آمار کل " واردات از" کشور "فدراسيون روسيه" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1380 فدراسيون روسيه 480630 -كاغذ رسامي (كالك ),به شكل رول يا ورق 100,252 166,688,745 Rls. 94,980 $
102 1380 فدراسيون روسيه 390130 -كوپليمرهاي استات اتيلن وينيل ,به اشكال 71,952 163,005,695 Rls. 92,881 $
103 1380 فدراسيون روسيه 290629 -- الكل هاي بودارcitamorA() ومشتقات آنها 39,600 161,923,732 Rls. 92,264 $
104 1380 فدراسيون روسيه 840991 --قطعات موتورهاي درون سوزجرقه اي غيراز آنهائي 24,211 159,955,390 Rls. 91,143 $
105 1380 فدراسيون روسيه 844720 -ماشين هاي كشباف تخت باف ,ماشين هاي دوختني -ب 34,510 157,477,569 Rls. 89,731 $
106 1380 فدراسيون روسيه 390421 -- كلرور پلي وينيل مخلوط نرم نشده , به اش 131,600 157,458,968 Rls. 89,720 $
107 1380 فدراسيون روسيه 283323 --سولفات هاي كروم 220,000 156,901,135 Rls. 89,402 $
108 1380 فدراسيون روسيه 401191 -- تاير بادي نو ازكائوچو باملاج به شكل اس 62,700 154,691,400 Rls. 88,143 $
109 1380 فدراسيون روسيه 281910 -تري اكسيدكروم 58,000 154,391,821 Rls. 87,972 $
110 1380 فدراسيون روسيه 842911 --بولدوزروانگلدوزرخودروزنجيري 19,200 150,938,626 Rls. 86,005 $
111 1380 فدراسيون روسيه 848210 -بلبرينگ , 14,556 148,129,671 Rls. 84,404 $
112 1380 فدراسيون روسيه 847710 -ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي كاركردن روي كا 29,370 146,729,461 Rls. 83,607 $
113 1380 فدراسيون روسيه 732020 -فنرمارپيچ از آهن ياازفولاد, 27,885 144,227,596 Rls. 82,180 $
114 1380 فدراسيون روسيه 842611 --جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 40,594 142,820,601 Rls. 81,378 $
115 1380 فدراسيون روسيه 722699 -محصولات تخت نوردشده ازفولادهاي ممزوج ديگرباپ 125,710 141,996,967 Rls. 80,910 $
116 1380 فدراسيون روسيه 846299 --پرس ها(غيرازپرس هيدروليك )براي كاربرروي 87,770 141,706,102 Rls. 80,744 $
117 1380 فدراسيون روسيه 847730 -ماشين هاي قالب گيري دميدني براي كاكردن روي كائ 5,015 140,985,512 Rls. 80,334 $
118 1380 فدراسيون روسيه 570500 -سايرفرشهاوكف پوشهاي نسجي ,غيرمذكوردرجاي دي 111,000 140,692,661 Rls. 80,167 $
119 1380 فدراسيون روسيه 843049 --ماشين آلات سوراخ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخود 55,490 139,046,581 Rls. 79,229 $
120 1380 فدراسيون روسيه 845180 -ماشين هاي چلاندن , آهارزدن ,پرداخت كردن ,,,,,ن 43,218 138,068,902 Rls. 78,671 $
121 1380 فدراسيون روسيه 390730 - رزين هاي اپوكسيد, به اشكال ابتدائي 26,023 136,892,966 Rls. 78,002 $
122 1380 فدراسيون روسيه 740811 --مفتول ازمس تصفيه شده ,كه بزرگترين بعدسطح مقط 36,604 136,307,840 Rls. 77,668 $
123 1380 فدراسيون روسيه 846239 --ماشين هاي قيچي كردن (ازجمله پرس ها),كه درجاي 55,000 133,630,505 Rls. 76,142 $
124 1380 فدراسيون روسيه 720810 - آهن يافولادتخت نوردشده ياگرم نوردشده ,بشكل طو 320,655 132,327,771 Rls. 75,401 $
125 1380 فدراسيون روسيه 845430 -ماشين هاي ريخته گري (قالب ريزي )ازنوعي كه درمت 30,440 131,658,737 Rls. 75,020 $
