آمار کل " واردات از" کشور "كويت" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 كويت 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 702,508 323,701,898,530 Rls. 11,138,555 $
2 1394 كويت 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 4,574,720 199,108,623,058 Rls. 6,748,883 $
3 1394 كويت 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 284,985 151,406,906,894 Rls. 5,246,058 $
4 1394 كويت 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 140,800 22,369,493,376 Rls. 771,500 $
5 1394 كويت 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 48,540 21,506,013,480 Rls. 726,811 $
6 1394 كويت 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 12,800 19,292,980,779 Rls. 657,118 $
7 1394 كويت 87032290 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 32,250 13,506,203,750 Rls. 448,500 $
8 1394 كويت 87032210 --- وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد 3,690 12,523,165,015 Rls. 424,541 $
9 1394 كويت 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 26,755 12,191,795,470 Rls. 406,925 $
10 1394 كويت 40012900 سايرکائوچوهاي طبيعي,به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد 302,400 11,456,752,104 Rls. 379,512 $
11 1394 كويت 87032310 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 10,500 7,058,196,600 Rls. 233,870 $
12 1394 كويت 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 99,800 5,435,220,000 Rls. 192,350 $
13 1394 كويت 82071300 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 68,000 5,141,163,000 Rls. 170,350 $
14 1394 كويت 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 7,192 5,083,012,072 Rls. 180,569 $
15 1394 كويت 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 14,766 3,810,173,016 Rls. 126,232 $
16 1394 كويت 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 1,479 2,657,979,508 Rls. 88,284 $
17 1394 كويت 89039210 قايق هاي تفريحي ورزشي موتوري ( jet-ski ) 5,304 2,598,390,891 Rls. 86,746 $
18 1394 كويت 85269110 ---دستگاه موقعيت ياب جهاني 135 1,717,983,897 Rls. 58,239 $
19 1394 كويت 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 58,810 1,589,651,844 Rls. 53,191 $
20 1394 كويت 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 1,030 1,572,935,031 Rls. 53,777 $
21 1394 كويت 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 700 1,517,239,145 Rls. 51,442 $
22 1394 كويت 29291000 ايزوسياناتکها 20,000 1,459,136,903 Rls. 51,326 $
23 1394 كويت 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 17,600 1,284,769,679 Rls. 45,192 $
24 1394 كويت 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 1,040 1,134,707,250 Rls. 38,648 $
25 1394 كويت 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 362 991,194,704 Rls. 35,211 $
26 1394 كويت 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 112 931,073,188 Rls. 32,894 $
27 1394 كويت 84134000 تلمبه هاي بتون 15,000 898,125,086 Rls. 30,200 $
28 1394 كويت 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 2,615 826,351,031 Rls. 27,381 $
29 1394 كويت 38231100 اسيد استئاريك 36,000 813,132,000 Rls. 27,000 $
30 1394 كويت 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 8,000 718,501,676 Rls. 24,160 $
31 1394 كويت 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 21,769 701,811,200 Rls. 23,300 $
32 1394 كويت 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 5,000 674,471,959 Rls. 23,055 $
33 1394 كويت 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 90 556,635,412 Rls. 19,456 $
34 1394 كويت 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 2,597 489,113,488 Rls. 16,576 $
35 1394 كويت 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 4,463 404,740,529 Rls. 14,284 $
36 1394 كويت 90058090 سايردوربين هاي يک چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 1,371 400,332,400 Rls. 13,360 $
37 1394 كويت 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 40 289,879,219 Rls. 9,992 $
38 1394 كويت 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 23,000 277,008,070 Rls. 9,324 $
39 1394 كويت 44129400 ک تخته چندلا (Blockboard)، تخته مورق (Laminboard) و تخته زهوار (battenboard) 6,605 255,339,519 Rls. 8,536 $
40 1394 كويت 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 2,365 226,108,158 Rls. 7,577 $
41 1394 كويت 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 52 218,463,603 Rls. 7,718 $
42 1394 كويت 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 1,595 215,823,305 Rls. 7,423 $
43 1394 كويت 87168090 ---ساير وسايل نقليه كه بدون عمل مكانيكي رانده مي شوندغيرمذكور 1,365 215,664,002 Rls. 7,200 $
44 1394 كويت 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 3,600 168,972,358 Rls. 5,970 $
45 1394 كويت 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 1,527 165,868,281 Rls. 5,568 $
46 1394 كويت 85023990 سايرمجموعه مولدهاغيرمذکوردرجاي ديگر 5,565 163,268,390 Rls. 5,410 $
