آمار کل " واردات از" کشور "فدراسيون روسيه" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 فدراسيون روسيه 840140 -قطعات ر آكتورهاي هسته اي 3,928,943 227,217,238,621 Rls. 129,468,510 $
2 1380 فدراسيون روسيه 721420 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نوردشده ,,,تاب داد 427,246,309 177,914,468,087 Rls. 101,375,767 $
3 1380 فدراسيون روسيه 720610 -شم از آهن وفولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنش 267,704,586 98,221,053,972 Rls. 55,966,410 $
4 1380 فدراسيون روسيه 880330 -اجزاءوقطعات كه درجاي ديگري مذكورنباشندهواپ 271,536 81,034,572,490 Rls. 46,173,545 $
5 1380 فدراسيون روسيه 721391 --ميله هاي آهني يافولادي گرم نوردشده ,بصورت طوم 179,546,802 70,555,385,448 Rls. 40,202,503 $
6 1380 فدراسيون روسيه 721621 --پروفيل بامقطعLاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,, 160,915,542 64,548,181,630 Rls. 36,779,585 $
7 1380 فدراسيون روسيه 720839 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده ,بشكل طومار,باپه 160,369,690 60,653,223,167 Rls. 34,560,246 $
8 1380 فدراسيون روسيه 440710 -چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا,لايه 103,558,571 54,374,566,859 Rls. 30,982,660 $
9 1380 فدراسيون روسيه 720827 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده ,بشكل طومار, 118,152,056 46,457,636,999 Rls. 26,471,591 $
10 1380 فدراسيون روسيه 480100 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 46,920,781 43,952,555,232 Rls. 25,044,190 $
11 1380 فدراسيون روسيه 721640 -پروفيل بامقطعLياTاز آهن يافولاد,گرم نوردشده , 102,373,756 40,696,703,423 Rls. 23,189,006 $
12 1380 فدراسيون روسيه 721631 -پروفيل بامقطعUاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,ب 100,210,515 40,449,586,454 Rls. 23,048,194 $
13 1380 فدراسيون روسيه 480252 --كاغذومقوا(بدون الياف مكانيكي )به وزن هرمت 29,867,664 33,584,532,187 Rls. 19,136,482 $
14 1380 فدراسيون روسيه 490199 --كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه د 225 28,364,886,956 Rls. 16,162,329 $
15 1380 فدراسيون روسيه 720838 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 45,568,920 27,375,387,656 Rls. 15,598,512 $
16 1380 فدراسيون روسيه 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير 26,822,635 22,351,344,345 Rls. 12,735,803 $
17 1380 فدراسيون روسيه 720851 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپه 53,756,454 21,455,559,406 Rls. 12,225,397 $
18 1380 فدراسيون روسيه 720890 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپه 42,721,956 17,228,999,301 Rls. 9,817,089 $
19 1380 فدراسيون روسيه 721020 - آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آ 20,693,990 17,172,353,961 Rls. 9,784,820 $
20 1380 فدراسيون روسيه 252400 پنبه كوهي ( آميانت يا آسست ) 38,627,067 17,148,021,444 Rls. 9,770,955 $
21 1380 فدراسيون روسيه 721632 -پروفيل بامقطعIاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,ب 34,066,010 14,472,942,340 Rls. 8,246,688 $
22 1380 فدراسيون روسيه 720852 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپه 35,408,739 14,147,391,030 Rls. 8,061,190 $
