آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري کره" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 1380 جمهوري کره 850239 - مجموعه مولدها,(غيرازنو ع بادي ) كه درجاي د 26,777 943,675,424 Rls. 537,708 $
102 1380 جمهوري کره 852190 -دستگاههاي ضبطياپخ ويدئو,بايابدون تيونرو 28,901 938,857,562 Rls. 534,962 $
103 1380 جمهوري کره 851190 - اجزاء و قطعات ادوات برقي براي روشن كر 58,180 930,262,620 Rls. 530,063 $
104 1380 جمهوري کره 481190 -كاغذومقوا,قشرزده ,اندوده , آغشته و,,,درسطح چ 274,473 924,438,277 Rls. 526,745 $
105 1380 جمهوري کره 854420 - كابل هم محور(laixa-oc )و سايرهادي هاي 39,001 918,473,244 Rls. 523,346 $
106 1380 جمهوري کره 901832 --سوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه مورداستفاده 25,928 912,703,258 Rls. 520,059 $
107 1380 جمهوري کره 721250 - آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده ,باپهناي كمت 522,556 912,288,962 Rls. 519,823 $
108 1380 جمهوري کره 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكث 31,742 911,565,200 Rls. 519,412 $
109 1380 جمهوري کره 852313 -- نوارمغناطيسي ضبطنشده براي ضبطصوت ياساير 153,217 909,665,858 Rls. 518,327 $
110 1380 جمهوري کره 721391 --ميله هاي آهني يافولادي گرم نوردشده ,بصورت طوم 999,925 897,935,010 Rls. 511,644 $
111 1380 جمهوري کره 852910 - آنتن هوائي و رفلكتور آنتن هوائي از هر ن 58,687 886,611,733 Rls. 505,191 $
112 1380 جمهوري کره 850131 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت ح 46,401 882,521,600 Rls. 502,863 $
113 1380 جمهوري کره 730630 -لوله ,جو داده شده ,مدور,از آهن ياازفولادغيرم 302,272 880,250,135 Rls. 501,568 $
114 1380 جمهوري کره 390320 -كوپليمرهاي اكريلونيتريل - استيرن NAS() 527,000 880,036,283 Rls. 501,445 $
115 1380 جمهوري کره 841350 -تلمبه هاي تناوبي حجمي براي مايعات كه درجاي ديگ 6,820 876,022,888 Rls. 499,158 $
116 1380 جمهوري کره 741021 --ورق ونوارهاي نازك ,ملحق برروي كاغذ,,,ازمس 124,165 875,249,370 Rls. 498,716 $
117 1380 جمهوري کره 854411 سيم براي سيم پيچي ازمس 54,139 867,805,989 Rls. 494,476 $
118 1380 جمهوري کره 850490 -اجزاءقطعات ترانسفورماتورها,القاءكننده ه 93,296 863,795,036 Rls. 492,192 $
119 1380 جمهوري کره 851590 - قطعات دستگاههاي لحيم كاري , زردجوشكاري ,ج 7,701 854,081,409 Rls. 486,656 $
120 1380 جمهوري کره 381210 فر آورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكان 169,000 850,461,453 Rls. 484,595 $
121 1380 جمهوري کره 850432 --ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت بيش 22,309 835,906,747 Rls. 476,299 $
122 1380 جمهوري کره 400270 - كائوچوي اتيلن - پروپيلن - اين غيرمتصل 216,000 834,621,059 Rls. 475,568 $
123 1380 جمهوري کره 852311 --نوارمغناطيسي ضبطنشده براي ضبط صوت ياس 96,993 834,020,498 Rls. 475,226 $
124 1380 جمهوري کره 290312 -- دي كلرومتان (كلرور متيلن ) 900,500 833,934,076 Rls. 475,177 $
