آمار کل " واردات از" کشور "لوگزامبورگ" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 لوگزامبورگ 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 137,880 116,450,763,491 Rls. 3,915,313 $
2 1394 لوگزامبورگ 29399900 سايرآلکالوئيدهاي نباتي طبيعي يا دوباره توليدشده به وسيله نشر و ا ملاح ا نها...غيرمذکوردرجاي ديگر 520 80,999,619,640 Rls. 2,751,114 $
3 1394 لوگزامبورگ 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 34,328 64,761,751,392 Rls. 2,184,956 $
4 1394 لوگزامبورگ 29304000 متيونين 300,000 53,098,463,525 Rls. 1,770,721 $
5 1394 لوگزامبورگ 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 79,850 48,174,907,998 Rls. 1,609,916 $
6 1394 لوگزامبورگ 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 55,000 30,053,103,576 Rls. 1,005,243 $
7 1394 لوگزامبورگ 29181590 ساير ا ملاح و ا سترهاي ا سيدسيتريک غير مذکور 25,250 26,490,660,954 Rls. 900,659 $
8 1394 لوگزامبورگ 29362210 ويتامين b1( تيامين هيدروکلرا يد) تيامين منونيترات مخلوط نشده 32,770 25,440,026,493 Rls. 855,298 $
9 1394 لوگزامبورگ 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 5,100 23,282,183,800 Rls. 772,989 $
10 1394 لوگزامبورگ 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 18,815 19,886,982,223 Rls. 675,407 $
11 1394 لوگزامبورگ 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 24,877 19,044,446,586 Rls. 642,014 $
12 1394 لوگزامبورگ 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شکال ا بتدا ئي 18,112 17,444,253,659 Rls. 587,309 $
13 1394 لوگزامبورگ 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 7,543 17,440,916,206 Rls. 598,383 $
14 1394 لوگزامبورگ 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 26,150 15,995,900,326 Rls. 534,744 $
15 1394 لوگزامبورگ 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 59,381 14,533,391,547 Rls. 493,403 $
16 1394 لوگزامبورگ 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 53,100 14,152,086,125 Rls. 474,935 $
17 1394 لوگزامبورگ 29372100 كورتيزون، هيدروكورتيزون، پردنيزون (دهيدروكورتيزون) و پردنيزولون (دهيدروكورتيزون) 180 13,225,264,775 Rls. 438,606 $
18 1394 لوگزامبورگ 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 21,160 13,078,341,345 Rls. 439,462 $
19 1394 لوگزامبورگ 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 78,587 12,916,168,586 Rls. 428,710 $
20 1394 لوگزامبورگ 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن , مخلوط نشده 13,620 8,960,116,250 Rls. 299,653 $
21 1394 لوگزامبورگ 38246000 سوربيتول (به ا ستثناي آنهائي که مشمول شماره فرعي290544است ) 347,888 7,499,877,641 Rls. 256,123 $
22 1394 لوگزامبورگ 29362910 نيكوتيناميد 17,005 7,161,572,817 Rls. 238,511 $
23 1394 لوگزامبورگ 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 13,176 6,845,074,557 Rls. 238,139 $
24 1394 لوگزامبورگ 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 12,550 6,572,261,581 Rls. 222,314 $
25 1394 لوگزامبورگ 29369000 ساير، همچنين كنسانترهکهاي طبيعي 6,705 6,562,220,894 Rls. 219,458 $
26 1394 لوگزامبورگ 29395900 سايرتئوفيلين وآمينوفيلين (تئو فيلين -اتيلن دي آمين ) ومشتقات و ا ملاح ا ين محصولات که درجاي ديگر مذکورنباشد 12,000 6,235,367,069 Rls. 209,874 $