23 1380 فدراسيون روسيه 100300 جو 62,336,141 14,034,406,992 Rls. 7,996,814 $
24 1380 فدراسيون روسيه 480421 --كاغدكرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سف 15,199,785 13,494,491,954 Rls. 7,689,167 $
25 1380 فدراسيون روسيه 480510 -كاغذنيمه شيميائي فلوتينگ (كنگره اي ميان 21,270,828 12,482,548,452 Rls. 7,112,561 $
26 1380 فدراسيون روسيه 721049 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm 14,976,120 11,957,013,306 Rls. 6,813,112 $
27 1380 فدراسيون روسيه 480411 --كرافت لانير,سفيدنشده قشرنزده ,به شكل رول ي 14,473,459 10,833,414,267 Rls. 6,172,886 $
28 1380 فدراسيون روسيه 721310 -ميله هاي آهني يافولادي گرم نوردشده ,بصورت طوما 25,732,486 10,714,551,029 Rls. 6,105,155 $
29 1380 فدراسيون روسيه 871419 --اجزاءوقطعات ومتفرعاتي كه درجاي ديگري مذكور 1,398,205 9,160,773,071 Rls. 5,219,816 $
30 1380 فدراسيون روسيه 470321 --خميرچوب شيميائي , آماده شده ياسودياباسولفا 6,337,163 7,326,471,563 Rls. 4,174,629 $
31 1380 فدراسيون روسيه 730421 -لوله حفاري بدون درزازنوعي كه براي استخراج نفت 6,578,566 6,787,409,356 Rls. 3,867,469 $
32 1380 فدراسيون روسيه 721499 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نورد,گرم كشيده ياگر 15,676,949 6,760,208,047 Rls. 3,851,972 $
33 1380 فدراسيون روسيه 730539 --لوله از آهن ياازفولاد,جو داده شده بطورمارپي 4,938,708 5,981,096,790 Rls. 3,408,032 $
34 1380 فدراسيون روسيه 293371 -- 6- هگزان لاكتام (اپسيلون - كاپرولاكتام ) 2,578,850 5,773,547,369 Rls. 3,289,771 $
35 1380 فدراسيون روسيه 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 6,771,605 5,698,817,253 Rls. 3,247,191 $
36 1380 فدراسيون روسيه 847780 -ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي ي 66,937 5,645,482,135 Rls. 3,216,799 $
37 1380 فدراسيون روسيه 550330 -الياف سنتتيك غيريكسره ,از آكريليك يامد آكر 2,818,384 5,598,734,886 Rls. 3,190,162 $
38 1380 فدراسيون روسيه 722519 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسو 5,933,620 5,361,877,817 Rls. 3,055,200 $
39 1380 فدراسيون روسيه 283620 -كربنات دي سديم 21,484,315 5,340,158,177 Rls. 3,042,824 $
40 1380 فدراسيون روسيه 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي 174,431 5,256,772,806 Rls. 2,995,312 $
41 1380 فدراسيون روسيه 480419 --كرافت لانير,قشرنزده (به استثناي سفيدنشده )ب 5,270,900 4,827,527,575 Rls. 2,750,729 $
42 1380 فدراسيون روسيه 721610 -پروفيل بامقطعU,IياHاز آهن يافولاد,گرم نوردشد 11,862,930 4,756,508,436 Rls. 2,710,261 $
43 1380 فدراسيون روسيه 720927 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار, 9,170,350 4,728,241,233 Rls. 2,694,156 $
44 1380 فدراسيون روسيه 720917 اهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومارباپهنا 8,054,820 4,377,455,178 Rls. 2,494,275 $
45 1380 فدراسيون روسيه 901310 دوربينهاي نشانه گيري براي نصب روي اسلحه ;پريسك 820 4,045,715,552 Rls. 2,305,251 $
46 1380 فدراسيون روسيه 271000 نفت ,غيره (باستثناي خام ),فر آورده هاي مربوط ب 13,035,117 3,779,855,005 Rls. 2,153,764 $
