آمار کل " واردات از" کشور "جمهوري چک" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 جمهوري چک 840690 -اجزاءوقطعات توربين هاي بخاروسايرتوربين هاي 3,286,111 73,123,125,491 Rls. 41,665,599 $
2 1380 جمهوري چک 847480 -سايرماشين آلات ودستگاههابراي خاك ,سنگ ,سنگ 937,075 19,804,949,242 Rls. 11,284,871 $
3 1380 جمهوري چک 843880 -ماشين آلات ودستگاههابراي تهيه ياتوليدصنعتي غ 452,038 11,197,830,167 Rls. 6,380,531 $
4 1380 جمهوري چک 250700 كائولن و ساير خاك هاي رس كائوليني , حتي 6,505,000 2,725,927,636 Rls. 1,553,236 $
5 1380 جمهوري چک 845939 --ماشين هاي صيقل كردن -فرزكردن جدارداخلي براي ف 318,165 2,699,425,868 Rls. 1,538,135 $
6 1380 جمهوري چک 490199 --كتاب ,بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه د 320 1,915,329,482 Rls. 1,091,356 $
7 1380 جمهوري چک 590210 -پارچه استخوان بندي لاستيك ازنخ بامقاومت بالا, 136,773 1,546,122,670 Rls. 880,981 $
8 1380 جمهوري چک 701710 -شيشه آلات براي آزمايشگاه ,بهداشت ياداروخانه 75,105 975,905,962 Rls. 556,072 $
9 1380 جمهوري چک 722830 -ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده گرم 988,411 918,236,836 Rls. 523,211 $
10 1380 جمهوري چک 730410 لوله هاي بدون درزاز آهن ياازفولادكه براي خطلوله ن 612,767 913,866,718 Rls. 520,722 $
11 1380 جمهوري چک 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارو 39,238 885,820,223 Rls. 504,740 $
12 1380 جمهوري چک 846693 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول 5,864 749,242,073 Rls. 426,919 $
13 1380 جمهوري چک 700220 -ميله ازشيشه ,كارشده , 127,120 651,003,493 Rls. 370,942 $
14 1380 جمهوري چک 820790 -ابزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي ياماشين ا 1,690 632,991,905 Rls. 360,680 $
15 1380 جمهوري چک 844319 --ماشين آلات ودستگاههاي چاپ افست ,كه درجاي دي 17,930 607,201,666 Rls. 345,982 $
16 1380 جمهوري چک 722790 -ميله ها,گرم نوردشده ,بصورت طومار,ازفولادممز 488,186 543,130,209 Rls. 309,476 $
17 1380 جمهوري چک 846210 -ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي (ازجمله پر 143,500 535,260,847 Rls. 304,992 $
18 1380 جمهوري چک 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 15,707 529,444,648 Rls. 301,677 $
19 1380 جمهوري چک 700510 -ورق هاي كارنشده مسلح نشده باسيم ازشيشه فلوت /س 327,083 460,942,932 Rls. 262,646 $
20 1380 جمهوري چک 370390 -كاغذ,مقواو موادنسجي عكاسي ,حساس شده ,عكسب 54,205 452,545,393 Rls. 257,861 $
21 1380 جمهوري چک 846019 --ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت براي فلزات ,بادق 800 428,316,205 Rls. 244,055 $
22 1380 جمهوري چک 844520 -ماشين هاي ريسندگي موادنسجي 13,638 424,804,501 Rls. 242,054 $
23 1380 جمهوري چک 844511 --ماشين هاي حلاجي senihcam(gnidraC ) 35,064 419,216,309 Rls. 238,870 $
24 1380 جمهوري چک 480230 -كاغذپايه براي كاربن بشكل رول يا ورق 222,137 412,640,253 Rls. 235,124 $
25 1380 جمهوري چک 847989 --سايرماشينهاودستگاههاي مكانيكي ,بانحوه 34,760 403,502,773 Rls. 229,916 $
26 1380 جمهوري چک 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتا 13,449 357,969,923 Rls. 203,972 $