126 1380 فدراسيون روسيه 470411 --خميرچوب شيميائي آماده شده باسولفيت غيرا 134,820 130,008,820 Rls. 74,079 $
127 1380 فدراسيون روسيه 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 3,500 129,462,576 Rls. 73,768 $
128 1380 فدراسيون روسيه 284140 -دي كرمات پتاسيم 66,581 124,767,866 Rls. 71,093 $
129 1380 فدراسيون روسيه 540241 --نخ يك لاازنايلون ياسايرپلي آميدها,با50دوري 26,811 122,953,449 Rls. 70,059 $
130 1380 فدراسيون روسيه 901520 - تئودوليتها(زاويه يابها) و تاكئومترها 915 118,194,000 Rls. 67,347 $
131 1380 فدراسيون روسيه 846249 --ساير ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دارك 33,800 117,678,558 Rls. 67,052 $
132 1380 فدراسيون روسيه 540231 --نخ تكستوره ,ازنايلون ياسايرپلي آميدها,باان 21,003 117,103,329 Rls. 66,726 $
133 1380 فدراسيون روسيه 480441 --سايركاغذهاومقواهاي كرافت سفيدنشده باهرمت 199,969 116,456,320 Rls. 66,357 $
134 1380 فدراسيون روسيه 846120 -ماشين هاي شكل دادن ياشكافداركردن براي كاركردن 30,650 115,418,639 Rls. 65,767 $
135 1380 فدراسيون روسيه 852313 -- نوارمغناطيسي ضبطنشده براي ضبطصوت ياساير 12,026 113,986,002 Rls. 64,949 $
136 1380 فدراسيون روسيه 845130 -ماشين هاوپرسهاي اتوكردن (ازجمله پرسهاي دا غ بر 27,460 111,578,923 Rls. 63,578 $
137 1380 فدراسيون روسيه 730630 -لوله ,جو داده شده ,مدور,از آهن ياازفولادغيرم 129,816 108,539,603 Rls. 61,846 $
138 1380 فدراسيون روسيه 730512 --لوله از آهن يافولاد,جو داده ازدرازغيرمذكورد 135,000 107,455,480 Rls. 61,228 $
139 1380 فدراسيون روسيه 400220 - كائوچوي بوتادين 86,400 106,627,037 Rls. 60,756 $
140 1380 فدراسيون روسيه 850213 --مجموعه مولدهاي داراي موتورهاي تراكمي -اح 18,650 103,348,885 Rls. 58,888 $
141 1380 فدراسيون روسيه 853210 -خازن هاي ثابت براي مدارهاي 50يا60هرتزباظرفي 33,058 102,378,876 Rls. 58,335 $
142 1380 فدراسيون روسيه 730210 -خطوط راه آهن از آهن ياازفولاد,ريل 108,000 100,721,785 Rls. 57,391 $
143 1380 فدراسيون روسيه 870839 -- ترمزها و ترمزهاي خودكاروسايط نقليه مشم 22,212 100,075,530 Rls. 57,023 $
144 1380 فدراسيون روسيه 730590 -لوله از آهن ياازفولاد,پرچ شده ,باقطرخارجي بي 129,827 99,461,811 Rls. 56,673 $
145 1380 فدراسيون روسيه 680410 -سنگ آسياب وسنگ سنباده براي آسياب كردن ,سائ 24,460 99,410,125 Rls. 56,644 $
146 1380 فدراسيون روسيه 722230 -ميله هاازفولادزنگ نزن ,كه درجاي ديگرذكرنشده , 34,530 97,610,863 Rls. 55,619 $
147 1380 فدراسيون روسيه 845891 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگ 29,592 97,266,193 Rls. 55,423 $
148 1380 فدراسيون روسيه 845970 -ماشين هاي حديده كردن ياقلاويزكردن براي فلزات , 7,600 97,159,833 Rls. 55,362 $
149 1380 فدراسيون روسيه 900990 -اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي فتوك 1,930 96,230,220 Rls. 54,832 $