47 1380 فدراسيون روسيه 720825 اهن يافولادتخت ياگرم نوردشده ,بصورت طومار,باپ 10,105,680 3,778,120,183 Rls. 2,152,775 $
48 1380 فدراسيون روسيه 860711 --بوژي محرك و بوژي راهنماي لكوموتيوهاي راه 2,168,280 3,521,267,761 Rls. 2,006,420 $
49 1380 فدراسيون روسيه 840510 -مولدهاي گازهواياگاز آب ,مولدهاي گازاستيلن , 42,281 3,456,214,456 Rls. 1,969,353 $
50 1380 فدراسيون روسيه 722830 -ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده گرم 3,499,900 3,417,892,478 Rls. 1,947,518 $
51 1380 فدراسيون روسيه 381111 --فر آورده هاي ضدانفجار براساس تركيبات س 240,000 3,312,960,000 Rls. 1,887,726 $
52 1380 فدراسيون روسيه 720837 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده شكل طومارياپهناي 7,910,710 3,131,494,322 Rls. 1,784,327 $
53 1380 فدراسيون روسيه 722860 -ميله هاازفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده , 2,931,500 3,108,754,354 Rls. 1,771,370 $
54 1380 فدراسيون روسيه 841382 --بالابرهاي آبگونها 572,827 3,080,158,178 Rls. 1,755,075 $
55 1380 فدراسيون روسيه 721410 -ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج , آهنگري شده , 6,871,430 3,062,234,696 Rls. 1,744,864 $
56 1380 فدراسيون روسيه 721012 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm 3,124,795 3,040,996,473 Rls. 1,732,762 $
57 1380 فدراسيون روسيه 844630 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي 724,020 3,027,168,918 Rls. 1,724,883 $
58 1380 فدراسيون روسيه 470421 خميرچوب شيميائي آماده شده سولفيت ,غيرازخميرها 2,735,497 2,910,897,401 Rls. 1,658,631 $
59 1380 فدراسيون روسيه 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پر 473,618 2,611,030,721 Rls. 1,487,767 $
60 1380 فدراسيون روسيه 854610 - مقره هاي عايق برق از شيشه 1,588,179 2,334,886,024 Rls. 1,330,422 $
61 1380 فدراسيون روسيه 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله ن 3,151,550 2,255,300,741 Rls. 1,285,071 $
62 1380 فدراسيون روسيه 720826 اهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومارپهنا 5,247,590 2,154,205,552 Rls. 1,227,468 $
63 1380 فدراسيون روسيه 481099 --كاغذومقواي ,اندوده ياكائولن ,ياباسايرمواد 2,479,430 2,118,588,341 Rls. 1,207,172 $
64 1380 فدراسيون روسيه 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي 10,885 2,112,835,786 Rls. 1,203,895 $
65 1380 فدراسيون روسيه 760711 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mm 406,655 2,111,848,662 Rls. 1,203,332 $
66 1380 فدراسيون روسيه 480439 --كاغذومقواي كرافت (به استثناءسفيدنشده )به ش 2,580,271 2,059,326,770 Rls. 1,173,404 $
67 1380 فدراسيون روسيه 730230 -سوزن وسايرقطعات تقاطعي راه آهن از آهن ياازفولا 1,285,391 2,043,073,138 Rls. 1,164,144 $
68 1380 فدراسيون روسيه 480522 --كاغذومقواي چندلاكه تنهايك لايه بيروني آ 2,252,859 1,954,912,357 Rls. 1,113,910 $
69 1380 فدراسيون روسيه 720916 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل طومار,باپ 3,453,450 1,954,518,332 Rls. 1,113,685 $
70 1380 فدراسيون روسيه 720690 - آهن وفولادغيرممزوج ,به اشكال ابتدائي (غيرازشم 5,106,014 1,856,764,542 Rls. 1,057,985 $
71 1380 فدراسيون روسيه 720853 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپه 4,472,480 1,699,910,468 Rls. 968,608 $
