آمار کل " واردات از" کشور "عراق" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1380 عراق 691110 -اشياءسرميزواشياء آشپزخانه ,ازچيني , 750 1,579,500 Rls. 900 $
102 1380 عراق 847490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول ردي 650 1,495,742 Rls. 852 $
103 1380 عراق 821300 قيچي ,قيچي خياطي وقيچي هاي همانند,وتيغه هاي آنه 170 1,439,100 Rls. 820 $
104 1380 عراق 871110 -موتورسيكلتها(همچنين موتورسيكلت گازي )وچرخ 100 1,425,060 Rls. 812 $
105 1380 عراق 551433 --پارچه تاروپودي ,ازنخهاي رنگارنگ ,غيرمذكور 160 1,422,104 Rls. 810 $
106 1380 عراق 842542 --جكهاي هيدروليكي وچرخهاي بالاكشنده 300 1,380,686 Rls. 787 $
107 1380 عراق 470790 - آخال وخرده ريز(بازيافتي )ازسايركاغذهاومقو 6,000 1,380,684 Rls. 787 $
108 1380 عراق 841510 -ماشين هاودستگاههاي تهويه مطبو ع ,ازنو ع ديواري 130 1,293,115 Rls. 737 $
109 1380 عراق 848299 --اجزاءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا 2,500 1,237,275 Rls. 705 $
110 1380 عراق 900990 -اجزاء وقطعات و متفرعات دستگاههاي فتوك 300 1,150,571 Rls. 656 $
111 1380 عراق 870829 --قطعات ومتفرعات بدنه (همچنين اتاق راننده )غ 400 1,045,450 Rls. 596 $
112 1380 عراق 730810 -پل وقطعات پل از آهن ياازفولاد, 300 1,035,513 Rls. 590 $
113 1380 عراق 830510 چفت وبست براي صحافي اوراق جداشدني ياكلاسورازف 2,775 1,021,706 Rls. 582 $
114 1380 عراق 731582 --زنجيرباحلقه هاي جو داده شده (باستثناءزنجي 200 1,008,631 Rls. 575 $
115 1380 عراق 843139 --قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيراز آس 500 995,085 Rls. 567 $
116 1380 عراق 870894 --غربالك فرمان (رل ),لوله فرمان ,جعبه فرمان ب 300 994,704 Rls. 567 $
117 1380 عراق 848320 -پوسته ياتاقان ,توام شده بابلبيرينگ يارولربي 100 842,400 Rls. 480 $
118 1380 عراق 732219 --رادياتور,باگرم كننده غيربرقي واجزاءوقطعات 100 837,541 Rls. 477 $
119 1380 عراق 848210 -بلبرينگ , 49 796,090 Rls. 454 $
120 1380 عراق 841490 -اجزاءوقطعات تلمبه هاي هواياخلاء,كمپرسورهاي 200 795,764 Rls. 453 $
121 1380 عراق 730721 --فلانچ ازفولادزنگ نزن , 1,460 795,764 Rls. 453 $
122 1380 عراق 731029 --منبع,چليك ,بشكه (غيرازبراي گاز)از آهن يااز 160 795,763 Rls. 453 $
123 1380 عراق 871190 -موتورسيكلتها(همچنين موتورسيكلت گازي )وچرخ 100 775,359 Rls. 442 $
124 1380 عراق 730590 -لوله از آهن ياازفولاد,پرچ شده ,باقطرخارجي بي 600 773,491 Rls. 441 $
125 1380 عراق 960920 -مغزي مداد,سياه يارنگي , 800 758,160 Rls. 432 $
126 1380 عراق 842531 --چرخهاي كشنده ,چرخهاي طناب ,باموتوربرقي 100 690,343 Rls. 393 $
127 1380 عراق 871120 -موتورسيكلتها(همچنين موتورسيكلت گازي )وچرخ 100 625,517 Rls. 356 $
128 1380 عراق 730729 --لوله واتصالات لوله كشي ازفولادزنگ نزن كه درجا 150 596,824 Rls. 340 $
