آمار کل " واردات از" کشور "فرانسه" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 فرانسه 870600 شاسي هاي موتوردار براي وسايط نقليه موتوري 48,487,965 536,099,792,599 Rls. 305,469,975 $
2 1380 فرانسه 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وس 9,392,433 136,639,626,717 Rls. 77,857,331 $
3 1380 فرانسه 100110 -گندم سخت 487,476,450 112,752,503,807 Rls. 64,246,441 $
4 1380 فرانسه 841182 --توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنب 1,922,148 105,201,997,185 Rls. 59,944,149 $
5 1380 فرانسه 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپ 58,911 41,162,098,883 Rls. 23,454,187 $
6 1380 فرانسه 730210 -خطوط راه آهن از آهن ياازفولاد,ريل 39,993,470 29,527,265,896 Rls. 16,824,653 $
7 1380 فرانسه 020230 -گوشت حيوانات از نو ع گاو, بي استخوان , 7,159,343 28,319,486,860 Rls. 16,136,461 $
8 1380 فرانسه 300331 -- داروهاي انسولين , آماده نشده براي خرده 2,383 22,343,655,980 Rls. 12,731,428 $
9 1380 فرانسه 720851 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپه 35,222,768 21,992,950,439 Rls. 12,531,596 $
10 1380 فرانسه 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه 482,191 21,179,593,805 Rls. 12,068,144 $
11 1380 فرانسه 845970 -ماشين هاي حديده كردن ياقلاويزكردن براي فلزات , 3,280,588 21,146,496,767 Rls. 12,049,287 $
12 1380 فرانسه 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده 37,813 16,580,506,973 Rls. 9,447,582 $
13 1380 فرانسه 380830 - علف ك ها,كندكننده ها يا بازدارنده هاي جو 585,390 15,519,376,159 Rls. 8,842,949 $
14 1380 فرانسه 381129 --افزودنيهابراي روغن هاي روان كننده داراي م 5,567,019 14,888,943,031 Rls. 8,483,728 $
15 1380 فرانسه 852610 - دستگاههاي رادار 1,381 13,907,318,150 Rls. 7,924,639 $
16 1380 فرانسه 300310 -داروهاي پني سيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپ 27,729 13,469,126,133 Rls. 7,674,716 $
17 1380 فرانسه 841581 --ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع مجهزبه دستگا 451,996 12,541,749,379 Rls. 7,146,297 $
18 1380 فرانسه 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 310,650 12,454,346,052 Rls. 7,096,492 $
19 1380 فرانسه 847410 -ماشين هاي جوركردن ,غربال كردن ,جداكردن يانشست 777,880 12,164,578,588 Rls. 6,931,383 $
20 1380 فرانسه 844400 -ماشين هاي الكترودينگ ,كش ,,,,يابر موادن 544,298 11,219,607,007 Rls. 6,392,939 $
21 1380 فرانسه 852520 دستگاه فرستنده راديو تلويزيوني توام شده 41,745 11,174,931,874 Rls. 6,367,487 $
22 1380 فرانسه 870530 - وسايط نقليه آت نشاني 89,200 11,098,868,508 Rls. 6,324,142 $
23 1380 فرانسه 870850 محورهاي محرك باديفرانسيل مجهزبه سايراجزاي تش 1,272,076 10,801,797,046 Rls. 6,154,869 $
24 1380 فرانسه 040210 ير و خامه شيركه ميزان مواد چرب آن مساوي يك 2,251,800 10,658,646,828 Rls. 6,073,303 $
25 1380 فرانسه 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي 57,084 10,492,547,641 Rls. 5,978,657 $
26 1380 فرانسه 391740 - لوازم وملحقات لوله و شيلنگ از مواد پ 511,194 9,977,917,814 Rls. 5,685,421 $
27 1380 فرانسه 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتر 949,767 9,672,627,659 Rls. 5,511,471 $
28 1380 فرانسه 840820 -موتورهاي پيستوني درونسوزتراكمي -احتراقي برا 541,760 9,527,949,080 Rls. 5,429,032 $