72 1380 فدراسيون روسيه 760719 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسو 301,152 1,670,167,396 Rls. 951,661 $
73 1380 فدراسيون روسيه 540332 --نخ يك لاازريون ويسكوز,بابي از120دوردرمتر 321,489 1,623,707,139 Rls. 925,189 $
74 1380 فدراسيون روسيه 860719 --محور,چرخ واجزاءوقطعات بوژي ,غيره لكوموتيو 319,464 1,548,928,795 Rls. 882,580 $
75 1380 فدراسيون روسيه 701939 --نطع,ماترس ,صفحه نبافته ومحصولات نبافته هما 552,461 1,431,477,213 Rls. 815,658 $
76 1380 فدراسيون روسيه 293490 - اسيدهاي نوكلئيك و املاح آنها; ساير ترك 561,600 1,417,857,127 Rls. 807,896 $
77 1380 فدراسيون روسيه 480431 --كاغذ ومقواي كرافت سفيدنشده به شكل رول 1,570,476 1,415,807,597 Rls. 806,729 $
78 1380 فدراسيون روسيه 852990 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 5 22,009 1,400,361,221 Rls. 797,927 $
79 1380 فدراسيون روسيه 720840 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بصورت طومار,با 2,955,648 1,365,766,355 Rls. 778,214 $
80 1380 فدراسيون روسيه 760612 صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل ,از آلياژ آلومي 132,699 1,351,269,098 Rls. 769,954 $
81 1380 فدراسيون روسيه 760611 -صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل از آلومينيوم , 134,607 1,248,453,113 Rls. 711,368 $
82 1380 فدراسيون روسيه 760120 - آلياژهاي آلومينيوم ,كارنشده , 454,961 1,211,003,847 Rls. 690,031 $
83 1380 فدراسيون روسيه 843131 --اجزاءوقطعات مربوط به آسانسور,بالاكشنده ها 277,041 1,177,811,883 Rls. 671,116 $
84 1380 فدراسيون روسيه 721699 --پروفيل از آهن يافولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرگ 987,711 1,115,831,725 Rls. 635,803 $
85 1380 فدراسيون روسيه 721491 -ميله هاي آهني يافولادي ,گرم نوردشده ,,,بامقطعX 2,003,080 1,096,877,310 Rls. 625,002 $
86 1380 فدراسيون روسيه 720836 - آهن يافولادتخت نوردشده ياگرم نوردشده بشكل طو 2,942,990 1,090,120,985 Rls. 621,151 $
87 1380 فدراسيون روسيه 480253 --كاغذومقوا(بدون الياف مكانيكي )به وزن هرم 1,182,064 1,072,202,430 Rls. 610,941 $
88 1380 فدراسيون روسيه 292212 --دي اتانول آمين و املاح آن 599,850 1,071,323,679 Rls. 610,441 $
89 1380 فدراسيون روسيه 721399 -ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج تخت نوردشده بص 2,489,255 1,044,857,608 Rls. 595,360 $
90 1380 فدراسيون روسيه 840120 -ماشين آلات ودستگاههابراي جداسازي ايزوتوپ ,و 11,739 999,595,410 Rls. 569,570 $
91 1380 فدراسيون روسيه 390410 -پلي كلروروينيل ,مخلوط نشده باساير مواد,به 830,095 994,005,376 Rls. 566,385 $
92 1380 فدراسيون روسيه 730490 -لوله هاياپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,بامق 1,250,968 986,380,874 Rls. 562,041 $
93 1380 فدراسيون روسيه 842619 --جرثقيل هاي جابجاكننده ,دروازه اي وجرثقيل هاي 112,289 937,390,558 Rls. 534,126 $
94 1380 فدراسيون روسيه 340219 -- مواد آلي تانسيواكتيف (غيرازصابون )كه د 480,000 923,063,640 Rls. 525,963 $
95 1380 فدراسيون روسيه 721633 -پروفيل بامقطعHاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,,ب 2,156,792 901,838,097 Rls. 513,867 $
