آمار کل " واردات از" کشور "لبنان" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 لبنان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 135,029 599,552,215,817 Rls. 20,364,294 $
2 1394 لبنان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 10,102 106,098,483,778 Rls. 3,600,506 $
3 1394 لبنان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 603 17,618,807,258 Rls. 592,655 $
4 1394 لبنان 84212930 فيلترا ماده شده جهت ا ستفاده درست هاي تزريق خون وسرم 18,324 16,147,940,899 Rls. 538,522 $
5 1394 لبنان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 386,673 15,791,047,580 Rls. 544,197 $
6 1394 لبنان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 95,488 12,611,196,529 Rls. 423,704 $
7 1394 لبنان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 104,871 10,674,156,996 Rls. 361,372 $
8 1394 لبنان 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 119,000 10,449,149,410 Rls. 364,767 $
9 1394 لبنان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 65,256 10,215,359,450 Rls. 359,329 $
10 1394 لبنان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 3,350 10,089,318,860 Rls. 352,896 $
11 1394 لبنان 41012000 پوست خام بصورت کامل وزن هرجلدآن صرفاخشک كمتراز8kgنمک زده خشک كمتراز10kgتازه كمتراز16 48,400 5,838,782,400 Rls. 193,600 $
12 1394 لبنان 41044900 چرم و پوست دياغي شده بصورت خشک (crust)ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موکنده... 45,210 5,487,262,260 Rls. 183,171 $
13 1394 لبنان 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 62 4,399,669,878 Rls. 148,820 $
14 1394 لبنان 38089322 - - - - LD50 بيشتر از2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 7,900 3,994,884,311 Rls. 133,341 $
15 1394 لبنان 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذکور درجاي ديگر 45 3,939,158,721 Rls. 139,168 $
16 1394 لبنان 90189030 دستگاه دياليز 880 3,894,371,675 Rls. 132,286 $
17 1394 لبنان 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 60,900 3,514,843,147 Rls. 118,305 $
18 1394 لبنان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 88 3,297,951,379 Rls. 115,273 $
19 1394 لبنان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 65,540 3,238,400,586 Rls. 108,453 $
20 1394 لبنان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 54,686 3,132,917,283 Rls. 105,487 $
21 1394 لبنان 85013300 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75کيلووا ت و حدا کثر 375 کيلووا ت 32,914 2,864,872,001 Rls. 95,631 $
22 1394 لبنان 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 79 2,682,073,464 Rls. 89,025 $
23 1394 لبنان 78060090 سايرمصنوعات ا زسرب غير مذكور درجاي ديگر 18,847 2,475,291,230 Rls. 82,631 $
24 1394 لبنان 10051000 بذر ذرت 20,534 2,398,219,260 Rls. 84,461 $
25 1394 لبنان 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 1,153 2,397,768,178 Rls. 83,115 $
26 1394 لبنان 27030010 پيت ماس 193,450 2,164,000,000 Rls. 75,638 $
27 1394 لبنان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 17,345 1,900,537,222 Rls. 63,166 $
28 1394 لبنان 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 76,331 1,712,493,072 Rls. 57,054 $
29 1394 لبنان 90058090 سايردوربين هاي يک چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 30 1,463,560,898 Rls. 51,795 $
30 1394 لبنان 39199030 جمبو رول چسب خورده boppباپهناي بيش از20سانتيمتر 18,489 1,385,254,270 Rls. 47,559 $
31 1394 لبنان 38089222 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 14,000 1,384,231,680 Rls. 45,860 $
32 1394 لبنان 39191020 شبرنگ به صورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر 17,175 1,331,159,792 Rls. 46,709 $
33 1394 لبنان 38089221 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 5,000 1,250,121,600 Rls. 41,417 $
34 1394 لبنان 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا کمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا کثر 75 kva 9,467 1,249,438,238 Rls. 42,510 $
35 1394 لبنان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 11,000 1,244,741,243 Rls. 44,218 $
36 1394 لبنان 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 2,048 1,230,348,439 Rls. 41,000 $
