rls. 77,376 $
39 1380 لهستان 731815 پيچ هاوپيچ هاي مهره خوراز آهن ياازفولاد,كه درجاي 78,800 130,339,898 Rls. 74,268 $
40 1380 لهستان 853530 -كليدجداكننده مدارازمنبع تغذيه وسويچهاي قطع 6,951 121,632,481 Rls. 69,306 $
41 1380 لهستان 844513 --ماشين هاي كش ياخامه كني (senihcam-gnivor 51,336 120,006,702 Rls. 68,380 $
42 1380 لهستان 846599 --ماشين ابزار,غيرمذكوردرجاي ديگر,براي كاررو 190 114,987,039 Rls. 65,520 $
43 1380 لهستان 852452 -- نوار مغناطيسي ضبط شده براي صدا,و غيره 39 111,243,915 Rls. 63,387 $
44 1380 لهستان 844400 -ماشين هاي الكترودينگ ,كش ,,,,يابر موادن 18,000 109,818,299 Rls. 62,575 $
45 1380 لهستان 844590 -ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي 44,115 109,331,840 Rls. 62,297 $
46 1380 لهستان 844511 --ماشين هاي حلاجي senihcam(gnidraC ) 50,933 107,682,051 Rls. 61,357 $
47 1380 لهستان 400219 --كائوچوي استيرن -بوتادين ;كائوچوي استيرن -بو 43,500 107,025,775 Rls. 60,983 $
48 1380 لهستان 903210 - ترموستات 1,917 104,822,607 Rls. 59,728 $
49 1380 لهستان 853630 - دستگاههابراي حفاظت مدارهاي برقي , غير 1,427 94,846,029 Rls. 54,044 $
50 1380 لهستان 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف 2,760 93,054,628 Rls. 53,023 $
51 1380 لهستان 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگ 16,290 85,980,200 Rls. 48,991 $
52 1380 لهستان 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي د 5,216 83,727,000 Rls. 47,708 $
53 1380 لهستان 901420 - آلات ودستگاههاي ناوبري هوائي يا فضائي (غي 153 78,649,985 Rls. 44,815 $
54 1380 لهستان 480431 --كاغذ ومقواي كرافت سفيدنشده به شكل رول 48,609 78,169,669 Rls. 44,541 $
55 1380 لهستان 381210 فر آورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكان 15,000 73,124,598 Rls. 41,667 $
56 1380 لهستان 846140 -ماشين هاي ترا دادن ياسنگ زني ياپرداخت كردن 18,500 66,517,028 Rls. 37,901 $
57 1380 لهستان 880310 -ملنحهاوقسمت هاي گردنده واجزاءقطعات آنهابر 1,670 60,017,610 Rls. 34,198 $
58 1380 لهستان 480421 --كاغدكرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سف 49,973 58,553,970 Rls. 33,364 $
59 1380 لهستان 731029 --منبع,چليك ,بشكه (غيرازبراي گاز)از آهن يااز 3,818 55,993,706 Rls. 31,905 $
60 1380 لهستان 851519 -- ماشين ها ودستگاه هاي زردجوشكاري ynizarB 54 49,727,474 Rls. 28,335 $
61 1380 لهستان 853641 -- رله براي ولتاژ حداكثر 60 ولت 670 43,506,245 Rls. 24,790 $
62 1380 لهستان 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره 1,530 43,440,287 Rls. 24,752 $
63 1380 لهستان 844811 -دابي ,ژاكار;ماشين هاي تقليل دهنده كارت gnicud 2,000 35,102,906 Rls. 20,002 $
64 1380 لهستان 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي د 11,000 33,634,698 Rls. 19,165 $
65 1380 لهستان 841690 -اجزاءوقطعات مشعل هاي كوره براي سوخت مايع,جا 22 33,241,497 Rls. 18,941 $
66 1380 لهستان 844520 -ماشين هاي ريسندگي موادنسجي 9,300 30,088,122 Rls. 17,144 $
67 1380 لهستان 481129 --كاغذومقواي صمغزده (به استثناءخودچسب ) 1,391 29,446,035 Rls. 16,778 $
68 1380 لهستان 820740 -ابزارهاي تعويضي براي قلاويزكردن ياحديده كردن , 327 29,373,500 Rls. 16,737 $
69 1380 لهستان 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ول 153 28,118,172 Rls. 16,021 $
70 1380 لهستان 830990 -در,درپو ,سرپو (باستثناءطشتك ),,,ازفلز 1,460 27,497,350 Rls. 15,668 $
71 1380 لهستان 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارو 723 24,590,612 Rls. 14,012 $
72 1380 لهستان 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ ح 4,950 23,338,692 Rls. 13,298 $
73 1380 لهستان 844512 --ماشين هاي شانه زني senihcam(gnibmoC ) 10,394 21,975,928 Rls. 12,522 $
74 1380 لهستان 401130 - تايربادي نو ازكائوچو براي هواپيما 397 21,512,036 Rls. 12,258 $
75 1380 لهستان 845180 -ماشين هاي چلاندن , آهارزدن ,پرداخت كردن ,,,,,ن 9,000 21,362,981 Rls. 12,173 $
76 1380 لهستان 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعا 53 20,479,086 Rls. 11,669 $
77 1380 لهستان 320730 - جلاهاي مايع و فر آورده هاي همانند 5 17,264,128 Rls. 9,837 $
78 1380 لهستان 846880 -ماشين آلات ودستگاههاي لحيم كاري ,زردجوشكاري ي 280 14,780,390 Rls. 8,422 $
79 1380 لهستان 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي دي 292 14,253,954 Rls. 8,122 $
80 1380 لهستان 902290 -مولداشعه ايكس ,مولدفشارقوي اشعه ايكس ,وسا 16 13,776,048 Rls. 7,850 $
81 1380 لهستان 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت 1,650 11,560,666 Rls. 6,587 $
82 1380 لهستان 680422 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسايرموادسائيده فشرده ش 24 9,910,000 Rls. 5,647 $
83 1380 لهستان 854690 قره هاي عايق برق (غيراز انوا ع شيشه و سرام 540 8,991,142 Rls. 5,123 $
84 1380 لهستان 903289 -- آلات ودستگاههابراي تنظيم ياكنترل خودكاركه د 35 7,253,202 Rls. 4,133 $
85 1380 لهستان 848291 --گلوله ,سوزن وغلتك , 39 5,731,470 Rls. 3,266 $
86 1380 لهستان 690390 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده , 880 5,647,870 Rls. 3,218 $
87 1380 لهستان 901849 -- آلات ودستگاههاي مورداستفاده درعلوم دندا 15 4,824,198 Rls. 2,749 $
88 1380 لهستان 860900 كانتينرها(ازجمله كانتينرهاترابري سيالات )مخ 3,500 3,796,576 Rls. 2,163 $
89 1380 لهستان 850161 -- ژنراتورها باجريان متناوب ( آلترناتوره 8 3,008,977 Rls. 1,715 $
90 1380 لهستان 722220 -ميله هاازفولادزنگ نزن ,سردشكل داده شده ياسردت 543 2,462,000 Rls. 1,403 $
91 1380 لهستان 880390 -اجزاءوقطعات وسايل نقليه هوايي (باستثناءهوا 94 1,016,316 Rls. 579 $
مجموع کل
120,116,230,273 ريال
مجموع کل
68,442,297 دلار