آمار کل " واردات از" کشور "ليتواني" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 ليتواني 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 131,405,408 908,282,702,720 Rls. 30,121,281 $
2 1394 ليتواني 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 163,370 30,034,927,000 Rls. 1,027,362 $
3 1394 ليتواني 85256000 -دستگاه هاي فرستنده يكپارچه شده با دستگاه گيرنده 58 18,931,983,208 Rls. 653,955 $
4 1394 ليتواني 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 380,406 10,046,104,013 Rls. 332,884 $
5 1394 ليتواني 27030010 پيت ماس 981,955 8,922,644,064 Rls. 301,791 $
6 1394 ليتواني 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 4,222 4,157,492,144 Rls. 137,656 $
7 1394 ليتواني 10039000 جو باستثناي بذر 490,000 3,718,481,243 Rls. 124,131 $
8 1394 ليتواني 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 14,162 3,351,718,505 Rls. 111,359 $
9 1394 ليتواني 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 5,049 2,719,439,281 Rls. 91,972 $
10 1394 ليتواني 85023190 سايرمجموعه مولدها كه با نيروي باد كار كند 660 كيلو ولت بيشتر 3,366 2,066,940,000 Rls. 70,400 $
11 1394 ليتواني 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 205 1,558,649,323 Rls. 52,371 $
12 1394 ليتواني 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 23,775 1,364,926,401 Rls. 46,162 $
13 1394 ليتواني 85269110 ---دستگاه موقعيت ياب جهاني 139 1,145,021,217 Rls. 38,598 $
14 1394 ليتواني 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 81,347 1,127,932,173 Rls. 40,567 $
15 1394 ليتواني 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 3,600 710,643,200 Rls. 23,600 $
16 1394 ليتواني 85269200 دستگاههاي کنترل ا ز را ه دور را ديوئي 80 648,443,968 Rls. 21,523 $
17 1394 ليتواني 29371900 سايرهورمونهاي پلي پيتيديک وهورمونهاي پروتئين وهورمونهاي گليکوپروتئين ،مشتقات ومشابه هاي ساختاري آنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 0 459,141,212 Rls. 15,327 $
18 1394 ليتواني 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 32 149,506,080 Rls. 4,965 $
19 1394 ليتواني 85176120 دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 54 136,397,250 Rls. 4,519 $
20 1394 ليتواني 85103000 دستگاههاي موزدايي توا م شده با موتور برقي,(غيرا ز ريش ترا ش و ماشين هاي موزني ) 52 94,161,600 Rls. 3,120 $
21 1394 ليتواني 27030090 ساير تورب ها به جز پيت ماس 48,800 92,565,720 Rls. 3,074 $
22 1394 ليتواني 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 168 74,978,435 Rls. 2,500 $
23 1394 ليتواني 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 42 51,426,720 Rls. 1,704 $
24 1394 ليتواني 49119990 ساير محصولات چاپي همچنين تصاوير چاپي ، گراورها وعكسها غير از موارد مشمول 49111000 لغايت 49119930 45 49,566,000 Rls. 1,658 $
25 1394 ليتواني 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 18 38,234,980 Rls. 1,276 $
26 1394 ليتواني 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 40 12,745,211 Rls. 425 $
27 1394 ليتواني 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 11 3,407,600 Rls. 113 $
مجموع کل
999,950,179,268 ريال
مجموع کل
33,234,296 دلار
[1]