آمار کل " واردات از" کشور "فرانسه" سال "1380"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [4] [3] بعدي »
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
401 1380 فرانسه 390750 - رزين هاي الكيد, به اشكال ابتدائي 12,240 42,538,011 Rls. 24,238 $
402 1380 فرانسه 250300 گوگردازهرنو ع به استثناي گل گوگرد(گوگردتصعيدش 15,000 42,434,321 Rls. 24,179 $
403 1380 فرانسه 650610 -پوش هاي ايمني سر, 900 42,037,007 Rls. 23,953 $
404 1380 فرانسه 170290 -عسل مصنوعي , كارامل و ساير قندها (همچنين 32,000 41,713,123 Rls. 23,768 $
405 1380 فرانسه 902790 -ميكروتومها,اجزاءوقطعات ومتفرعات آلات ود 59 41,152,694 Rls. 23,448 $
406 1380 فرانسه 900922 --دستگاههاي فتوكپي ازنو ع كنتاكتي 793 41,138,890 Rls. 23,441 $
407 1380 فرانسه 841919 -- آبگرم كن هاي سريعالعمل يامخزني ,غيربرقي ,كه د 510 41,120,936 Rls. 23,431 $
408 1380 فرانسه 300510 -لوازم زخم بندي وسايراشياءداراي قشري چسبنده ,ب 1,418 41,001,126 Rls. 23,362 $
409 1380 فرانسه 820411 -- آچارهاي دستي ,داراي دهانه غيرثابت , 562 40,838,230 Rls. 23,270 $
410 1380 فرانسه 380400 موادقليائي باقيمانده ازساختن خميرچوب ,حتي كن 47,000 40,516,638 Rls. 23,086 $
411 1380 فرانسه 731823 --ميخ پرچ , 1,435 40,340,247 Rls. 22,986 $
412 1380 فرانسه 321290 -پيگمانهاازنو ع موردمصرف درساخت رنگها,مواد 1,000 40,286,424 Rls. 22,955 $
413 1380 فرانسه 852312 --نوارمغناطيسي ضبط نشده براي ضبط صوت ياسا 550 39,247,783 Rls. 22,363 $
414 1380 فرانسه 940560 -چراغهاي تبليغاتي ,علائم نوراني ,تابلوهاي نورا 452 39,047,824 Rls. 22,249 $
415 1380 فرانسه 691490 -اشياءسراميكي ,كه درجاي ديگرذكرنشده ,(باستثن 735 38,548,951 Rls. 21,965 $
416 1380 فرانسه 630720 -كمربندنجات وجليقه نجات , 311 38,354,159 Rls. 21,855 $
417 1380 فرانسه 830120 -قفل مغزي وكلوني براي وسائط نقليه موتوري , 1,850 38,301,460 Rls. 21,825 $
418 1380 فرانسه 591000 تسمه نقاله ياتسمه انتقال نيروازموادنسجي , 1,270 38,104,372 Rls. 21,712 $
419 1380 فرانسه 391910 - صفحه ,ورق ,نوار,ورقه نازك و,,,خود چسب ازم 2,000 37,960,491 Rls. 21,629 $
420 1380 فرانسه 903281 -- آلات ودستگاههابراي تنظيم ياكنترل خودكار ه 77 37,904,564 Rls. 21,598 $
421 1380 فرانسه 851690 - اجزاء وقطعات دستگاههاي الكترونيك مشم 1,009 37,773,414 Rls. 21,523 $
422 1380 فرانسه 390799 -- پلي استرها كه در جاي ديگرمذكور نباشد ب 3,700 36,809,743 Rls. 20,974 $
423 1380 فرانسه 841920 --استريليزه كننده هاي طبي ,جراحي يا آزمايشگاهي 508 36,559,528 Rls. 20,832 $
424 1380 فرانسه 880390 -اجزاءوقطعات وسايل نقليه هوايي (باستثناءهوا 82 36,222,690 Rls. 20,639 $
