آمار کل " واردات از" کشور "ژاپن" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 ژاپن 98870433 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 3,352,185 1,019,406,008,794 Rls. 34,677,684 $
2 1394 ژاپن 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 1,555,385 524,939,442,379 Rls. 17,733,012 $
3 1394 ژاپن 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 1,700,249 500,122,575,087 Rls. 16,974,433 $
4 1394 ژاپن 98870322 ----قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر بيشتر از2000cc لغايت 2500 cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30%به استثناي لاستيك 1,729,845 496,779,132,709 Rls. 16,752,231 $
5 1394 ژاپن 76069291 ک کک كويل آلومينيومي 274/0 و 295 ميليکمتر و عرض 20/1683 و 1742 ميليکمتربراي توليد بدنه قوطي دوتكه 3,155,570 403,366,316,884 Rls. 13,530,968 $
6 1394 ژاپن 98870431 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل كمتر از 14% (كاميون وكاميونت) 1,550,034 402,638,635,231 Rls. 13,848,967 $
7 1394 ژاپن 98870445 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 55% وبيشتربه استثناي لاستيك 864,509 301,413,402,916 Rls. 10,204,107 $
8 1394 ژاپن 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 1,113,359 300,766,324,323 Rls. 10,214,360 $
9 1394 ژاپن 87032332 ---آمبولانس غير هيبريدي، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 2500 سي سي اما از 3000 سي سي بيشتر نباشد 505,921 289,890,425,448 Rls. 9,779,081 $
10 1394 ژاپن 38151100 کاتاليزورهاي تقويت شده بانيکل ياترکيبات نيکل به عنوا ن ماده فعال 758,900 256,364,897,550 Rls. 8,512,588 $
11 1394 ژاپن 98870422 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن ديزل يا نيمه ديزل با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 796,844 248,061,103,505 Rls. 8,307,446 $
12 1394 ژاپن 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 310,640 205,825,855,452 Rls. 7,222,213 $
13 1394 ژاپن 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 299,700 196,823,340,969 Rls. 6,606,553 $
14 1394 ژاپن 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 1,250,615 185,074,306,875 Rls. 6,288,758 $
15 1394 ژاپن 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 357,118 111,896,472,875 Rls. 3,802,230 $
16 1394 ژاپن 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 3,560,153 93,964,743,219 Rls. 3,130,373 $
17 1394 ژاپن 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشکي غيرمذکوردرجاي ديگر 4,901 90,579,747,706 Rls. 3,031,577 $
18 1394 ژاپن 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 11,186 80,644,020,990 Rls. 2,682,440 $
19 1394 ژاپن 87019020 تراكتور شاليزار ضد آب با چرخهاي مخصوص لاستيكي وقدرت كمتر از 45 اسب بخار 344,784 80,286,734,029 Rls. 2,668,432 $
20 1394 ژاپن 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 14,721 78,565,334,548 Rls. 2,654,801 $
21 1394 ژاپن 40116390 لاستيک رويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 356,597 75,116,212,600 Rls. 2,491,200 $
22 1394 ژاپن 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 21,937 64,557,636,793 Rls. 2,177,651 $
23 1394 ژاپن 90189030 دستگاه دياليز 12,968 60,554,232,300 Rls. 2,020,605 $
24 1394 ژاپن 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 93,305 58,864,931,746 Rls. 1,982,266 $
25 1394 ژاپن 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 7,769 56,587,513,207 Rls. 1,890,758 $
26 1394 ژاپن 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 2,011 55,772,684,162 Rls. 1,874,772 $
27 1394 ژاپن 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 9,701 54,844,521,991 Rls. 1,835,697 $
28 1394 ژاپن 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 268,288 52,392,033,685 Rls. 1,767,168 $
29 1394 ژاپن 90185030 چاقوي مخصوص جراحي چشم 7,919 52,100,444,326 Rls. 1,748,447 $
30 1394 ژاپن 98870435 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 172,250 51,766,970,885 Rls. 1,714,552 $
