آمار کل " واردات از" کشور "نيوزيلند" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 نيوزيلند 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 7,073,325 836,339,238,913 Rls. 28,306,863 $
2 1394 نيوزيلند 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 1,363,055 197,802,009,322 Rls. 6,701,098 $
3 1394 نيوزيلند 03036600 ماهي هيك (Merluccius spp., Urophycis spp.)يخ زده به غيراز جگر وتخم ماهي 2,482,417 175,235,344,472 Rls. 5,916,944 $
4 1394 نيوزيلند 03034300 اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito 1,205,350 65,075,613,743 Rls. 2,242,713 $
5 1394 نيوزيلند 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 1,286 37,320,648,631 Rls. 1,244,733 $
6 1394 نيوزيلند 03036900 ساير ماهي ها غير مذكور در رديف 030364، 030365، 030366، 030367، 030368 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 269,882 21,378,753,160 Rls. 715,603 $
7 1394 نيوزيلند 04071113 تخمکمرغ نطفهکدار اجداد گوشتي 9,384 16,979,469,651 Rls. 573,771 $
8 1394 نيوزيلند 12051000 دانه هاي كلزا يا كانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسيك : Rape or Repesseed or Colza Low Erucic Asid Conola) 54,980 15,751,605,060 Rls. 523,379 $
9 1394 نيوزيلند 03035410 بلو مكرل (BlueMackerel) يخ زده به غيراز جگر وتخم ماهي 281,000 12,850,088,637 Rls. 430,575 $
10 1394 نيوزيلند 03031300 ماهيکهاي آزاد اقيانوس اطلس (salmo salar) و ماهي آزاد دانوب (hucho hucho) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 61,857 12,743,330,705 Rls. 434,655 $
11 1394 نيوزيلند 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 2,960 12,620,953,631 Rls. 436,588 $
12 1394 نيوزيلند 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 6,843 9,089,026,600 Rls. 302,961 $
13 1394 نيوزيلند 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 24,331 5,094,942,097 Rls. 175,621 $
14 1394 نيوزيلند 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 958 5,028,038,744 Rls. 169,416 $
15 1394 نيوزيلند 03047400 فيله يخ زده ماهي هيك (Merluccius spp., Urophycis spp.) 56,990 4,933,315,312 Rls. 163,621 $
16 1394 نيوزيلند 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 30,000 3,998,437,078 Rls. 136,047 $
17 1394 نيوزيلند 30044010 داروهاي حاوي الكالوئيدها فاقد هورمونها يامحصولات 2937ياانتي بيوتيكهادا را ي توليد دا خلي مشابه 876 3,810,324,520 Rls. 127,197 $
18 1394 نيوزيلند 03036800 ماهي بلو وايتينگ (Micromesistius; poutassou; Micromesistius australis)يخ زده به غيراز جگر وتخم ماهي 57,200 3,239,483,220 Rls. 107,451 $
19 1394 نيوزيلند 85176190 --- ساير دستگاهها براي ارسال يا دريافت صدا وغيره ، غير مذكور 340 3,180,857,584 Rls. 114,403 $
20 1394 نيوزيلند 21069010 ا ستابيلايزر 20,000 2,981,568,000 Rls. 99,039 $
21 1394 نيوزيلند 03047900 ساير فيله يخ زده ماهي باستثناي ماهي كاد ماهي هادداك پشت سياه هيك آلاسكا پولاك 38,148 2,738,258,521 Rls. 91,773 $
22 1394 نيوزيلند 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 580 2,603,291,597 Rls. 96,632 $
23 1394 نيوزيلند 85176120 دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 544 2,517,891,700 Rls. 98,737 $
24 1394 نيوزيلند 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 810 1,289,529,419 Rls. 43,815 $
25 1394 نيوزيلند 85176950 گيرنده ، فرستنده قابل نصب در خودرو از نوع راديو - تلفني 186 1,156,596,496 Rls. 42,761 $
26 1394 نيوزيلند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 868 1,150,318,474 Rls. 38,831 $
27 1394 نيوزيلند 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 17,328 1,046,022,048 Rls. 34,656 $
28 1394 نيوزيلند 85177020 آنتن مخابراتي 61 907,055,830 Rls. 30,753 $
29 1394 نيوزيلند 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 700 837,663,648 Rls. 27,816 $
30 1394 نيوزيلند 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 130 815,241,820 Rls. 27,196 $
31 1394 نيوزيلند 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 8,000 790,793,300 Rls. 26,395 $
32 1394 نيوزيلند 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 2,050 723,568,032 Rls. 24,042 $
33 1394 نيوزيلند 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 490 575,914,553 Rls. 22,584 $
34 1394 نيوزيلند 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 1,041 328,894,915 Rls. 11,123 $
35 1394 نيوزيلند 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 21 213,777,592 Rls. 7,461 $
36 1394 نيوزيلند 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 4 184,391,200 Rls. 6,124 $
37 1394 نيوزيلند 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 648 148,575,235 Rls. 4,996 $
38 1394 نيوزيلند 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 200 129,315,503 Rls. 5,071 $
39 1394 نيوزيلند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 9 127,085,168 Rls. 4,515 $
40 1394 نيوزيلند 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 135 105,435,182 Rls. 3,491 $
41 1394 نيوزيلند 85044020 شارژر باطري 9 91,880,437 Rls. 3,111 $
42 1394 نيوزيلند 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 21 91,257,344 Rls. 3,086 $
43 1394 نيوزيلند 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 6 86,116,240 Rls. 2,884 $
44 1394 نيوزيلند 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 92 37,253,587 Rls. 1,310 $
45 1394 نيوزيلند 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 16 33,846,341 Rls. 1,145 $
46 1394 نيوزيلند 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 365 33,061,335 Rls. 1,095 $
47 1394 نيوزيلند 70010090 سايرخرده شيشه وسايرآخال وضايعات شيشه بصورت توده به غيرا زا پتيکي 120 28,972,800 Rls. 960 $
48 1394 نيوزيلند 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 6 26,920,758 Rls. 928 $
49 1394 نيوزيلند 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 338 25,271,541 Rls. 837 $
50 1394 نيوزيلند 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 6 15,703,778 Rls. 541 $
51 1394 نيوزيلند 96159000 سنجاق زلف, سنجاق فردهنده, گيره فردهنده, فرزن مووهمانند,غيرا زکالاي مشمول شماره 8516مي شوند واجزاء ومتعلقات 150 8,454,040 Rls. 280 $
52 1394 نيوزيلند 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 14 7,246,320 Rls. 240 $
53 1394 نيوزيلند 10049000 جو دو سر باستثناي بذر 30 6,020,955 Rls. 201 $
54 1394 نيوزيلند 82119290 كاردباتيغه ثابت (غير ازكاردهاي سرميز )غيرازصنايع دستي 16 3,623,160 Rls. 120 $
55 1394 نيوزيلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 10 3,278,000 Rls. 111 $
56 1394 نيوزيلند 85255010 ميکروفون بي سيم توأم شده با فرستنده 0 2,936,810 Rls. 101 $
57 1394 نيوزيلند 85182100 تک بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 0 1,121,843 Rls. 39 $
مجموع کل
1,464,345,634,601 ريال
مجموع کل
49,588,440 دلار
[1]