آمار کل " واردات از" کشور "مجارستان" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1380 مجارستان 870850 محورهاي محرك باديفرانسيل مجهزبه سايراجزاي تش 5,998,965 60,200,801,866 Rls. 34,302,450 $
2 1380 مجارستان 840999 --اجزاءوقطعات موتورهاي درون سوزتراكمي -احتر 42,445 4,895,645,379 Rls. 2,789,539 $
3 1380 مجارستان 292390 -املاح و هيدروكسيدهاي آمونيوم چهارتايي 31,900 4,303,122,200 Rls. 2,451,921 $
4 1380 مجارستان 300390 - ساير داروهاي متشكل از دوياچند ماده , آما 18,600 2,503,166,636 Rls. 1,426,307 $
5 1380 مجارستان 292429 -- آميدهاي حلقوي (بانضمام كاربامات ها)ومشتقا 14,000 1,880,918,168 Rls. 1,071,748 $
6 1380 مجارستان 853990 - اجزاء و قطعات لامپهاي رشته اي يا تخليه 61,151 1,771,193,269 Rls. 1,009,224 $
7 1380 مجارستان 701110 -غلاف هاي شيشه اي باز(ازجمله حباب ولوله ),براي 771,536 1,747,727,588 Rls. 995,855 $
8 1380 مجارستان 841931 --خشك كننده هابراي محصولات كشاورزي 67,170 1,656,660,245 Rls. 943,966 $
9 1380 مجارستان 841950 -دستگاههاي مبدل حرارتي 143,012 1,437,261,192 Rls. 818,952 $
10 1380 مجارستان 293799 --سايرهورمون هاومشتقات آنها,غيرمذكوردرجاي 762 1,363,568,518 Rls. 776,962 $
11 1380 مجارستان 292910 -ايزوسيانات ها 365,200 1,293,220,910 Rls. 736,879 $
12 1380 مجارستان 300490 - ساير داروهاي مخلوط شده يا مخلوط نشده ك 14,247 1,203,979,559 Rls. 686,029 $
13 1380 مجارستان 271210 -وازلين 720,720 972,439,930 Rls. 554,096 $
14 1380 مجارستان 390210 - پلي پروپيلن به اشكال ابتدائي 544,500 921,136,245 Rls. 524,864 $
15 1380 مجارستان 370390 -كاغذ,مقواو موادنسجي عكاسي ,حساس شده ,عكسب 46,666 811,461,243 Rls. 462,370 $
16 1380 مجارستان 300420 - داروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيكها, آماده 9,875 722,537,954 Rls. 411,703 $
17 1380 مجارستان 300310 -داروهاي پني سيلين يامشتقات آن باساختاراسيدپ 11,060 719,992,308 Rls. 410,252 $
18 1380 مجارستان 690390 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده , 109,502 718,378,346 Rls. 409,333 $
19 1380 مجارستان 848310 -بازوهاي انتقال نيرو(ازجمله ميل بادامك وميل ل 2,364 718,145,822 Rls. 409,199 $
20 1380 مجارستان 870899 --قطعات ومتفرعاتي غيرمذكوردرجاي ديگربراي وس 25,775 674,536,744 Rls. 384,350 $
21 1380 مجارستان 853620 - قطع كننده هاي خودكار مدار, براي ولتاژ ح 23,729 673,994,057 Rls. 384,044 $
22 1380 مجارستان 292310 -كولين و املاح آن 5,000 661,979,376 Rls. 377,196 $
23 1380 مجارستان 300439 -- داروهاي داراي ساير هورمون هاغيرمذكوردر 6,112 645,834,952 Rls. 367,998 $
24 1380 مجارستان 844629 --ماشين هاي بافندگي تاروپود(Weavingmachinelooms)براي يافتن پارچه به عرض بيشتراز30سانتي متر,ازنوع ماكودارغيرازانهائيكه مشمول رديف 8446/21مي شوند. 65,706 641,314,346 Rls. 365,421 $