31 1394 ژاپن 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 16,186 49,961,348,363 Rls. 1,721,188 $
32 1394 ژاپن 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 95,724 49,169,912,251 Rls. 1,656,015 $
33 1394 ژاپن 94012000 نشيمنهاا زا نواعي که برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 83,340 49,077,546,159 Rls. 1,656,655 $
34 1394 ژاپن 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 7,159 48,250,267,212 Rls. 1,630,713 $
35 1394 ژاپن 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 76,004 46,299,198,245 Rls. 1,574,768 $
36 1394 ژاپن 98870221 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل كمتر از 30%(اتوبوس، ميني بوس،ون) 154,480 43,231,183,836 Rls. 1,499,521 $
37 1394 ژاپن 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 270,718 39,802,118,940 Rls. 1,318,466 $
38 1394 ژاپن 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوکابين مجزا( کابين کنترل وهدا يت خودرو وکابين جرثقيل )به نحوي که کاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 440,300 39,556,996,961 Rls. 1,319,403 $
39 1394 ژاپن 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 3,096 38,648,647,440 Rls. 1,288,407 $
40 1394 ژاپن 87032420 ---آمبولانس غير هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 3000 سي سي 73,540 37,017,725,760 Rls. 1,229,621 $
41 1394 ژاپن 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 45,929 36,818,429,706 Rls. 1,237,225 $
42 1394 ژاپن 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 34,006 32,935,281,946 Rls. 1,160,148 $
43 1394 ژاپن 98870430 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 120,245 32,416,437,776 Rls. 1,073,997 $
44 1394 ژاپن 90181960 دستگاه آندسکوپي 809 32,020,179,687 Rls. 1,067,593 $
45 1394 ژاپن 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 3,471 30,890,801,787 Rls. 1,038,145 $
46 1394 ژاپن 87088021 ----سيبك فرمان براي سواري، وانت وتراكتوركشاورزي 103,122 29,275,417,144 Rls. 988,111 $
47 1394 ژاپن 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 6,007 29,250,049,852 Rls. 1,000,324 $
48 1394 ژاپن 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 16,445 28,680,321,699 Rls. 958,781 $
49 1394 ژاپن 87089419 ----غربيلك هاي فرمان غيراز مورد مصرف براي سواري ، ووانت وتراكتور كشاورزي 78,672 28,011,978,580 Rls. 955,254 $
50 1394 ژاپن 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي، نو،استخوا ن شاه ماهي براي نواقل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 cm بدون توليد داخل 217,708 27,890,335,732 Rls. 928,463 $
51 1394 ژاپن 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 15,753 27,708,993,495 Rls. 919,869 $
52 1394 ژاپن 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 323,837 27,289,094,845 Rls. 922,907 $
53 1394 ژاپن 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 414,400 27,053,575,212 Rls. 916,100 $
54 1394 ژاپن 40119990 سايرلاستيک روي چرخ بادي غيرمذکور درجاي ديگر 196,276 25,821,201,610 Rls. 862,388 $
55 1394 ژاپن 40027000 کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 233,448 24,153,678,574 Rls. 828,311 $
56 1394 ژاپن 91021900 ساعت مچي برقي ،غيرمذكور درجاي ديگر 15,933 23,793,588,045 Rls. 802,835 $
57 1394 ژاپن 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 36,120 23,475,306,289 Rls. 792,433 $
58 1394 ژاپن 30064050 كامپوزيت 1,688 23,459,991,856 Rls. 788,649 $
59 1394 ژاپن 90183240 انواع سوزن هاي بيوپسي 4,527 23,409,600,931 Rls. 785,159 $
60 1394 ژاپن 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 3,069 22,976,220,422 Rls. 767,280 $
61 1394 ژاپن 84149020 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز600CFM 15,880 22,649,209,600 Rls. 791,654 $
62 1394 ژاپن 28230000 ا کسيدهاي تيتان 284,120 22,597,582,540 Rls. 757,079 $
63 1394 ژاپن 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 36,355 22,042,748,336 Rls. 731,637 $
64 1394 ژاپن 87089211 ---صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 45,664 21,272,774,604 Rls. 718,046 $