150 1380 فدراسيون روسيه 841440 -كمپرسورهاي هواكه روي شاسي هاي چرخداروقابل يدك 386 95,075,370 Rls. 54,174 $
151 1380 فدراسيون روسيه 854110 - ديودها(غيرازديودهاي حساس دربرابرنور و 3,203 95,047,284 Rls. 54,159 $
152 1380 فدراسيون روسيه 700320 -ورق هاي كارنشده مسلح شده باسيم ازشيشه ريختگي يا 202,500 94,066,698 Rls. 53,599 $
153 1380 فدراسيون روسيه 853641 -- رله براي ولتاژ حداكثر 60 ولت 519 93,342,803 Rls. 53,187 $
154 1380 فدراسيون روسيه 846029 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,كه درجاي ديگرم 34,900 92,324,856 Rls. 52,607 $
155 1380 فدراسيون روسيه 841430 -كمپرسورهابراي تجهيزات مولدسرما 22,000 90,709,585 Rls. 51,686 $
156 1380 فدراسيون روسيه 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جري 572 87,439,761 Rls. 49,823 $
157 1380 فدراسيون روسيه 843790 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي آسياب كر 20,000 84,375,653 Rls. 48,077 $
158 1380 فدراسيون روسيه 440310 - چوب خام يا چهازترا شده , عمل آمده با 201,817 83,346,450 Rls. 47,491 $
159 1380 فدراسيون روسيه 320419 --سايرموادرنگ كننده سنتتيك آلي ازچندين مواد 14,750 83,290,742 Rls. 47,460 $
160 1380 فدراسيون روسيه 283640 -كربنات هاي پتاسيم 120,000 82,838,680 Rls. 47,201 $
161 1380 فدراسيون روسيه 540341 --نخ ازريون ويسكوزچندلاياكابله , آماده نشده برا 16,050 81,606,031 Rls. 46,499 $
162 1380 فدراسيون روسيه 846040 -ماشين هاي همواركردن ياصاف كردن ,براي كاربررو 23,100 79,514,349 Rls. 45,307 $
163 1380 فدراسيون روسيه 846694 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول 27,520 78,258,045 Rls. 44,592 $
164 1380 فدراسيون روسيه 540243 --نخ يك لاازپلي استرها,غيرمذكوردرجاي ديگر,با 24,220 77,493,388 Rls. 44,156 $
165 1380 فدراسيون روسيه 540210 -نخ بسيارمقاوم ازنايلون ياازسايرپلي آميدها, آ 18,384 77,364,836 Rls. 44,083 $
166 1380 فدراسيون روسيه 480521 --كاغذ و مقواي چندلاكه هرلاي آن سفيدشده با 103,736 76,134,581 Rls. 43,381 $
167 1380 فدراسيون روسيه 854690 قره هاي عايق برق (غيراز انوا ع شيشه و سرام 33,750 72,851,211 Rls. 41,511 $
168 1380 فدراسيون روسيه 843780 -ماشين آلات ودستگاههابراي آسياب كردن ياعمل آو 10,880 72,333,066 Rls. 41,215 $
169 1380 فدراسيون روسيه 481091 --كاغذومقواي چندلا,اندوده ياقشرزده كه درجاي دي 56,000 72,157,956 Rls. 41,116 $
170 1380 فدراسيون روسيه 741121 --لوله ازبرنج , 18,800 71,573,160 Rls. 40,782 $
171 1380 فدراسيون روسيه 842111 --خامه گيرازنو ع گريزازمركز 5,545 71,538,928 Rls. 40,763 $
172 1380 فدراسيون روسيه 910299 --ساعتهاي جيبي وهمانندغيرمذكوردرجاي ديگرغير 1,093 70,761,400 Rls. 40,320 $
173 1380 فدراسيون روسيه 721720 -مفتول ار آهن ياازفولادغيرممزوج , آبكاري شده ياا 60,000 69,276,710 Rls. 39,474 $
174 1380 فدراسيون روسيه 854150 - وسايل نيمه هادي (غير از وسايل حساس در 397 68,709,492 Rls. 39,151 $
175 1380 فدراسيون روسيه 481129 --كاغذومقواي صمغزده (به استثناءخودچسب ) 5,960 65,223,642 Rls. 37,164 $
