آمار کل " واردات از" کشور "كانادا" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 كانادا 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 68,200,005 605,250,420,086 Rls. 20,371,943 $
2 1394 كانادا 21069080 کمكمل غذايي، 231,631 301,634,049,659 Rls. 10,166,778 $
3 1394 كانادا 54041910 ساير تک رشته ها ازپلي اوراتان، پلي سولفان، پلي اترسولفان ،67 دسي تكس يابيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد 55,634 278,112,141,082 Rls. 9,396,927 $
4 1394 كانادا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 58,326 89,888,789,284 Rls. 3,253,404 $
5 1394 كانادا 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 2,292,240 78,789,910,015 Rls. 2,617,971 $
6 1394 كانادا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 72,702 69,439,957,200 Rls. 2,354,434 $
7 1394 كانادا 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 72 30,039,185,252 Rls. 1,028,920 $
8 1394 كانادا 07132010 ---لپه 1,248,880 29,952,399,267 Rls. 1,000,309 $
9 1394 كانادا 30049040 مکملکهاي دارويي براي مصرف انسان 61,556 28,541,346,051 Rls. 980,466 $
10 1394 كانادا 28100010 ا سيد بريک 800,000 28,253,135,631 Rls. 942,544 $
11 1394 كانادا 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 367,250 26,976,805,551 Rls. 916,544 $
12 1394 كانادا 30029090 خون انسان ،خون حيوان براي مصارف درمان ياپيشگيري ياتشخيص بيماري ،توكسين ها ،كشتهاي موجودات ذره بيني به استثناي مخمرها ومحصولات مشابه غير مذكور درجاي ديگر . 2,306 24,529,025,943 Rls. 829,291 $
13 1394 كانادا 05111000 اسپرم گاو 106 23,753,699,914 Rls. 787,057 $
14 1394 كانادا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 8,644 21,239,338,476 Rls. 724,543 $
15 1394 كانادا 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 13,689 18,626,989,116 Rls. 621,895 $
16 1394 كانادا 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 163 18,326,196,044 Rls. 611,266 $
17 1394 كانادا 90189030 دستگاه دياليز 5,950 18,009,920,582 Rls. 597,014 $
18 1394 كانادا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 733,992 16,090,071,063 Rls. 553,315 $
19 1394 كانادا 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 38,800 13,906,540,781 Rls. 471,706 $
20 1394 كانادا 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 789 12,698,492,293 Rls. 422,882 $
21 1394 كانادا 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشکي 6,860 12,113,858,322 Rls. 410,457 $
22 1394 كانادا 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 614 10,960,523,107 Rls. 368,301 $
23 1394 كانادا 28401900 تترا برا ت دي سديم، غير از بدون اب 480,000 10,953,710,100 Rls. 371,447 $
24 1394 كانادا 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 3,000 10,427,275,570 Rls. 348,075 $
25 1394 كانادا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,993 10,274,517,654 Rls. 363,610 $
26 1394 كانادا 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 139 9,800,380,125 Rls. 345,449 $
27 1394 كانادا 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 23,587 8,697,822,112 Rls. 307,811 $
28 1394 كانادا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 305 7,517,819,127 Rls. 252,821 $
29 1394 كانادا 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 2,043 6,461,548,369 Rls. 215,701 $
30 1394 كانادا 28363010 سديم بي کربنات - غير تزريقي گريد دا رويي 55,123 6,117,107,841 Rls. 202,661 $
31 1394 كانادا 90185030 چاقوي مخصوص جراحي چشم 655 5,378,381,248 Rls. 187,124 $
32 1394 كانادا 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 14,220 5,205,907,084 Rls. 172,448 $
33 1394 كانادا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 5,277 5,055,915,017 Rls. 171,073 $
34 1394 كانادا 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 2,237 4,970,216,864 Rls. 165,859 $
35 1394 كانادا 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 70 4,901,548,158 Rls. 162,282 $
36 1394 كانادا 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 124,830 4,205,890,559 Rls. 149,410 $
37 1394 كانادا 84819040 ---اجزاء وقطعات شيرالات بهداشتي مشمول رديف 84818010 1,755 4,090,131,168 Rls. 141,015 $
38 1394 كانادا 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 139 3,828,890,456 Rls. 131,127 $
39 1394 كانادا 84213930 هسته مرکزي فيلتر تصفيه دود اگزوز خودرو پوشش داده شده 736 3,728,600,600 Rls. 124,382 $
40 1394 كانادا 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 13,767 3,302,014,810 Rls. 109,683 $
41 1394 كانادا 05119940 اسپرم از ماهي ها يا از قشرداران ، صدفداران يا ساير آبزيان 3 2,845,302,621 Rls. 95,676 $