65 1394 ژاپن 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 22,930 20,459,552,400 Rls. 680,400 $
66 1394 ژاپن 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين ) به ا ستثناي لاتکس 192,000 19,996,329,435 Rls. 677,967 $
67 1394 ژاپن 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 3,001 19,918,216,903 Rls. 666,006 $
68 1394 ژاپن 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 2,370 19,532,017,655 Rls. 658,910 $
69 1394 ژاپن 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 49,000 18,007,748,231 Rls. 601,140 $
70 1394 ژاپن 84821000 بلبرينگ. 36,594 17,826,420,417 Rls. 594,829 $
71 1394 ژاپن 84523000 سوزن چرخهاي دوزندگي 17,978 17,670,775,446 Rls. 599,041 $
72 1394 ژاپن 87032321 ---ساير وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتراز 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد 20,288 17,667,110,300 Rls. 585,200 $
73 1394 ژاپن 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 22,110 17,565,661,464 Rls. 581,953 $
74 1394 ژاپن 98870223 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 40% تا كمتر از 50% به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 59,188 17,383,917,989 Rls. 576,518 $
75 1394 ژاپن 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 1,474 17,303,381,299 Rls. 586,379 $
76 1394 ژاپن 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 8,099 16,719,770,818 Rls. 568,401 $
77 1394 ژاپن 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 391,000 16,536,961,508 Rls. 549,182 $
78 1394 ژاپن 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 43,500 15,088,587,378 Rls. 513,402 $
79 1394 ژاپن 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 30,909 15,044,450,539 Rls. 513,021 $
80 1394 ژاپن 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 2,401 14,288,400,000 Rls. 477,075 $
81 1394 ژاپن 35071000 پنير مايه و كنسانترهکهاي آن 9,500 14,063,090,106 Rls. 487,537 $
82 1394 ژاپن 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 117,637 13,430,735,160 Rls. 445,049 $
83 1394 ژاپن 87033322 ---آمبولانس غير هيبريدي داراي موتور درونسوز پيستوني تراكمي - احتراقي (ديزل يا نيمه ديزل) با حجم سيلندري بيشتر از 3000 سي سي 15,000 13,037,760,000 Rls. 432,000 $
84 1394 ژاپن 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 146,880 12,999,510,182 Rls. 436,390 $
85 1394 ژاپن 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 86,501 12,920,889,760 Rls. 432,161 $
86 1394 ژاپن 72105000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده... باا کسيدهاي کروم ياباکروم وا کسيدهاي کروم. 486,690 12,916,537,730 Rls. 429,028 $
87 1394 ژاپن 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 252,018 12,725,666,849 Rls. 425,406 $
88 1394 ژاپن 90189040 ا نکوباتور نوزا د(INFANT INCUBATOR) 3,290 11,983,628,283 Rls. 400,837 $
89 1394 ژاپن 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 122,947 11,941,563,268 Rls. 407,084 $
90 1394 ژاپن 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 19,200 11,556,290,620 Rls. 385,788 $
91 1394 ژاپن 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذکوردر جاي ديگر 193,400 11,541,341,701 Rls. 387,688 $
92 1394 ژاپن 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 19,090 11,387,011,133 Rls. 397,281 $
93 1394 ژاپن 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 8,427 11,195,978,371 Rls. 387,667 $
94 1394 ژاپن 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 41,554 11,148,133,560 Rls. 370,946 $
95 1394 ژاپن 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 51,519 11,054,657,967 Rls. 369,191 $
96 1394 ژاپن 85232960 كارتريج با نوار مغناطيسي جهت درايوهاي كامپيوتري 13,500 10,671,251,360 Rls. 353,540 $
97 1394 ژاپن 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 41,635 10,628,679,007 Rls. 358,953 $
98 1394 ژاپن 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 15,160 10,540,585,503 Rls. 351,785 $