176 1380 فدراسيون روسيه 722990 -مفتول ازفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده , 146,750 65,197,661 Rls. 37,150 $
177 1380 فدراسيون روسيه 841090 -اجزاءوقطعات توربين هاوچرخهاي هيدروليك ,هم 1,559 64,314,959 Rls. 36,647 $
178 1380 فدراسيون روسيه 845730 -ماشين هاي انتقالي چندمرحله اي براي كاركردن روي 14,500 63,195,147 Rls. 36,008 $
179 1380 فدراسيون روسيه 843149 --اجزاءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره 465 62,478,593 Rls. 35,600 $
180 1380 فدراسيون روسيه 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 9 62,052,916 Rls. 35,358 $
181 1380 فدراسيون روسيه 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 10,595 62,051,228 Rls. 35,356 $
182 1380 فدراسيون روسيه 400260 - كائوچوي ايزوپرن 43,200 60,996,231 Rls. 34,756 $
183 1380 فدراسيون روسيه 851190 - اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن كر 1,446 59,113,203 Rls. 33,683 $
184 1380 فدراسيون روسيه 291411 استن 53,352 58,930,079 Rls. 33,578 $
185 1380 فدراسيون روسيه 842710 -ارابه هاي كارگاهي خودروداراي موتوربرقي 31,920 58,682,007 Rls. 33,437 $
186 1380 فدراسيون روسيه 845910 -ماشين ابزارباابزارگيرواحدوميزكشوئي براي سو 22,000 58,440,925 Rls. 33,299 $
187 1380 فدراسيون روسيه 845521 --ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا 13,030 58,075,719 Rls. 33,091 $
188 1380 فدراسيون روسيه 870850 محورهاي محرك باديفرانسيل مجهزبه سايراجزاي تش 17,670 58,057,096 Rls. 33,081 $
189 1380 فدراسيون روسيه 903210 - ترموستات 1,250 57,782,911 Rls. 32,924 $
190 1380 فدراسيون روسيه 846330 -ماشين هاي كاركردن روي مفتول ,بدون برداشتن قسمت 17,700 57,692,536 Rls. 32,874 $
191 1380 فدراسيون روسيه 846110 -ماشين هاي رنده كردن براي كاركردن برروي فلزات ي 22,900 57,474,545 Rls. 32,749 $
192 1380 فدراسيون روسيه 860900 كانتينرها(ازجمله كانتينرهاترابري سيالات )مخ 33,000 57,423,096 Rls. 32,720 $
193 1380 فدراسيون روسيه 390220 - پلي ايزوبوتيلن به اشكال ابتدائي 38,240 55,223,621 Rls. 31,466 $
194 1380 فدراسيون روسيه 761090 -اسكلت فلزي وقطعات اسكلت فلزي از آلومينيوم , 69,821 54,904,731 Rls. 31,285 $
195 1380 فدراسيون روسيه 842230 -ماشين آلات براي پركردن ,بستن ,درپو گذاشتن وغ 8,990 54,770,043 Rls. 31,207 $
196 1380 فدراسيون روسيه 844621 --ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ازنو ع ماكودار 13,200 53,935,410 Rls. 30,732 $
197 1380 فدراسيون روسيه 847960 -خنك كن هاي تبخيري هوا(srelooc ria evit 1,750 53,493,184 Rls. 30,480 $
198 1380 فدراسيون روسيه 820713 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين ,داراي قس 4,504 52,786,708 Rls. 30,078 $
199 1380 فدراسيون روسيه 840810 -موتورهاي تراكمي -احتراقي براي بحركت در آوردن 5,380 51,248,548 Rls. 29,201 $
200 1380 فدراسيون روسيه 283325 --سولفات هاي مس 55,000 50,512,483 Rls. 28,782 $