42 1394 كانادا 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 1,193 2,605,784,711 Rls. 88,753 $
43 1394 كانادا 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها که درجاي ديگرمذکورنباشد 488 2,483,359,182 Rls. 82,324 $
44 1394 كانادا 90183918 لانست ايمني فشاري سوزني 2,120 2,050,907,520 Rls. 72,141 $
45 1394 كانادا 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 124,900 1,953,231,388 Rls. 65,212 $
46 1394 كانادا 84439990 - - - قطعات وملحقات ماشين الات چاپ باستثناي كارتريج چاپگر ليزري واجزاوقطعات غيرالكتريكي وغيرالكترونيكي درچاپگر غيرمذكور 6,399 1,821,492,383 Rls. 60,354 $
47 1394 كانادا 29173990 سايرا سيدهاي پلي کربوکسيليک بودا ر.ا نيدريد.هالوژنورهاهاپرا کسيدهاپرا کسي ا سيدهاي آنهاومشتقات آنهاغيرمذکور 1,000 1,684,199,000 Rls. 59,502 $
48 1394 كانادا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 80 1,480,558,360 Rls. 52,396 $
49 1394 كانادا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 3,994 1,421,340,570 Rls. 47,213 $
50 1394 كانادا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 21,020 1,375,000,000 Rls. 48,366 $
51 1394 كانادا 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 2,050 1,278,749,030 Rls. 44,176 $
52 1394 كانادا 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 14,000 1,218,423,600 Rls. 40,400 $
53 1394 كانادا 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 4,012 1,170,410,755 Rls. 38,766 $
54 1394 كانادا 90158090 ساير غير از الات ودستگاههاي لرزه نگاري 10,213 1,100,719,464 Rls. 38,732 $
55 1394 كانادا 84411000 ماشينهاي برش 17,000 963,538,800 Rls. 35,140 $
56 1394 كانادا 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 200 892,117,912 Rls. 29,556 $
57 1394 كانادا 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 2,059 876,540,172 Rls. 29,055 $
58 1394 كانادا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 79 857,342,850 Rls. 28,404 $
59 1394 كانادا 90272000 دستگاههاي کروماتوگرا ف و ا لکتروفورز 53 764,498,174 Rls. 26,150 $
60 1394 كانادا 90183210 سرسوزن سرنگ و سرسوزن دندا نپزشکي 142 755,300,313 Rls. 25,624 $
61 1394 كانادا 84132000 - تلمبه هاي دستي، غير از آنهايي كه مشمول شماره هاي فرعي 841311 يا 841319 مي شوند. 3,000 723,072,000 Rls. 24,000 $
62 1394 كانادا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 3,918 697,958,200 Rls. 23,609 $
63 1394 كانادا 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 2,747 646,536,800 Rls. 21,400 $
64 1394 كانادا 11052000 فلس،کدانهکهايکريز (Granules) و بهکهمکفشرده به صورت حبهاز سيب زميني 21,800 590,483,520 Rls. 19,620 $
65 1394 كانادا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 10,450 566,602,920 Rls. 18,775 $
66 1394 كانادا 59111000 پارچهکهاي نسجي، نمد، و پارچهکهاي تار و پودباف داراي آستر نمدي، اندوده، پوشانده يا مطبق شده باكائوچو، چرم يا مواد ديگر، از انواعي كه براي ساخت نوار خاردار ماشين كاردينگ (Card clothing) و پارچهکهاي همانند از انواعي كه براي ساير مصارف فني بهکكار ميکرود، از 394 532,967,460 Rls. 17,659 $
67 1394 كانادا 84379000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پاك كردن ،جوركردن ،درجه بندي ،عمل اوردن ياآسياب کردن, غلات ،دانه هاياسبزيجات غلافدار خشك كرده 106 508,703,485 Rls. 18,173 $
68 1394 كانادا 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 2,150 500,897,460 Rls. 16,597 $
69 1394 كانادا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 124 487,571,840 Rls. 16,395 $
70 1394 كانادا 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 800 486,990,000 Rls. 16,542 $
71 1394 كانادا 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 68 434,347,502 Rls. 14,500 $
72 1394 كانادا 71142000 طلاآلات يانقره ا لات ا زفلزا ت معمولي دا را ي روکش ياپوشش ا زفلزا ت گرا نبها. 870 413,217,866 Rls. 14,187 $
73 1394 كانادا 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 4,276 412,599,629 Rls. 13,874 $
74 1394 كانادا 30064050 كامپوزيت 1,480 406,566,000 Rls. 13,500 $
75 1394 كانادا 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 6,200 404,586,468 Rls. 14,318 $
76 1394 كانادا 84791090 ساير ماشين آلات ودستگاههابراي كارهاي عمومي ،ساختماني وهمانند غيرازفنيشرها 2,630 390,882,800 Rls. 12,951 $
77 1394 كانادا 29309000 ساير ترکيبات آلي- گوگردي ,که در جاي ديگري مذکور نباشند 69 347,058,500 Rls. 11,500 $
78 1394 كانادا 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 25,600 339,519,331 Rls. 11,691 $
79 1394 كانادا 94056000 چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا ني را هنما و ا شياء همانند 873 323,185,872 Rls. 10,704 $
80 1394 كانادا 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 100 292,667,989 Rls. 9,841 $