99 1394 ژاپن 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 21,065 10,459,343,897 Rls. 346,939 $
100 1394 ژاپن 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 5,329 10,190,589,687 Rls. 342,324 $
101 1394 ژاپن 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 160,000 10,074,587,400 Rls. 337,246 $
102 1394 ژاپن 87115011 ----مخصوص استفاده در پيست وانواع كارتينگ از نوع دوزمانه با حجم سيلندر بيشتر از 800 سي سي 7,429 10,018,634,109 Rls. 334,775 $
103 1394 ژاپن 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 1,990 9,917,513,905 Rls. 341,537 $
104 1394 ژاپن 96084000 مدا دهاي خودکار يا نوكي 9,130 9,893,102,632 Rls. 335,257 $
105 1394 ژاپن 87085031 توپي محور (Hub) براي اتوبوس، ميني بوس، كاميون ، كاميونت وكشنده تريلر 31,250 9,669,759,368 Rls. 329,497 $
106 1394 ژاپن 84295129 لودرمستعمل ،بيل دا ر،با بارگيري ازجلو,قدرت بيش ا ز270اسب بخار, باسال ساخت بيش ا ز5سال 42,000 9,616,167,820 Rls. 330,146 $
107 1394 ژاپن 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 45,553 9,364,935,315 Rls. 319,368 $
108 1394 ژاپن 84072100 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار ،خارج ا زبدنه (outboard motors )برا ي وسايط نقليه آبي 3,580 9,248,502,457 Rls. 310,261 $
109 1394 ژاپن 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 9,616 9,216,441,201 Rls. 308,824 $
110 1394 ژاپن 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 129,280 9,183,435,404 Rls. 306,559 $
111 1394 ژاپن 85164000 ا توي برقي 13,500 8,943,791,990 Rls. 298,564 $
112 1394 ژاپن 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 4,144 8,849,882,841 Rls. 295,690 $
113 1394 ژاپن 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 2,270 8,803,776,800 Rls. 291,400 $
114 1394 ژاپن 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 882 8,652,250,344 Rls. 288,745 $
115 1394 ژاپن 96081020 قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روا ن نويس ) 18,362 8,586,533,538 Rls. 292,697 $
116 1394 ژاپن 84295221 بيلهاي مکانيکي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش از200 اسب بخار 64,000 8,360,000,000 Rls. 295,354 $
117 1394 ژاپن 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 11,580 8,347,370,258 Rls. 280,128 $
118 1394 ژاپن 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 30,450 8,221,301,304 Rls. 283,230 $
119 1394 ژاپن 90181940 دستگاه سنجش فشار خون از نوع غير ديجيتالي يا بدون گوشي 1,945 8,055,790,625 Rls. 291,387 $
120 1394 ژاپن 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 106,000 7,982,562,007 Rls. 277,076 $
121 1394 ژاپن 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 6,475 7,980,991,248 Rls. 266,736 $
122 1394 ژاپن 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,326 7,824,553,701 Rls. 269,659 $
123 1394 ژاپن 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 3,509 7,818,344,806 Rls. 261,450 $
124 1394 ژاپن 27101950 روغن صنعتي 38,797 7,648,381,469 Rls. 255,729 $
125 1394 ژاپن 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 26,200 7,519,176,729 Rls. 263,285 $
126 1394 ژاپن 87083021 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز وملحقات ديگر ، براي اتوبوس ، ميني بوس، كاميونت ، كاميون وكاميون كشنده تريلر 12,038 7,441,325,366 Rls. 247,089 $
127 1394 ژاپن 90221410 دستگاه ماموگرا ف 1,148 7,198,855,600 Rls. 238,719 $
128 1394 ژاپن 38089129 ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي ، خانگي 8,730 7,162,652,746 Rls. 238,290 $
129 1394 ژاپن 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 107,206 7,147,805,690 Rls. 242,513 $
130 1394 ژاپن 90181110 ---دستگاه الكتروكارديوگراف 1,216 7,092,736,705 Rls. 238,274 $
131 1394 ژاپن 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 1,850 7,088,945,342 Rls. 236,645 $
132 1394 ژاپن 90321000 ترموستات 2,918 7,083,220,930 Rls. 240,910 $