201 1380 فدراسيون روسيه 511219 --پارچه هاي تاروپودباف ,باحداقل 85%يابيشترپ 9,027 49,658,223 Rls. 28,295 $
202 1380 فدراسيون روسيه 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارو 18,054 49,603,777 Rls. 28,264 $
203 1380 فدراسيون روسيه 470329 --خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفا 55,066 49,530,601 Rls. 28,223 $
204 1380 فدراسيون روسيه 741110 -لوله ازمس تصفيه شده , 13,474 49,323,067 Rls. 28,104 $
205 1380 فدراسيون روسيه 283324 --سولفات هاي نيكل 19,971 48,041,133 Rls. 27,374 $
206 1380 فدراسيون روسيه 401390 - لاستيك توئي ازكائوچو كه درجاي ديگر مذك 21,196 47,135,382 Rls. 26,858 $
207 1380 فدراسيون روسيه 860721 --ترمزهاي باهواي فشرده لكوموتيوراه آهن ياترام 10,219 46,638,795 Rls. 26,575 $
208 1380 فدراسيون روسيه 842511 --قرقره هاي طناب داربالاكشنده وچرخهاي بالاكشند 11,645 46,248,744 Rls. 26,353 $
209 1380 فدراسيون روسيه 282630 هگزا فلوئور و آلومينات سديم (كريوليت س 38,000 46,103,000 Rls. 26,270 $
210 1380 فدراسيون روسيه 845522 --ماشين هاي نوردسردفلزات 16,950 45,809,569 Rls. 26,102 $
211 1380 فدراسيون روسيه 540252 --نخ يك لاازپلي استرها,بابي از50دوردرمتر, آ 9,460 44,809,474 Rls. 25,532 $
212 1380 فدراسيون روسيه 847720 -اكسترودرهابراي كاركردن روي كائوچوياموادپلاس 8,000 44,101,842 Rls. 25,129 $
213 1380 فدراسيون روسيه 846039 --ماشين هاي تيزكردن (ابزارسنگ زني ياابزاربر 14,500 43,491,622 Rls. 24,781 $
214 1380 فدراسيون روسيه 846011 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادق 16,500 43,255,603 Rls. 24,647 $
215 1380 فدراسيون روسيه 844851 --پلاتين reknis(),سوزن وسايراشيائي كه درتشكيل 465 42,852,088 Rls. 24,417 $
216 1380 فدراسيون روسيه 870893 --كلاچهاواجزاءوقطعات آنهابراي وسايط نقليه م 29,430 42,226,183 Rls. 24,060 $
217 1380 فدراسيون روسيه 820820 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي ماشين هاي كاركردن رو 40,000 41,835,549 Rls. 23,837 $
218 1380 فدراسيون روسيه 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكث 6,705 41,631,789 Rls. 23,721 $
219 1380 فدراسيون روسيه 690320 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده ,باب 30,000 41,476,322 Rls. 23,633 $
220 1380 فدراسيون روسيه 281119 --سايراسيدهاي غير آلي ,كه درجاي ديگري مذكورنبا 18,200 41,352,304 Rls. 23,563 $
221 1380 فدراسيون روسيه 846150 -ماشين هاي اره كردن ياقطعكردن براي كاربرروي فلز 10,830 41,057,119 Rls. 23,394 $
222 1380 فدراسيون روسيه 870110 - تراكتورهاي يك محوره 10,883 39,980,501 Rls. 22,781 $
223 1380 فدراسيون روسيه 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل ل 4,377 38,216,584 Rls. 21,776 $
224 1380 فدراسيون روسيه 550120 -دسته الياف ازرشته هاي سنتتيك ,ازپلي استرها, 18,906 38,181,330 Rls. 21,756 $
225 1380 فدراسيون روسيه 840110 -ر آكتورهاي هسته اي , 292 37,575,674 Rls. 21,411 $
226 1380 فدراسيون روسيه 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي 215 37,244,986 Rls. 21,222 $