25 1380 مجارستان 390930 - سايرزرينهاي آمينيك كه درجاي ديگر مذكو 139,840 545,477,639 Rls. 310,813 $
26 1380 مجارستان 292250 - آمينو-الكل /اسيد-فنل ; تركيبات آمينه داراي 8,500 494,640,736 Rls. 281,847 $
27 1380 مجارستان 300440 داروهاحاوي آلكالوئيدها يامشتقات آنها, آم 3,910 489,179,288 Rls. 278,735 $
28 1380 مجارستان 390230 - كوپليمرهاي پروپيلن به اشكال ابتدائي 247,500 415,849,456 Rls. 236,951 $
29 1380 مجارستان 401019 -- تسمه نقاله ,,, ازكائوچوي ولكانيزه كه 69,073 405,134,965 Rls. 230,846 $
30 1380 مجارستان 390410 -پلي كلروروينيل ,مخلوط نشده باساير مواد,به 442,000 387,019,878 Rls. 220,524 $
31 1380 مجارستان 401191 -- تاير بادي نو ازكائوچو باملاج به شكل اس 60,180 345,788,278 Rls. 197,030 $
32 1380 مجارستان 690210 - آجر,بلوك ,جهارگو نسوز,,,بابي از50%اكس 48,880 344,801,642 Rls. 196,469 $
33 1380 مجارستان 293390 -تركيبات هتروسيكليك كه فقطداراي هترواتم (ات 1,125 295,536,033 Rls. 168,396 $
34 1380 مجارستان 851790 - اجزاء وقطعات دستگاههاي برقي تلفني يا 1,907 294,844,395 Rls. 168,002 $
35 1380 مجارستان 283090 -ساير سولفورها و پلي سولفورها 617 287,740,064 Rls. 163,955 $
36 1380 مجارستان 300432 -- داروهاي داراي هورمون هاي غدد فوق كليوي , 2,257 238,354,525 Rls. 135,815 $
37 1380 مجارستان 851590 - قطعات دستگاههاي لحيم كاري , زردجوشكاري ,ج 5,583 210,078,212 Rls. 119,703 $
38 1380 مجارستان 293490 - اسيدهاي نوكلئيك و املاح آنها; ساير ترك 2,000 191,663,586 Rls. 109,210 $
39 1380 مجارستان 293500 سولفوناميدها 1,140 182,248,604 Rls. 103,845 $
40 1380 مجارستان 901832 --سوزن لوله اي فلزي وسوزن بخيه مورداستفاده 1,112 171,921,462 Rls. 97,961 $
41 1380 مجارستان 300339 --داروهاي سايرهورمونها, آماده نشده براي خ 1,000 159,905,000 Rls. 91,114 $
42 1380 مجارستان 853630 - دستگاههابراي حفاظت مدارهاي برقي , غير 4,193 155,186,427 Rls. 88,425 $
43 1380 مجارستان 853329 -- مقاومت هاي ثابت با ظرفيت تحمل قدرت 35 152,194,220 Rls. 86,720 $
44 1380 مجارستان 847590 -اجزاءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475, 936 150,390,782 Rls. 85,693 $
45 1380 مجارستان 293351 -- مالونيل اوره (اسيد باربي توريك )ومشتق 2,200 145,270,984 Rls. 82,776 $
46 1380 مجارستان 320649 -- ساير مواد رنگ كننده ; فر آورده هاي يادد 27,500 128,375,000 Rls. 73,149 $
47 1380 مجارستان 293910 - آلكالوئيدهاي ترياك و مشتقات آنها; ام 40,000 122,759,592 Rls. 69,948 $
48 1380 مجارستان 841330 -تلمبه هاي سوخت ,موادروان كننده يا آبگون هاي سر 2,543 114,381,647 Rls. 65,175 $
49 1380 مجارستان 853922 --لامپ هاي رشته اي بقدرت حداكثرV 200 وبرا 6,396 111,426,227 Rls. 63,491 $
50 1380 مجارستان 870894 --غربالك فرمان (رل ),لوله فرمان ,جعبه فرمان ب 1,276 105,001,870 Rls. 59,830 $