133 1394 ژاپن 38089119 ک ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 3,120 7,028,655,264 Rls. 247,235 $
134 1394 ژاپن 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 15,162 6,781,184,723 Rls. 225,542 $
135 1394 ژاپن 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 8,654 6,672,523,795 Rls. 222,591 $
136 1394 ژاپن 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 62,468 6,578,703,177 Rls. 223,111 $
137 1394 ژاپن 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 3,012 6,431,068,776 Rls. 215,123 $
138 1394 ژاپن 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 300 6,423,574,320 Rls. 213,294 $
139 1394 ژاپن 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 3,420 6,244,304,352 Rls. 212,504 $
140 1394 ژاپن 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 57,060 6,225,643,452 Rls. 206,839 $
141 1394 ژاپن 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 50,838 6,192,968,309 Rls. 213,693 $
142 1394 ژاپن 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 24,200 6,171,387,200 Rls. 205,919 $
143 1394 ژاپن 85102090 ساير ماشينهاي موزني بجزماشين موزني حيوا ن 12,740 6,153,081,086 Rls. 205,251 $
144 1394 ژاپن 87085021 محورهاي غيرمحرک ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 11,873 6,070,835,561 Rls. 206,101 $
145 1394 ژاپن 85111000 شمع هاي جرقه زن 5,731 5,777,414,186 Rls. 194,003 $
146 1394 ژاپن 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 1,151 5,762,120,166 Rls. 194,787 $
147 1394 ژاپن 96089900 قلم دوپليکاتور,قلم گير,مدا دگيروا شياءهمانند,اجزاء وقطعات قلم هاغيرمذکوردرجاي ديگر 548 5,761,547,750 Rls. 195,943 $
148 1394 ژاپن 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 3,780 5,719,586,503 Rls. 192,073 $
149 1394 ژاپن 38089319 ---- ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي : علف كش ها ، فراورده هاي ضد رويش و سازگاركننده هاي رشد گياه 10,140 5,648,275,980 Rls. 188,546 $
150 1394 ژاپن 40029900 سايرمحصولات کائوچوي سنتتيک وشبه كائوچو که درجاي ديگرمذکورنباشد(غيرا زشيره يا لاتکس ) 40,208 5,567,990,835 Rls. 189,898 $
151 1394 ژاپن 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 21,933 5,535,217,354 Rls. 188,062 $
152 1394 ژاپن 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 1,728 5,508,775,291 Rls. 184,445 $
153 1394 ژاپن 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 106,100 5,481,661,118 Rls. 187,187 $
154 1394 ژاپن 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 13,054 5,408,197,588 Rls. 182,446 $
155 1394 ژاپن 90069900 اجزاء وقطعات ومتفرعات, دستگاههاولامپ توليد نور آذرخشي درعکاسي غيراز لامپ تخليه ا لکتريکي 8539 384 5,396,284,190 Rls. 185,226 $
156 1394 ژاپن 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 55,360 5,288,859,131 Rls. 183,216 $
157 1394 ژاپن 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,530 5,284,577,050 Rls. 179,802 $
158 1394 ژاپن 87085010 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري; سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 18,000 5,211,496,145 Rls. 172,663 $
159 1394 ژاپن 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 12,138 5,204,891,988 Rls. 175,024 $
160 1394 ژاپن 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 105,370 5,032,820,744 Rls. 166,766 $
161 1394 ژاپن 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 37,500 4,945,876,960 Rls. 170,458 $
162 1394 ژاپن 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 74,930 4,928,406,680 Rls. 165,853 $
163 1394 ژاپن 84133030 ماژول روغن موتور، متشكل از پمپ آب و مبدل حرارتي ، حتي داراي فيلتر 7,620 4,926,155,910 Rls. 164,154 $
164 1394 ژاپن 37032000 کاغذ، مقوا وموا دنسجي عکاسي، حساس شده، عکسبرداري نشده براي عکاسي رنگي ( پلي کروم) باپهناي بيشتر از610 ميليمتر 85,799 4,908,838,670 Rls. 163,284 $
165 1394 ژاپن 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 44,000 4,862,473,052 Rls. 169,957 $
166 1394 ژاپن 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 1,047 4,726,884,842 Rls. 161,530 $