27 1394 لوگزامبورگ 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 3,410 6,077,697,931 Rls. 202,789 $
28 1394 لوگزامبورگ 29189910 ناپروكسن 5,000 5,597,304,100 Rls. 187,263 $
29 1394 لوگزامبورگ 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 3,000 5,368,132,268 Rls. 179,932 $
30 1394 لوگزامبورگ 29280000 مشتقات آلي هيدرازين يا هيدروكسيل آمين. 1,032 5,346,194,792 Rls. 184,759 $
31 1394 لوگزامبورگ 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 12,960 5,049,828,320 Rls. 179,390 $
32 1394 لوگزامبورگ 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 5,500 4,789,360,756 Rls. 167,672 $
33 1394 لوگزامبورگ 28112200 دي ا کسيد سيليسيم 15,840 4,662,580,389 Rls. 156,480 $
34 1394 لوگزامبورگ 38249040 پاک کننده هاي صنعتي 9,673 4,467,811,271 Rls. 154,725 $
35 1394 لوگزامبورگ 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 9,570 4,389,249,581 Rls. 149,117 $
36 1394 لوگزامبورگ 29362290 سايرمشتقاتويتامينB1 مخلوط نشده 6,769 4,095,735,813 Rls. 139,689 $
37 1394 لوگزامبورگ 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 719 3,746,304,222 Rls. 125,034 $
38 1394 لوگزامبورگ 29362600 ويتامين12 B و مشتقات آن , مخلوط نشده 2,510 3,739,673,049 Rls. 126,307 $
39 1394 لوگزامبورگ 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 4,000 3,676,044,000 Rls. 122,678 $
40 1394 لوگزامبورگ 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 8,000 3,673,590,500 Rls. 121,711 $
41 1394 لوگزامبورگ 15041000 روغن جگرماهي و ا جزا ء روغن 14,630 3,443,467,276 Rls. 121,780 $
42 1394 لوگزامبورگ 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,که در جاي ديگري مذکور نباشند 65 3,359,367,222 Rls. 113,101 $
43 1394 لوگزامبورگ 28353900 ساير پلي فسفاتها غير از تري فسفات سديم 50,000 3,342,228,535 Rls. 114,066 $
44 1394 لوگزامبورگ 11082000 ا ينولين 21,000 3,115,742,330 Rls. 106,416 $
45 1394 لوگزامبورگ 29329100 ايزوسافرول 100 2,602,577,359 Rls. 88,226 $
46 1394 لوگزامبورگ 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 4,925 2,501,800,000 Rls. 84,125 $
47 1394 لوگزامبورگ 21069010 ا ستابيلايزر 15,000 2,296,647,522 Rls. 76,784 $
48 1394 لوگزامبورگ 29054420 پودرسوربيتول 40,000 2,170,039,400 Rls. 75,126 $
49 1394 لوگزامبورگ 29309000 ساير ترکيبات آلي- گوگردي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 1,600 2,070,410,901 Rls. 69,706 $
50 1394 لوگزامبورگ 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي کورتي كوستروئيد غيرمذکوردر جاي ديگر 24 2,031,265,449 Rls. 70,132 $
51 1394 لوگزامبورگ 28352400 فسفات هاي پتاسيم 2,100 1,878,605,379 Rls. 64,497 $
52 1394 لوگزامبورگ 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 2 1,837,781,600 Rls. 61,906 $
53 1394 لوگزامبورگ 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 280 1,741,088,439 Rls. 59,795 $
54 1394 لوگزامبورگ 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 13,000 1,377,088,000 Rls. 45,641 $
55 1394 لوگزامبورگ 29332990 سايرترکيبات هتروسيليک که ساختاردا را ي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغيرمذکور 25 1,325,003,256 Rls. 44,812 $
56 1394 لوگزامبورگ 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 1,556 1,121,474,302 Rls. 37,825 $
57 1394 لوگزامبورگ 29161300 اسيد متاكريليك و املاح آن 480 1,007,823,413 Rls. 34,601 $