81 1394 كانادا 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 70 241,765,830 Rls. 8,010 $
82 1394 كانادا 84718090 --- ساير واحدهاي مربوط به ماشين هاي خودكار داده پردازي غير از انواع بردها 20 235,863,900 Rls. 7,870 $
83 1394 كانادا 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 285 235,186,000 Rls. 7,850 $
84 1394 كانادا 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 1,020 230,877,000 Rls. 7,650 $
85 1394 كانادا 89011010 قايق هاي تفريحي عمومي 1,100 226,772,200 Rls. 8,012 $
86 1394 كانادا 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 120 209,012,123 Rls. 6,975 $
87 1394 كانادا 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 238 206,425,236 Rls. 7,293 $
88 1394 كانادا 85423290 --- حافظه ها غير مذكور 6 198,245,654 Rls. 6,585 $
89 1394 كانادا 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 5 191,605,086 Rls. 6,525 $
90 1394 كانادا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 194 163,804,322 Rls. 5,468 $
91 1394 كانادا 27030010 پيت ماس 45,644 145,321,515 Rls. 4,815 $
92 1394 كانادا 84212940 فيلتر( صافي دياليز) 45 135,926,985 Rls. 4,503 $
93 1394 كانادا 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 2,375 128,802,960 Rls. 4,268 $
94 1394 كانادا 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 1,500 114,175,050 Rls. 4,041 $
95 1394 كانادا 85044020 شارژر باطري 175 113,662,665 Rls. 3,888 $
96 1394 كانادا 85340000 مدا رهاي چاپي 40 91,978,073 Rls. 3,188 $
97 1394 كانادا 84713090 ماشين خودکاردا ده پردا زي عددي پرتابل وزن تا10kgباوا حدپردا زش, صفحه کليد ويك صفحه نمايش غيرمذکوردرجاي ديگر 30 82,734,744 Rls. 2,762 $
98 1394 كانادا 90189019 ----اجزاء وقطعات دستگاه الكتروكوتر 40 74,465,953 Rls. 2,635 $
99 1394 كانادا 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 225 71,146,522 Rls. 2,375 $
100 1394 كانادا 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 1,090 59,197,320 Rls. 1,962 $
101 1394 كانادا 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 18 48,500,000 Rls. 1,710 $
102 1394 كانادا 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 60 46,369,936 Rls. 1,569 $
103 1394 كانادا 85181000 ميکروفون و پايه آن 25 45,437,700 Rls. 1,509 $
104 1394 كانادا 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 810 38,814,360 Rls. 1,286 $
105 1394 كانادا 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 180 37,001,003 Rls. 1,235 $
106 1394 كانادا 84672910 موتور آويز برا ي ا ستفاده هاي دندا نسازي و دندا نپزشکي 1 29,658,364 Rls. 982 $
107 1394 كانادا 84713040 رايانه لوحي (tablet PC) با صفحهکنمايش لمسي حداقل 7 اينچ حتي با قابليت نصب سيم كارت 5 29,156,055 Rls. 1,005 $
108 1394 كانادا 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 378 20,903,610 Rls. 692 $
109 1394 كانادا 85372020 پانلهاي ا لکتريکي باعناوينPower Box ,Power Panel,Basic Panel و... براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 6 16,744,830 Rls. 556 $
110 1394 كانادا 62059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 40 15,042,680 Rls. 502 $
111 1394 كانادا 85351000 فيوز ,برا ي ولتاژ بيشتر ا ز 1000 ولت 5 14,003,275 Rls. 465 $
112 1394 كانادا 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 90 12,840,100 Rls. 425 $
113 1394 كانادا 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيک غيرمذکوردرجاي ديگر 6 11,416,034 Rls. 379 $
114 1394 كانادا 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذکور درجاي ديگر 0 10,144,641 Rls. 358 $
115 1394 كانادا 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 85 7,776,338 Rls. 258 $
116 1394 كانادا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 0 5,660,345 Rls. 200 $
117 1394 كانادا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 0 5,591,095 Rls. 198 $
118 1394 كانادا 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 0 5,007,693 Rls. 168 $
119 1394 كانادا 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 40 4,781,550 Rls. 160 $
120 1394 كانادا 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 6 4,366,789 Rls. 145 $
121 1394 كانادا 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 17 3,570,105 Rls. 119 $
122 1394 كانادا 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 6 3,250,467 Rls. 108 $
123 1394 كانادا 85285110 مانيتور با صفحه تخت ال سي دي وصفحه معمولي 14 لغايت 24 اينچ از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 14 2,697,240 Rls. 89 $
124 1394 كانادا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 3 1,505,250 Rls. 50 $
مجموع کل
1,914,732,912,627 ريال
مجموع کل
64,798,567 دلار
[1]