125 1380 جمهوري کره 901819 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري كه درجاي 30,749 831,566,070 Rls. 473,827 $
126 1380 جمهوري کره 292390 -املاح و هيدروكسيدهاي آمونيوم چهارتايي 35,500 822,058,568 Rls. 468,409 $
127 1380 جمهوري کره 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سر 33,298 816,522,824 Rls. 465,255 $
128 1380 جمهوري کره 690290 - آجر,بلوك ,چهارگو ,غيره ,كه درجاي ديگرگفته 63,069 812,485,959 Rls. 462,955 $
129 1380 جمهوري کره 841590 -اجزاءوقطعات ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع 26,272 810,752,047 Rls. 461,966 $
130 1380 جمهوري کره 847720 -اكسترودرهابراي كاركردن روي كائوچوياموادپلاس 22,030 788,366,028 Rls. 449,212 $
131 1380 جمهوري کره 850910 - جاروهاي برقي خانگي , با موتور برقي 71,215 756,390,791 Rls. 430,992 $
132 1380 جمهوري کره 731822 --واشرها,كه درجاي ديگرگفته نشده , 9,224 748,599,975 Rls. 426,552 $
133 1380 جمهوري کره 760720 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mm 105,222 723,114,171 Rls. 412,031 $
134 1380 جمهوري کره 390530 - پلي وينيل الكل , حتي داراي گروه هاي استات 224,000 713,485,324 Rls. 406,544 $
135 1380 جمهوري کره 721061 - آهن يافولادنوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكار 570,379 697,895,507 Rls. 397,660 $
136 1380 جمهوري کره 854230 -مدارهاي مجتمع يكپارچه الكترونيك (غيراز 1,063 696,267,664 Rls. 396,735 $
137 1380 جمهوري کره 901811 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري الكتروكا 2,164 689,482,849 Rls. 392,868 $
138 1380 جمهوري کره 851790 - اجزاء وقطعات دستگاههاي برقي تلفني يا 1,790 685,381,112 Rls. 390,531 $
139 1380 جمهوري کره 844590 -ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي 45,800 683,272,478 Rls. 389,329 $
140 1380 جمهوري کره 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي 2,866 673,944,918 Rls. 384,014 $
141 1380 جمهوري کره 780110 -سرب تصفيه شده ,بصورت كارنشده , 560,800 672,111,254 Rls. 382,969 $
142 1380 جمهوري کره 852540 -دوربين هاي ويدئويي تصويرغيرمتحرك وساير 1,358 661,124,162 Rls. 376,709 $
143 1380 جمهوري کره 550620 -الياف سنتتيك غيريكسره ,ازپلي استر,حلاجي شده 404,600 659,289,665 Rls. 375,664 $
144 1380 جمهوري کره 290542 -- پنتا ارتريتول 340,000 644,144,262 Rls. 367,034 $
145 1380 جمهوري کره 853329 -- مقاومت هاي ثابت با ظرفيت تحمل قدرت 20,881 637,780,628 Rls. 363,408 $
146 1380 جمهوري کره 283711 --سيانورهاو اكسي سيانورهاي سديم 265,900 633,647,461 Rls. 361,051 $
147 1380 جمهوري کره 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر 3,730 625,445,463 Rls. 356,379 $
148 1380 جمهوري کره 870870 -چرخهاواجزاءوقطعات آنهابراي وسايط نقليه م 81,240 624,354,687 Rls. 355,757 $
149 1380 جمهوري کره 391110 -رزين هاي نفت ,كومارون و آندن ,رزين هاي كومارون 408,000 618,871,235 Rls. 352,634 $