27 1380 جمهوري چک 294190 -ساير آنتي بيوتيك ها كه در جاي ديگري مذك 1,000 355,774,700 Rls. 202,721 $
28 1380 جمهوري چک 844630 -ماشين هاي بافندگي تاروپودباف براي پارچه بافي 208,000 355,357,729 Rls. 202,483 $
29 1380 جمهوري چک 850162 -- ژنراتورهاباجريان متناوب ( آلترناتورها)ب 34,825 323,940,644 Rls. 184,582 $
30 1380 جمهوري چک 850163 -- ژنراتورهاباجريان متناوب ( آلترناتورها) 45,100 321,730,319 Rls. 183,323 $
31 1380 جمهوري چک 847490 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول ردي 50,070 298,567,066 Rls. 170,124 $
32 1380 جمهوري چک 680422 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسايرموادسائيده فشرده ش 92,350 264,865,792 Rls. 150,920 $
33 1380 جمهوري چک 848280 -بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين ,بلبرينگ /ر 5,814 264,508,346 Rls. 150,717 $
34 1380 جمهوري چک 846310 -دستگاههاي كش ميله ,لوله ,پروفيل ياهمانند 33,300 254,430,981 Rls. 144,975 $
35 1380 جمهوري چک 844790 -ماشين هاي تهيه نخ گيپه ,تور,دانتل ,پارچه هاي گل 18,000 239,627,700 Rls. 136,540 $
36 1380 جمهوري چک 844359 -ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ,كه درجاي ديكرمذكو 6,660 231,053,294 Rls. 131,654 $
37 1380 جمهوري چک 846330 -ماشين هاي كاركردن روي مفتول ,بدون برداشتن قسمت 6,645 227,413,735 Rls. 129,580 $
38 1380 جمهوري چک 730449 --لوله هاوپروفيل بدون درزاز آهن ياازفولاد,مدور 33,020 217,000,000 Rls. 123,647 $
39 1380 جمهوري چک 844712 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطر 17,140 216,990,287 Rls. 123,641 $
40 1380 جمهوري چک 841381 --تلمبه هاي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 27,236 214,113,442 Rls. 122,002 $
41 1380 جمهوري چک 850300 اجزاء وقطعات ماشينهاي شماره 8501ياشماره 20,600 196,946,030 Rls. 112,220 $
42 1380 جمهوري چک 480620 - كاغذ غيرقابل نفوذ درمقابل چربي به شكل 79,488 196,772,994 Rls. 112,121 $
43 1380 جمهوري چک 842091 --غلتك هابراي ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشين 10,130 190,907,716 Rls. 108,779 $
44 1380 جمهوري چک 730520 -لوله براي جداره سازي براي حفاري از آهن ياازفولاد 140,244 185,402,336 Rls. 105,642 $
45 1380 جمهوري چک 845310 -ماشين آلات ودستگاههاي آماده كردن ,دباغي كردن ي 16,580 176,546,665 Rls. 100,596 $
46 1380 جمهوري چک 851110 - شمعهاي جرقه زن 28,510 162,824,099 Rls. 92,777 $
47 1380 جمهوري چک 850140 - موتورها باجريان متناوب , تك فاز 13,110 154,851,420 Rls. 88,234 $
48 1380 جمهوري چک 590390 -پارچه هاي نسجي آغشته ,اندوده ,پوشانده يامطبق ش 12,299 146,677,514 Rls. 83,578 $
49 1380 جمهوري چک 845180 -ماشين هاي چلاندن , آهارزدن ,پرداخت كردن ,,,,,ن 47,625 146,345,707 Rls. 83,388 $
50 1380 جمهوري چک 842549 --جكهاوچرخهاي بالاكشنده وسايط نقليه ,كه درجاي 23,760 144,350,534 Rls. 82,251 $
51 1380 جمهوري چک 850152 --موتورهاباجريان متناوب ,چندفاز,به قدرت 35,084 144,081,747 Rls. 82,098 $
52 1380 جمهوري چک 920110 - پيانو با سيم يازه عمودي 7,157 139,574,145 Rls. 79,530 $
53 1380 جمهوري چک 730429 --سايرباسطح مقطع مدوراز اهن يا فولاد غير 94,737 134,044,016 Rls. 76,378 $