51 1380 مجارستان 853650 - كليدها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد,براي 441 97,282,205 Rls. 55,432 $
52 1380 مجارستان 848140 -شيراطمينان يافشارشكن , 920 94,743,347 Rls. 53,985 $
53 1380 مجارستان 481190 -كاغذومقوا,قشرزده ,اندوده , آغشته و,,,درسطح چ 19,236 86,799,033 Rls. 49,458 $
54 1380 مجارستان 370790 - فر آورده هاي شيميائي براي مصارف عكسبردا 5,032 84,765,333 Rls. 48,299 $
55 1380 مجارستان 292519 --ايميدها و مشتقات آنها;املاح اين تركيبا 1,000 80,999,434 Rls. 46,154 $
56 1380 مجارستان 848420 -كاسه نمدهاي مكانيكي , 1,166 67,705,696 Rls. 38,579 $
57 1380 مجارستان 902730 - اسپكترومتر,اسپكتروفتومترواسپكتروگراف ك 128 67,395,200 Rls. 38,402 $
58 1380 مجارستان 401610 - سايراشياءكائوچوي ولكانيزه از كائوچوي اس 610 61,608,598 Rls. 35,105 $
59 1380 مجارستان 370239 --فيلم ,بصورت رول ,سوراخ نشده كه پهناي آن از105 1,362 58,696,449 Rls. 33,445 $
60 1380 مجارستان 853649 ير رله براي ولتاژ 60 الي 100 ولت 615 58,099,975 Rls. 33,105 $
61 1380 مجارستان 550630 -الياف سنتتيك غيريكسره ,از آكريليك يامد آكر 17,997 57,030,860 Rls. 32,496 $
62 1380 مجارستان 851780 - دستگاههاي برقي براي تلفن ياتلگراف باس 380 56,353,716 Rls. 32,110 $
63 1380 مجارستان 690290 - آجر,بلوك ,چهارگو ,غيره ,كه درجاي ديگرگفته 18,032 55,163,310 Rls. 31,432 $
64 1380 مجارستان 390290 -ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي اولفين 24,750 52,311,219 Rls. 29,807 $
65 1380 مجارستان 560314 --پارچه هاي نبافته ,ازرشته هاي سنتتيك يامصنوع 7,763 49,629,414 Rls. 28,279 $
66 1380 مجارستان 903039 -- آلات ودستگاههابراي سنج ياكنترل ولتاژ,جري 414 49,446,236 Rls. 28,174 $
67 1380 مجارستان 732020 -فنرمارپيچ از آهن ياازفولاد, 1,276 47,998,892 Rls. 27,350 $
68 1380 مجارستان 370130 -سايرصفحه هاوفيلم هاي لوله نشده ,كه هرضلع آن بي 2,026 47,609,721 Rls. 27,128 $
69 1380 مجارستان 690320 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده ,باب 1,216 47,038,871 Rls. 26,803 $
70 1380 مجارستان 830140 -قفل مغزي وكلوني ازفلزمعمولي ,كه درجاي ديگرگفت 3,560 46,014,770 Rls. 26,219 $
71 1380 مجارستان 293929 --ساير آلكالوئيدهاي درخت گنه گنه ومشتقات آنه 600 44,407,215 Rls. 25,304 $
72 1380 مجارستان 540720 -پارچه هاي تاروپودباف كه ازنواريااشكال همانن 7,057 43,536,603 Rls. 24,807 $
73 1380 مجارستان 890190 -وسايط نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايط نقلي 1,540 40,584,985 Rls. 23,125 $
74 1380 مجارستان 280300 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در 28,900 39,258,896 Rls. 22,370 $
75 1380 مجارستان 721129 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده ,باپهناي كمترا 17,860 36,362,643 Rls. 20,719 $
76 1380 مجارستان 842123 --صافي هاي روغن وبنزين lorteP()براي موتورهاي د 461 35,599,237 Rls. 20,285 $