425 1380 فرانسه 300610 -كاتكوت ونخ استريل بخيه جراحي وچسبنده استريل ب 15 35,982,253 Rls. 20,503 $
426 1380 فرانسه 851220 - دستگاههاي روشنائي يا علامت دادن بصري بر 937 35,733,961 Rls. 20,361 $
427 1380 فرانسه 900610 -دوربين عكاسي ازنو ع مورداستفاده براي تهي 800 35,404,730 Rls. 20,174 $
428 1380 فرانسه 130220 -مواد پكتيني , پكتينات ها و پكتات ها 2,000 35,201,000 Rls. 20,058 $
429 1380 فرانسه 851210 - دستگاههاي روشنائي يا علامت دادن بصري بر 600 35,141,045 Rls. 20,023 $
430 1380 فرانسه 130232 --لعاب و مواد غليظ كننده از خرنوب , از 600 35,103,373 Rls. 20,002 $
431 1380 فرانسه 290110 - هيدروكربورهاي غيرحلقوي ,اشبا ع شده 1,180 34,909,438 Rls. 19,892 $
432 1380 فرانسه 284610 -تركيبات سريوم 1,620 34,796,938 Rls. 19,828 $
433 1380 فرانسه 902720 - دستگاههاي كروماتوگراف و الكتروفورز 167 34,583,915 Rls. 19,706 $
434 1380 فرانسه 851310 - چرا غ برقي قابل حمل كه بوسيله باطري خشك , 108 34,558,758 Rls. 19,692 $
435 1380 فرانسه 901811 -- دستگاههاي برقي تشخيص بيماري الكتروكا 320 34,148,200 Rls. 19,458 $
436 1380 فرانسه 281123 --دي اكسيدگوگرد 11,435 34,088,397 Rls. 19,424 $
437 1380 فرانسه 820750 -ابزارهاي تعويضي براي سوراخ كردن ,غيراز آنهائي 136 34,087,912 Rls. 19,423 $
438 1380 فرانسه 731029 --منبع,چليك ,بشكه (غيرازبراي گاز)از آهن يااز 1,190 34,071,300 Rls. 19,413 $
439 1380 فرانسه 281810 -كوروندوم مصنوعي ,اعم ازاينكه ازنظرشيميائي مش 20,000 33,830,804 Rls. 19,277 $
440 1380 فرانسه 560314 --پارچه هاي نبافته ,ازرشته هاي سنتتيك يامصنوع 2,354 33,778,167 Rls. 19,247 $
441 1380 فرانسه 392069 --صفحه ,ورق ,,,,ازسايرپلي استرها,مستحكم ومطب 2,909 33,703,176 Rls. 19,204 $
442 1380 فرانسه 720925 -- آهن يافولادتخت ياسردنوردشده بشكل غيرطومار, 29,418 33,638,573 Rls. 19,167 $
443 1380 فرانسه 721550 -ميله هااز آهن يافولاد,فقطسردشكل داده شده ,ياسر 20,179 33,333,761 Rls. 18,994 $
444 1380 فرانسه 390740 - پلي كربنات ها, به اشكال ابتدائي 4,200 33,262,087 Rls. 18,953 $
445 1380 فرانسه 845190 -اجزاءوقطعات ماشينهاي پاك كردن ,خشك كردن , 185 33,213,041 Rls. 18,925 $
446 1380 فرانسه 310590 - ساير كودها, كه در جاي ديگري مذكور نباش 19,230 33,113,065 Rls. 18,868 $
447 1380 فرانسه 400920 - لوله وشيلنگ ازكائوچوي ولكانيزه سفت نشده , 77 32,959,538 Rls. 18,780 $
448 1380 فرانسه 482390 -كاغذومقوا,بريده شده باندازه معين واشياءازكا 1,789 32,606,465 Rls. 18,579 $
449 1380 فرانسه 841950 -دستگاههاي مبدل حرارتي 1,105 32,521,258 Rls. 18,531 $