150 1380 جمهوري کره 540249 --نخ يك لاازسنتتيك ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,با 33,750 615,916,936 Rls. 350,949 $
151 1380 جمهوري کره 720851 - آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده بشكل طومار,باپه 862,498 615,352,311 Rls. 350,628 $
152 1380 جمهوري کره 390890 - ساير پلي اميدهاكه در جاي ديگرمذكور نباش 185,160 614,626,884 Rls. 350,214 $
153 1380 جمهوري کره 730439 --سايرباسطح مقطع مدور از فولادزنگ نزن 85,950 610,821,673 Rls. 348,048 $
154 1380 جمهوري کره 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي دي 41,300 604,216,861 Rls. 344,283 $
155 1380 جمهوري کره 701931 --مت taM()نبافته ازالياف شيشه (ازجمله پشم شي 166,560 597,459,739 Rls. 340,432 $
156 1380 جمهوري کره 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 31,453 595,868,307 Rls. 339,525 $
157 1380 جمهوري کره 340311 -- فر آورده هابراي روان كردن مواد,داراي كمت 165,350 595,601,650 Rls. 339,373 $
158 1380 جمهوري کره 845819 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلز(غيرازنو ع ك 124,150 592,582,670 Rls. 337,654 $
159 1380 جمهوري کره 392020 - صفحه ,ورق ,,,ازپليمرهاي پروپيلن ,مستحكم وم 36,373 592,281,808 Rls. 337,481 $
160 1380 جمهوري کره 854590 -- اشياء از گرافيت ياساير زغال ها,كه درجا 18,787 584,909,453 Rls. 333,281 $
161 1380 جمهوري کره 853339 -- مقاومت هاي متغير سيم پيچي شده با ظرفيت 17,686 584,639,458 Rls. 333,130 $
162 1380 جمهوري کره 851711 - دستگاههاي تلفني باسيم مجهز به متعلقات 3,540 572,161,263 Rls. 326,018 $
163 1380 جمهوري کره 392069 --صفحه ,ورق ,,,,ازسايرپلي استرها,مستحكم ومطب 113,012 566,152,781 Rls. 322,595 $
164 1380 جمهوري کره 722012 --فولادزنگ نزن گرم نوردشده ,باپهناي كمتراز600 165,343 558,425,697 Rls. 318,192 $
165 1380 جمهوري کره 845229 --چرخهاي دوزندگي ازنو ع صنعتي (غيرازواحدهاي ات 38,683 553,594,052 Rls. 315,438 $
166 1380 جمهوري کره 844519 --ماشين هاي تهيه الياف نسجي ,كه درجاي ديگرمذكو 24,050 552,048,762 Rls. 314,558 $
167 1380 جمهوري کره 851821 -- تك بلندگو, تعبيه شده در محفظه آن 44,118 551,854,087 Rls. 314,445 $
168 1380 جمهوري کره 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارو 38,707 547,363,394 Rls. 311,889 $
169 1380 جمهوري کره 292410 - آميدهاي غيرحلقوي (بانضمام ,كاربامات هاي غي 171,300 547,096,705 Rls. 311,736 $
170 1380 جمهوري کره 370199 -- صفحه هاوفيلم هاي لوله نشده عكاسي , حساس 56,387 540,662,165 Rls. 308,070 $
171 1380 جمهوري کره 720839 آهن يافولادتخت ياگرم نوردشده ,بشكل طومار,باپه 617,830 540,078,289 Rls. 307,737 $
172 1380 جمهوري کره 721069 - آهن يافولادنوردشده ,باپهناي حداقل 600mm آبكار 470,374 536,546,833 Rls. 305,725 $
173 1380 جمهوري کره 842952 --بولدوزر,,,خودروباقسمت فوقاني آن كه 360درج 84,824 534,130,335 Rls. 304,348 $