227 1380 فدراسيون روسيه 841690 -اجزاءوقطعات مشعل هاي كوره براي سوخت مايع,جا 31,600 35,910,122 Rls. 20,462 $
228 1380 فدراسيون روسيه 831110 -الكترودهاي اندودشده بافلزمعمولي ,براي جوشكا 17,276 35,621,677 Rls. 20,297 $
229 1380 فدراسيون روسيه 846820 -ماشين آلات ودستگاههاي گازي ,براي لحيم كاري ,زر 7,500 35,238,477 Rls. 20,079 $
230 1380 فدراسيون روسيه 844540 -ماشين هاي نخ پيچي (ازجمله ماسوره پيچي )قرقره پي 7,000 33,735,541 Rls. 19,223 $
231 1380 فدراسيون روسيه 391310 - اسيد آلژينيك و استرهاي آن , به اشكال ا 15,000 33,669,457 Rls. 19,185 $
232 1380 فدراسيون روسيه 841410 -تلمبه هاي خلاء 7,860 33,401,027 Rls. 19,032 $
233 1380 فدراسيون روسيه 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي دي 5,920 32,422,958 Rls. 18,475 $
234 1380 فدراسيون روسيه 846021 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,غيرمذكوردرجا 12,800 32,117,559 Rls. 18,300 $
235 1380 فدراسيون روسيه 284440 -عناصر راديواكتيو/ ايزوتوپ ها و تركيبات 1 31,791,810 Rls. 18,115 $
236 1380 فدراسيون روسيه 270799 --سايرروغن هاslio()ومحصولات روغني ,كه درجاي د 68,310 31,435,649 Rls. 17,912 $
237 1380 فدراسيون روسيه 320411 -- مواد رنگي ديسپرسه و فر آورده هاي براساس 5,650 31,162,769 Rls. 17,757 $
238 1380 فدراسيون روسيه 760310 -پودرباساختارغيرلايه اي از آلومينيوم , 15,800 31,000,000 Rls. 17,664 $
239 1380 فدراسيون روسيه 320890 - رنگها و ورني ها, در محيطي غير آبي كه در 7,500 29,730,273 Rls. 16,940 $
240 1380 فدراسيون روسيه 591132 --پارچه هاي نسجي ونمدهابراي ماشين هاي كاغذسازي 975 29,674,385 Rls. 16,909 $
241 1380 فدراسيون روسيه 853590 -سايردستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي 604 29,216,700 Rls. 16,648 $
242 1380 فدراسيون روسيه 390950 - پلي اوره تان ها, به اشكال ابتدائي 11,280 28,204,192 Rls. 16,071 $
243 1380 فدراسيون روسيه 730690 -لوله وپروفيل هاي توخالي ,پرچ شده ,از آهن ياازفو 20,035 27,243,000 Rls. 15,523 $
244 1380 فدراسيون روسيه 848250 -رولربيرينگ استوانه اي (غيرازنو ع سوزني ), 2,769 26,830,684 Rls. 15,288 $
245 1380 فدراسيون روسيه 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 20,558 26,669,215 Rls. 15,196 $
246 1380 فدراسيون روسيه 851220 - دستگاههاي روشنائي يا علامت دادن بصري بر 12,707 26,391,626 Rls. 15,038 $
247 1380 فدراسيون روسيه 440724 --چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازابضخا 44,712 26,356,728 Rls. 15,018 $
248 1380 فدراسيون روسيه 844711 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطر 6,160 25,101,645 Rls. 14,303 $
249 1380 فدراسيون روسيه 480459 --كاغذومقواي كرافت به وزن هرمترمربع حداقل 48,908 24,303,681 Rls. 13,848 $
250 1380 فدراسيون روسيه 846130 -ماشين هاي برقوزدن براي كاربرروي فلزات ياسرمت 8,000 23,006,060 Rls. 13,109 $
251 1380 فدراسيون روسيه 850450 -ساير القاءكننده ها, كه درجاي ديگر مذكو 12 22,519,186 Rls. 12,831 $