450 1380 فرانسه 761290 -چليك ,بشگه از آلومينيوم كه درجاي ديگرگفته نشد 2,437 32,509,001 Rls. 18,524 $
451 1380 فرانسه 370255 -- باپهنائي بي ازmm16ولي ازmm35بيشترنبا 210 32,362,000 Rls. 18,440 $
452 1380 فرانسه 690310 -اشياءسراميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده ,باب 960 32,349,089 Rls. 18,433 $
453 1380 فرانسه 850680 - قوه ها و باطري ها, كه در جاي ديگر مذكور 1,500 32,114,431 Rls. 18,299 $
454 1380 فرانسه 320414 -- مواد رنگي مستقيم و فر آورده ها براساس 5,000 31,668,172 Rls. 18,045 $
455 1380 فرانسه 853120 - تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي با 70 31,621,080 Rls. 18,018 $
456 1380 فرانسه 482311 -- كاغذخودچسب ,بصورت نواريارول 900 31,477,687 Rls. 17,936 $
457 1380 فرانسه 845899 --ماشين هاي ترا براي برداشتن فلز,كه درجاي ديگ 20,300 31,098,108 Rls. 17,720 $
458 1380 فرانسه 680422 --سنگ آسياب ,غيره ,ازسايرموادسائيده فشرده ش 4,343 30,912,929 Rls. 17,614 $
459 1380 فرانسه 700910 - آينه هاي عقب بين براي وسائطنقليه زميني ,ازشيش 807 30,885,474 Rls. 17,598 $
460 1380 فرانسه 853224 --خازنهاي ثابت برقي دي الكتريك سراميكي , 498 30,691,797 Rls. 17,488 $
461 1380 فرانسه 810110 -پودرازتنگستن , 960 30,665,302 Rls. 17,473 $
462 1380 فرانسه 850163 -- ژنراتورهاباجريان متناوب ( آلترناتورها) 3,200 30,270,000 Rls. 17,248 $
463 1380 فرانسه 847982 --ماشينهابراي مخلوطكردن ,ورزدادن ,خردكردن ,س 188 30,231,019 Rls. 17,226 $
464 1380 فرانسه 844842 --شانه ماشين تاروپودباف ,ميلميلك وچارچوب م 132 30,172,089 Rls. 17,192 $
465 1380 فرانسه 843691 --اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرور ط 69 29,951,336 Rls. 17,066 $
466 1380 فرانسه 730290 -لوازم راه آهن از آهن ياازفولادوغيره ,كه درجاي دي 7,380 29,312,347 Rls. 16,702 $
467 1380 فرانسه 722619 --محصولات تخت نوردشده ازفولادسيليسيم دارموسو 7,500 29,192,528 Rls. 16,634 $
468 1380 فرانسه 293390 -تركيبات هتروسيكليك كه فقطداراي هترواتم (ات 117 28,934,652 Rls. 16,487 $
469 1380 فرانسه 732619 --مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده از آهن ياازفولا 6,612 28,765,003 Rls. 16,390 $
470 1380 فرانسه 844390 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ,,,, 733 28,710,376 Rls. 16,359 $
471 1380 فرانسه 391110 -رزين هاي نفت ,كومارون و آندن ,رزين هاي كومارون 17,250 28,707,944 Rls. 16,358 $
472 1380 فرانسه 283525 --هيدروژنو اورتو فسفات كلسيم (فسفات دي 21,000 28,598,713 Rls. 16,296 $
473 1380 فرانسه 845290 -اجزاءوقطعات چرخهاي دوزندگي ,كه درجاي ديگرمذ 4,396 28,532,654 Rls. 16,258 $