77 1380 مجارستان 293090 -ساير تركيبات آلي گوگرددار, كه در جاي د 350 34,221,000 Rls. 19,499 $
78 1380 مجارستان 848210 -بلبرينگ , 1,139 34,059,797 Rls. 19,407 $
79 1380 مجارستان 401693 -- درزبند,واشروساير درزگيرهاازكائوچوي ول 693 33,841,859 Rls. 19,283 $
80 1380 مجارستان 851140 -استارتر موتورها و ژنراتور-استارترهاي د 395 32,848,409 Rls. 18,717 $
81 1380 مجارستان 848120 -شيربراي كنترل انتقالات اولئوهيدروليكي ياپنو 190 31,412,790 Rls. 17,899 $
82 1380 مجارستان 851150 - ژنراتورها, كه درجاي ديگر مذكورنباشد, بر 163 30,815,855 Rls. 17,559 $
83 1380 مجارستان 848340 -چرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,پيچ ساچمه داريارو 586 29,541,682 Rls. 16,832 $
84 1380 مجارستان 390190 - ساير پليمرهاي اتيلن كه درجاي ديگر مذكو 2,000 29,188,122 Rls. 16,631 $
85 1380 مجارستان 392290 - مخزن آب ,سيفون و لوازم بهداشتي همانند,ك 1,000 29,000,617 Rls. 16,525 $
86 1380 مجارستان 481840 -دستمال وتامپون بهداشتي ,پوشك وپي بندبراي ب 4,907 28,731,282 Rls. 16,371 $
87 1380 مجارستان 902680 - آلات ودستگاههابراي سنج سايرمتغيرهاي مايعا 50 26,483,304 Rls. 15,090 $
88 1380 مجارستان 853710 -تابلوهاو,,,مجهزبه دوياچنددستگاه شماره 8535 170 25,484,264 Rls. 14,521 $
89 1380 مجارستان 690919 -اشياءسراميكي براي مصرف ,,, آزمايشگاهي (باست 260 25,309,217 Rls. 14,421 $
90 1380 مجارستان 731010 -منبع,چليك ,بشكه ,پيت ,,,(غيرازبراي گاز)از 278 24,711,241 Rls. 14,080 $
91 1380 مجارستان 902212 --دستگاههاي توموگرافي كامپيوتري 320 23,009,550 Rls. 13,111 $
92 1380 مجارستان 290369 -- مشتقات هالوژنه هيدروكربورهاي بودارci 80 22,827,633 Rls. 13,007 $
93 1380 مجارستان 320650 - محصولات غير آلي از انواعي كه بعنوان نور 100 20,717,931 Rls. 11,806 $
94 1380 مجارستان 401699 -- ساير اشياء ازكائوچوي ولكانيزه , كه درج 820 20,109,822 Rls. 11,459 $
95 1380 مجارستان 848410 -درزگيرها,,,ازفلزجورشده باسايرمواديايك يا 159 19,839,358 Rls. 11,304 $
96 1380 مجارستان 350510 - دكسترين و ساير نشاسته ها و فكول هاي تغيي 2,700 18,327,496 Rls. 10,443 $
97 1380 مجارستان 841319 --تلمبه مايعات مجهزبوسيله اندازه گيري ياطراح 503 18,313,854 Rls. 10,435 $
98 1380 مجارستان 842720 -ارابه هاي كارگاهي خودرو(غيراز آنهائيكه برقي م 9,500 17,247,976 Rls. 9,828 $
99 1380 مجارستان 731029 --منبع,چليك ,بشكه (غيرازبراي گاز)از آهن يااز 1 15,483,336 Rls. 8,822 $
100 1380 مجارستان 850120 موتورهاي عمومي باجريان متناوب (cA)/جريان 43 15,396,742 Rls. 8,773 $
101 1380 مجارستان 851410 - كوره هاي صنعتي يا آزمايشگاهي كه بامقاوم 43 15,078,189 Rls. 8,592 $
102 1380 مجارستان 848330 -پوسته ياتاقان ,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ياتا 674 14,340,825 Rls. 8,171 $