252 1380 فدراسيون روسيه 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وس 910 22,024,318 Rls. 12,550 $
253 1380 فدراسيون روسيه 846810 -بوري هايي كه بادست نگهداري ميشوندبراي لحيم كا 4,500 21,963,662 Rls. 12,515 $
254 1380 فدراسيون روسيه 681510 -اشياءساخته شده ازگرافيت ياازكربن هاي ديگر(ا 17,000 21,756,232 Rls. 12,397 $
255 1380 فدراسيون روسيه 841459 --بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,570 20,937,166 Rls. 11,930 $
256 1380 فدراسيون روسيه 440610 - تراورس چوبي براي راه آهن ياهمانند, آغش 29,700 20,272,476 Rls. 11,551 $
257 1380 فدراسيون روسيه 846310 -دستگاههاي كش ميله ,لوله ,پروفيل ياهمانند 4,670 19,155,321 Rls. 10,915 $
258 1380 فدراسيون روسيه 281810 -كوروندوم مصنوعي ,اعم ازاينكه ازنظرشيميائي مش 20,000 19,022,700 Rls. 10,839 $
259 1380 فدراسيون روسيه 210330 - آرد و زبره خردل و خردل آماده 18,000 18,825,997 Rls. 10,727 $
260 1380 فدراسيون روسيه 761100 مخزن ,منبع,غيره (غيرازبراي گاز),300ليتريابي 8,548 18,163,162 Rls. 10,349 $
261 1380 فدراسيون روسيه 846593 --ماشين هاي سنگ زدن ,سنباده زدن ياصيقل كردن برا 4,740 17,814,375 Rls. 10,151 $
262 1380 فدراسيون روسيه 854130 يريستورها, دي آك ها و تري آك ها, غيراز وسا 1,773 16,834,911 Rls. 9,593 $
263 1380 فدراسيون روسيه 846410 -ماشين هاي اره كردن براي كاركردن روي سنگ ,سرامي 4,500 16,228,811 Rls. 9,247 $
264 1380 فدراسيون روسيه 850422 --ترانسفورماتورهاي دي الكتريك مايع ,باظرف 22,000 15,923,698 Rls. 9,073 $
265 1380 فدراسيون روسيه 840590 -اجزاءوقطعات مولدهاي گازهواياگاز آب وغيره 109 15,835,000 Rls. 9,023 $
266 1380 فدراسيون روسيه 284690 -تركيبات , غير آلي يا آلي فلزات خاك كمي 3 15,695,862 Rls. 8,944 $
267 1380 فدراسيون روسيه 847420 -ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك ,سنگ ,سنگ مع 4,500 15,221,144 Rls. 8,673 $
268 1380 فدراسيون روسيه 920110 - پيانو با سيم يازه عمودي 4,010 14,709,500 Rls. 8,381 $
269 1380 فدراسيون روسيه 851430 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي , كه درجاي د 2,000 14,077,951 Rls. 8,022 $
270 1380 فدراسيون روسيه 391000 سيليكونها به اشكال ابتدائي 6,200 13,911,140 Rls. 7,926 $
271 1380 فدراسيون روسيه 844010 -ماشين آلات ودستگاههاي صحافي (همچنين ماشينهاي 6,800 13,149,073 Rls. 7,492 $
272 1380 فدراسيون روسيه 844629 --ماشين هاي بافندگي تاروپود(Weavingmachinelooms)براي يافتن پارچه به عرض بيشتراز30سانتي متر,ازنوع ماكودارغيرازانهائيكه مشمول رديف 8446/21مي شوند. 19,000 12,969,183 Rls. 7,390 $
273 1380 فدراسيون روسيه 391390 -پليمرهاي طبيعي تغييريافته وپليمرهاي طبيعي غي 5,100 12,749,529 Rls. 7,265 $
274 1380 فدراسيون روسيه 761610 -ميخ ,ميخ سرپهن ,ميخ دوپا,پيچ ,پيچ مهره خور,مهر 410 12,506,958 Rls. 7,126 $
275 1380 فدراسيون روسيه 820120 -چنگك , 10,160 12,224,204 Rls. 6,965 $