474 1380 فرانسه 280110 -كلر 279 28,462,193 Rls. 16,217 $
475 1380 فرانسه 870710 بدنه (اتاق راننده ),براي وسايط نقليه موت 2,757 28,057,942 Rls. 15,987 $
476 1380 فرانسه 780600 مصنوعات ديگرازسرب ,كه درجاي ديگرگفته نشده اس 15 27,777,705 Rls. 15,828 $
477 1380 فرانسه 370199 -- صفحه هاوفيلم هاي لوله نشده عكاسي , حساس 2,650 27,431,983 Rls. 15,631 $
478 1380 فرانسه 722920 -مفتول ازفولادسيليكومنگنز, 6,000 27,379,108 Rls. 15,601 $
479 1380 فرانسه 900150 - عدسي عينك از ساير مواد 225 26,770,001 Rls. 15,254 $
480 1380 فرانسه 843229 --كلوخ شكن غيرازكلوخ شكن ديسكي ,دستگاه شيارزن , 1,731 26,325,953 Rls. 15,001 $
481 1380 فرانسه 731290 -نوارهاي گيس باف ,طناب باف وغيره ,از آهن ياا 1,006 26,017,875 Rls. 14,825 $
482 1380 فرانسه 842519 --قرقره هاي طناب داربالاكشنده وچرخهاي بالاكشند 1,650 26,009,018 Rls. 14,820 $
483 1380 فرانسه 721710 -مفتول از آهن يافولادغيرممزوج , آبكاري يااندودن 12,974 25,871,885 Rls. 14,741 $
484 1380 فرانسه 850133 --موتورهاوژنراتورهاباجريان مستقيم به قدرت ب 622 25,506,912 Rls. 14,534 $
485 1380 فرانسه 850110 - موتورها به قدرت حداكثر 5/37 وات 1,865 25,226,614 Rls. 14,374 $
486 1380 فرانسه 854150 - وسايل نيمه هادي (غير از وسايل حساس در 56 24,817,257 Rls. 14,141 $
487 1380 فرانسه 291816 --اسيد گلوكنيك ,املاح و استرهاي آن 10,000 24,600,702 Rls. 14,017 $
488 1380 فرانسه 844811 -دابي ,ژاكار;ماشين هاي تقليل دهنده كارت gnicud 5,560 24,447,606 Rls. 13,930 $
489 1380 فرانسه 790310 -گردروي , 1,200 23,885,473 Rls. 13,610 $
490 1380 فرانسه 681510 -اشياءساخته شده ازگرافيت ياازكربن هاي ديگر(ا 31 23,860,814 Rls. 13,596 $
491 1380 فرانسه 760691 --صفحه ,,(باستثناءمربعمستطيل )از آلومينيوم , 1,934 23,665,120 Rls. 13,484 $
492 1380 فرانسه 284700 پراكسيد هيدروژن ( آب اكسيژنه ) 40,950 23,586,390 Rls. 13,440 $
493 1380 فرانسه 681390 -اشياءازموادساي (باستثناءترمزها,,,),كه د 6,258 23,502,568 Rls. 13,391 $
494 1380 فرانسه 870390 -سايروسايط نقليه موتوري غيرمذكوربراي حمل ونق 1,465 23,419,465 Rls. 13,344 $
495 1380 فرانسه 284690 -تركيبات , غير آلي يا آلي فلزات خاك كمي 1,080 23,385,239 Rls. 13,325 $
496 1380 فرانسه 853910 - لامپ موسوم به چرا غ سربسته (stinupmal ma 204 23,310,136 Rls. 13,283 $
497 1380 فرانسه 848050 -قالب براي شيشه , 902 23,308,803 Rls. 13,281 $
498 1380 فرانسه 820900 پولك ,قلم ,,,براي ابزارها,سوارنشده ازكربوره 9 22,895,561 Rls. 13,046 $
499 1380 فرانسه 731419 --تورباف ازمفتول آهني يافولادي (باستثناءنوار 1,300 22,525,676 Rls. 12,835 $