37 1394 لبنان 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 530 1,054,355,864 Rls. 36,766 $
38 1394 لبنان 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 5,601 954,617,024 Rls. 31,685 $
39 1394 لبنان 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا کمي-احتراقي به قدرت بيش از 75 تا 375 kva غيرمذکور درجاي ديگر 7,700 734,474,728 Rls. 25,010 $
40 1394 لبنان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 9,968 676,895,907 Rls. 22,976 $
41 1394 لبنان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 10,100 603,738,588 Rls. 20,924 $
42 1394 لبنان 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 6,000 591,209,450 Rls. 19,730 $
43 1394 لبنان 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 178 591,069,264 Rls. 19,585 $
44 1394 لبنان 85030020 انواع روتور مخصوص ژنراتور نيروگاهي 5,200 543,294,000 Rls. 18,000 $
45 1394 لبنان 94055090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي غيربرقي بغيرا ز فانوس بادي وچرا غهاي توري 841 507,833,689 Rls. 18,376 $
46 1394 لبنان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 1,624 484,427,086 Rls. 16,171 $
47 1394 لبنان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 70 410,896,179 Rls. 13,625 $
48 1394 لبنان 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 5,416 405,726,100 Rls. 13,540 $
49 1394 لبنان 90118000 ميکروسکوپهاي مركب ا پتيکي ,غيرمذکور درجاي ديگر 482 354,152,858 Rls. 11,965 $
50 1394 لبنان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 2,200 348,168,656 Rls. 11,528 $
51 1394 لبنان 91021900 ساعت مچي برقي ،غيرمذكور درجاي ديگر 232 336,565,333 Rls. 11,317 $
52 1394 لبنان 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 418 327,419,280 Rls. 10,845 $
53 1394 لبنان 90041000 عينک آفتابي 60 306,600,384 Rls. 10,182 $
54 1394 لبنان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 400 295,829,249 Rls. 10,157 $
55 1394 لبنان 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 270 273,805,718 Rls. 9,497 $
56 1394 لبنان 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 235 266,394,897 Rls. 9,177 $
57 1394 لبنان 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 400 252,487,485 Rls. 8,430 $
58 1394 لبنان 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 944 249,814,775 Rls. 8,740 $
59 1394 لبنان 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 290 193,411,693 Rls. 6,457 $
60 1394 لبنان 85171890 ساير دستگاههاي تلفني غير از اقلام مشمول رديفهاي 85171100 لغايت 85171810 145 175,838,406 Rls. 5,870 $
61 1394 لبنان 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 3,990 167,176,586 Rls. 5,667 $
62 1394 لبنان 42021100 رختدا ن, چمدا ن, کيف (بزك, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند,باسطح خارجي ا زچرم طبيعي ياورني شده 100 135,872,146 Rls. 4,502 $
63 1394 لبنان 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي ،غير مذكور درجاي ديگر 195 134,703,504 Rls. 4,899 $
64 1394 لبنان 32121000 ورقهکهاي داغکزني 934 133,317,967 Rls. 4,450 $
65 1394 لبنان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 311 130,982,062 Rls. 4,638 $
66 1394 لبنان 43039000 ا شياء ا زپوستهاي نرم طبيعي که درجاي ديگر مذکور نباشد 540 129,586,883 Rls. 4,492 $
67 1394 لبنان 83063000 قاب عکس, قاب تصويرياقابهاي همانند,آينه ا زفلزا ت معمولي. 198 120,816,366 Rls. 4,360 $
68 1394 لبنان 84254100 سيستم بالابرثابت ا زنوعي که درتعميرگاههابکارميروند 308 106,546,361 Rls. 3,739 $
69 1394 لبنان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 32 101,189,340 Rls. 3,351 $
70 1394 لبنان 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 91 95,800,000 Rls. 3,323 $
71 1394 لبنان 48081000 کاغذومقوا ي موج دا ر حتي سورا خ شده بصورت رول ياورق 2,200 88,058,880 Rls. 2,940 $
72 1394 لبنان 82119400 تيغه برا ي کاردوچاقو 832 75,339,264 Rls. 2,496 $
73 1394 لبنان 90303300 ساير، فاقد وسيله ثبت 82 74,952,825 Rls. 2,636 $
74 1394 لبنان 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 68 73,002,861 Rls. 2,502 $
75 1394 لبنان 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 380 71,614,429 Rls. 2,396 $