174 1380 جمهوري کره 950699 --سايراشياءوادوات براي بازي درهواي آزاد,غير 81,400 527,055,475 Rls. 300,317 $
175 1380 جمهوري کره 880400 چترنجات (همچنين چترنجات قابل هدايت وپاراگ 3,071 524,940,078 Rls. 299,111 $
176 1380 جمهوري کره 844851 --پلاتين reknis(),سوزن وسايراشيائي كه درتشكيل 1,681 511,838,574 Rls. 291,648 $
177 1380 جمهوري کره 901910 -دستگاههاي مكانوتراپي ,دستگاههاي ماساژ,دست 72,170 510,568,062 Rls. 290,922 $
178 1380 جمهوري کره 920110 - پيانو با سيم يازه عمودي 42,030 508,635,608 Rls. 289,820 $
179 1380 جمهوري کره 590699 --پارچه هاي نسجي كائوچوزده ,غيرمذكوردرجاي ديگ 55,097 507,662,820 Rls. 289,266 $
180 1380 جمهوري کره 293390 -تركيبات هتروسيكليك كه فقطداراي هترواتم (ات 575 501,656,709 Rls. 285,844 $
181 1380 جمهوري کره 721790 -مفتول از آهن يافولادغيرممزوج ,كه درجاي ديگرگفت 376,414 499,985,821 Rls. 284,893 $
182 1380 جمهوري کره 853521 -- قطع كننده خودكار مدار براي ولتاژ 1 ت 43,905 498,672,506 Rls. 284,143 $
183 1380 جمهوري کره 590390 -پارچه هاي نسجي آغشته ,اندوده ,پوشانده يامطبق ش 51,509 495,022,253 Rls. 282,064 $
184 1380 جمهوري کره 853224 --خازنهاي ثابت برقي دي الكتريك سراميكي , 5,879 493,146,591 Rls. 280,997 $
185 1380 جمهوري کره 854190 - اجزاء و قطعات وسايل مشمول رديف 8541 1,494 487,590,245 Rls. 277,829 $
186 1380 جمهوري کره 845811 --ماشين ترا افقي براي برداشتن فلزباكنترل شما 16,420 485,540,140 Rls. 276,662 $
187 1380 جمهوري کره 851890 - اجزاء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8 46,023 484,074,731 Rls. 275,827 $
188 1380 جمهوري کره 291714 --انيدريد مالئيك 353,000 477,482,990 Rls. 272,069 $
189 1380 جمهوري کره 320490 - محصولات آلي سنتتيك كه به عنوان نورتاب 106,145 470,858,628 Rls. 268,295 $
190 1380 جمهوري کره 854470 - كابل هاي الياف اپتيكي تهيه شده از اليا 5,060 469,805,224 Rls. 267,695 $
191 1380 جمهوري کره 391990 - سايرصفحه ها,نمودارهاوورقه هاي نازك خودچ 43,068 467,591,060 Rls. 266,434 $
192 1380 جمهوري کره 870839 -- ترمزها و ترمزهاي خودكاروسايط نقليه مشم 33,229 462,244,727 Rls. 263,387 $
193 1380 جمهوري کره 381230 -فر آورده هاي آنتي اكسيدان وپايداركننده هاي 126,138 453,452,401 Rls. 258,379 $
194 1380 جمهوري کره 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي 11,745 453,024,374 Rls. 258,134 $
195 1380 جمهوري کره 844311 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست تغذيه شده با 35,285 452,739,972 Rls. 257,971 $
196 1380 جمهوري کره 400259 -- كائوچوي آكريلونيتريل - بوتادين (باستث 186,400 451,302,600 Rls. 257,155 $
197 1380 جمهوري کره 290330 -مشتقات فلوئوردار(فلوئوره ),برم داريايددار 216,000 447,423,494 Rls. 254,942 $
198 1380 جمهوري کره 481139 --كاغذومقواي قشرزده ,اندوده , آغشته ياپوشانده 259,284 446,654,704 Rls. 254,504 $
199 1380 جمهوري کره 854720 - قطعات اتصال عايق از پلاستيك براي ماشي 16,715 445,206,268 Rls. 253,678 $