500 1380 فرانسه 551643 --پارچه تاروپودي ,ازنخهاي رنگارنگ ,باكمتراز 1,209 22,033,340 Rls. 12,555 $
501 1380 فرانسه 390190 - ساير پليمرهاي اتيلن كه درجاي ديگر مذكو 1,127 21,928,013 Rls. 12,495 $
502 1380 فرانسه 391729 -لوله وشيلنگ هاي سخت وشكننده ازسايرموادپلا 581 21,665,487 Rls. 12,345 $
503 1380 فرانسه 270111 -- آنتراسيت , بهم فشرده نشده 34,720 21,588,325 Rls. 12,301 $
504 1380 فرانسه 902920 - سرعت سنج و تاكومتر; استروبوسكوپ 83 21,501,267 Rls. 12,252 $
505 1380 فرانسه 283640 -كربنات هاي پتاسيم 20,000 20,828,958 Rls. 11,868 $
506 1380 فرانسه 401610 - سايراشياءكائوچوي ولكانيزه از كائوچوي اس 4,747 20,592,933 Rls. 11,734 $
507 1380 فرانسه 960330 -قلم مووبروس براي هنرمندان ,قلم موبراي نوشتن و 240 20,540,083 Rls. 11,704 $
508 1380 فرانسه 392330 - قرابه , بطري , تنگ و همانند از مواد پلاس 2,267 20,309,093 Rls. 11,572 $
509 1380 فرانسه 843290 -اجزاءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آما 645 20,292,190 Rls. 11,563 $
510 1380 فرانسه 840734 --موتورهاي پيستوني جرقه اي برقي وسايط نقليه ف 1,183 19,983,624 Rls. 11,387 $
511 1380 فرانسه 482340 -رول ,اوراق وصفحات زوج LAID(),چاپ شده براي دس 2,086 19,961,000 Rls. 11,374 $
512 1380 فرانسه 846031 --ماشين هاي تيزكردن (ابزارسنگ زني ياابزاربر 2,760 19,754,390 Rls. 11,256 $
513 1380 فرانسه 841229 --موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك (غيرازحر 503 19,742,477 Rls. 11,249 $
514 1380 فرانسه 700711 -شيشه ايمني آب داده شده براي استفاده دروسائطنق 1,296 19,707,739 Rls. 11,229 $
515 1380 فرانسه 701310 -اشياءازشيشه -سراميك ,براي سرميز, آشپزخانه , 15,600 19,691,758 Rls. 11,220 $
516 1380 فرانسه 740729 --ميله وپروفيل از آلياژهاي مس ,كه درجاي ديگرگف 1,000 19,632,557 Rls. 11,187 $
517 1380 فرانسه 841520 -دستگاههاي تهويه مطبو ع ازانواعي كه براي اشخاص 686 19,370,102 Rls. 11,037 $
518 1380 فرانسه 320411 -- مواد رنگي ديسپرسه و فر آورده هاي براساس 1,860 19,314,365 Rls. 11,006 $
519 1380 فرانسه 820231 --تيغه اره مدور(ازجمله تيغه اره راست بروگردبر 299 19,230,668 Rls. 10,957 $
520 1380 فرانسه 903220 - مانوستات 669 19,195,696 Rls. 10,938 $
521 1380 فرانسه 120999 --ساير دانه ها, ميوه ها و نطفه ها براي كشت 200 19,098,410 Rls. 10,882 $
522 1380 فرانسه 481012 --كاغذومقواي اندوده ياقشرزده باكائولن يابا 1,917 19,045,974 Rls. 10,852 $
523 1380 فرانسه 370244 --فيلم ,بصورت رول ,سوراخ نشده ,باپهنائي بي ا 380 18,296,915 Rls. 10,426 $
524 1380 فرانسه 847110 -ماشين هاي خودكارداده پردازي قياسي eugolanA() 13 18,250,306 Rls. 10,399 $