276 1380 فدراسيون روسيه 700319 --ورق هاي كارنشده مسلح نشده باسيم ازشيشه ريختگي 18,200 11,791,497 Rls. 6,719 $
277 1380 فدراسيون روسيه 870894 --غربالك فرمان (رل ),لوله فرمان ,جعبه فرمان ب 1,820 11,609,519 Rls. 6,615 $
278 1380 فدراسيون روسيه 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتا 1,130 11,404,128 Rls. 6,498 $
279 1380 فدراسيون روسيه 800110 -قلع,غيرممزوج ,بصورت كارنشده , 1,700 11,287,667 Rls. 6,432 $
280 1380 فدراسيون روسيه 850431 -- ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت ح 339 11,182,618 Rls. 6,372 $
281 1380 فدراسيون روسيه 847982 --ماشينهابراي مخلوطكردن ,ورزدادن ,خردكردن ,س 2,000 11,025,461 Rls. 6,282 $
282 1380 فدراسيون روسيه 320412 موادرنگي اسيدي ,حتي متاليزه وفر آورده هاي براسا 2,000 10,831,439 Rls. 6,172 $
283 1380 فدراسيون روسيه 853221 -- خازنهاي برقي ثابت تانتاليومي 8,857 10,544,211 Rls. 6,008 $
284 1380 فدراسيون روسيه 722591 --محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج ,پهناي حدا 14,940 10,530,000 Rls. 6,000 $
285 1380 فدراسيون روسيه 291735 --انيدريد فتاليك 9,000 10,260,297 Rls. 5,846 $
286 1380 فدراسيون روسيه 850433 --ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت بي 384 10,218,813 Rls. 5,823 $
287 1380 فدراسيون روسيه 851130 - توزيعكننده (دلكوها), كويل هاي روشن كردن 4,025 9,968,368 Rls. 5,680 $
288 1380 فدراسيون روسيه 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,400 9,549,165 Rls. 5,441 $
289 1380 فدراسيون روسيه 852311 --نوارمغناطيسي ضبطنشده براي ضبط صوت ياس 4,645 9,285,159 Rls. 5,290 $
290 1380 فدراسيون روسيه 831190 -مفتول ,ميله ,,,ازفلزمعمولي ,اندودشده ياپرشد 2,600 9,161,148 Rls. 5,220 $
291 1380 فدراسيون روسيه 851529 --ماشين هاووسايل جوشكاري فلزات بامقاومت 3,550 8,648,705 Rls. 4,928 $
292 1380 فدراسيون روسيه 381519 -- كاتاليزورهاي تقويت شده ,غير مذكور و غ 61 8,546,016 Rls. 4,870 $
293 1380 فدراسيون روسيه 320415 --موادرنگي خمي (ازجمله آنهائيكه به عنوان موادر 1,500 8,448,234 Rls. 4,814 $
294 1380 فدراسيون روسيه 846390 -سايرماشين هاي ابزاربراي كاركردن روي فلز,بدون 2,700 8,409,483 Rls. 4,791 $
295 1380 فدراسيون روسيه 843880 -ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ياتوليدصنعتي غ 2,000 8,367,215 Rls. 4,768 $
296 1380 فدراسيون روسيه 900912 --دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك ,طريقه نسخه بر 139 8,367,215 Rls. 4,768 $
297 1380 فدراسيون روسيه 320416 --مواد رنگي ر آكتيف و فر آورده ها براساس 1,450 7,962,538 Rls. 4,537 $
298 1380 فدراسيون روسيه 846630 -ادوات تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص براي ماشين 400 7,686,273 Rls. 4,380 $
299 1380 فدراسيون روسيه 391690 تك رشته هابابزرگترين بعدمقطععرضي بي ازيك mmمي 2,500 7,685,574 Rls. 4,379 $
300 1380 فدراسيون روسيه 841392 --اجزاءوقطعات بالابرهاي آبگونها 2,000 7,568,168 Rls. 4,312 $
مجموع کل
12,370,484,903 ريال
مجموع کل
7,048,702 دلار