96 1380 فدراسيون روسيه 540331 --نخ يك لاازريون ويسكوز,با120دورياكمتردرمتر 177,482 884,127,242 Rls. 503,776 $
97 1380 فدراسيون روسيه 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگ 361,080 882,093,125 Rls. 502,622 $
98 1380 فدراسيون روسيه 842649 --جرثقيل هاي دريك ,جرثقيل ها,غيرمذكوردرجاي د 109,458 864,748,982 Rls. 492,734 $
99 1380 فدراسيون روسيه 720926 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومارب 1,649,030 850,938,105 Rls. 484,865 $
100 1380 فدراسيون روسيه 720854 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپه 2,097,876 803,691,174 Rls. 457,943 $
101 1380 فدراسيون روسيه 880320 - تجهيزات فرود آمدن و اجزاءو قطعات آنها 18,570 776,680,497 Rls. 442,553 $
102 1380 فدراسيون روسيه 310230 - نيترات آمونيوم 4,672,500 772,086,720 Rls. 439,936 $
103 1380 فدراسيون روسيه 750210 -نيكل بصورت كارنشده ,غيرممزوج , 49,890 769,327,542 Rls. 438,363 $
104 1380 فدراسيون روسيه 320611 --پيگمان هاوفر آورده هابراساس دي اكسيدتيتاني 363,000 748,717,429 Rls. 426,620 $
105 1380 فدراسيون روسيه 440320 - چوب خام يا چهارترا ,از تيره كاج 1,942,332 740,103,160 Rls. 421,709 $
106 1380 فدراسيون روسيه 292219 -- آمينوالكل ها,اترهاواسترهاي آنهافقط داراي 236,160 736,308,484 Rls. 419,549 $
107 1380 فدراسيون روسيه 700529 ورق هاي كارنشده مسلح نشده باسيم ازشيشه فلوت /سا 2,089,004 732,219,326 Rls. 417,219 $
108 1380 فدراسيون روسيه 310210 -اوره , حتي بصورت محلول در آب 2,974,050 732,180,385 Rls. 417,197 $
109 1380 فدراسيون روسيه 731512 --زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجي 169,629 706,959,865 Rls. 402,826 $
110 1380 فدراسيون روسيه 853690 -دستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي برقي , 19,159 682,580,720 Rls. 388,935 $
111 1380 فدراسيون روسيه 400231 -- كائوچوي ايزوبوتن - ايزوپرن (بوتيل ) 244,800 668,458,709 Rls. 380,888 $
112 1380 فدراسيون روسيه 721590 -ميله هااز آهن يافولاد,كه درجاي ديگرذكرنشده (هم 629,344 666,106,076 Rls. 379,548 $
113 1380 فدراسيون روسيه 441129 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي از5/0گرم درmc3مك 1,792,790 658,631,627 Rls. 375,288 $
114 1380 فدراسيون روسيه 482359 --كاغذومقوابراي چاپ ,نوشتن وسايرمقاصدگرافي 475,200 658,291,911 Rls. 375,094 $
115 1380 فدراسيون روسيه 841790 -اجزاءوقطعات كوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايش 94,824 650,551,809 Rls. 370,685 $
116 1380 فدراسيون روسيه 845931 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي ف 207,830 649,668,056 Rls. 370,181 $
117 1380 فدراسيون روسيه 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 15,785 646,654,889 Rls. 368,465 $
118 1380 فدراسيون روسيه 701990 --اشياءازالياف شيشه (ازجمله پشم شيشه ),كه درج 202,042 645,392,679 Rls. 367,746 $
119 1380 فدراسيون روسيه 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 21,355 627,600,795 Rls. 357,607 $
120 1380 فدراسيون روسيه 846221 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,,,,(همچنين پرس ها 155,800 620,227,422 Rls. 353,406 $
121 1380 فدراسيون روسيه 846599 --ماشين ابزار,غيرمذكوردرجاي ديگر,براي كاررو 46,700 604,912,135 Rls. 344,679 $