54 1380 جمهوري چک 848180 -سايروسائل ازقبيل شيرووسائل همانند,كه درجاي د 59,270 131,724,865 Rls. 75,057 $
55 1380 جمهوري چک 841319 --تلمبه مايعات مجهزبوسيله اندازه گيري ياطراح 680 128,913,504 Rls. 73,455 $
56 1380 جمهوري چک 846694 --اجزاءوقطعات ومتفرعات براي ماشين هاي مشمول 2,290 126,815,130 Rls. 72,259 $
57 1380 جمهوري چک 680690 -مخلوطهاواشياءساخته شده ازموادعايق حرارت يا 30,000 121,707,001 Rls. 69,349 $
58 1380 جمهوري چک 690390 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده , 13,365 114,224,950 Rls. 65,085 $
59 1380 جمهوري چک 401199 --تايربادي نوازكائوچوكه درجاي ديگرمذكورنباش 20,235 109,900,000 Rls. 62,621 $
60 1380 جمهوري چک 830510 چفت وبست براي صحافي اوراق جداشدني ياكلاسورازف 17,694 109,025,196 Rls. 62,123 $
61 1380 جمهوري چک 850421 --ترانسفورماتورهاي دي الكتريك مايع,باظرفي 5,100 105,502,255 Rls. 60,115 $
62 1380 جمهوري چک 903210 - ترموستات 1,163 98,458,140 Rls. 56,102 $
63 1380 جمهوري چک 848130 -شيريكطرفه , 161 97,767,160 Rls. 55,708 $
64 1380 جمهوري چک 846150 -ماشين هاي اره كردن ياقطعكردن براي كاربرروي فلز 7,506 92,339,920 Rls. 52,616 $
65 1380 جمهوري چک 844839 --اجزاءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445,وغي 869 91,585,313 Rls. 52,185 $
66 1380 جمهوري چک 841480 --تلمبه هاي هوا;كمپرسورهاي هواياگاز,كلاهكهاي 14,440 90,651,735 Rls. 51,654 $
67 1380 جمهوري چک 690320 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده ,باب 11,243 83,383,700 Rls. 47,512 $
68 1380 جمهوري چک 591190 -اشياءنسجي براي مصارف فني ,مذكوردريادداشت 7 4,140 82,620,898 Rls. 47,077 $
69 1380 جمهوري چک 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي هم 1,525 79,759,419 Rls. 45,446 $
70 1380 جمهوري چک 848320 -پوسته ياتاقان ,توام شده بابلبيرينگ يارولربي 3,785 79,051,314 Rls. 45,043 $
71 1380 جمهوري چک 845710 -دستگاه متمركزماشين كاري براي كاركردن روي فلزا 4,200 77,339,220 Rls. 44,068 $
72 1380 جمهوري چک 851529 --ماشين هاووسايل جوشكاري فلزات بامقاومت 9,600 74,658,990 Rls. 42,541 $
73 1380 جمهوري چک 845929 --ماشينهاي سوراخ كردن بابرداشتن فلز,كه درجاي د 29,800 71,195,834 Rls. 40,567 $
74 1380 جمهوري چک 400930 - لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده , 16,261 70,563,083 Rls. 40,207 $
75 1380 جمهوري چک 841370 -تلمبه هاي گريزازمركزبراي مايعات كه درجاي ديگ 413 69,869,970 Rls. 39,812 $
76 1380 جمهوري چک 722220 -ميله هاازفولادزنگ نزن ,سردشكل داده شده ياسردت 13,064 68,999,999 Rls. 39,316 $
77 1380 جمهوري چک 848050 -قالب براي شيشه , 1,423 67,437,243 Rls. 38,426 $
78 1380 جمهوري چک 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 2,761 67,282,846 Rls. 38,337 $
79 1380 جمهوري چک 681270 -اتصالات ازالياف فشرده پنبه نسوز,بصورت رول ي 41,347 66,066,101 Rls. 37,645 $
80 1380 جمهوري چک 848299 --اجزاءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا 1,660 65,206,990 Rls. 37,155 $
81 1380 جمهوري چک 844110 -ماشينهاي بر 6,150 64,014,570 Rls. 36,476 $
82 1380 جمهوري چک 847981 --ماشين هابراي عمل آوردن فلزات ,هم چنين دستگاه 20,000 63,056,981 Rls. 35,930 $