29 1380 فرانسه 870790 -بدنه (اتاق راننده ),براي وسايط نقليه موتور 490,993 8,935,644,707 Rls. 5,091,536 $
30 1380 فرانسه 380810 - حشره ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 474,729 8,464,733,287 Rls. 4,823,209 $
31 1380 فرانسه 901813 -- دستگاههاي تصويري رزنانس و مغناطيس IR 70,601 8,082,409,630 Rls. 4,605,363 $
32 1380 فرانسه 870829 --قطعات ومتفرعات بدنه (همچنين اتاق راننده )غ 566,603 8,011,382,671 Rls. 4,564,889 $
33 1380 فرانسه 853590 -سايردستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي 122,510 7,725,587,107 Rls. 4,402,043 $
34 1380 فرانسه 854690 قره هاي عايق برق (غيراز انوا ع شيشه و سرام 346,999 7,649,122,401 Rls. 4,358,474 $
35 1380 فرانسه 841199 --اجزاءوقطعات توربين هاي گازي (غيرازاجزاءوق 32,120 7,548,695,884 Rls. 4,301,251 $
36 1380 فرانسه 381190 -سايرافزودنيهاغيراز آنهائي كه براي روان كردن ر 1,988,104 7,227,240,621 Rls. 4,118,086 $
37 1380 فرانسه 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير 3,789,704 6,913,001,618 Rls. 3,939,032 $
38 1380 فرانسه 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادق 79,165 6,664,975,964 Rls. 3,797,708 $
39 1380 فرانسه 170111 --شكر تصفيه نشده از نيشكر, به حالت جامد 14,000,000 6,664,848,372 Rls. 3,797,634 $
40 1380 فرانسه 721012 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm 4,801,863 6,362,175,645 Rls. 3,625,172 $
41 1380 فرانسه 840710 -موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي برا 3,810 6,351,448,798 Rls. 3,619,059 $
42 1380 فرانسه 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 20,640 6,342,782,186 Rls. 3,614,122 $
43 1380 فرانسه 480252 --كاغذومقوا(بدون الياف مكانيكي )به وزن هرمت 5,365,069 6,251,672,635 Rls. 3,562,206 $
44 1380 فرانسه 845691 -ماشين هاي ابزاربراي ايجادطرح بطريق خشك (gnih 141,590 6,224,988,255 Rls. 3,547,002 $
45 1380 فرانسه 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آما 66,290 6,219,993,669 Rls. 3,544,159 $
46 1380 فرانسه 847050 -ماشين هاي صندوق ثبات 15,694 6,203,560,302 Rls. 3,534,791 $
47 1380 فرانسه 381512 -- كاتاليزورهاي تقويت شده بافلز گرانبها 40,600 5,894,584,156 Rls. 3,358,737 $
48 1380 فرانسه 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 621,750 5,804,321,432 Rls. 3,307,305 $
49 1380 فرانسه 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنو 114,497 5,623,995,748 Rls. 3,204,559 $
50 1380 فرانسه 854511 --الكترودهاي زغالي براي كوره ها 1,072,268 5,371,552,422 Rls. 3,060,714 $
51 1380 فرانسه 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ ح 113,696 5,296,252,033 Rls. 3,017,809 $
52 1380 فرانسه 854610 - مقره هاي عايق برق از شيشه 1,224,293 5,224,083,267 Rls. 2,976,686 $
53 1380 فرانسه 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 23,515 5,102,489,968 Rls. 2,907,404 $
54 1380 فرانسه 690912 --اشياءسراميكي براي مصرف ,,, آزمايشگاهي دارا 396,890 5,099,548,095 Rls. 2,905,725 $
55 1380 فرانسه 720211 --فرومنگنز,داراي بي از2%وزني كربن , 5,000,000 4,928,697,553 Rls. 2,808,374 $
56 1380 فرانسه 380890 -ضدجوندگان ومحصولات مشابه عرضه شده بصورت 275,710 4,755,725,412 Rls. 2,709,815 $