122 1380 فدراسيون روسيه 251990 -منيزي و ساير اكسيدهاي منيزيم 1,100,000 602,423,567 Rls. 343,261 $
123 1380 فدراسيون روسيه 701932 --ورق نازك نبافته selioV(),ازالياف شيشه (از 213,829 592,612,249 Rls. 337,670 $
124 1380 فدراسيون روسيه 853931 --لامپ هاي تخليه الكتريكي ,فلورسنت ,كاتودگ 211,362 584,792,474 Rls. 333,215 $
125 1380 فدراسيون روسيه 854620 قره هاي عايق برق از سراميك 261,661 579,831,987 Rls. 330,388 $
126 1380 فدراسيون روسيه 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع ك 206,520 571,697,251 Rls. 325,754 $
127 1380 فدراسيون روسيه 845129 --ماشين هاي خشك كردن باظرفيت بيشتراز10كيلوگ 126,640 562,802,643 Rls. 320,686 $
128 1380 فدراسيون روسيه 870810 -سپرواجزاءوقطعات آن مربوطبه وسايطنقليه موتو 27,200 510,632,000 Rls. 290,958 $
129 1380 فدراسيون روسيه 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي د 169,280 502,408,857 Rls. 286,271 $
130 1380 فدراسيون روسيه 281990 -اكسيدهاكروم وهيدرواكسيدهاي كروم (باستثناي ت 140,000 499,091,802 Rls. 284,382 $
131 1380 فدراسيون روسيه 721710 -مفتول از آهن يافولادغيرممزوج , آبكاري يااندودن 1,019,616 492,757,714 Rls. 280,773 $
132 1380 فدراسيون روسيه 845959 --ماشين هاي فرزكردن ازنو ع زانوئي eenK(epyt-), 179,807 463,290,260 Rls. 263,983 $
133 1380 فدراسيون روسيه 880390 -اجزاءوقطعات وسايل نقليه هوايي (باستثناءهوا 1,959 450,525,663 Rls. 256,710 $
134 1380 فدراسيون روسيه 722850 - ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده سر 291,500 444,576,792 Rls. 253,320 $
135 1380 فدراسيون روسيه 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي د 10,264 443,958,443 Rls. 252,968 $
136 1380 فدراسيون روسيه 844712 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطر 110,504 443,884,692 Rls. 252,926 $
137 1380 فدراسيون روسيه 284130 -دي كرمات سديم 297,825 440,159,460 Rls. 250,803 $
138 1380 فدراسيون روسيه 846140 -ماشين هاي ترا دادن ياسنگ زني ياپرداخت كردن 158,500 438,130,992 Rls. 249,647 $
139 1380 فدراسيون روسيه 860699 --واگنهاي باري سبك وسنگين راه آهن ياتراموا,غي 89,024 434,107,016 Rls. 247,354 $
140 1380 فدراسيون روسيه 840790 -موتورهاي درون سوزجرقه اي -احتراقي تناوبي يادو 5,181 421,318,425 Rls. 240,068 $
141 1380 فدراسيون روسيه 720249 --فروكروم ,داراي 4%وزني ياكمتركربن , 220,000 419,537,224 Rls. 239,053 $
142 1380 فدراسيون روسيه 401140 - تايربادي نو ازكائوچو براي موتورسيكلت 133,531 409,313,508 Rls. 233,226 $
143 1380 فدراسيون روسيه 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچ 150,000 408,534,953 Rls. 232,783 $
144 1380 فدراسيون روسيه 370390 -كاغذ,مقواو موادنسجي عكاسي ,حساس شده ,عكسب 87,086 403,956,285 Rls. 230,175 $
145 1380 فدراسيون روسيه 845939 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي ف 154,180 378,185,829 Rls. 215,491 $
146 1380 فدراسيون روسيه 441121 --تخته فيبرباجرم مخصوص بي ازrgmc/35/0ولي 779,159 369,589,137 Rls. 210,592 $
147 1380 فدراسيون روسيه 851410 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي كه بامقاوم 43,150 343,358,480 Rls. 195,646 $