58 1394 لوگزامبورگ 29054410 سوربيتول محلول درآب (D-گلوسيتول) 43,520 922,072,825 Rls. 31,321 $
59 1394 لوگزامبورگ 29339930 كاپتوپريل 200 813,476,078 Rls. 28,740 $
60 1394 لوگزامبورگ 15042000 چربي ,روغن ماهي و ا جزا ء آن ها بغيرا ز روغن جگر 4,180 812,799,746 Rls. 27,120 $
61 1394 لوگزامبورگ 29231020 كولين كلرايد 60 درصد پودر 75 798,653,141 Rls. 26,664 $
62 1394 لوگزامبورگ 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 22,930 790,464,000 Rls. 26,237 $
63 1394 لوگزامبورگ 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 293 722,280,329 Rls. 24,462 $
64 1394 لوگزامبورگ 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 332 642,404,870 Rls. 22,530 $
65 1394 لوگزامبورگ 21069080 کمكمل غذايي، 1,000 602,564,100 Rls. 20,011 $
66 1394 لوگزامبورگ 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 6,744 567,000,000 Rls. 19,585 $
67 1394 لوگزامبورگ 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 70 522,000,000 Rls. 18,473 $
68 1394 لوگزامبورگ 29163930 ماده اوليه دارويي ايبوپروفن 600 510,161,250 Rls. 17,116 $
69 1394 لوگزامبورگ 29349999 سايراسيدهاي نوکلئيک واملاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص ؛ ساير ترکيبات هتروسيکليک 0 332,039,338 Rls. 11,084 $
70 1394 لوگزامبورگ 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 263 328,701,756 Rls. 11,127 $
71 1394 لوگزامبورگ 29319000 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 25 306,706,303 Rls. 10,418 $
72 1394 لوگزامبورگ 35019000 کازئينات ها و ساير مشتقات کازئين , چسب کازئين 1,000 257,112,900 Rls. 8,519 $
73 1394 لوگزامبورگ 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 2,878 217,132,650 Rls. 7,245 $
74 1394 لوگزامبورگ 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 1,660 125,839,926 Rls. 4,181 $
75 1394 لوگزامبورگ 28429000 ساير املاح اسيدها يا پراکسو اسيدهاي غيرآلي غير از سيليكاتهاي مضاعف يا كمپكس از جمله آلومينيو سيليكاتها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص باستثناي آزوتورها 1,500 98,643,864 Rls. 3,528 $
76 1394 لوگزامبورگ 29333999 سايرترکيبات هتروسيکليک دا ري يک حلقه پيريدين مترا کم نشده غيرمذکور 0 63,917,509 Rls. 2,118 $
77 1394 لوگزامبورگ 44111499 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 1,305 63,308,124 Rls. 2,150 $
78 1394 لوگزامبورگ 29332100 هيدآنتوئين و مشتقات آن 100 53,688,270 Rls. 1,953 $
79 1394 لوگزامبورگ 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 70 49,067,660 Rls. 1,638 $
80 1394 لوگزامبورگ 29379000 ساير هورمونها،طبيعي ياساخته شده ازطريق سنتر،مشتقات آنهاومشابه هاي ساختاري آنها،غير مذكور درجاي ديگر . 3 37,858,000 Rls. 1,273 $
81 1394 لوگزامبورگ 84185000 ساير مبلمان (Furniture) (صندوقچهکها (Chests)، كابينتکها، پيشخوانکهاي (Display Counters) نمايش، ويترينکها (Show cases) و غيره) براي نگهداري و نمايش، يكپارچه شده با تجهيزات سردكننده يا منجمدكننده". 150 21,915,100 Rls. 779 $
82 1394 لوگزامبورگ 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک. 857 8,153,076 Rls. 277 $
83 1394 لوگزامبورگ 29252990 ساير ايمين ها ومشتقات آنها ،املاح آنها غيراز متفورمين وکلرودي مفورم 0 6,580,042 Rls. 218 $
مجموع کل
787,882,181,287 ريال
مجموع کل
26,558,107 دلار
[1]