57 1380 فرانسه 847480 -سايرماشين آلات ودستگاههابراي خاك ,سنگ ,سنگ 100,126 4,564,510,080 Rls. 2,600,860 $
58 1380 فرانسه 252330 -سيمان آلومينو 3,484,800 4,505,960,199 Rls. 2,567,498 $
59 1380 فرانسه 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل ل 434,687 4,462,944,456 Rls. 2,542,988 $
60 1380 فرانسه 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي 73,319 4,300,621,961 Rls. 2,450,497 $
61 1380 فرانسه 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي هم 15,421 4,292,755,033 Rls. 2,446,018 $
62 1380 فرانسه 853630 - دستگاههابراي حفاظت مدارهاي برقي , غير 49,462 4,208,044,136 Rls. 2,397,745 $
63 1380 فرانسه 870894 --غربالك فرمان (رل ),لوله فرمان ,جعبه فرمان ب 276,876 4,202,458,410 Rls. 2,394,564 $
64 1380 فرانسه 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جري 28,833 4,037,395,545 Rls. 2,300,511 $
65 1380 فرانسه 854081 --لامپ ها و لوله ها و والوهاي گيرنده يا تق 4,813 3,999,882,592 Rls. 2,279,135 $
66 1380 فرانسه 830710 -لوله هاي قابل انحناءاز آهن يافولاد, 323,385 3,999,627,030 Rls. 2,278,990 $
67 1380 فرانسه 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكث 72,816 3,996,993,746 Rls. 2,277,489 $
68 1380 فرانسه 722790 -ميله ها,گرم نوردشده ,بصورت طومار,ازفولادممز 340,358 3,996,002,288 Rls. 2,276,925 $
69 1380 فرانسه 700800 شيشه هاي عايق چندجداره , 463,588 3,958,192,634 Rls. 2,255,380 $
70 1380 فرانسه 940120 -نشيمنهاازانواعي كه براي وسايط نقليه موتوري ز 244,395 3,926,014,451 Rls. 2,237,046 $
71 1380 فرانسه 470421 خميرچوب شيميائي آماده شده سولفيت ,غيرازخميرها 2,638,261 3,906,580,706 Rls. 2,225,973 $
72 1380 فرانسه 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي 19,428 3,826,585,771 Rls. 2,180,390 $
73 1380 فرانسه 370320 - كاغذ,مقواوموادنسجي عكاسي ,حساس شده ,عكس 237,655 3,730,251,377 Rls. 2,125,499 $
74 1380 فرانسه 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر 10,542 3,687,765,384 Rls. 2,101,291 $
75 1380 فرانسه 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , 41,740 3,666,259,829 Rls. 2,089,038 $
76 1380 فرانسه 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغ 16,500 3,614,068,804 Rls. 2,059,300 $
77 1380 فرانسه 854290 -اجزاءوقطعات مدارهاي مجتمع الكترونيكي و 1,620 3,596,930,126 Rls. 2,049,533 $
78 1380 فرانسه 851511 - هويه ها و طپانچه هاي لحيم كاري 24,273 3,554,117,832 Rls. 2,025,138 $
79 1380 فرانسه 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائي 113,217 3,442,384,024 Rls. 1,961,475 $
80 1380 فرانسه 293910 - آلكالوئيدهاي ترياك و مشتقات آنها; ام 200 3,423,641,928 Rls. 1,950,793 $
81 1380 فرانسه 854011 -- لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون بااشعه كاتدي 373,320 3,385,116,000 Rls. 1,928,841 $
82 1380 فرانسه 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي دي 94,546 3,356,050,517 Rls. 1,912,279 $
83 1380 فرانسه 901850 - آلات ووسايل امتحان ,تشخيص بيماري و جرا 4,827 3,316,533,693 Rls. 1,889,765 $
84 1380 فرانسه 300410 داروهاي حاوي پنيسيلين يامشتقات آن باساختاراسي 16,519 3,267,622,593 Rls. 1,861,894 $
85 1380 فرانسه 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 26,347 3,212,609,644 Rls. 1,830,544 $