148 1380 فدراسيون روسيه 281310 -دي سولفوركربن 410,000 333,086,460 Rls. 189,792 $
149 1380 فدراسيون روسيه 848220 -رولربيرينگ مخروطي ,هم چنين رولربيرينگ هاي ج 68,785 328,097,256 Rls. 186,949 $
150 1380 فدراسيون روسيه 845510 -ماشين هاي نوردبراي ساختن لوله 87,680 324,066,916 Rls. 184,653 $
151 1380 فدراسيون روسيه 845940 -ماشين هاي صيقل كردن جدارداخلي براي فلزات ,كه د 87,816 322,988,045 Rls. 184,039 $
152 1380 فدراسيون روسيه 740921 --صفحه ,ورق ونوارازبرنج ,بصورت طومار,به ضخام 91,032 321,722,843 Rls. 183,319 $
153 1380 فدراسيون روسيه 721790 -مفتول از آهن يافولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرگفت 435,230 318,496,611 Rls. 181,479 $
154 1380 فدراسيون روسيه 290312 -- دي كلرومتان (كلرور متيلن ) 379,350 315,437,054 Rls. 179,736 $
155 1380 فدراسيون روسيه 902690 -اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنج 14,300 305,019,000 Rls. 173,800 $
156 1380 فدراسيون روسيه 283311 --سولفات دي سديم 1,500,000 302,650,000 Rls. 172,450 $
157 1380 فدراسيون روسيه 852610 - دستگاههاي رادار 3,607 300,514,396 Rls. 171,233 $
158 1380 فدراسيون روسيه 390120 - پلي اتيلن باوزن مخصوص (چگالي ) 94% يا ب 262,096 300,046,577 Rls. 170,967 $
159 1380 فدراسيون روسيه 848360 -كلاچ ووكوپلينك محور(هم چنين قفل گاردان ), 2,600 294,797,555 Rls. 167,976 $
160 1380 فدراسيون روسيه 760692 --صفحه ,,,(غيرازمربعمستطيل )از آلياژهاي آلوم 59,077 292,204,918 Rls. 166,499 $
161 1380 فدراسيون روسيه 845811 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلزباكنترل شما 97,400 289,343,245 Rls. 164,868 $
162 1380 فدراسيون روسيه 846291 --پرس هاي هيدروليك براي كاربرروي فلزات ياكر 76,600 281,674,048 Rls. 160,498 $
163 1380 فدراسيون روسيه 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت ك 78,650 274,617,535 Rls. 156,477 $
164 1380 فدراسيون روسيه 490191 --فرهنگ لغات ودائره المعارف حتي بصورت جزءج 4 270,270,000 Rls. 154,000 $
165 1380 فدراسيون روسيه 721650 -پروفيل از آهن يافولاد,فقطگرم نوردشده ,,,كه درج 533,170 266,149,183 Rls. 151,652 $
166 1380 فدراسيون روسيه 730531 `--لوله از آهن ياازفولاد,(غيرازلوله ها)جو شد 207,780 262,524,509 Rls. 149,587 $
167 1380 فدراسيون روسيه 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادق 100,450 262,257,390 Rls. 149,434 $
168 1380 فدراسيون روسيه 382200 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده بر 1,206 259,591,500 Rls. 147,915 $
169 1380 فدراسيون روسيه 400270 - كائوچوي اتيلن - پروپيلن - اين غيرمتصل 86,400 259,345,219 Rls. 147,775 $
170 1380 فدراسيون روسيه 845969 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,كه درجاي ديگرم 84,450 255,156,396 Rls. 145,390 $
171 1380 فدراسيون روسيه 721011 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm 309,230 255,098,408 Rls. 145,355 $
172 1380 فدراسيون روسيه 871499 -- اجزاءوقطعات و متفرعات غيرمذكور, برا 39,143 253,812,138 Rls. 144,623 $
173 1380 فدراسيون روسيه 760720 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mm 31,882 252,204,441 Rls. 143,706 $
174 1380 فدراسيون روسيه 851790 - اجزاء وقطعات دستگاههاي برقي تلفني يا 2,794 248,388,134 Rls. 141,532 $