200 1380 جمهوري کره 842951 --لودربيل داربابارگيري ازجلو 81,200 442,445,926 Rls. 252,106 $
201 1380 جمهوري کره 390390 -پليمرهاي استيرن كه درجاي ديگر گفته نشده 227,500 440,667,548 Rls. 251,092 $
202 1380 جمهوري کره 844712 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطر 11,500 439,211,353 Rls. 250,263 $
203 1380 جمهوري کره 400940 -لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ,مس 43,025 435,724,770 Rls. 248,276 $
204 1380 جمهوري کره 730519 --لوله از آهن ياازفولاد,جو داده شده ازدرازغير 181,452 432,842,319 Rls. 246,634 $
205 1380 جمهوري کره 850110 - موتورها به قدرت حداكثر 5/37 وات 19,966 428,650,039 Rls. 244,246 $
206 1380 جمهوري کره 853610 - فيوز, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 45,635 427,824,367 Rls. 243,774 $
207 1380 جمهوري کره 401290 -لاستيك روئي توپريانيمه توپر,روك قابل تعويض 378,330 424,859,965 Rls. 242,086 $
208 1380 جمهوري کره 390810 - پلي اميد 6-11-12-6/6-10و6يا12/6 129,000 417,775,012 Rls. 238,049 $
209 1380 جمهوري کره 844790 -ماشين هاي تهيه نخ گيپه ,تور,دانتل ,پارچه هاي گل 11,600 417,656,910 Rls. 237,981 $
210 1380 جمهوري کره 350300 ژلاتين هاومشتقات آنها,سريشم ماهي ,سايرچسب ها 23,799 414,394,948 Rls. 236,123 $
211 1380 جمهوري کره 550120 -دسته الياف ازرشته هاي سنتتيك ,ازپلي استرها, 259,200 414,260,313 Rls. 236,046 $
212 1380 جمهوري کره 720926 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومارب 427,310 411,959,868 Rls. 234,735 $
213 1380 جمهوري کره 760611 -صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل از آلومينيوم , 59,650 411,903,978 Rls. 234,703 $
214 1380 جمهوري کره 842790 -ارابه هاي كارگاهي مجهزبه وسايل بلندكردن ياجاب 51,524 410,465,965 Rls. 233,884 $
215 1380 جمهوري کره 851931 -- صفحه گردان (دك صفحه )با مكانيزم صفحه 8,666 407,457,278 Rls. 232,168 $
216 1380 جمهوري کره 841581 --ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبو ع مجهزبه دستگا 47,524 407,355,606 Rls. 232,112 $
217 1380 جمهوري کره 911490 -اجزاءوقطعات براي انوا ع ساعت كه درجاي ديگري م 1,299 400,957,268 Rls. 228,465 $
218 1380 جمهوري کره 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 29,616 396,971,478 Rls. 226,194 $
219 1380 جمهوري کره 960839 --خودنويس ,قلم استيلوگراف ,سايرقلمها,كه در 19,489 392,175,626 Rls. 223,462 $
220 1380 جمهوري کره 291612 --استرهاي اسيداكريليك 216,000 391,493,222 Rls. 223,074 $
221 1380 جمهوري کره 853210 -خازن هاي ثابت براي مدارهاي 50يا60هرتزباظرفي 3,219 391,360,531 Rls. 222,996 $
222 1380 جمهوري کره 841950 -دستگاههاي مبدل حرارتي 31,561 389,668,736 Rls. 222,033 $
223 1380 جمهوري کره 290250 - استايرن 273,600 383,749,620 Rls. 218,661 $
224 1380 جمهوري کره 680423 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسنگ طبيعي , 86,583 380,859,088 Rls. 217,015 $