86 1380 فرانسه 902212 --دستگاههاي توموگرافي كامپيوتري 12,900 3,097,786,163 Rls. 1,765,120 $
87 1380 فرانسه 120911 --تخم چغندرقند, براي كشت 63,216 3,064,646,801 Rls. 1,746,237 $
88 1380 فرانسه 847190 سايرماشين قرائت مغناطيسي يااپتيكي ,ماشين انتق 1,934 3,011,518,247 Rls. 1,715,964 $
89 1380 فرانسه 320890 - رنگها و ورني ها, در محيطي غير آبي كه در 464,912 2,879,270,372 Rls. 1,640,607 $
90 1380 فرانسه 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي د 31,214 2,845,275,019 Rls. 1,621,238 $
91 1380 فرانسه 721030 - آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm 1,672,979 2,715,500,595 Rls. 1,547,294 $
92 1380 فرانسه 870839 -- ترمزها و ترمزهاي خودكاروسايط نقليه مشم 170,799 2,640,113,544 Rls. 1,504,337 $
93 1380 فرانسه 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارو 14,168 2,625,004,902 Rls. 1,495,730 $
94 1380 فرانسه 293722 -- مشتقات هالوژنه هورمون هاي فوق كليوي 349 2,615,870,593 Rls. 1,490,524 $
95 1380 فرانسه 392099 --صفحه ,ورق ,,,,ازسايرموادپلاستيكي غيرمذكورد 110,351 2,606,112,782 Rls. 1,484,965 $
96 1380 فرانسه 390422 -- كلرور پلي وينيل مخلوط نرم شده , به اشك 519,488 2,526,166,213 Rls. 1,439,409 $
97 1380 فرانسه 300230 - واكسن ها براي دامپزشكي 50,035 2,505,552,035 Rls. 1,427,665 $
98 1380 فرانسه 830220 -غلتك وچرخ ازفلزمعمولي , 175,534 2,503,989,576 Rls. 1,426,775 $
99 1380 فرانسه 848390 -اجزاءوقطعات بازوهاي انتقال نيرو,دسته محور, 14,476 2,501,867,490 Rls. 1,425,568 $
100 1380 فرانسه 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي 6,945 2,479,323,343 Rls. 1,412,718 $
101 1380 فرانسه 854460 - هادي هاي برق ,كه در جاي ديگرمذكورنباشد, 354,448 2,426,822,770 Rls. 1,382,805 $
102 1380 فرانسه 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده بر 25,203 2,398,840,747 Rls. 1,366,861 $
103 1380 فرانسه 844351 -ماشين هاي چاپ بطريق پرتاب جوهرknI(tej-) 6,980 2,340,779,146 Rls. 1,333,777 $
104 1380 فرانسه 300339 --داروهاي سايرهورمونها, آماده نشده براي خ 138,090 2,294,506,450 Rls. 1,307,411 $
105 1380 فرانسه 281820 -اكسيد آلومينيم ,غيرازكوروندوم مصنوعي 1,943,554 2,259,335,147 Rls. 1,287,370 $
106 1380 فرانسه 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 12,936 2,242,169,287 Rls. 1,277,589 $
107 1380 فرانسه 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره 71,498 2,220,494,254 Rls. 1,265,238 $
108 1380 فرانسه 722090 -محصولات نوردشده ازفولادزنگ نزن ,باپهناي كمتر 321,157 2,183,336,099 Rls. 1,244,066 $
109 1380 فرانسه 392620 - لباس و مضافات لباس (ازجمله دستك )ا 6,041 2,154,719,940 Rls. 1,227,761 $
110 1380 فرانسه 854212 --كارت هاي توام شده بامدارهاي مجتمع الكترون 2,936 2,113,803,347 Rls. 1,204,446 $
111 1380 فرانسه 901812 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري اسكن اول 8,979 2,097,804,940 Rls. 1,195,330 $
112 1380 فرانسه 392390 - اشياء براي بسته بندي كالا, كه در جاي ديگ 106,124 2,084,546,844 Rls. 1,187,778 $
113 1380 فرانسه 842119 --ماشينهاي گريزازمركز,كه درجاي ديگرمذكورنبا 23,649 2,070,926,373 Rls. 1,180,015 $
114 1380 فرانسه 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 80,789 2,066,909,549 Rls. 1,177,727 $