83 1380 جمهوري چک 844820 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 759 61,365,811 Rls. 34,966 $
84 1380 جمهوري چک 401120 - تايربادي نوازكائوچو براي اتوبوس و باري 10,382 61,050,000 Rls. 34,786 $
85 1380 جمهوري چک 291711 --اسيداكساليك , املاح و استرهاي آن 25 60,401,223 Rls. 34,417 $
86 1380 جمهوري چک 853890 -اجزاءوقطعات دستگاههاي شماره 8535لغايت 190 60,137,641 Rls. 34,266 $
87 1380 جمهوري چک 842129 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 22,795 56,244,502 Rls. 32,048 $
88 1380 جمهوري چک 850153 -- موتورها باجريان متناوب , چندفاز,به قدر 13,606 54,317,862 Rls. 30,950 $
89 1380 جمهوري چک 820760 -ابزارهاي تعويضي براي صيقلي كردن جدارداخلي ياب 1,580 53,148,103 Rls. 30,284 $
90 1380 جمهوري چک 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 163,761 51,445,405 Rls. 29,314 $
91 1380 جمهوري چک 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي 936 49,720,380 Rls. 28,331 $
92 1380 جمهوري چک 853669 -- دوشاخه و پريز اتصال , براي ولتاژ حداكث 65 49,714,572 Rls. 28,327 $
93 1380 جمهوري چک 845910 -ماشين ابزارباابزارگيرواحدوميزكشوئي براي سو 105 47,501,414 Rls. 27,066 $
94 1380 جمهوري چک 846029 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,كه درجاي ديگرم 36,300 47,156,730 Rls. 26,869 $
95 1380 جمهوري چک 850120 موتورهاي عمومي باجريان متناوب (cA)/جريان 4,860 47,106,102 Rls. 26,841 $
96 1380 جمهوري چک 680430 -سنگ براي تيزكردن ياصيقلي كردن بادست , 7,798 46,626,366 Rls. 26,568 $
97 1380 جمهوري چک 281820 -اكسيد آلومينيم ,غيرازكوروندوم مصنوعي 22,000 46,531,031 Rls. 26,513 $
98 1380 جمهوري چک 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آما 11 46,151,674 Rls. 26,297 $
99 1380 جمهوري چک 820150 -قيچي باغباني وهمانند(ازجمله قيچي براي بريدن گ 4,550 45,046,197 Rls. 25,668 $
100 1380 جمهوري چک 720292 --فروواناديوم , 3,000 44,528,470 Rls. 25,372 $
101 1380 جمهوري چک 300230 - واكسن ها براي دامپزشكي 98 41,744,832 Rls. 23,786 $
102 1380 جمهوري چک 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل ل 100 40,948,453 Rls. 23,332 $
103 1380 جمهوري چک 250810 -بنتونيت 100,000 40,580,000 Rls. 23,123 $
104 1380 جمهوري چک 730610 -لوله كه براي خطوطنفت ياگازبكارمي رونداز آهن ي 26,941 40,066,637 Rls. 22,830 $
105 1380 جمهوري چک 844842 --شانه ماشين تاروپودباف ,ميلميلك وچارچوب م 223 38,534,030 Rls. 21,957 $
106 1380 جمهوري چک 900140 - عدسي عينك از شيشه 214 37,210,017 Rls. 21,202 $
107 1380 جمهوري چک 590310 -پارچه هاي نسجي آغشته ,,,,,باپلي وينيل كلرايدP 3,076 36,675,372 Rls. 20,898 $
108 1380 جمهوري چک 903180 -- آلات ووسايل وماشينهاي سنج ياكنترل كه درجاي 38 35,772,142 Rls. 20,383 $
109 1380 جمهوري چک 845969 --ماشين هاي فرزكردن براي فلزات ,كه درجاي ديگرم 4,200 35,653,006 Rls. 20,315 $
110 1380 جمهوري چک 820570 -گيره ,قيدوهمانند, 14,938 35,485,585 Rls. 20,219 $
111 1380 جمهوري چک 960711 --زيپ بادندانه ازفلزات معمولي , 12,605 35,288,025 Rls. 20,107 $
112 1380 جمهوري چک 854449 - هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,براي 1,400 34,780,685 Rls. 19,818 $