76 1394 لبنان 85171820 تلفن ثابت روميزي با گوشي با سيم 68 66,870,720 Rls. 2,232 $
77 1394 لبنان 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 98 61,764,833 Rls. 2,241 $
78 1394 لبنان 56021000 نمد سوزنکزده و پارچهکهاي با الياف دوخته بافته (Stitchbonded) 483 58,313,556 Rls. 1,932 $
79 1394 لبنان 90031100 دوره و قاب از مواد پلاستيكي 70 57,544,032 Rls. 1,911 $
80 1394 لبنان 48109200 ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 1,980 53,397,630 Rls. 1,782 $
81 1394 لبنان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 355 53,245,105 Rls. 1,805 $
82 1394 لبنان 96035090 بروسهاي تشکيل دهنده ا جزا وقطعات دستگاههاوياوسايل نقليه زميني ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 570 52,822,000 Rls. 1,750 $
83 1394 لبنان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 128 50,134,604 Rls. 1,781 $
84 1394 لبنان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 370 49,806,112 Rls. 1,688 $
85 1394 لبنان 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 300 49,234,225 Rls. 1,642 $
86 1394 لبنان 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 642 48,421,078 Rls. 1,604 $
87 1394 لبنان 55121900 سايرپارچه تاروپودباف, چاپ شده, رنگرزي شده ياا زنخ هاي رنگارنگ, باحدا قل 85%وزني ا لياف غيريکسره پلي ا ستر 250 46,796,450 Rls. 1,550 $
88 1394 لبنان 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 54 45,869,220 Rls. 1,520 $
89 1394 لبنان 90309000 ا جزا ءوقطعات و متفرعات آلات و دستگاههاي مشمول 9030 80 41,742,360 Rls. 1,383 $
90 1394 لبنان 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 130 38,098,358 Rls. 1,264 $
91 1394 لبنان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيکي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسکوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندغير مذكور درجاي ديگر 12 37,954,026 Rls. 1,327 $
92 1394 لبنان 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 200 37,633,481 Rls. 1,256 $
93 1394 لبنان 48131000 کاغذ سيگار,به شکل دفترچه يا لوله 60 37,293,337 Rls. 1,235 $
94 1394 لبنان 90160010 ترا زو با حساسيت 5سانتي گرم وياکمتر با يابدون وزنه 40 37,197,900 Rls. 1,242 $
95 1394 لبنان 85392990 ساير لامپهاي رشته ا ي غير مذکور درجاي ديگر 130 33,202,400 Rls. 1,100 $
96 1394 لبنان 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 20 30,856,364 Rls. 1,030 $
97 1394 لبنان 85340000 مدا رهاي چاپي 7 30,559,200 Rls. 1,020 $
98 1394 لبنان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 92 24,868,620 Rls. 830 $
99 1394 لبنان 33051000 شامپوها 160 22,906,797 Rls. 767 $
100 1394 لبنان 12059000 ساير دا نه هاي كلراياكانولا حتي خرد شده غيرمذکور درجاي ديگر 104 22,178,102 Rls. 740 $
101 1394 لبنان 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 50 20,979,000 Rls. 700 $
102 1394 لبنان 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 300 18,069,600 Rls. 600 $
103 1394 لبنان 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 80 17,982,000 Rls. 600 $
104 1394 لبنان 94032020 رك مربوط به سرور يا تجهيزات ارتباطي ومخابراتي 53 17,976,000 Rls. 600 $
105 1394 لبنان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 265 17,456,080 Rls. 579 $
106 1394 لبنان 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 49 15,789,250 Rls. 523 $
107 1394 لبنان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 38 15,357,619 Rls. 509 $
108 1394 لبنان 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 60 8,991,000 Rls. 300 $
109 1394 لبنان 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 15 8,303,441 Rls. 275 $
110 1394 لبنان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 20 7,514,820 Rls. 249 $
111 1394 لبنان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 50 6,040,400 Rls. 200 $
112 1394 لبنان 94039000 ا جزا ءوقطعات مبلهاي مشمول 9403 50 5,994,000 Rls. 200 $
113 1394 لبنان 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 8 5,242,475 Rls. 175 $
114 1394 لبنان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 4 2,033,546 Rls. 71 $
مجموع کل
892,954,454,630 ريال
مجموع کل
30,341,095 دلار
[1]