115 1380 فرانسه 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتا 17,349 2,020,947,155 Rls. 1,151,536 $
116 1380 فرانسه 730719 --لوله واتصالات لوله كشي حاصل ازريخته گري ,از آه 22,937 2,006,782,073 Rls. 1,143,466 $
117 1380 فرانسه 841710 -كوره هاوتنورهابراي گداختن ,ذوب كردن ,,,كلوخ 50,967 1,995,585,444 Rls. 1,137,086 $
118 1380 فرانسه 848590 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقداتصا 41,775 1,965,075,049 Rls. 1,119,702 $
119 1380 فرانسه 852190 -دستگاههاي ضبطياپخ ويدئو,بايابدون تيونرو 4,116 1,957,796,442 Rls. 1,115,553 $
120 1380 فرانسه 842240 -ماشين هاي بسته بندي يالفاف كالا,ماشين هاي لفاف 12,982 1,950,769,787 Rls. 1,111,549 $
121 1380 فرانسه 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 110,369 1,942,649,594 Rls. 1,106,923 $
122 1380 فرانسه 880320 - تجهيزات فرود آمدن و اجزاءو قطعات آنها 790 1,929,776,097 Rls. 1,099,587 $
123 1380 فرانسه 271000 نفت ,غيره (باستثناي خام ),فر آورده هاي مربوط ب 219,320 1,926,781,074 Rls. 1,097,881 $
124 1380 فرانسه 848210 -بلبرينگ , 46,325 1,912,930,642 Rls. 1,089,987 $
125 1380 فرانسه 841582 --ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع مجهزبه دستگا 34,315 1,910,970,375 Rls. 1,088,872 $
126 1380 فرانسه 293040 -متيونين 320,000 1,885,744,080 Rls. 1,074,498 $
127 1380 فرانسه 860719 --محور,چرخ واجزاءوقطعات بوژي ,غيره لكوموتيو 312,588 1,859,394,825 Rls. 1,059,484 $
128 1380 فرانسه 854129 --سايرترانزيستورها(غيرازترانزيستورهاي حس 1,384 1,844,752,488 Rls. 1,051,141 $
129 1380 فرانسه 730729 --لوله واتصالات لوله كشي ازفولادزنگ نزن كه درجا 212,658 1,808,484,503 Rls. 1,030,475 $
130 1380 فرانسه 730421 -لوله حفاري بدون درزازنوعي كه براي استخراج نفت 156,459 1,792,042,950 Rls. 1,021,107 $
131 1380 فرانسه 381590 -موادشرو ع كننده وموادتسريعكننده واكن شيميا 288,555 1,756,151,529 Rls. 1,000,656 $
132 1380 فرانسه 847740 -ماشين هاي قالب گيري باخلاءوسايرماشين هاي شكل د 48,800 1,755,574,566 Rls. 1,000,327 $
133 1380 فرانسه 854710 - قطعات اتصال عايق ازسراميك براي ماشين هاي 242,852 1,725,875,480 Rls. 983,405 $
134 1380 فرانسه 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله ن 720,639 1,721,395,348 Rls. 980,853 $
135 1380 فرانسه 848049 --قالب براي فلزات ياكربورهاي فلزي (غيرازانو 60,582 1,667,967,593 Rls. 950,409 $
136 1380 فرانسه 846330 -ماشين هاي كاركردن روي مفتول ,بدون برداشتن قسمت 53,320 1,649,511,434 Rls. 939,892 $
137 1380 فرانسه 845730 -ماشين هاي انتقالي چندمرحله اي براي كاركردن روي 5,395 1,621,420,380 Rls. 923,886 $
138 1380 فرانسه 842810 - آسانسوروچرخهاي بالاكشنده محفظه دارtsioH(pik 217,704 1,616,795,155 Rls. 921,251 $
139 1380 فرانسه 901832 --سوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه مورداستفاده 686 1,614,002,781 Rls. 919,660 $
140 1380 فرانسه 721050 - آهن يافولادنوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكار 1,199,355 1,613,176,839 Rls. 919,188 $
141 1380 فرانسه 291612 --استرهاي اسيداكريليك 723,880 1,598,249,029 Rls. 910,681 $
142 1380 فرانسه 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 610,008 1,587,244,569 Rls. 904,412 $
143 1380 فرانسه 850131 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت ح 49,570 1,558,337,308 Rls. 887,941 $