225 1380 جمهوري کره 291719 --اسيدهاي پلي كربوكسيليك غيرحلقوي ,وغيره ,م 222,000 374,512,615 Rls. 213,398 $
226 1380 جمهوري کره 590700 پارچه نسجي آغشته ,اندوده ياپوشانده شده بنحوديگ 16,106 373,605,815 Rls. 212,882 $
227 1380 جمهوري کره 960920 -مغزي مداد,سياه يارنگي , 18,705 372,763,502 Rls. 212,402 $
228 1380 جمهوري کره 848210 -بلبرينگ , 25,105 371,543,426 Rls. 211,706 $
229 1380 جمهوري کره 390311 --پلي استيرن قابل انبساط به اشكال ابتدائ 242,500 368,943,000 Rls. 210,224 $
230 1380 جمهوري کره 902920 - سرعت سنج و تاكومتر; استروبوسكوپ 7,200 368,267,624 Rls. 209,840 $
231 1380 جمهوري کره 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقلي 62,711 362,567,102 Rls. 206,591 $
232 1380 جمهوري کره 902221 --دستگاههايي كه اشعه آلفا,بتاياگامابه كارمي ب 3,919 361,181,230 Rls. 205,801 $
233 1380 جمهوري کره 721550 -ميله هااز آهن يافولاد,فقطسردشكل داده شده ,ياسر 226,721 359,175,895 Rls. 204,660 $
234 1380 جمهوري کره 903210 - ترموستات 9,488 357,786,326 Rls. 203,868 $
235 1380 جمهوري کره 852110 -دستگاه ضبطياپخ ويدئو,بايابدون تيونرويدئ 17,906 353,114,237 Rls. 201,205 $
236 1380 جمهوري کره 845140 -ماشين هاي شستن ,سفيدكردن يارنگ كردن ,كه درجاي 12,437 353,096,926 Rls. 201,195 $
237 1380 جمهوري کره 722090 -محصولات نوردشده ازفولادزنگ نزن ,باپهناي كمتر 62,111 351,094,516 Rls. 200,054 $
238 1380 جمهوري کره 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آما 400 346,053,443 Rls. 197,182 $
239 1380 جمهوري کره 540231 --نخ تكستوره ,ازنايلون ياسايرپلي آميدها,باان 35,980 345,819,657 Rls. 197,049 $
240 1380 جمهوري کره 870821 --كمربندايمني وسايطنقليه موتوري مشمول شماره 9,400 341,760,000 Rls. 194,735 $
241 1380 جمهوري کره 852692 - دستگاههاي كنترل از راه دور راديوئي 20,999 332,363,375 Rls. 189,382 $
242 1380 جمهوري کره 401140 - تايربادي نو ازكائوچو براي موتورسيكلت 90,212 330,554,531 Rls. 188,350 $
243 1380 جمهوري کره 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين ا 1,425 329,204,830 Rls. 187,581 $
244 1380 جمهوري کره 844530 -ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن موادنسجي 24,884 322,680,775 Rls. 183,864 $
245 1380 جمهوري کره 540233 --نخ تكستوره ازپلي استرها, آماده نشده براي خرده 66,336 319,870,532 Rls. 182,262 $
246 1380 جمهوري کره 392062 --صفحه ,ورق ,,,,ازپلي اتيلن ترفتالات ,مستحكم و 67,243 313,848,759 Rls. 178,831 $
247 1380 جمهوري کره 730791 --فلانچ از آهن ياازفولاد(غيرازفولادزنگ نزن ), 12,485 311,518,853 Rls. 177,503 $
248 1380 جمهوري کره 293490 - اسيدهاي نوكلئيك و املاح آنها; ساير ترك 350 311,061,323 Rls. 177,243 $
249 1380 جمهوري کره 300590 -اواتها,گاز,باندواشياءهمانندداراي مواددار 13,317 306,913,244 Rls. 174,878 $
250 1380 جمهوري کره 540262 --نخ ازپلي استرها,چندلاياكابله آماده نشده براي 113,400 303,800,281 Rls. 173,105 $