47 1394 كويت 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 9,514 162,656,100 Rls. 5,430 $
48 1394 كويت 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 720 153,542,927 Rls. 5,140 $
49 1394 كويت 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,640 148,628,263 Rls. 4,998 $
50 1394 كويت 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 15 148,038,800 Rls. 4,900 $
51 1394 كويت 73152000 زنجيرمانع لغزندگي ازچدن ،ا زآهن ياا زفولاد. 3,280 127,440,513 Rls. 4,285 $
52 1394 كويت 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 570 117,370,800 Rls. 4,129 $
53 1394 كويت 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 635 111,841,228 Rls. 3,744 $
54 1394 كويت 84334000 منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن ) 1,435 107,485,716 Rls. 3,588 $
55 1394 كويت 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 13 106,720,851 Rls. 3,791 $
56 1394 كويت 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,680 77,712,567 Rls. 2,588 $
57 1394 كويت 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 690 76,039,759 Rls. 2,555 $
58 1394 كويت 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 33 69,557,765 Rls. 2,471 $
59 1394 كويت 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 464 68,865,028 Rls. 2,297 $
60 1394 كويت 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 650 64,423,904 Rls. 2,159 $
61 1394 كويت 85352990 سايرقطع کننده هاي خودکارمدار براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتربجز سکسيونرودژنکتور 140 57,347,700 Rls. 1,900 $
62 1394 كويت 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 349 57,162,300 Rls. 1,900 $
63 1394 كويت 87087011 چرخ براي سوا ري، وا نت و تراکتور کشاورزي 680 56,560,284 Rls. 1,894 $
64 1394 كويت 87085021 محورهاي غيرمحرک ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 530 52,129,669 Rls. 1,740 $
65 1394 كويت 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 198 51,820,420 Rls. 1,730 $
66 1394 كويت 90318010 ترا ز بنايي 1,200 48,014,880 Rls. 1,608 $
67 1394 كويت 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 135 44,940,000 Rls. 1,500 $
68 1394 كويت 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 284 43,338,060 Rls. 1,440 $
69 1394 كويت 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 348 36,426,053 Rls. 1,207 $
70 1394 كويت 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 70 35,795,915 Rls. 1,186 $
71 1394 كويت 66019900 چترباراني وچترآفتابي,که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 110 29,365,700 Rls. 980 $
72 1394 كويت 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 126 28,456,300 Rls. 950 $
73 1394 كويت 90058010 دوربين يک چشمي با منشور 110 28,167,100 Rls. 940 $
74 1394 كويت 85114010 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 170 22,635,750 Rls. 750 $
75 1394 كويت 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 270 22,332,460 Rls. 740 $
76 1394 كويت 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 7 20,874,090 Rls. 703 $
77 1394 كويت 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 70 18,691,296 Rls. 624 $
78 1394 كويت 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 136 18,108,600 Rls. 600 $
79 1394 كويت 90111000 ميکروسکوپ ا سترئوسکوپي 77 17,979,000 Rls. 600 $
80 1394 كويت 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 175 17,328,061 Rls. 584 $
81 1394 كويت 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 136 16,616,328 Rls. 552 $
82 1394 كويت 87089411 غربيلك هاي فرمان، لوله هاي فرمان ، جعبه هاي فرمان براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 330 16,597,361 Rls. 554 $
83 1394 كويت 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 190 14,175,877 Rls. 480 $
84 1394 كويت 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 102 13,581,450 Rls. 450 $
85 1394 كويت 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 100 10,483,900 Rls. 350 $
86 1394 كويت 90059000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي, يک چشمي,تلسکوپهاي ا پتيکي ودستگاههاي نجومي غيرراديوئي 38 9,588,800 Rls. 320 $
87 1394 كويت 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 61 8,148,870 Rls. 270 $
88 1394 كويت 87088021 ----سيبك فرمان براي سواري، وانت وتراكتوركشاورزي 75 7,188,960 Rls. 240 $
89 1394 كويت 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 57 5,990,800 Rls. 200 $
90 1394 كويت 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 120 5,721,280 Rls. 190 $
91 1394 كويت 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 11 3,543,904 Rls. 117 $
92 1394 كويت 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 17 2,263,575 Rls. 75 $
93 1394 كويت 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 44 1,497,702 Rls. 50 $
مجموع کل
842,089,465,534 ريال
مجموع کل
28,819,714 دلار
[1]