144 1380 فرانسه 731819 --اشياءحديده شده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آه 35,356 1,556,401,231 Rls. 886,840 $
145 1380 فرانسه 391000 سيليكونها به اشكال ابتدائي 312,135 1,554,517,077 Rls. 885,763 $
146 1380 فرانسه 851580 - ماشين ها و دستگاههاي جوشكاري يادا غ ا 27,101 1,554,139,267 Rls. 885,550 $
147 1380 فرانسه 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده ك 6,088 1,552,631,638 Rls. 884,689 $
148 1380 فرانسه 843880 -ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ياتوليدصنعتي غ 12,758 1,540,673,370 Rls. 877,877 $
149 1380 فرانسه 390230 - كوپليمرهاي پروپيلن به اشكال ابتدائي 931,500 1,519,830,554 Rls. 866,000 $
150 1380 فرانسه 902219 --دستگاههايي كه اشعه ايكس به كارمي برند,براي 4,854 1,518,849,061 Rls. 865,441 $
151 1380 فرانسه 853641 -- رله براي ولتاژ حداكثر 60 ولت 18,824 1,518,739,603 Rls. 865,378 $
152 1380 فرانسه 851140 -استارتر موتورها و ژنراتور-استارترهاي د 59,365 1,495,736,375 Rls. 852,271 $
153 1380 فرانسه 847510 -ماشين هابراي سواركردن لامپ ,لوله ,,,الكتريكي 20,568 1,491,822,600 Rls. 850,041 $
154 1380 فرانسه 850120 موتورهاي عمومي باجريان متناوب (cA)/جريان 81,995 1,468,703,602 Rls. 836,868 $
155 1380 فرانسه 390690 - پليمرهاي اكريليك آماده ,كه در جاي ديگر 364,360 1,449,127,256 Rls. 825,714 $
156 1380 فرانسه 844900 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتكميل كردن نمديا 81,000 1,424,733,075 Rls. 811,814 $
157 1380 فرانسه 291590 -اسيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقوي اشبا ع شده و 700,000 1,403,215,381 Rls. 799,553 $
158 1380 فرانسه 340290 - فر آورده هابراي شستشو و فر آورده هاي تميز 542,217 1,396,262,672 Rls. 795,590 $
159 1380 فرانسه 902290 -مولداشعه ايكس ,مولدفشارقوي اشعه ايكس ,وسا 2,433 1,379,060,575 Rls. 785,790 $
160 1380 فرانسه 281830 -هيدرواكسيد آلومينيم 523,050 1,375,582,571 Rls. 783,808 $
161 1380 فرانسه 901210 -ميكروسكوپها(غيراز ميكروسكوپهاي )اپتيكي , 1,950 1,371,921,836 Rls. 781,722 $
162 1380 فرانسه 340213 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون )غيري 377,660 1,362,759,331 Rls. 776,502 $
163 1380 فرانسه 854419 --سيم براي سيم پيچي (غيرازنو ع مسي ) 39,388 1,359,078,352 Rls. 774,404 $
164 1380 فرانسه 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 15,477 1,358,570,345 Rls. 774,112 $
165 1380 فرانسه 853710 -تابلوهاو,,,مجهزبه دوياچنددستگاه شماره 8535 3,815 1,336,495,005 Rls. 761,535 $
166 1380 فرانسه 841410 -تلمبه هاي خلاء 8,726 1,318,387,653 Rls. 751,218 $
167 1380 فرانسه 321490 -اندودهاي بنائي غيرنسوزبراي نماي ساختمان 61,751 1,314,637,970 Rls. 749,082 $
168 1380 فرانسه 390120 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي ) 94% يا ب 940,500 1,263,275,259 Rls. 719,815 $
169 1380 فرانسه 392020 - صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي پروپيلن ,مستحكم وم 75,591 1,253,854,313 Rls. 714,446 $
170 1380 فرانسه 401699 -- ساير اشياء ازكائوچوي ولكانيزه , كه درج 36,659 1,252,286,857 Rls. 713,554 $
171 1380 فرانسه 845939 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي ف 48,343 1,250,267,123 Rls. 712,403 $