525 1380 فرانسه 750400 پودروفلس نيكل , 500 18,227,509 Rls. 10,386 $
526 1380 فرانسه 847150 -ماشين داده پردازي عددي داراي يك يادونو ع ازواح 19 18,200,670 Rls. 10,371 $
527 1380 فرانسه 283911 --متاسيليكات هاي سديم 21,000 18,183,540 Rls. 10,361 $
528 1380 فرانسه 292159 --پلي آمين هاي بودارومشتقات آنها,غيرمذكورد 1,100 17,687,298 Rls. 10,078 $
529 1380 فرانسه 700220 -ميله ازشيشه ,كارشده , 4,104 17,367,832 Rls. 9,896 $
530 1380 فرانسه 681210 -الياف پنبه نسوزكارشده ,مخلوطهاازپنبه نسوز, 670 17,253,100 Rls. 9,831 $
531 1380 فرانسه 800120 - آلياژهاي قلع,بصورت كارنشده , 1,495 17,195,693 Rls. 9,798 $
532 1380 فرانسه 740610 -پودرمس باساختارغيرلايه اي , 350 17,056,143 Rls. 9,718 $
533 1380 فرانسه 591110 -پارچه هاي نسجي ,,,,اندودشده ياقشرزده ,پوشاند 488 16,980,000 Rls. 9,675 $
534 1380 فرانسه 846410 -ماشين هاي اره كردن براي كاركردن روي سنگ ,سرامي 90 16,916,277 Rls. 9,639 $
535 1380 فرانسه 901180 -ميكروسكوپهاي اپتيكي , غيرمذكور 25 16,798,031 Rls. 9,572 $
536 1380 فرانسه 290920 - اترهاي سيكلانيك ,سيكلنيك ,,, و مشتقات 500 16,603,530 Rls. 9,461 $
537 1380 فرانسه 690890 -چهارگو ولوح براي فر ياروك كردن وغيره ,ور 28,340 16,600,000 Rls. 9,459 $
538 1380 فرانسه 511219 --پارچه هاي تاروپودباف ,باحداقل 85%يابيشترپ 135 16,530,430 Rls. 9,419 $
539 1380 فرانسه 847180 -سايرواحدهاي ماشين هاي خودكارداده پردازي كه د 15 16,508,072 Rls. 9,406 $
540 1380 فرانسه 281122 --دي اكسيد سيليسيم 8,400 16,432,359 Rls. 9,363 $
541 1380 فرانسه 846490 -سايرماشين هاي ابزاربراي كارروي سنگ ,سراميك 275 16,201,239 Rls. 9,231 $
542 1380 فرانسه 843311 --ماشين هاي چمن زني ,,,,,,داراي موتور,كه آلت ب 1,700 15,880,900 Rls. 9,049 $
543 1380 فرانسه 853939 -سايرلامپهاي تخليه الكتريكي , غيرازماوراء 81 15,770,894 Rls. 8,986 $
544 1380 فرانسه 903300 اجزاءوقطعات ومتفرعات غيرمذكوردرجاي ديگراي 17 15,706,513 Rls. 8,950 $
545 1380 فرانسه 731210 -مفتول بهم تابيده ,كابل از آهن ياازفولاد,عايق نش 3,580 15,568,459 Rls. 8,871 $
546 1380 فرانسه 846810 -بوري هايي كه بادست نگهداري ميشوندبراي لحيم كا 77 15,534,478 Rls. 8,851 $
547 1380 فرانسه 120799 -ساير دانه ها و ميوه هاي روغن دار, كه در جا 1,504 15,473,066 Rls. 8,817 $
548 1380 فرانسه 760720 --ورق ونوارنازك از آلومينيوم ,به ضخامت 2/0mm 100 15,470,864 Rls. 8,815 $
549 1380 فرانسه 250700 كائولن و ساير خاك هاي رس كائوليني , حتي 40,000 15,465,013 Rls. 8,812 $
550 1380 فرانسه 846599 --ماشين ابزار,غيرمذكوردرجاي ديگر,براي كاررو 231 15,315,996 Rls. 8,727 $