113 1380 جمهوري چک 820770 -ابزارهاي تعويضي براي فرزكردن , 750 33,950,700 Rls. 19,345 $
114 1380 جمهوري چک 850990 -اجزاء و قطعات دستگاههاي الكترومكانيكي 1,400 32,261,982 Rls. 18,383 $
115 1380 جمهوري چک 900792 -- اجزاء و قطعات و متفرعات براي پروژكت 1,074 29,204,317 Rls. 16,641 $
116 1380 جمهوري چک 853590 -سايردستگاههابراي قطع و وصل و,,,مدارهاي 690 29,111,512 Rls. 16,588 $
117 1380 جمهوري چک 846630 -ادوات تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص براي ماشين 2,180 26,639,480 Rls. 15,179 $
118 1380 جمهوري چک 850431 -- ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت ح 275 26,548,307 Rls. 15,127 $
119 1380 جمهوري چک 844590 -ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي 6,436 26,221,455 Rls. 14,941 $
120 1380 جمهوري چک 690290 - آجر,بلوك ,چهارگو ,غيره ,كه درجاي ديگرگفته 2,319 25,970,260 Rls. 14,797 $
121 1380 جمهوري چک 854110 - ديودها(غيرازديودهاي حساس دربرابرنور و 24 25,321,661 Rls. 14,428 $
122 1380 جمهوري چک 846229 --ماشين هاي خم كردن ,تاكردن ,راست كردن ياتخت ك 3,000 25,225,388 Rls. 14,373 $
123 1380 جمهوري چک 845229 --چرخهاي دوزندگي ازنو ع صنعتي (غيرازواحدهاي ات 510 24,695,292 Rls. 14,071 $
124 1380 جمهوري چک 844711 --ماشين هاي كشباف گردباف ,بااستوانه اي به قطر 5,700 23,846,600 Rls. 13,588 $
125 1380 جمهوري چک 900840 - دستگاه بزرگ يا كوچك كردن عكس (غيرازد 775 22,368,916 Rls. 12,746 $
126 1380 جمهوري چک 850423 --ترانسفورماتورهاي دي الكتريك مايع ,باظرف 28,500 21,700,900 Rls. 12,365 $
127 1380 جمهوري چک 381210 فر آورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكان 3,240 21,348,040 Rls. 12,164 $
128 1380 جمهوري چک 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگ 26,000 20,696,098 Rls. 11,793 $
129 1380 جمهوري چک 842099 --اجزاءوقطعات ماشينهاي تخت كردن ياسايرماشي 612 20,006,481 Rls. 11,400 $
130 1380 جمهوري چک 370239 --فيلم ,بصورت رول ,سوراخ نشده كه پهناي آن از105 803 19,752,825 Rls. 11,255 $
131 1380 جمهوري چک 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك يا 10 19,038,159 Rls. 10,848 $
132 1380 جمهوري چک 843830 -ماشين آلات ودستگاههاي قندسازي 256 17,061,820 Rls. 9,722 $
133 1380 جمهوري چک 848220 -رولربيرينگ مخروطي ,هم چنين رولربيرينگ هاي ج 600 16,564,786 Rls. 9,439 $
134 1380 جمهوري چک 848291 --گلوله ,سوزن وغلتك , 546 15,675,427 Rls. 8,932 $
135 1380 جمهوري چک 870323 --وسايط نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه اي ب 1,500 14,977,170 Rls. 8,534 $
136 1380 جمهوري چک 731811 --مهره پيچ بزرگ از آهن ياازفولاد, 70 14,621,918 Rls. 8,332 $
137 1380 جمهوري چک 846021 --ماشين هاي سنگ زني براي فلزات ,غيرمذكوردرجا 23,235 14,585,987 Rls. 8,311 $
138 1380 جمهوري چک 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 1,017 13,750,982 Rls. 7,835 $
139 1380 جمهوري چک 853932 --لامپ هاي بخار جيوه ياسديم ;لامپ هالوژنور 12 13,739,325 Rls. 7,829 $
140 1380 جمهوري چک 844811 -دابي ,ژاكار;ماشين هاي تقليل دهنده كارت gnicud 94 13,595,557 Rls. 7,747 $
141 1380 جمهوري چک 854470 - كابل هاي الياف اپتيكي تهيه شده از اليا 41 13,256,346 Rls. 7,553 $