103 1380 مجارستان 848490 -مجموعه ياجورشده هايي از درزگيرهاواشرهاي هم 770 12,904,911 Rls. 7,353 $
104 1380 مجارستان 848110 -شيرهاي تقليل فشار, 135 12,510,999 Rls. 7,129 $
105 1380 مجارستان 401692 -- مدادپاك كن ازكائوچوي ولكانيزه 222 10,568,275 Rls. 6,022 $
106 1380 مجارستان 842139 --ماشين آلات ودستگاههابراي ازصافي گذراندن يات 102 9,514,125 Rls. 5,421 $
107 1380 مجارستان 853610 - فيوز, براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 85 9,497,136 Rls. 5,411 $
108 1380 مجارستان 902620 - آلات و دستگاههابراي سنج ياكنترل فشار 95 9,025,268 Rls. 5,143 $
109 1380 مجارستان 903210 - ترموستات 1,622 8,902,031 Rls. 5,072 $
110 1380 مجارستان 842410 -دستگاههاي آت نشان 6 8,014,800 Rls. 4,567 $
111 1380 مجارستان 842430 -ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي 1,520 7,378,772 Rls. 4,204 $
112 1380 مجارستان 903020 -نوسان سنج اشعه كاتوديك ونوسان نگار اشعه 50 6,933,000 Rls. 3,950 $
113 1380 مجارستان 321590 -سايرمركب هاي تحريريارسم ونقاشي حتي تغليظشد 9 6,785,970 Rls. 3,867 $
114 1380 مجارستان 901811 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري الكتروكا 100 6,231,141 Rls. 3,551 $
115 1380 مجارستان 853530 -كليدجداكننده مدارازمنبع تغذيه وسويچهاي قطع 298 5,322,605 Rls. 3,033 $
116 1380 مجارستان 811299 --مصنوعات ازسايرفلزات معمولي ,كه درجاي ديگر 5 4,685,225 Rls. 2,670 $
117 1380 مجارستان 811291 --فلزات معمولي بصورت كارنشده ,كه درجاي ديگرگ 6 4,605,756 Rls. 2,624 $
118 1380 مجارستان 854430 -مجموعه سيم براي سيم كشي شمعهاي روشن كردن وسايرم 1,276 3,781,242 Rls. 2,155 $
119 1380 مجارستان 731811 --مهره پيچ بزرگ از آهن ياازفولاد, 100 3,728,198 Rls. 2,124 $
120 1380 مجارستان 731815 پيچ هاوپيچ هاي مهره خوراز آهن ياازفولاد,كه درجاي 440 3,508,485 Rls. 1,999 $
121 1380 مجارستان 382490 -محصول شيميائي وصنايع شيميائي ياوابسته (همچن 43 2,548,426 Rls. 1,452 $
122 1380 مجارستان 848190 -اجزاءوقطعات شيرهاووسائل همانندمشمول رديف 1,276 2,426,951 Rls. 1,383 $
123 1380 مجارستان 851230 - دستگتاههاي علامت دادن سمعي براي چرخهاي 163 2,037,043 Rls. 1,161 $
124 1380 مجارستان 853939 -سايرلامپهاي تخليه الكتريكي , غيرازماوراء 306 1,876,882 Rls. 1,069 $
125 1380 مجارستان 731829 --اشياءحديده نشده ,كه درجاي ديگرگفته نشده ,از آ 18 1,227,494 Rls. 699 $
126 1380 مجارستان 841391 --اجزاءوقطعات تلمبه هاي مايعات 95 983,313 Rls. 560 $
127 1380 مجارستان 848130 -شيريكطرفه , 346 593,060 Rls. 338 $
128 1380 مجارستان 340311 -- فر آورده هابراي روان كردن مواد,داراي كمت 30 539,417 Rls. 307 $
129 1380 مجارستان 841320 -تلمبه هاي دستي مايعات (غيرازتلمبه هاي مشمول ر 29 451,729 Rls. 257 $
130 1380 مجارستان 300220 - واكسن ها براي پزشكي انساني 350 81,112 Rls. 46 $
مجموع کل
102,073,634,740 ريال
مجموع کل
58,161,605 دلار