129 1380 عراق 540110 -نخ دوخت ازرشته هاي سنتتيك , 150 586,752 Rls. 334 $
130 1380 عراق 870839 -- ترمزها و ترمزهاي خودكاروسايط نقليه مشم 92 542,295 Rls. 309 $
131 1380 عراق 843110 -اجزاءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 150 460,228 Rls. 262 $
132 1380 عراق 850151 -- موتورها باجريان متناوب , چندفاز,به قد 100 460,228 Rls. 262 $
133 1380 عراق 401700 كائوچوي سفت شده (ابونيت )به هرشكل ,همچنين آخ 3,000 421,200 Rls. 240 $
134 1380 عراق 722860 -ميله هاازفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده , 100 397,881 Rls. 227 $
135 1380 عراق 842541 --سيستم بالابرثابت ازنوعي كه درتعميرگاههابكا 30 397,881 Rls. 227 $
136 1380 عراق 701399 --اشياءشيشه اي پاكيزگي ,دفتر,تزئين داخلي ساخت 100 397,880 Rls. 227 $
137 1380 عراق 580810 -قيطان باف ها,بصورت توپ , 20 395,797 Rls. 226 $
138 1380 عراق 701310 -اشياءازشيشه -سراميك ,براي سرميز, آشپزخانه , 155 356,653 Rls. 203 $
139 1380 عراق 720390 -محصولات آهني اسفنجي ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,و4 1,500 298,411 Rls. 170 $
140 1380 عراق 731815 پيچ هاوپيچ هاي مهره خوراز آهن ياازفولاد,كه درجاي 50 230,115 Rls. 131 $
141 1380 عراق 840731 --موتورهاي پيستوني درون سوزتناوبي وسايطنقليه 40 206,898 Rls. 118 $
142 1380 عراق 870831 -- لنت ترمزسوارشده وسايط نقليه موتوري مش 60 201,825 Rls. 115 $
143 1380 عراق 820719 --ابزارهاي سوراخ كردن سنگ ياحفرزمين (غيراز آن 300 198,941 Rls. 113 $
144 1380 عراق 842539 --چرخهاي كشنده ,چرخهاي طناب ,كه درجاي ديگرمذك 750 198,941 Rls. 113 $
145 1380 عراق 851190 - اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن كر 100 194,962 Rls. 111 $
146 1380 عراق 843320 --ماشين هاي علف زني (همچنين ميله هاي بر براي س 500 189,410 Rls. 108 $
147 1380 عراق 401390 - لاستيك توئي ازكائوچو كه درجاي ديگر مذك 400 188,994 Rls. 108 $
148 1380 عراق 852910 - آنتن هوائي و رفلكتور آنتن هوائي از هر ن 30 184,078 Rls. 105 $
149 1380 عراق 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنو 200 175,068 Rls. 100 $
150 1380 عراق 481690 -كاغذكپي وكاغذانتقال كه درجاي ديگرمذكورنب 390 171,990 Rls. 98 $
151 1380 عراق 850910 - جاروهاي برقي خانگي , با موتور برقي 50 161,069 Rls. 92 $
152 1380 عراق 730719 --لوله واتصالات لوله كشي حاصل ازريخته گري ,از آه 30 138,069 Rls. 79 $
153 1380 عراق 540794 --پارچه هاي تاروپودباف ,چاپ شده ,ازنخ رشته ها 50 115,387 Rls. 66 $
154 1380 عراق 732399 --اشياءسرميز,اشياء آشپزخانه يااشياءخانه دار 20 99,470 Rls. 57 $
155 1380 عراق 871492 - طوقه و پره چرخ براي چرخهاي پائي 20 46,022 Rls. 26 $
مجموع کل
36,404,387 ريال
مجموع کل
20,743 دلار