142 1380 جمهوري چک 820890 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي ماشين هاياوسائل مكا 530 13,199,400 Rls. 7,521 $
143 1380 جمهوري چک 841382 --بالابرهاي آبگونها 600 13,190,484 Rls. 7,516 $
144 1380 جمهوري چک 846140 -ماشين هاي ترا دادن ياسنگ زني ياپرداخت كردن 17,000 12,132,463 Rls. 6,913 $
145 1380 جمهوري چک 843850 -ماشين آلات ودستگاههابراي آماده كردن گوشت ياپ 4,130 12,040,994 Rls. 6,861 $
146 1380 جمهوري چک 551623 --پارچه هاي تاروپودي ,ازنخهاي رنگارنگ ,كمترا 746 11,986,369 Rls. 6,830 $
147 1380 جمهوري چک 845390 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي آماده كرد 1,458 11,922,684 Rls. 6,794 $
148 1380 جمهوري چک 900150 - عدسي عينك از ساير مواد 51 11,868,461 Rls. 6,763 $
149 1380 جمهوري چک 820239 --تيغه اره مدور(ازجمله تيغه اره راست برولي باس 345 11,182,902 Rls. 6,372 $
150 1380 جمهوري چک 722691 --محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج ,فقطگرم نو 9,465 10,673,553 Rls. 6,082 $
151 1380 جمهوري چک 854690 قره هاي عايق برق (غيراز انوا ع شيشه و سرام 3,836 10,454,220 Rls. 5,957 $
152 1380 جمهوري چک 820530 -رنده ,اسكنه ,مغاروابزارهاي برنده همانندبراي 1,380 10,424,946 Rls. 5,940 $
153 1380 جمهوري چک 820160 -قيچي پرچين بر,قيچي باغباني وقيچي هاي همانندكه 2,391 10,344,989 Rls. 5,895 $
154 1380 جمهوري چک 850161 -- ژنراتورها باجريان متناوب ( آلترناتوره 600 9,718,521 Rls. 5,538 $
155 1380 جمهوري چک 821000 وسائل مكانيكي دستي ,بوزن 10كيلوگرم ياكمتركه بر 2,773 9,611,515 Rls. 5,477 $
156 1380 جمهوري چک 846595 --ماشين هاي سوراخ كردن يااسكنه كردن براي كارروي 10 9,309,000 Rls. 5,304 $
157 1380 جمهوري چک 820559 --ابزارهاي دستي ,كه درجاي ديگرگفته نشده است (ا 1,144 9,114,918 Rls. 5,194 $
158 1380 جمهوري چک 847790 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن ر 225 9,069,226 Rls. 5,168 $
159 1380 جمهوري چک 820900 پولك ,قلم ,,,براي ابزارها,سوارنشده ازكربوره 2,667 8,822,775 Rls. 5,027 $
160 1380 جمهوري چک 680510 -پودريادانه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي ,روي پار 360 8,673,639 Rls. 4,942 $
161 1380 جمهوري چک 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سر 70 8,483,380 Rls. 4,834 $
162 1380 جمهوري چک 848360 -كلاچ ووكوپلينك محور(هم چنين قفل گاردان ), 1 8,431,178 Rls. 4,804 $
163 1380 جمهوري چک 844849 --اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي بافندگي تا 101 8,122,320 Rls. 4,628 $
164 1380 جمهوري چک 701400 شيشه آلات براي علامت دادن وعناصراپتيكي ازشيشه , 200 8,023,163 Rls. 4,572 $
165 1380 جمهوري چک 820520 -چك وپتك , 2,221 7,685,446 Rls. 4,379 $
166 1380 جمهوري چک 820810 -كاردوتيغه هاي برنده ,براي ماشين هاي كاركردن رو 120 7,662,568 Rls. 4,366 $
167 1380 جمهوري چک 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعا 140 7,419,942 Rls. 4,228 $
168 1380 جمهوري چک 960910 -مدادومدادرنگي ,بامغزي داراي غلاف سخت , 102 6,154,707 Rls. 3,507 $
169 1380 جمهوري چک 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ول 295 6,110,969 Rls. 3,482 $