251 1380 جمهوري کره 730721 --فلانچ ازفولادزنگ نزن , 23,734 300,512,493 Rls. 171,232 $
252 1380 جمهوري کره 291450 -ستن - فنل ها و ستن هاي داراي عامل اكسيژنه 208,000 297,856,714 Rls. 169,718 $
253 1380 جمهوري کره 540220 -نخ بسيارمقاوم ازپلي استرها, آماده نشده براي خر 63,920 296,528,053 Rls. 168,962 $
254 1380 جمهوري کره 550130 -دسته الياف ازرشته هاي سنتتيك ,از آكريليك يا 112,500 293,266,016 Rls. 167,103 $
255 1380 جمهوري کره 321210 -ورقه هاي دا غ زني 14,868 283,774,376 Rls. 161,696 $
256 1380 جمهوري کره 390290 -ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي اولفين 148,120 279,910,838 Rls. 159,493 $
257 1380 جمهوري کره 848130 -شيريكطرفه , 18,095 277,559,719 Rls. 158,153 $
258 1380 جمهوري کره 846610 -ابزارگيروحديده گيرخودكار 1,356 274,307,102 Rls. 156,301 $
259 1380 جمهوري کره 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 5,176 272,789,967 Rls. 155,436 $
260 1380 جمهوري کره 760612 صفحه نوارورق بشكل مربع يامستطيل ,از آلياژ آلومي 35,151 271,067,895 Rls. 154,454 $
261 1380 جمهوري کره 853910 - لامپ موسوم به چرا غ سربسته (stinupmal ma 7,396 269,672,325 Rls. 153,659 $
262 1380 جمهوري کره 391731 --لوله هاي قابل انعطاف كه داراي يك حداقل تحمل ف 44,229 268,704,863 Rls. 153,108 $
263 1380 جمهوري کره 840590 -اجزاءوقطعات مولدهاي گازهواياگاز آب وغيره 990 266,530,036 Rls. 151,869 $
264 1380 جمهوري کره 540339 --نخ يك لاي مصنوعي ,كه درجاي ديگرگفته نشده , آماد 13,500 263,016,643 Rls. 149,867 $
265 1380 جمهوري کره 870893 --كلاچهاواجزاءوقطعات آنهابراي وسايط نقليه م 23,290 262,891,681 Rls. 149,796 $
266 1380 جمهوري کره 481140 -كاغذومقواي قشرزده ,اندوده , آغشته ياپوشانده ب 65,904 261,082,476 Rls. 148,764 $
267 1380 جمهوري کره 380810 - حشره ك ها, عرضه شده بصورت خرده فروشي 7,000 259,790,895 Rls. 148,029 $
268 1380 جمهوري کره 731815 پيچ هاوپيچ هاي مهره خوراز آهن ياازفولاد,كه درجاي 24,225 256,807,223 Rls. 146,329 $
269 1380 جمهوري کره 721710 -مفتول از آهن يافولادغيرممزوج , آبكاري يااندودن 182,007 254,773,239 Rls. 145,169 $
270 1380 جمهوري کره 482359 --كاغذومقوابراي چاپ ,نوشتن وسايرمقاصدگرافي 153,737 254,722,227 Rls. 145,141 $
271 1380 جمهوري کره 741011 --ورق ونوارهاي نازك ,بدون تكيه گاه ,ازمس ,,,ت 23,489 254,297,444 Rls. 144,899 $
272 1380 جمهوري کره 854449 - هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي 32,552 250,918,614 Rls. 142,973 $
273 1380 جمهوري کره 902190 - اجزاء وقطعات ,متفرعات اشياء ودستگاهها 7,308 249,572,242 Rls. 142,206 $
274 1380 جمهوري کره 721011 -- آهن يافولادتخت نوردشده ,باپهناي حداقل 600mm 199,440 248,633,103 Rls. 141,671 $
275 1380 جمهوري کره 291300 مشتقات هالوژنه ,سولفونه ,نيتره يانيتروزه آلد 136,000 247,568,643 Rls. 141,066 $
276 1380 جمهوري کره 842121 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 5,890 245,028,575 Rls. 139,617 $