551 1380 فرانسه 320290 -مواددباغي غير آلي ;فر آورده دباغي ,حتي باموادط 3,000 15,302,040 Rls. 8,719 $
552 1380 فرانسه 850820 - اره براي كاركردن بادست توام شده با مو 130 15,144,668 Rls. 8,629 $
553 1380 فرانسه 110812 --نشاسته ذرت 20,000 15,073,777 Rls. 8,589 $
554 1380 فرانسه 291613 --اسيد متاكريليك و املاح آن 4,032 14,978,749 Rls. 8,535 $
555 1380 فرانسه 900659 --ساير دوربين هاي عكاسي غيرمذكور(غيرازدور 179 14,883,379 Rls. 8,481 $
556 1380 فرانسه 590610 -نوارچسب باعرض 20سانتيمترياكمتر, 280 14,590,000 Rls. 8,313 $
557 1380 فرانسه 847310 -اجزاءقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول رديف 9 11 14,574,375 Rls. 8,304 $
558 1380 فرانسه 291090 -اپواكسيدها,,,بايك حلقه سه عضوي (سه اتم درحلق 1,497 14,556,263 Rls. 8,294 $
559 1380 فرانسه 680421 --سنگ آسياب ,غيره ,ازالماس طبيعي ياسنتتيك 840 14,491,008 Rls. 8,257 $
560 1380 فرانسه 690990 -تغار,لاوك (كشاورزي ),,,ازسراميك ;كوزه ,ظرو 96 14,212,646 Rls. 8,098 $
561 1380 فرانسه 854130 يريستورها, دي آك ها و تري آك ها, غيراز وسا 9 14,171,265 Rls. 8,075 $
562 1380 فرانسه 960899 --قلم دوپليكاتور,قلم گير,مدادگيرواشياءهمان 6,661 14,037,614 Rls. 7,998 $
563 1380 فرانسه 851390 - اجزاء و قطعات چراغهاي برقي قابل حمل م 66 13,925,833 Rls. 7,935 $
564 1380 فرانسه 291819 --اسيدهاي كربوكسيليك باعامل الكلي ,بدون عام 5,000 13,847,500 Rls. 7,890 $
565 1380 فرانسه 381230 -فر آورده هاي آنتي اكسيدان وپايداركننده هاي 5,880 13,737,763 Rls. 7,828 $
566 1380 فرانسه 842091 --غلتك هابراي ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشين 1,270 13,299,666 Rls. 7,579 $
567 1380 فرانسه 590900 لوله براي تلمبه ولوله هاي همانندازموادنسجي ,با 25 13,021,881 Rls. 7,420 $
568 1380 فرانسه 960910 -مدادومدادرنگي ,بامغزي داراي غلاف سخت , 165 12,880,807 Rls. 7,339 $
569 1380 فرانسه 820220 -تيغه اره نواري , 510 12,759,238 Rls. 7,270 $
570 1380 فرانسه 810199 --مصنوعات ازتنگستن ,كه درجاي ديگرگفته نشده اس 605 12,599,140 Rls. 7,179 $
571 1380 فرانسه 880220 -هواپيماوسايروسايط نقليه هوائي ,كه غيرمذك 250 12,551,672 Rls. 7,152 $
572 1380 فرانسه 830150 -چفت وبست ويراق هاي چفت وبست دار,داراي قفل ا 313 12,415,000 Rls. 7,074 $
573 1380 فرانسه 340111 --صابون ومحصولات آلي تانسيواكتيف به صورت شم 1,080 12,260,000 Rls. 6,986 $
574 1380 فرانسه 830140 -قفل مغزي وكلوني ازفلزمعمولي ,كه درجاي ديگرگفت 449 12,115,332 Rls. 6,903 $
575 1380 فرانسه 382410 - چسباننده هاي آماده براي قالب ها يامغزي 200 11,986,210 Rls. 6,830 $