175 1380 فدراسيون روسيه 401199 --تايربادي نوازكائوچوكه درجاي ديگرمذكورنباش 100,486 244,295,345 Rls. 139,201 $
176 1380 فدراسيون روسيه 480560 -كاغذ و مقوائي غيرمذكوردرجاي ديگر,بشكل رو 425,948 242,945,380 Rls. 138,430 $
177 1380 فدراسيون روسيه 480530 - كاغذ سولفيت بشكل رول يا ورق 230,326 242,636,178 Rls. 138,255 $
178 1380 فدراسيون روسيه 731100 ظروف براي گازهاي فشرده يامايعشده ,از آهن ياازفولاد, 119,339 239,421,484 Rls. 136,422 $
179 1380 فدراسيون روسيه 731814 --پيچ خودكاراز آهن ياازفولاد, 267,297 238,990,682 Rls. 136,178 $
180 1380 فدراسيون روسيه 390461 -- پلي تترافلوئورو اتيلن , به اشكال ابتدا 15,880 238,113,729 Rls. 135,677 $
181 1380 فدراسيون روسيه 470429 خميرچوب شيميائي آماده شده باسولفيت بجزخميرها 238,746 230,510,773 Rls. 131,345 $
182 1380 فدراسيون روسيه 480529 --كاغذ و مقواي چندلا به شكل رول ياورق كه د 347,074 228,270,092 Rls. 130,068 $
183 1380 فدراسيون روسيه 721550 -ميله هااز آهن يافولاد,فقطسردشكل داده شده ,ياسر 196,406 226,602,983 Rls. 129,119 $
184 1380 فدراسيون روسيه 840890 -موتورهاي پيستوني درون سوزتراكمي -احتراقي كه د 12,500 226,481,570 Rls. 129,049 $
185 1380 فدراسيون روسيه 845720 ماشين ساخت يك واحدي (يك مرحله اي )براي كاركرد 54,500 225,338,604 Rls. 128,398 $
186 1380 فدراسيون روسيه 852910 - آنتن هوائي و رفلكتور آنتن هوائي از هر ن 737 215,417,563 Rls. 122,745 $
187 1380 فدراسيون روسيه 440791 --چوب اره شده يابدون ناهمواري ازدرازا,لايه بري 352,448 208,415,296 Rls. 118,756 $
188 1380 فدراسيون روسيه 845710 -دستگاه متمركزماشين كاري براي كاركردن روي فلزا 54,475 207,292,519 Rls. 118,115 $
189 1380 فدراسيون روسيه 843420 -ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 14,440 201,669,530 Rls. 114,911 $
190 1380 فدراسيون روسيه 720221 --فروسيلسيوم ,داراي بي از55%وزني سيلسيوم , 195,000 199,869,341 Rls. 113,886 $
191 1380 فدراسيون روسيه 853922 --لامپ هاي رشته اي بقدرت حداكثرV 200 وبرا 49,461 194,594,122 Rls. 110,881 $
192 1380 فدراسيون روسيه 391190 -پلي سولفورها,پلي سولفونهامحصولات يادداشت ف 39,514 183,515,609 Rls. 104,567 $
193 1380 فدراسيون روسيه 902219 --دستگاههايي كه اشعه ايكس به كارمي برند,براي 547 179,982,374 Rls. 102,554 $
194 1380 فدراسيون روسيه 721622 --پروفيل بامقطعTاز آهن يافولاد,گرم نوردشده ,,, 462,000 178,570,954 Rls. 101,750 $
195 1380 فدراسيون روسيه 730431 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدور 210,000 178,057,291 Rls. 101,457 $
196 1380 فدراسيون روسيه 845140 -ماشين هاي شستن ,سفيدكردن يارنگ كردن ,كه درجاي 87,000 173,138,890 Rls. 98,655 $
197 1380 فدراسيون روسيه 250700 كائولن و ساير خاك هاي رس كائوليني , حتي 100,000 170,061,510 Rls. 96,901 $
198 1380 فدراسيون روسيه 730620 -لوله براي جداره سازي ولوله گذاري براي حفاري نفت 202,528 169,457,404 Rls. 96,557 $
199 1380 فدراسيون روسيه 860730 --قلابهاوسايروسايل كويلينگ ,ضربه گيرهاي لكوم 80,967 167,832,802 Rls. 95,631 $
200 1380 فدراسيون روسيه 844110 -ماشينهاي بر 68,510 167,682,900 Rls. 95,546 $
مجموع کل
1,533,430,589,656 ريال
مجموع کل
873,749,611 دلار