277 1380 جمهوري کره 844711 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطر 10,860 244,982,507 Rls. 139,591 $
278 1380 جمهوري کره 830230 -يراق ,چفت وبست ,غيره ,براي وسائطنقليه موتور 52,749 242,346,483 Rls. 138,088 $
279 1380 جمهوري کره 391732 --سايرلوله هاكه باموادديگرمستحكم نشده وباس 10,381 241,456,495 Rls. 137,581 $
280 1380 جمهوري کره 841459 --بادزنها,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 20,652 241,235,857 Rls. 137,456 $
281 1380 جمهوري کره 320710 `-پيگمان هاي آماده ,كدركننده هاورنگهاي آماده 24,100 235,954,619 Rls. 134,448 $
282 1380 جمهوري کره 382370 - الكل هاي چرب صنعتي 100,800 235,862,957 Rls. 134,395 $
283 1380 جمهوري کره 540752 --پارچه هاي تاروپودباف ,رنگرزي شده ,ازنخ رشته 20,245 234,838,426 Rls. 133,811 $
284 1380 جمهوري کره 850410 -متعادل كننده هاي جريان (stsallaB)براي لامپ 9,814 233,707,543 Rls. 133,166 $
285 1380 جمهوري کره 854121 --ترانزيستورها(غيرازترانزيستورهاي حساس درب 12,213 233,681,052 Rls. 133,152 $
286 1380 جمهوري کره 853221 -- خازنهاي برقي ثابت تانتاليومي 4,209 232,497,389 Rls. 132,477 $
287 1380 جمهوري کره 843010 -ماشين پايه كوبي وماشين پايه در آوردن 28,030 230,726,175 Rls. 131,468 $
288 1380 جمهوري کره 847982 --ماشينهابراي مخلوطكردن ,ورزدادن ,خردكردن ,س 7,224 230,245,527 Rls. 131,194 $
289 1380 جمهوري کره 846630 -ادوات تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص براي ماشين 5,310 229,423,709 Rls. 130,726 $
290 1380 جمهوري کره 680422 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسايرموادسائيده فشرده ش 28,940 228,888,001 Rls. 130,420 $
291 1380 جمهوري کره 390940 - رزين هاي فنوليك به اشكال ابتدائي 68,000 228,741,755 Rls. 130,338 $
292 1380 جمهوري کره 901380 - وسايل و آلات و دستگاههاي اپتيكي , غيرمذ 3,610 227,000,207 Rls. 129,345 $
293 1380 جمهوري کره 721129 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده ,باپهناي كمترا 183,974 220,641,142 Rls. 125,721 $
294 1380 جمهوري کره 151800 چربي هاوروغن هاي حيواني يانباتي ,,,تغييريافته 111,000 220,132,114 Rls. 125,431 $
295 1380 جمهوري کره 390490 پليمرهاي اولفين هاي هالوژنه كه در جاي ديگ 128,800 219,484,982 Rls. 125,063 $
296 1380 جمهوري کره 760691 --صفحه ,,(باستثناءمربعمستطيل )از آلومينيوم , 34,000 216,188,414 Rls. 123,185 $
297 1380 جمهوري کره 701110 -غلاف هاي شيشه اي باز(ازجمله حباب ولوله ),براي 17,610 215,667,034 Rls. 122,886 $
298 1380 جمهوري کره 842119 --ماشينهاي گريزازمركز,كه درجاي ديگرمذكورنبا 20,157 214,840,643 Rls. 122,417 $
299 1380 جمهوري کره 851180 - ادوات برقي روشن كردن يابراه انداختن ,غير 8,410 213,110,528 Rls. 121,430 $
300 1380 جمهوري کره 320416 --مواد رنگي ر آكتيف و فر آورده ها براساس 21,145 211,596,498 Rls. 120,568 $
مجموع کل
97,020,733,971 ريال
مجموع کل
55,282,475 دلار