172 1380 فرانسه 848130 -شيريكطرفه , 19,143 1,242,483,156 Rls. 707,969 $
173 1380 فرانسه 381900 مايعات براي ترمزهاي هيدروليك وادوات هيدرول 37,304 1,239,900,722 Rls. 706,495 $
174 1380 فرانسه 350790 - آنزيم ها با آنزيم هاي آماده غيرمذكور و غ 31,950 1,229,649,551 Rls. 700,656 $
175 1380 فرانسه 851539 -- ماشين هاي جوشكاري فلزات باقوس الكتري 19,193 1,209,911,621 Rls. 689,407 $
176 1380 فرانسه 841899 --اجزاءوقطعات يخچال ها,فريزرها,,,تلمبه هاي 151,216 1,209,084,620 Rls. 688,938 $
177 1380 فرانسه 830230 -يراق ,چفت وبست ,غيره ,براي وسائطنقليه موتور 98,381 1,203,760,356 Rls. 685,904 $
178 1380 فرانسه 847490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول ردي 21,038 1,179,769,613 Rls. 672,233 $
179 1380 فرانسه 842129 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 6,925 1,169,216,762 Rls. 666,221 $
180 1380 فرانسه 690210 - آجر,بلوك ,جهارگو نسوز,,,بابي از50%اكس 112,084 1,163,331,083 Rls. 662,866 $
181 1380 فرانسه 841620 -مشعل هاي كوره براي سوخت جامدياگاز(همچنين مشع 15,960 1,155,893,500 Rls. 658,628 $
182 1380 فرانسه 721934 --فولادزنگ نزن سردنوردشده ,پيچيده نشده ,باپهن 392,977 1,152,544,325 Rls. 656,721 $
183 1380 فرانسه 400249 --كائوچوي كلروپرن (كلروبوتادين )(به استثناي لا 202,500 1,150,788,118 Rls. 655,718 $
184 1380 فرانسه 841840 -فريزرهاازنو ع ايستاده ,به گنجاي حداكثر900ل 23,400 1,135,786,630 Rls. 647,172 $
185 1380 فرانسه 841319 --تلمبه مايعات مجهزبوسيله اندازه گيري ياطراح 5,279 1,131,160,318 Rls. 644,535 $
186 1380 فرانسه 330290 -مخلوطهاي موادمعطرومخلوطهابراساس يك ياچند 70,090 1,116,667,118 Rls. 636,278 $
187 1380 فرانسه 730630 -لوله ,جو داده شده ,مدور,از آهن ياازفولادغيرم 391,859 1,113,326,568 Rls. 634,374 $
188 1380 فرانسه 846249 --ساير ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دارك 3,750 1,101,572,001 Rls. 627,676 $
189 1380 فرانسه 730519 --لوله از آهن ياازفولاد,جو داده شده ازدرازغير 1,703,055 1,100,654,989 Rls. 627,154 $
190 1380 فرانسه 401199 --تايربادي نوازكائوچوكه درجاي ديگرمذكورنباش 119,127 1,099,355,817 Rls. 626,413 $
191 1380 فرانسه 847160 -واحدهاي ورودياخروج ماشين خودكارداده پردازي ب 7,179 1,098,061,468 Rls. 625,675 $
192 1380 فرانسه 854089 --سايرلامپ ها و لوله ها و والوها,كه در جاي 898 1,079,510,659 Rls. 615,106 $
193 1380 فرانسه 902620 - آلات و دستگاههابراي سنج ياكنترل فشار 4,170 1,075,253,352 Rls. 612,676 $
194 1380 فرانسه 400211 --شيره استيرن - بوتادين يا كائوچوي استيرن 445,940 1,060,147,834 Rls. 604,073 $
195 1380 فرانسه 902130 - اعضاي مصنوعي بدن كه در جاي ديگري مذكور 9,845 1,058,139,346 Rls. 602,928 $
196 1380 فرانسه 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچن 169,177 1,045,989,834 Rls. 596,008 $
197 1380 فرانسه 852910 - آنتن هوائي و رفلكتور آنتن هوائي از هر ن 18,401 1,042,982,953 Rls. 594,293 $
198 1380 فرانسه 320419 --سايرموادرنگ كننده سنتتيك آلي ازچندين مواد 7,410 1,040,825,868 Rls. 593,064 $
199 1380 فرانسه 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك يا 10,635 1,037,829,749 Rls. 591,355 $
200 1380 فرانسه 870892 --انباره هاي ولوله هاي اگزوز براي وسايط نق 15,118 1,037,223,160 Rls. 591,010 $
مجموع کل
1,770,991,299,686 ريال
مجموع کل
1,009,112,078 دلار