167 1394 ژاپن 96083010 با جوهر مايع (روانکنويس نوك غلطكي Roller Point Pen) 6,516 4,622,434,723 Rls. 156,798 $
168 1394 ژاپن 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 3,000 4,618,897,383 Rls. 170,200 $
169 1394 ژاپن 82081000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي فلز. 1,850 4,579,320,960 Rls. 162,060 $
170 1394 ژاپن 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 180,380 4,540,623,755 Rls. 151,427 $
171 1394 ژاپن 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 297 4,494,136,272 Rls. 149,015 $
172 1394 ژاپن 82011000 بيل, بيلچه. 50,834 4,485,832,915 Rls. 155,205 $
173 1394 ژاپن 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 12,825 4,373,956,216 Rls. 146,025 $
174 1394 ژاپن 40101100 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 18,042 4,357,153,441 Rls. 144,353 $
175 1394 ژاپن 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کارو وا نت 5,490 4,317,314,297 Rls. 145,734 $
176 1394 ژاپن 40023100 کائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) (IIR) 49,160 4,238,422,020 Rls. 144,025 $
177 1394 ژاپن 90221440 دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال 1,897 4,153,423,000 Rls. 137,932 $
178 1394 ژاپن 84472000 ماشين كشباف تخت باف؛ ماشينکهاي دوختني – بافتني (Stitchbonding) 19,300 3,912,121,477 Rls. 134,018 $
179 1394 ژاپن 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 5,832 3,807,408,068 Rls. 127,811 $
180 1394 ژاپن 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 3,100 3,649,040,112 Rls. 122,702 $
181 1394 ژاپن 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 5,350 3,631,122,207 Rls. 121,341 $
182 1394 ژاپن 90212100 دندا نهاي مصنوعي 1,219 3,532,970,800 Rls. 118,853 $
183 1394 ژاپن 98870222 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل 30% تا كمتر از 40% به استثناي موتور، گيربكس،اكسل،كولر،جعبه فرمان ولاستيك 11,836 3,425,124,678 Rls. 113,686 $
184 1394 ژاپن 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 120 3,393,170,008 Rls. 112,761 $
185 1394 ژاپن 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 889 3,362,564,315 Rls. 113,300 $
186 1394 ژاپن 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 3,252 3,349,386,779 Rls. 112,956 $
187 1394 ژاپن 73152000 زنجيرمانع لغزندگي ازچدن ،ا زآهن ياا زفولاد. 48,552 3,300,605,912 Rls. 110,536 $
188 1394 ژاپن 90330020 ساير ترموكوبلکها 190 3,274,691,986 Rls. 109,302 $
189 1394 ژاپن 85103000 دستگاههاي موزدايي توا م شده با موتور برقي,(غيرا ز ريش ترا ش و ماشين هاي موزني ) 900 3,257,721,296 Rls. 108,750 $
190 1394 ژاپن 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 113 3,211,812,002 Rls. 108,000 $
191 1394 ژاپن 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 53,953 3,151,720,848 Rls. 104,510 $
192 1394 ژاپن 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 71 3,148,088,791 Rls. 107,326 $
193 1394 ژاپن 39219050 مستردستگاه فتوکپي 2,993 3,131,571,478 Rls. 107,330 $
194 1394 ژاپن 84271012 ارابه هاي صفاف خودرو ،مستعمل ، دا را ي موتوربرقي ،باظرفيت 5 تن وبالاتر 18,270 3,114,936,000 Rls. 103,500 $
195 1394 ژاپن 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 18,300 3,090,213,946 Rls. 109,176 $
196 1394 ژاپن 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 12,456 3,079,068,526 Rls. 102,413 $
197 1394 ژاپن 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک) 33,056 3,076,410,996 Rls. 102,455 $
198 1394 ژاپن 32071020 رنگکهاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتيکگراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتيکگراد) 1,150 3,037,337,554 Rls. 102,105 $
199 1394 ژاپن 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 9,917 2,981,159,253 Rls. 102,478 $
200 1394 ژاپن 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 27,280 2,975,910,152 Rls. 102,094 $
مجموع کل
8,642,827,578,501 ريال
مجموع کل
292,109,278 دلار