آمار کل " واردات از" کشور "قزاقستان" سال "1394"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1394 قزاقستان 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 55,593,654 793,299,262,119 Rls. 26,672,552 $
2 1394 قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 56,192,192 391,620,124,824 Rls. 13,332,340 $
3 1394 قزاقستان 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 36,935,102 309,236,930,194 Rls. 10,561,172 $
4 1394 قزاقستان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 12,159,970 161,438,955,151 Rls. 5,546,229 $
5 1394 قزاقستان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 12,705,474 153,490,918,437 Rls. 5,174,428 $
6 1394 قزاقستان 72255000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط سرد نورد شده باپهناي 600mmيابيشترغير مذكور درجاي ديگر 10,105,550 123,201,879,910 Rls. 4,107,814 $
7 1394 قزاقستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 6,974,020 116,885,415,533 Rls. 4,005,528 $
8 1394 قزاقستان 10011910 گندم دامي 12,903,493 90,301,756,888 Rls. 3,112,067 $
9 1394 قزاقستان 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 5,622,800 73,715,281,837 Rls. 2,515,436 $
10 1394 قزاقستان 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 4,850,520 57,443,288,881 Rls. 1,926,766 $
11 1394 قزاقستان 12059000 ساير دا نه هاي كلراياكانولا حتي خرد شده غيرمذکور درجاي ديگر 3,436,654 42,370,546,127 Rls. 1,491,282 $
12 1394 قزاقستان 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 3,182,560 39,690,108,342 Rls. 1,367,114 $
13 1394 قزاقستان 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 2,336,190 31,564,748,724 Rls. 1,091,138 $
14 1394 قزاقستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 1,559,180 29,078,534,145 Rls. 994,032 $
15 1394 قزاقستان 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 1,461,100 28,708,484,083 Rls. 961,921 $
16 1394 قزاقستان 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 2,503,050 23,860,521,303 Rls. 798,871 $
17 1394 قزاقستان 72092800 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 1,168,460 15,468,210,053 Rls. 528,899 $
18 1394 قزاقستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,087,786 12,397,668,893 Rls. 417,900 $
19 1394 قزاقستان 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 879,670 9,319,850,487 Rls. 324,764 $
20 1394 قزاقستان 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 492,594 8,997,475,707 Rls. 298,800 $
21 1394 قزاقستان 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 426,955 8,186,194,194 Rls. 278,073 $
22 1394 قزاقستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 116,114 7,863,804,475 Rls. 265,779 $
23 1394 قزاقستان 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 863,450 7,531,147,736 Rls. 249,490 $
24 1394 قزاقستان 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 618,470 6,734,369,673 Rls. 236,082 $
25 1394 قزاقستان 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 1,450 3,989,026,800 Rls. 134,280 $
26 1394 قزاقستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 13,167 3,284,696,976 Rls. 111,877 $
27 1394 قزاقستان 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 84,343 3,070,225,936 Rls. 110,079 $
28 1394 قزاقستان 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 54,380 2,896,279,350 Rls. 97,485 $
29 1394 قزاقستان 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 36,490 2,382,573,600 Rls. 80,400 $
30 1394 قزاقستان 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 178,870 2,139,260,820 Rls. 72,351 $
31 1394 قزاقستان 72085390 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر وعرض 1850mmوكمتر 138,720 1,659,072,293 Rls. 56,110 $
32 1394 قزاقستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 21,840 1,646,044,610 Rls. 54,600 $
33 1394 قزاقستان 84279090 - - - ساير ارابه ها باستثناي دستگاه بالابردن و جابجاكردن افراد براي چيدن ميوه داراي مخزن نگهداري غير مذكور درجاي ديگر 8,240 1,507,436,240 Rls. 50,320 $
34 1394 قزاقستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 75,400 1,189,382,601 Rls. 42,053 $
35 1394 قزاقستان 10082900 ارزن بجز بذز 60,000 869,897,448 Rls. 31,287 $
36 1394 قزاقستان 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 61,320 843,995,047 Rls. 28,669 $
37 1394 قزاقستان 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 20,000 662,310,000 Rls. 22,000 $
38 1394 قزاقستان 90273020 ا سپکترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 170 370,180,800 Rls. 12,300 $
39 1394 قزاقستان 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 19,960 315,708,489 Rls. 11,035 $
40 1394 قزاقستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 12,000 283,784,865 Rls. 9,839 $
41 1394 قزاقستان 90261010 فلومتر 195 276,883,200 Rls. 9,200 $
42 1394 قزاقستان 82075090 ا بزارها براي سوراخ کردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 1.5 mm 552 134,438,066 Rls. 4,454 $
43 1394 قزاقستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 12,839 128,240,235 Rls. 4,356 $
44 1394 قزاقستان 38011000 گرافيت مصنوعي 1,980 112,063,751 Rls. 3,799 $
45 1394 قزاقستان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 478 57,706,072 Rls. 1,912 $
46 1394 قزاقستان 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 45 42,058,224 Rls. 1,404 $
47 1394 قزاقستان 87168010 ---جك پالت دستي (hand lift truck) 300 34,450,550 Rls. 1,150 $
48 1394 قزاقستان 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 230 20,823,510 Rls. 690 $
49 1394 قزاقستان 84821000 بلبرينگ. 92 19,436,564 Rls. 644 $
50 1394 قزاقستان 84099140 شاتون ا هنگري شده بدون عمليات ماشينکاري براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 111 10,049,607 Rls. 333 $
51 1394 قزاقستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 44 3,199,398 Rls. 106 $
مجموع کل
2,570,354,702,769 ريال
مجموع کل
87,211,212 دلار
[1]