576 1380 فرانسه 850990 -اجزاء و قطعات دستگاههاي الكترومكانيكي 1,050 11,880,218 Rls. 6,769 $
577 1380 فرانسه 841810 -يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا 240 11,776,594 Rls. 6,710 $
578 1380 فرانسه 710391 --ياقوت ,ياقوت كبودوزمرد,كارشده ولي كارگذا 1 11,771,707 Rls. 6,708 $
579 1380 فرانسه 722850 - ميله هاازفولادممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده سر 6,100 11,509,589 Rls. 6,558 $
580 1380 فرانسه 854459 --هادي هاي برق ,كه درجاي ديگرمذكورنباشدبراي ول 196 11,384,234 Rls. 6,486 $
581 1380 فرانسه 842390 -انوا ع وزنه براي ماشين هاي توزين ,اجزاءوقطعات 159 11,334,164 Rls. 6,458 $
582 1380 فرانسه 900140 - عدسي عينك از شيشه 2,000 11,077,026 Rls. 6,312 $
583 1380 فرانسه 843141 --سطل ,بيل ,چنگك وگيره مربوط به ماشين آلات مشم 174 10,971,200 Rls. 6,251 $
584 1380 فرانسه 846090 -ماشين هاي ابزاربراي گرفتن زوايد,سنگ زني ,همو 110 10,899,297 Rls. 6,210 $
585 1380 فرانسه 722693 --محصولات تخت نوردشده ازفولادممزوج ,پهناي كمت 200 10,646,170 Rls. 6,066 $
586 1380 فرانسه 847130 -ماشين هاي خودكارداده پردازي قابل حمل حداكثر10 110 10,635,452 Rls. 6,060 $
587 1380 فرانسه 690590 -دودك ,,,واشياءسراميكي براي ساختمان ,كه درج 1,068 10,633,066 Rls. 6,059 $
588 1380 فرانسه 902490 -اجزاءوقطعات ومتفرعات ماشينهاودستگاههابر 80 10,580,790 Rls. 6,029 $
589 1380 فرانسه 901780 - ساير آلات 25 10,531,256 Rls. 6,001 $
590 1380 فرانسه 401290 -لاستيك روئي توپريانيمه توپر,روك قابل تعويض 9,100 10,447,798 Rls. 5,953 $
591 1380 فرانسه 741220 -لوازم واتصالات لوله كشي از آلياژهاي مس , 40 10,166,000 Rls. 5,793 $
592 1380 فرانسه 761519 --اشياءسرميز,اشياء آشپزخانه ياسايراشياءخان 420 10,120,001 Rls. 5,766 $
593 1380 فرانسه 480230 -كاغذپايه براي كاربن بشكل رول يا ورق 4,454 10,090,000 Rls. 5,749 $
594 1380 فرانسه 854099 --قطعات لامپ ها ولوله ها و والوهاي 8540 ( 6 9,900,836 Rls. 5,642 $
595 1380 فرانسه 850710 - انباره برقي (srotalumuccA),باسرب - اسي 267 9,771,265 Rls. 5,568 $
596 1380 فرانسه 293321 --هيدانتوئين و مشتقات آن 600 9,713,597 Rls. 5,535 $
597 1380 فرانسه 491110 -محصولات چاپي تبليغاتي تجاري ,كاتالوگ هاي 889 9,259,864 Rls. 5,276 $
598 1380 فرانسه 902480 -ماشينهاودستگاههابراي آزماي استحكام ,مقا 516 9,222,420 Rls. 5,255 $
599 1380 فرانسه 903130 - پروژكتورهاي پروفيل 500 9,213,145 Rls. 5,250 $
600 1380 فرانسه 340420 - موم هاي مصنوعي از پلي اتيلن - گليكول 1,000 9,118,366 Rls. 5,196 $
مجموع کل
4,724,058,968 ريال
مجموع کل
2,691,770 دلار