170 1380 جمهوري چک 850520 -كوپلينگ ها,كلاج ها و ترمزهاي الكترومغناطي 11 5,985,747 Rls. 3,411 $
171 1380 جمهوري چک 851660 - كوره (اجاق )هاي برقي ,غيرمذكوردرجاي ديگر;خو 1,086 5,840,255 Rls. 3,328 $
172 1380 جمهوري چک 820510 -ابزارهاي دستي براي سوراخ كردن ,حديده كردن ياقلا 41 5,206,340 Rls. 2,967 $
173 1380 جمهوري چک 960840 -مدادهاي خودكار, 102 4,270,615 Rls. 2,433 $
174 1380 جمهوري چک 820540 - آچارپيچ گوشتي , 345 4,137,117 Rls. 2,357 $
175 1380 جمهوري چک 902920 - سرعت سنج و تاكومتر; استروبوسكوپ 230 3,972,281 Rls. 2,263 $
176 1380 جمهوري چک 392690 - ساير اشياء ازمواد پلاستيكي كه در جاي دي 330 3,730,992 Rls. 2,126 $
177 1380 جمهوري چک 841229 --موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك (غيرازحر 2,400 3,664,185 Rls. 2,088 $
178 1380 جمهوري چک 845522 --ماشين هاي نوردسردفلزات 5,850 3,653,279 Rls. 2,082 $
179 1380 جمهوري چک 820320 -منقا ,انبردست ,گازانبروابزارهاي همانند, 373 3,601,694 Rls. 2,052 $
180 1380 جمهوري چک 960920 -مغزي مداد,سياه يارنگي , 102 3,541,462 Rls. 2,018 $
181 1380 جمهوري چک 846920 -ماشينهاي تحرير,برقي ,(غيرازماشينهاي تحريرا 129 3,078,667 Rls. 1,754 $
182 1380 جمهوري چک 841280 -موتورهاوماشين هاي محرك كه درجاي ديگرمشمول يا 6,000 3,037,159 Rls. 1,731 $
183 1380 جمهوري چک 902511 --دماسنجها,توام نشده باساير آلات ,پرشده بام 3 2,962,081 Rls. 1,688 $
184 1380 جمهوري چک 850490 -اجزاءقطعات ترانسفورماتورها,القاءكننده ه 4,610 2,911,772 Rls. 1,659 $
185 1380 جمهوري چک 370199 -- صفحه هاوفيلم هاي لوله نشده عكاسي , حساس 125 2,887,459 Rls. 1,645 $
186 1380 جمهوري چک 820110 -بيل ,بيلچه , 675 2,823,641 Rls. 1,609 $
187 1380 جمهوري چک 850433 --ترانسفورماتورهاباظرفيت جابجائي قدرت بي 20 2,694,519 Rls. 1,535 $
188 1380 جمهوري چک 820140 -تبروتيشه ,دهره وابزارهاي برنده همانند, 688 2,655,905 Rls. 1,513 $
189 1380 جمهوري چک 732090 -فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آهن ياازفولاد, 8 2,605,009 Rls. 1,484 $
190 1380 جمهوري چک 820330 -قيچي هاي فلزبروابزارهاي دستي همانند, 460 2,353,473 Rls. 1,341 $
191 1380 جمهوري چک 902730 - اسپكترومتر,اسپكتروفتومترواسپكتروگراف ك 23 2,030,263 Rls. 1,157 $
192 1380 جمهوري چک 848010 -شاسي قالب گيري براي ريخته گري فلزات . 150 2,026,781 Rls. 1,155 $
193 1380 جمهوري چک 820600 ابزارهاي مشمول دوياچندشماره 02/82لغايت 05/2 232 1,947,297 Rls. 1,110 $
194 1380 جمهوري چک 401699 -- ساير اشياء ازكائوچوي ولكانيزه , كه درج 100 1,671,493 Rls. 952 $
195 1380 جمهوري چک 680410 -سنگ آسياب وسنگ سنباده براي آسياب كردن ,سائ 121 1,560,893 Rls. 889 $
196 1380 جمهوري چک 902780 - آلات ودستگاههاي براي تجزيه فيزيكي ياشيميائي ك 1 1,554,179 Rls. 886 $
197 1380 جمهوري چک 960990 -مدادشمعي ,ذغال رسامي ,گچ براي نوشتن يارسامي وگ 102 1,318,627 Rls. 751 $
198 1380 جمهوري چک 820210 -اره دستي , 172 1,105,372 Rls. 630 $
199 1380 جمهوري چک 820740 -ابزارهاي تعويضي براي قلاويزكردن ياحديده كردن , 6 1,041,686 Rls. 594 $
200 1380 جمهوري چک 846039 --ماشين هاي تيزكردن (ابزارسنگ زني ياابزاربر 1,180 732,464 Rls. 417 $
مجموع کل
135,153,682,106 ريال
مجموع کل
77,010,646 دلار